Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 31. 10. 2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 31. 10. 2015Místo konání:zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Bureš Jaroslav, Klíma Milan, Káfuněk Radek

Nepřítomni:---

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – průběh, další postup, příprava žádosti o dotaci, nabídka REASON, nabídka ing. Charvát
 4. Těžba a prodej dřeva z p.č. 791/3 – průběh a další postup
 5. Samovýroba palivového dřeva pro občany obce – možné lokality a podmínky
 6. Žádost o příspěvek na opravu požárního vozidla - Obec Pozďatín
 7. POVV 2016 – návrhy a příprava projektu
 8. Dohody o provedení práce za rok 2015 a odměny členům v.j. SDH  – návrhy, schválení 
 9. Pojištění členů v.j. SDH „Florián“ - nabídka
 10. Hodnocení zaměstnance p. Nováček B. ml. – návrh mimořádné odměny
 11. Novoročenky obce – návrh na pořízení, výběr dodavatele
 12. Rozsvícení vánočního stromečku – příprava
 13. Akční plán rozvoje územního správního obvodu obce s rozšířenou působností Náměšť nad Oslavou – základní informace
 14. Žádost o vyjádření na akci Naloučany – na Nivách: VN + TS + NN pro chaty – výstavba nové venkovní přípojky VN a nové sloupové trafostanice TS a rozšíření kabelové sítě NN pro napojení chat v k.ú. Naloučany, DUR plus, spol. s r.o.
 15. E.on Distribuce, a.s. - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, stavba Naloučany – na Nivách: VN + TS + NN pro chaty – návrh smlouvy, schválení 
 16. Informace:
  • Kontrola OSSZ Třebíč – seznámení s výsledkem
  • ÚZSVM Brno – žádost o spolupráci
  • Kraj Vysočina, veřejná vyhláška – aktualizace záplavového území Oslava
  • Doručená a odeslaná pošta
 17. Diskuze

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Klíma Milan, Káfuněk Radek

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. Byl doplněn program ZO o nové body, ZO toto projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta obce seznámil ZO s průběhem přípravné schůzky starostů obcí s ing. Bartesem, z důvodu přípravy žádosti o dotaci na realizaci kanalizace – podmínky vyhlášeného dotačního titulu, způsoby podání žádostí (obě obce samostatně za svou část / jako svazek obcí kompletně), výhody a nevýhody obou způsobů podání žádosti, předložené cenové návrhy na podání žádosti o dotaci, celkové administrace projektu a závěrečného vyhodnocení od ing. Bartese a na vypracování projektové dokumentace provedení stavby od ing. Charváta (obě budou s nabízejícími prodiskutovány), pro podání žádosti je třeba vypracovat předběžný rozpočet stavby (ing. Charvát) a na jeho základě rozhodnout o způsobu podání žádosti. Příští přípravná schůzka bude svolána po dodání předběžného rozpočtu.      

          ZO bere toto na vědomí.

Ad 4) Starosta obce a správce obecních lesů p. Vařílek Zdeněk seznámili ZO s průběhem těžby dřeva na pozemku p.č. 791/3, kde byla prakticky dokončena těžba a vývoz kulatiny, probíhá postupný odvoz kulatiny ke zpracování (prodej p. Mrtka Antonín, Česká Bělá, 1.100,- Kč  za m3), zbytkovou kulatinu nelze nyní prodat přímo fy KRONOSPAN, tento prodej bude realizován přes p. Krále a Společnost obcí pro lesní hospodaření. Objemy kulatiny odvezené do 09/2015 již byly fakturovány.

          ZO bere toto na vědomí.

Ad 5) Starosta obce a správce obecních lesů p. Vařílek Zdeněk navrhli ZO možné lokality pro samovýrobu palivového dřeva pro občany obce – pokračování v těžbě v lokalitě „Jasinka“ po vedením VN (cena 100,- Kč za prostorový m3), prořezávka javorů za hřištěm (cena 100,- Kč za prostorový m3), zbytkové dřevo na p.č. 791/3 (zdarma - za úklid), další lokality je možno v případě zájmu dále vybrat, předpoklad ceny - 100,- Kč za prostorový m3.

