Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 19. 10. 2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 19. 10. 2016Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 19:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Klíma Milan, Bureš Jaroslav, Káfuněk Radek

Nepřítomni:

Hosté:-

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Volby 2016 – zastupitelstvo kraje, průběh, výsledky
 4. Dotace MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH obcí“ – výsledky výběrového řízení
 5. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – informace o výběrovém řízení, stavu a další postupu, dokumentace přípojek
 6. Program OPŽP, aktivita 1.4.3 Digitální povodňové plány, varovné a lokální systémy – informace a cenové nabídky, rozdělení realizace (bez rozhlasu)
 7. Plnění rozpočtu do 09/2016 – informace
 8. Návrh rozpočtového opatření č. 2/2016 – projednání, schválení
 9. Nařízení obce Naloučany č. 01/2016, kterým se stanovují maximální ceny za pronájem hrobového místa a maximální ceny služeb souvisejících s pronájmem hrobového místa a užíváním veřejného pohřebiště – projednání, schválení
 10. Řád veřejného pohřebiště Naloučany, vzorová smlouva o pronájmu hrobového místa – projednání, schválení
 11. Žádost o koupi pozemku, p. Klíma Milan, p.č. 1131/11 – schválení prodeje
 12. Průkaz energetické náročnosti budov – posouzení, zaslání zpracování
 13. Projektová dokumentace Cesta C1 („Vápenný“) – informace, vyjádření obce
 14. Společenské, sportovní a kulturní akce pořádané obcí – rozsvěcení vánočního stromečku, novoročenky – předběžné termíny a finanční náklady
 15. Nákup mobiliáře (pivní sety) – doplňující informace
 16. Využívání budovy č.p. 43 (stará škola) – nabídka spolku Halahoj – projednání, schválení
 17. Informace:
 • Dopis pí Fojtíková Božena
 • Doručená a odeslaná pošta

    18.  Diskuze

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Vařílek Zdeněk, Klíma Milan

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. Byl doplněn program ZO o nové body, ZO toto projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta obce informoval ZO o průběhu a výsledku voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016. Uvedl, že průběh byl bezproblémový, proti průběhu a výsledkům voleb nebyl vznesen žádný protest, výsledky byly zveřejněny na úřední desce zákonným způsobem. Volební účast v obci Naloučany činila 41,54%.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 4) Starosta seznámil ZO s průběhem a aktuálním stavem dotačního titulu MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH“ určeného především k nákupu nových vozů pro SDH. Uvedl, že v rámci výběrového řízení obdržela obec dvě nabídky. Obě musely být pro formální chyby a nedodržení zadávacích podmínek vyřazeny. Výběrové řízení bylo tedy zrušeno.

a) Starosta obce tedy navrhuje vyhlásit nové výběrové řízení v rámci stejného dotačního titulu. Podmínky jsou stejné jako dosud. Nabídnuté DA musí splňovat technické podmínky, které byly ve spolupráci s HZS Kraje Vysočina specifikovány. Vítěze výběrového řízení stanoví komise.

Starosta obce navrhuje pětičlennou komisi ve složení:

Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk – za ZO

Hrdlička Jiří, Netrda František – za SDH

náhradníci: Bureš Jaroslav za ZO a Klíma Milan za SDH

Starosta obce navrhuje schválit vyhlášení nového výběrového řízení a uvedené složení komise pro výběrové řízení.

b) Vzhledem k tomu, že 1. 10. 2016 vešel v platnost nový zákon, podle kterého se řídí zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, je nutno zpracovat novou dokumentaci, která bude tomuto zákonu vyhovovat.

Starosta obce tedy navrhuje objednat zpracování nové zadávací dokumentace u společnosti „Administrace veřejných zakázek – Renata Petrželová“ v hodnotě do 3.000,- Kč.

