Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 14. 2. 2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 14. 2. 2016Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 10:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Klíma Milan, Káfuněk Radek

Nepřítomni: Bureš Jaroslav – omluven

Hosté: Netrda František – velitel výjezdové jednotky SDH Naloučany

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Nabídka fy Terra Group Investment, a.s. pro občany obce – zajištění centrálního nákupu energií, finanční úspora 
 4. Plnění rozpočtu obce Naloučany za rok 2015 – informace
 5. Inventura majetku 2015 – provedení inventury, informace
 6. Činnost kontrolního a finančního výboru v roce 2015 - informace předsedů výborů
 7. Obsah dotačního titulu POV Vysočina 2016 – podaná žádost, návrh smlouvy s VH MONT-STAV s.r.o., objednávka stolů a lavic – Pokruta Radomil, Jasenice  - schválení
 8. Přehled a informace o grantových programech Kraje Vysočina - výběr vhodných programů pro podání žádosti a jejich schválení
 9. Dotace MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH obcí“ - pořízení nového dopravního automobilu JSDHO, podmínky dotace, schválení žádosti
 10. Pravidelná odborná příprava členů JSDHO – školení, nákup příruček a předplatné časopisu 112
 11. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – informace o stavu a další postupu
 12. Těžba a prodej dřeva z p.č. 791/3 – informace, průběh
 13. Koupě nemovitostí JZD Jinošov - v likvidaci – informace, další postup
 14. Dohody o provedení práce za rok 2016 – návrhy, schválení
 15. Hodnocení zaměstnance p. Nováček B. ml. – nová pracovní smlouva, schválení
 16. Nájem budovy č.p. 43 DDM Hrádek Třebíč – výpověď k 31.12.2016, další nájemce Studentský klub Katolického gymnázia HALAHOJ -občanské sdružení, další vývoj
 17. Kácení dřevin mimo les v majetku obce – lípa u hřbitova, projednání žádosti
 18. Dlouhodobý pronájem spodní části KD – ukončení, informace
 19. Poskytovatel internetu pro OÚ Naloučany – prověření možností
 20. Informace:
 • Tříkrálová sbírka 2015, výtěžek v obci 7.359,- Kč
 • Jednání obcí ORP Náměšť nad Oslavou a Mikroregionu Náměšťsko, 8.2.2016
 • Sběr nebezpečného odpadu 4.3.2016, sběr železného odpadu – pod KD, 03/2016  
 • Doručená a odeslaná pošta

     21.  Diskuze

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu:Vařílek Zdeněk, Káfuněk Radek

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. Byl doplněn program ZO o nové body, ZO toto projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Starosta obce seznámil ZO s nabídkou fy Terra Group Investment, a.s., která se zabývá zajišťováním centrálního nákupu energií a která tuto službu chce prostřednictví OÚ Naloučany nabízet občanům obce. Po krátké diskuzi se ZO shodlo, že vzhledem k tomu, že uvedená firma nabízí běžné obchodní služby jako kterýkoliv subjekt z komerční sféry, není žádoucí, aby její aktivity zaštiťoval orgán veřejné správy, jakým OÚ Naloučany je.

ZO tedy doporučuje nepřijetí nabídky uvedené firmy.

Ad 4) Starosta obce p. Havlíček Antonín seznámil ZO s plněním rozpočtu Obce Naloučany za rok 2015. Z jeho zprávy vyplívá, že hospodaření obce se řídilo schváleným rozpočtem upraveným přijatými rozpočtovými opatřeními a ke dni 31. 12. 2015 byl rozpočet na straně příjmů naplněn z 95% (neproúčtování dotace, prodej dřeva – plnění převedeno do roku 2016), na straně výdajů z cca 75% (projekt kanalizace, zpracování žádosti o dotaci, aktualizace ÚP – plnění zrušeno nebo převedeno do roku 2016).

         ZO bere toto na vědomí.