Ad 6) Starosta obce znovu seznámil ZO ze žádostí obce Pozďatín o příspěvek na opravu požárního vozidla výjezdové jednotky obce (JPOIII). Po shrnutí výsledku jednání na minulém zasedání ZO dne 13. 9. 2015 a opětovné diskuzi bylo navrženo poskytnutí příspěvku, vzhledem k potřebě finančního zajištění rozpracovaných a plánovaných činností při realizaci akce kanalizace a ČOV v naší obci, ve výši 5.000,- Kč.     

Ad 7) Starosta obce seznámil ZO s přípravou dotačního programu obnovy venkova Vysočiny 2016 a požádal ZO s přednesením návrhů na možný obsah žádosti o tuto dotaci. Po přednesení návrhů (úprava prostranství pod KD a OÚ, dětská hřiště, oprava cest) a diskuzi k nim byl jako obsah navržena úprava prostranství pod KD a OÚ, přípravou konkretizace a obsahu úprav pro další jednání bude pověřen p. Sklenář Roman. 

Ad 8) Starosta obce seznámil ZO se schválenými a uzavřenými dohodami o provedení práce v roce 2015, nová dohoda bude uzavřena s p. Klímou na zimní údržbu komunikací v předpokládané výši 3.000,- Kč, další dohody se již nepředpokládají. Dále předložil ZO návrh velitele jednotky SDH na odměny jejím členům – základní odměna 300,- Kč (bez daně) všem členům jednotky, navýšení o 100,- Kč pro členy p. Klíma Milan, p. Klíma Roman, p. Sklenář R. za údržbu vozidla. Starosta obce navrhuje uzavřít novou dohodu s p. Klímou a schválit navržené odměny členům jednoty SDH.

Ad 9) Starosta obce seznámil ZO s informací o založení Komory velitelů jednost SDH a její nabídkou na pojištění členů jednotek SDH. Dále informoval o prohlášení SH ČMS k této situaci, na základě něhož je informace o založení Komory a nabídce pojištění irelevantní a nemá na ni být brán zřetel. Tyto informaci byly předány taktéž veliteli SDH pro seznámení jejich členů.        

          ZO bere toto na vědomí.

Ad 10) Starosta obce spolu se členy ZO provedli zhodnocení průběhu a výsledků práce zaměstnance OÚ Naloučany, p. Nováčka Bohumila ml. Po diskusi bylo ZO doporučeno, vzhledem k dobrým pracovním výsledkům, vyplatit p. Nováčkovi jednorázovou odměnu.

Starosta obce proto navrhuje vyplatit p. Nováčkovi mimořádnou jednorázovou odměnu ve výši 10.000,- Kč ve výplatním termínu za 11/2015.

Ad 11) Starosta obce předložil ZO návrh na pořízení novoročenek a malých kapesních kalendářů s motivem obce Naloučany. Člen ZO, p. Lysý František, předložil ZO předběžný návrh grafické podoby novoročenky. Výběr dodavatele bude proveden dle ceny a dodacích podmínek. Náklady na pořízení celé sady nepřesáhnou cca 2.500,- Kč.

          Starosta navrhuje schválit pořízení novoročenek a malých kapesních kalendářů s motivem obce Naloučany.

Ad 12) Starosta obce seznámil ZO s návrhem termínu tradičního rozsvícení vánočního stromu na 29. 11. 2015 v 17:00 hod, předpokládané náklady na akci nepřesáhnou 4.000,- Kč.

          ZO bere toto na vědomí.

Ad 13) Starosta obce seznámil ZO s důvody a obsahem zpracovaného Akčního plánu rozvoje územního správního obvodu obce s rozšířenou působností Náměšť nad Oslavou, jenž nechalo zpracovat Město Náměšť nad Oslavou pro celý svůj obvod.

          ZO bere toto na vědomí.