Ad 5) Starosta Obce Naloučany informoval ZO o stavu akce „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“. Uvedl, že termín otevírání obálek s nabídkami ve výběrovém řízení na zhotovitele byl posunut z 2. 11. na 8. 11. 2016. Do konce roku 2016 by tedy v optimálním případě mohl být znám vítěz výběrového řízení a s vítězem být uzavřena smlouva o dílo. Zahájení prací se v takovém případě předpokládá na jaro roku 2017.

 ZO bere toto na vědomí.

Ad 6) Starosta obce seznámil ZO se stavem programu OPŽP – aktivita 1.4.3. Vzhledem k tomu, že z tohoto programu nelze financovat opravy obecního rozhlasu realizovaného 100V drátovým rozvodem, shodlo se ZO, že rekonstrukce rozhlasu nyní nebude prováděna a bude objednáno pouze vypracování digitálního povodňového plánu obce Naloučany. Ze dvou nabídek byla po diskuzi ZO vybrána společnost Envipartner s.r.o. a to především s přihlédnutím k nabízené ceně. Starosta předložil návrh smlouvy se společností včetně dodatku, který zajišťuje, že v případě, že obec Naloučany nezíská dotaci na tento projekt, nebude firmě Envipartner s.r.o. hrazena žádná částka.

Starosta obce tedy navrhuje schválit uzavření smlouvy s fy Envipartner s.r.o. v předloženém znění vč. dodatku ke smlouvě.

Ad 7) Starosta obce seznámil ZO s plněním rozpočtu k 09/2016. Uvedl, že na straně příjmů je rozpočet naplněn na více než 93% a na straně výdajů na necelých 60% schváleného rozpočtu na rok 2016. Plnění na straně příjmů i výdajů jsou tedy uspokojivá a odpovídají skutečnosti.

ZO bere toto na vědomí

Ad 8) Předseda finančního výboru Ing. Lysý František předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 2/2016 (příloha zápisu), kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce na rok 2016. Nutnost úpravy rozpočtu vyvolaly na straně příjmů především obdržené prostředky na volby a další neinvestiční transfery ve výši 261.000,- Kč, na straně výdajů jsou to změny ve výši 371.000,- Kč. Je také nutno upravit položky rozpočtu, které se mění vlivem běžného provozu obce.

Předseda finančního výboru Ing. Lysý František navrhuje schválit rozpočtové opatření č. 2/2016 v předloženém znění.

Ad 9) Starosta obce předložil ZO podobu nařízení obce Naloučany č. 01/2016, kterým se stanovují maximální ceny za pronájem hrobového místa a maximální ceny služeb souvisejících s pronájmem hrobového místa a užíváním veřejného pohřebiště. Dle příslušného zákona a cenového věstníku MF č. 12/2015 může obec stanovit maximální cenu za pronájem hrobového místa ve výši 20,- Kč/m2/rok. Max. cena za služby není zákonem omezena. Po přibližném výpočtu, který zohledňuje všechny náklady obce na provoz hřbitova (tyto činí přibližně 30,- Kč na 1m2 hrobového místa) a po pečlivé diskuzi mezi členy ZO byla stanovena max. cena za pronájem hrobového místa na 5,- Kč,-/m2/rok a max. cena za služby souvisejících s pronájmem hrobového místa a užíváním veřejného pohřebiště na 10,- Kč/m2/rok. Celková max. cena tedy činí 15,- Kč/m2/rok. Poplatek bude vybírán vždy na období 10 let (stanovená tlecí doba). Nařízení dále obsahuje ujednání, že hrobové místo, za které není uhrazen poplatek déle než 3 roky, se stává volným.

Starosta tedy navrhuje schválit nařízení obce Naloučany č. 01/2016 v předloženém znění a s uvedenými parametry.

Ad 10) a) Starosta obce předložil ZO znění nového řádu veřejného pohřebiště, který mj. obsahuje podobu smluvního vztahu o pronájmu hrobového místa a užívání veřejného pohřebiště.

Starosta navrhuje schválit Řád veřejného pohřebiště v předložené podobě.

b) Starosta obce předložil ZO podobu vzorové smlouvy o pronájmu hrobového místa a užívání veřejného pohřebiště a navrhuje ji v této podobě schválit.

c) Protože nový řád pohřebiště předpokládá jasné a jednoznačné očíslování hrobových míst, navrhuje starosta obce schválit nákup plastových štítků pro označení hrobových míst za celkovou cenu cca 3.500,- Kč.

Ad 11) Starosta obce předložil ZO návrh smlouvy na prodej pozemku p.č. 1131/11 v k.ú. Naloučany o výměře 49 m2 za cenu 25,- Kč/m2 p. Klímovi Milanovi. Jedná se o standardní smlouvu, daň z převodu hradí Obec Naloučany, zápis do KN hradí nový majitel. Záměr prodeje byl schválen usnesením č. č. 098/23-08-2016/09 ze dne 23. 8. 2016.

Starosta obce navrhuje schválit uzavření předložené smlouvy

Ad 12) Starosta obce seznámil ZO s nutností vypracovat průkazy energetické náročnosti budov (PENB) pro objekty ve vlastnictví obce. Jde především o budovu KD a OÚ, pro budovu č.p. 43 (starou školu) není PENB v této chvíli bezprostředně nutný. Pro případné žádosti o dotace dotýkajících se budovy KD a OÚ je vhodné disponovat PENB. Po diskuzi se ZO shodlo, že pověří starostu objednáním vypracování PENB u fy PKV BUILD s.r.o., Senožaty 284, 396 01, Humpolec, jenž provedla bezplatné předběžné posouzení z hlediska PENB a nabídla toto za cenu 7.599,- Kč s DPH, pro budovu KD a OÚ.

Ad 13) Starosta obce předložil ZO projektovou dokumentaci ke stavbě „Cesta C1“ (cesta k „vápennému“) a zároveň žádost o vyjádření se ke stavbě. Cesta bude standardní asfaltová, šířka 4m, na severním okraji lemována odtokovým příkopem a vysazenými ovocnými stromy. Povede od silnice na Čikov až po hranice katastru obce Naloučany, kde se napojí na již budovanou cestu od Jasenice. ZO nemá k předloženému projektu připomínky.

Starosta navrhuje vydat souhlasné stanovisko s podobou projektu.

Ad 14) Starosta obce seznámil ZO s plánovanými kulturně/společenskými akcemi do konce roku 2016.

- tradiční rozsvícení vánočního stromu v první adventní víkend (ve dnech 26. - 27. 11. 2016 v 17:00, bude upřesněno operativně dle možností členů ZO a zveřejněno pozvánkou), předpokládané náklady na akci nepřesáhnou 4.000,- Kč.

- „Vánoční trojboj – ping-pong/kulečník/šipky“ – o vánočních svátcích – termín bude upřesněn. Občerstvení nebude zajišťováno, pouze drobné ceny, náklady do 3.000,- Kč.

- Pořízení novoročenek a kapesních kalendářů

Starosta navrhuje schválit předložený seznam kulturně/společenských aktivit.

Ad 15) Starosta obce seznámil ZO se změnou ceny pivních setů, jejichž nákup byl schválen usnesením č. 100/23-08-2016/12 ze dne 23. 08. 2016. Celková cena se ještě před objednáním zvýšila o cca 800,- Kč.

Starosta navrhuje schválit nákup mobiliáře i za novou cenu.

Ad 16) Starosta obce předložil ZO nabídku studentského spolku katolického gymnázia HALAHOJ na pronájem č.p. 43 – staré školy. Vzhledem k tomu, že k 31. 12. 2016 přestává objekt využívat DDM Hrádek Třebíč, projevil o využívání objektu zájem uvedený spolek. Po vzájemném vyjednávání starosty obce a zástupce spolku byly dojednány mj. následující podmínky:

 • minimální nájemní doba bude uzavřena na dobu určitou - 6 let (do 31. 12. 2022), s případnou roční výpovědní lhůtou
 • nájem bude činit 20.000,- Kč/rok
 • při využívání objektu občany Naloučan pro soukromé akce bude toto zpoplatněno částkou 500,- Kč/akce + spotřeba energií
 • výše odměny za správu objektu mezi správcem p. Pospíšilem Jaromírem a spolkem Halahoj bude čistě v režii těchto dvou stran
 • platbu za spotřebu energií (plyn a elektřina) bude provádět pronajímatel přímo, platbu za spotřebu vody bude obec přeúčtovávat s nájmem
 • spolek Halahoj bude provádět postupnou modernizaci, dovybavování a renovaci objektu dle svých možností a za souhlasu Obce Naloučany. Spolek bude zajišťovat propagaci a vytěžování objektu.

Starosta obce předložil ZO návrh smlouvy o pronájmu se spolkem Halahoj, který obsahuje uvedené podmínky. Navrhuje schválit uvedené podmínky, předložený návrh smlouvy a záměr pronájmu budovy č.p. 43 – stará škola.

Ad 17) Starosta obce informoval ZO o:

 • Dopisu pí Fojtíkové Boženy
 • Doručené a odeslané poště

Ad 18) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Klíma Milan

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

č. 104/19-10-2016/04 a)

ZO projednalo a schválilo složení komise pro výběrové řízení na dodávku soupravy DA a přívěsného vozíku pro potřeby JSDHO a vyhlášení tohoto výběrového řízení.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 105/19-10-2016/04 b)

ZO projednalo a schválilo objednávku zpracování nové zadávací dokumentace u společnosti „Administrace veřejných zakázek – Renata Petrželová“ v ceně do 3.000,- Kč pro potřeby výběrového řízení na dodávku soupravy DA a přívěsného vozíku pro potřeby JSDHO.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 106/19-10-2016/06

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy s fy Envipartner s.r.o. v předloženém znění na zpracování digitálního povodňového plánu pro obec Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 107/19-10-2016/08

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2016 v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 108/19-10-2016/09

ZO projednalo a schválilo podobu nařízení obce Naloučany č. 01/2016, kterým se stanovují maximální ceny za pronájem hrobového místa a maximální ceny služeb souvisejících s pronájmem hrobového místa a užíváním veřejného pohřebiště.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 109/19-10-2016/10 a)

ZO projednalo a schválilo Řád veřejného pohřebiště v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 110/19-10-2016/10 b)

ZO projednalo a schválilo vzorovou smlouvu o pronájmu hrobového místa a užívání veřejného pohřebiště v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 111/19-10-2016/10 c)

ZO projednalo a schválilo nákup plastových štítků pro označení hrobových míst za celkovou cenu cca 3.500,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 112/19-10-2016/11

ZO projednalo a schválilo smlouvu na prodej pozemku p.č. 1131/11 v k.ú. Naloučany o výměře 49 m2 za cenu 25,- Kč/m2 p. Klímovi Milanovi za uvedených podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 113/19-10-2016/12

ZO projednalo a schválilo pověření starosty obce objednáním vypracování PENB u fy PKV BUILD s.r.o., Senožaty 284, 396 01, Humpolec,za nabídnutou cenu.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 114/19-10-2016/13

ZO projednalo projektovou dokumentaci ke stavbě „Cesta C1“ (cesta k „vápennému“) a schválilo vydání souhlasného stanoviska s tímto projektem.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 115/19-10-2016/14

ZO projednalo a schválilo předložený seznam kulturně/společenských aktivit s uvedenými finančními náklady.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Sklenář Roman, Ing. Lysý František

 

č. 116/19-10-2016/15

ZO projednalo a schválilo nákup pivních setů i za zvýšenou cenu..

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Sklenář Roman

 

č. 117/19-10-2016/16

ZO projednalo a schválilo podmínky pronájmu č.p. 43 – „stará škola“ spolku Halahoj, předložený návrh smlouvy a záměr pronájmu této budovy spolku Halahoj.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil:  Vařílek Zdeněk, Klíma Milan

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


| Autor: administrator | Vydáno dne 01. 11. 2016 | 2003 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany - zdeSponzorký banner OslavkaSponzorký banner
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster@naloucany.cz | Administrace