Ad 5) Předseda inventurní komise p. Sklenář Roman, seznámil ZO s výsledky inventury obecního majetku. Uvedl, že inventura majetku byla provedena kompletně v daném termínu a nebyly nalezeny žádné nesrovnalosti.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 6) Předseda kontrolního výboru p. Vařílek Zdeněk přednesl ZO zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2015. Předseda finančního výboru Ing. Lysý František přednesl ZO zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2015.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 7) Starosta Obce Naloučany informoval ZO o podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu POV Vysočina 2016 na akci „Úprava veřejných prostranství pod KD a OÚ“ – schváleno usnesením č. 044/31-10-2015/07 ze dne 31. 10. 2015, požadovaná dotace 130.000,- Kč (předpokládaná minimální výše 105.000,- Kč), spoluúčast obce 100.000,- Kč (max. 125.000,- Kč), celková cena projektu tedy činí 230.000,- Kč. Pověřený člen ZO p. Sklenář Roman seznámil ZO s podobou plánovaných úprav a konkretizoval jejich rozsah a postup – zpevnění povrchu vydlážděním pro umístění 5 ks kompletů stolu a lavic a pro zajištění přístupu do objektu OÚ (chodník), plocha dláždění dosáhne cca 85m2, úpravy nadzemních částí studny a septiku, pořízení 5 ks kompletů stolů a lavic. Starosta obce dále ZO předložil návrh znění smlouvy se zhotovitelem fy VH MONT-STAV s.r.o. na provedení stavebních prací v rámci dotace, nabídnutá cena činí 192.600,- Kč, realizace v období březen-květen 2016. Dále předložil návrh na objednávku výroby a dodávky 5 ks kompletů stolů a lavic od p. Pokruta Radomil, Jasenice, v ceně 39.500,- Kč.

Jako nadstavba této akce bude provedeno zastřešení prostoru stolů a lavic. Toto již nespadá pod obsah dotačního titulu, bude provedeno svépomocí obce. Dřevo (trámky, latě, atd.) poskytne zdarma Společnost obcí pro lesní hospodaření v Náměšti nad Oslavou.

          Starosta obce navrhuje schválit smlouvu s fy VH MONT-STAV s.r.o. v předloženém znění.

Starosta obce navrhuje schválit objednávku 5 ks kompletů stolů a lavic od p. Pokruty za uvedenou cenu.

Ad 8) Starosta obce seznámil ZO s nabídkou dotačních a grantových programů Kraje Vysočina pro rok 2016. Po diskuzi se ZO shodlo, že se Obec Naloučany opět pokusí využít dotační titul „Jednorázové akce 2016“ - jedná se o podporu jednorázových sportovních a volnočasových aktivit.

Starosta obce navrhuje za podpory tohoto programu uspořádat v obci již tradiční sportovně-společenskou akci pro děti s názvem „Prázdninové (Na)loučení 2016“. Předpokládané celkové náklady cca 18.500,- Kč.

Ad 9) Starosta obce společně s velitelem SDH Naloučany p. Klímou Milanem a velitelem výjezdové jednotky SDH Naloučany p. Netrdou Františkem seznámili ZO s dotačním titulem MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH obcí“ (JSDHO) za jehož podpory by bylo možno zakoupit nový dopravní automobil (DA) JSDHO. Uvedli, že max. výše dotace činí 50% ceny automobilu, maximálně však  450.000,- Kč. Kraj Vysočina navíc může přispět až do 2/3 výše dotace MV, tedy 300.000,- Kč. Při ceně DA v základní výbavě pro JSDHO ve výši 950.000,- Kč připadají obci k uhrazení náklady cca 200.000,- Kč.

         Vzhledem k tomu, že současný vůz SDH Naloučany nesplňuje požadavky na DA JSDHO, spadá již do kategorie veteránů a udržování jeho provozuschopnosti je stále více náročné, navrhuje starosta obce schválit podání žádosti o dotaci v rámci zmíněného dotačního titulu.

Ad 10) Starosta obce seznámil ZO s možností nákupu příruček velitele SDH, příruček strojníka SDH, manuálů a dalších edukačních materiálů sloužících k pravidelné odborné přípravě členů JSDHO, případně předplatného odborného hasičského měsíčníku 112. Dle vyjádření velitele SDH Naloučany p. Klímy Milana a velitele JSDHO p. Netrdy Františka je výukových materiálů dostatek, zejména prostřednictvím internetu, a nabízené nákupy tedy nejsou nutné.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 11) Starosta obce seznámil ZO s průběhem projektu kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice. Uvedl, že proběhl převod investorství celé akce pod křídla Svazku obcí VAK, schválený usnesením č. 058/12-12-2015/03 ze dne 12. 12. 2015. Nyní probíhá schvalovací proces žádosti o dotaci na ministerstvu zemědělství a Svazek obcí VAK tedy vyčkává s dalšími kroky do doby, než bude projekt doporučen ke schválení.

ZO bere toto na vědomí

Ad 12) Starosta obce společně se správcem obecních lesů p. Vařílkem Zdeňkem informovali ZO o průběhu těžby a prodeje dřeva na p.č. 791/3. Uvedli, že bylo obcí Naloučany prodáno a vyfakturováno již cca 100m3 dřeva p. Mrtkovi, Česká Bělá, poslední část zbývá odvézt. Dále byl realizován prodej odpadního dřeva dřevozpracovatelské fy Kronospan v Jihlavě, další bude ještě prodáváno. Celkové vyrovnání tržby za prodej dřeva s obcí Pucov bude provedeno po ukončení prodeje. Na parcele bylo zahájeno vyčištění prostoru po těžbě – samovýroba zbytkového palivového dřeva. Následně bude provedeno finální zaměření pozemku pro dělení a podána žádost o rozdělení pozemku do majetku jednotlivých obcí.

          ZO bere toto na vědomí

Ad 13) Starosta obce informoval ZO o stavu koupě nemovitostí JZD Jinošov - v likvidaci -  sklad olejů a PHM, LV č. 71 na pozemku parcela č. St. 123 a studnu a přístřešek, LV č. 71 na pozemku parcela č. St. 173, jejichž koupě byla schválena usnesením č. 063/12-12-2015/08 ze dne 12. 12. 2015. Uvedl, že kupní smlouva byla podepsána dne 18. 1. 2016, cena a veškeré poplatky byly uhrazeny a vše je již zapsáno v katastru nemovitostí a předmětné nemovitosti jsou již v majetku obce.

ZO bere toto na vědomí

Ad 14) Starosta obce předložil ZO ke schválení dohody o provedení práce pro Obec Naloučany v roce 2016, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1.

            Starosta navrhuje schválit dohody o provedení práce v předloženém znění.

Ad 15) Starosta obce informoval ZO o končící pracovní smlouvě p. Nováčka Bohumila, ml. ke dni 2. 4. 2016. Vzhledem k tomu, že p. Nováček se na své pracovní pozici osvědčil a prokázal svůj přínos obci, navrhuje starosta obce, po diskuzi v ZO, uzavřít s p. Nováčkem novou pracovní smlouvu na dobu určitou a to na období 3. 4. 2016 – 31. 12. 2020 a hrubou mzdu přitom upravit na částku 14.000,- Kč/měsíc. Ostatní parametry smlouvy budou zachovány.

Ad 16) Starosta obce seznámil ZO se situací okolo využívání budovy č.p. 43 – „Stará škola“. Nyní ji má v dlouhodobém nájmu DDM Hrádek Třebíč. Smlouva o nájmu stávajícímu nájemci končí k 31. 12. 2018. Dle ustanovení smlouvy podal nájemce výpověď z této smlouvy k 31. 12. 2016, současně uvedl jako dalšího možného pronajímatele „Studentský klub Katolického gymnázia HALAHOJ“ Třebíč – občanské sdružení, který projevil zájem o využívání budovy. Je dohodnuta schůzka s představiteli občanského sdružení, na kterém budou vyjasněny představy všech stran a stanoven další postup, o kterém bude ZO informováno.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 17) Starosta obce předložil ZO návrh žádosti Obce Naloučany o kácení dřevin rostoucích mimo les – 1 ks lípy u hřbitovní zdi, na JV straně hřbitova, před bodovou č.p. 43 - "Stará škola". Uvedený strom je suchý a může ohrožovat pádem své okolí. Tato žádost bude bezodkladně předložena Obecnímu úřadu Naloučany k vyřízení.

          Starosta obce navrhuje schválit podání žádosti v předloženém znění.

Ad 18) Starosta obce informoval ZO o záměru sl. Vlčkové Lucie, která má v dlouhodobém pronájmu spodní část KD, tento nájemní vztah ukončit. Ukončení nájmu je dohodnuto k 29. 2. 2016. Společně se správcem KD p. Sklenářem Romanem proběhne převzetí uvedených prostor včetně inventury mobiliáře a vyrovnání všech příslušných plateb. Od tohoto data bude provedena částečná úprava tohoto prostoru a po jejím ukončení je tento prostor možno pronajmout novému zájemci.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 19) Starosta obce informoval ZO o několika nabídkách na poskytování připojení k internetu, které OÚ obdržel. Vzhledem k tomu, že stávající připojení poskytovatele O2 je pomalé a v současné době není v naší oblasti příliš konkurenceschopné, bude proveden průzkum trhu a srovnání nabídek jednotlivých poskytovatelů, kde kritériem bude především poměr cena / datová rychlost a tento poskytovatel osloven k podání konkrétní nabídky.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 20) Starosta obce informoval ZO o:

 • Výtěžku Tříkrálové sbírky 2016 – letos činil 7.359,- Kč

 • Jednání obcí ORP Náměšť nad Oslavou a Mikroregionu Náměšťsko, 8.2.2016

 • Provedení Sběru nebezpečného odpadu (mobilní svoz dne 4.3.2016) a sběru železného odpadu (sběrné místo pod KD, během 03/2016)

 • Doručené a odeslané poště

 

Ad 21) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil:  Vařílek Zdeněk, Káfuněk Radek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 


Usnesení:

č. 068/14-02-2016/03

ZO projednalo a neschválilo nabídku fy Terra Group Investment na zajišťování centrálního nákupu energií pro občany obce.

Výsledek hlasování

Pro:

1

Proti:

5

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 069/14-02-2016/07a

ZO projednalo a schválilo smlouvu s fy VH MONT-STAV s.r.o. v předloženém znění na realizaci akce „Úprava prostranství pod KD a OÚ Naloučany“ v rámci dotačního titulu POV Vysočina 2016.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Sklenář Roman

 

č. 070/14-02-2016/07b

ZO projednalo a schválilo objednávku 5 ks kompletů stolů a lavic od p. Pokruty za uvedenou cenu v rámci dotačního titulu POV Vysočina 2016.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Sklenář Roman

 

č. 071/14-02-2016/08

ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci v grantovém programu Fondu Vysočiny „Jednorázové akce 2016“ na financování akce „Prázdninové (Na)loučení 2016“ s navrženými celkovými náklady ve výši 18.500,- Kč, včetně pověření starosty k uzavření smlouvy na dotaci s Krajem Vysočina v případě přiznání dotace.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 072/14-02-2016/06

ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH obcí“.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 073/14-02-2016/14

ZO projednalo a schválilo dohody o provedení práce pro Obec Naloučany v roce 2016 v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 074/14-02-2016/15

ZO projednalo a schválilo uzavření pracovní smlouvy mezi p. Nováčkem Bohumilem ml. a Obcí Naloučany v předloženém znění a za uvedených podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 075/14-02-2016/17

ZO projednalo a schválilo podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks lípy u hřbitovní zdi, na JV straně hřbitova, před bodovou č.p. 43 - "Stará škola", v uvedené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil:  Vařílek Zdeněk, Káfuněk Radek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


| Autor: administrator | Vydáno dne 23. 02. 2016 | 2079 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany - zdeSponzorký banner OslavkaSponzorký banner
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster@naloucany.cz | Administrace