Ad 14) Starosta obce seznámil ZO se žádostí o vyjádření na akci Naloučany – na Nivách: VN + TS + NN pro chaty, v rozsahu výstavby nové venkovní přípojky VN a nové sloupové trafostanice TS a rozšíření kabelové sítě NN pro napojení chat v k.ú. Naloučany, jenž pro E.on Distrobuce, a.s. zpracovává fa DUR plus, spol. s r.o. Žádost bude použita pro vydání územního rozhodnutí pro tuto akci. Tato akce již byla v ZO projednávána dne 05. 06. 2015 a rozhodnutím č. 024/05-06-2015/13 byl udělen souhlas s touto akcí. Na základě tohoto navrhuje starosta obce vydat kladné vyjádření k této akci, s podmínkami pro realizaci (uvedení pozemků do původního stavu, provedení realizace v období vegetačního klidu nebo po sklizni plodin a po dohodě s pronajímateli pozemků) a upozorněním pro p.č. 1436,  na níž má být, dle ÚP Naloučany, vybudován biokoridor a bude do budoucna osázena dřevinami.    

Ad 15) Starosta obce seznámil ZO s návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu Naloučany – na Nivách: VN + TS + NN pro chaty (viz. projednáno v předchozím bodě) pro p.č. 1310, 1311, 1433, 1336, 1413 a 1436, v k.ú. Naloučany, LV 10001, se investorem akce E.on Distribuce, a.s. Dle této smlouvy bude na uvedených pozemcích, v majetku obce, zřízena a provozována síť technického vybavení, která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu (§2 odst. 2a energetického zákona), a to v rozsahu venkovního vedení VN , 1x sloup VN, 1x sloupová TS, kabelové vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje jako časově neomezené, za jednorázovou náhradu 22.000,- Kč.

          Starosta obce navrhuje schválit uzavření smlouvy v předloženém znění.

Ad 16) Starosta obce informoval ZO o:

 • Kontrola OSSZ Třebíč – seznámení s výsledkem

 • ÚZSVM Brno – žádost o spolupráci

 • Kraj Vysočina, veřejná vyhláška – aktualizace záplavového území Oslava

 • Doručená a odeslaná pošta

Ad 17) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil:  Klíma Milan, Káfuněk Radek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


 

Usnesení:

č. 042/31-10-2015/05

ZO projednalo a schválilo navržené lokality pro samovýrobu palivového dřeva pro občany obce za uvedenou  cenu - 100,- Kč za prostorový m3, případně zdarma za úklid.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Vařílek Zdeněk, p. Havlíček Antonín

 

č. 043/31-10-2015/06

ZO projednalo a schválilo poskytnutí příspěvku obci Pozďatín na opravu požárního vozidla výjezdové jednotky obce (JPOIII) ve výši 5.000,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

1

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 044/31-10-2015/07

ZO projednalo a schválilo jako obsah dotačního Programu obnovy venkova Vysočiny 2016 úpravu prostranství pod KD a OÚ.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

1

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Sklenář Roman, p. Havlíček Antonín

 

č. 045/31-10-2015/08a

ZO projednalo a schválilo uzavření dohody o provedení práce s p. Klímou na zimní údržbu komunikací v předpokládané výši 3.000,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

 

č. 046/31-10-2015/08b

ZO projednalo a schválilo odměny členům jednoty SDH v navržené výši.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

 

č. 047/31-10-2015/10

ZO projednalo a schválilo mimořádnou jednorázovou odměnu zaměstnanci p. Bohumilu Nováčkovi ve výši 10.000,- Kč s vyplacením ve výplatním termínu za 11/2015.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

 

č. 048/31-10-2015/11

ZO projednalo a schválilo pořízení novoročenek a malých kapesních kalendářů s motivem obce Naloučany v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: ing. Lysý František, p. Havlíček Antonín

 

č. 049/31-10-2015/14

ZO projednalo a schválilo vydání kladného vyjádření k akci, s uvedenými podmínkami pro realizaci a upozorněním pro p.č. 1436.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, celé zastupitelstvo

 

č. 050/31-10-2015/15

ZO projednalo a schválilo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu Naloučany – na Nivách: VN + TS + NN pro chaty s E.on Distribuce, a.s. v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil:  Klíma Milan, Káfuněk Radek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


| Autor: administrator | Vydáno dne 11. 11. 2015 | 2430 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace