Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 27. 1. 2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 27. 1. 2017Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Klíma Milan, Káfuněk Radek

Nepřítomni: Bureš Jaroslav - omluven

Hosté: Hrdlička Jiří – starosta SDH Naloučany, Netrda František – velitel JSDHO Naloučany

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Dotace MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH obcí“ – výsledky výběrového řízení, schválení smlouvy s dodavatelem
 4. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – výsledky výběrového řízení, další průběh
 5. Program OPŽP, aktivita 1.4.3 Digitální povodňové plány, varovné a lokální systémy – zpracovaná projektová dokumentace, podaná žádost o dotaci, další postup
 6. Plnění rozpočtu obce Naloučany za rok 2016 – informace
 7. Inventura majetku 2016 – provedení inventury, informace
 8. Činnost kontrolního a finančního výboru v roce 2016 - informace předsedů výborů
 9. Obsah dotačního titulu POV Vysočina 2017 – hodnocení nabídek, výběr dodavatele, podání žádosti
 10. Změny ve složení JSDHO, pravidelná odborná příprava členů JSDHO – změny členů, školení
 11. Těžba a prodej dřeva z p.č. 791/3, dělení pozemku – informace, průběh
 12. Hodnocení zaměstnance p. Nováček B. ml. za rok 2016 – návrh a schválení odměny
 13. Žádost o koupi pozemku, p. Sladký Miloslav, p.č. 39/1 (část) a 39/2 – schválení prodeje, smlouva
 14. Životní jubilea občanů obce – informace, nákup knižních darů
 15. Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ - žádost o projednání připojení ke kampani
 16. Informace:
 • Tříkrálová sbírka 2017, výtěžek v obci 8.215,- Kč
 • VI. Regionální olympiáda dětí a mládeže – prvotní informace
 • VaK Třebíč – informace k dopisu ing. T. Třetiny, Moravský Krumlov
 • Pronájem hrobových míst - průběh
 • Doručená a odeslaná pošta

     17.  Diskuze

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Vařílek Zdeněk, Káfuněk Radek

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. Byl doplněn program ZO o nové body, ZO toto projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta seznámil ZO s průběhem a aktuálním stavem dotačního titulu MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH“ určeného především k nákupu nových vozů pro JSDHO. Uvedl, že do výběrového řízení dorazilo 11 nabídek. Výběrová komise vyřadila jednu nabídku kvůli nesplnění technických podmínek v zadání VŘ. Ostatní nabídky vyhověly, komise je seřadila vzestupně dle nabídkové ceny za dodávku. Výběrová komise vybrala jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodavatele ELTRANS Liberec s.r.o. s cenou 857.000,- bez DPH s vozem GAZ.

         Výběrová komise doporučila oslovit k uzavření smlouvy na dodávku s dodavatelem s vybranou ekonomicky nejvýhodnější nabídkou od fy ELTRANS Liberec s.r.o.. Starosta obce respektuje doporučení komise a navrhuje schválit uzavření smlouvy s dodavatelem vozu pro JSDHO dle doporučení výběrové komise.

Ad 4) Starosta obce informoval ZO o stavu akce „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“. Uvedl, že bylo provedeno otevírání obálek s nabídkami, nicméně vítěz nebyl vybrán kvůli nedostatkům v doručených nabídkách a uchazeči byli vyzváni k doplnění nabídek. Další kolo hodnocení nabídek VŘ proběhne 31. 01. 2017.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 5) Starosta obce seznámil ZO se stavem programu OPŽP – aktivita 1.4.3. Uvedl, že byla podána žádost o dotaci v rámci tohoto programu a bylo potvrzeno, že žádost byla přijata. Nyní je třeba vyčkat na vyhodnocení žádosti cca do konce měsíce dubna.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 6) Starosta obce seznámil ZO s plněním rozpočtu Obce Naloučany za rok 2016. Z jeho zprávy vyplívá, že hospodaření obce se řídilo schváleným rozpočtem upraveným přijatými rozpočtovými opatřeními a ke dni 31. 12. 2016 byl rozpočet na straně příjmů naplněn na 116%, na straně výdajů z cca 83%. Obec Naloučany tedy v roce 2016 hospodařila s mírným přebytkem.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 7) Předseda inventurní komise p. Sklenář Roman, seznámil ZO s výsledky inventury obecního majetku. Uvedl, že inventura majetku byla provedena kompletně v daném termínu a nebyly nalezeny žádné nesrovnalosti. Starost obce přednesl ZO návrh Inventarizační zprávy o provedení fyzické a dokladové inventarizace majetku k 31. 12. 2016, jejímž závěrem je, že nebyly zjištěny přebytky ani manka.

Starosta navrhuje schválit Inventarizační zprávu v předloženém znění.

Ad 8) Předseda kontrolního výboru p. Vařílek Zdeněk přednesl ZO zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2016. Předseda finančního výboru Ing. Lysý František přednesl ZO zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2016.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 9) Starosta seznámil ZO s průběhem a aktuálním stavem dotačního titulu POV Vysočina 2017. Uvedl, že bylo osloveno 5 firem s žádostí o vypracování předběžné cenové nabídky na výměnu oken a dveří v budově KD. Po porovnání obdržených nabídek navrhuje starosta oslovit fy IVAPLAST s.r.o. Ivančice a OKNA MACEK a.s. Třebíč s žádostí o vypracování závazné detailní cenové nabídky vč. zaměření oken a dveří přímo na místě. Vzhledem k hodnotě zakázky a výše částky, kterou je možno ročně čerpat z dotačního titulu, bude zakázka rozdělena na dva po sobě jdoucí roky. Vlastní podání žádosti bude následovat po obdržení uvedených detailních cenových nabídek a dojednání koncové ceny a uzavření smlouvy na dílo.

Ad 10) Starosta obce, starosta SDH a velitel JSDHO seznámili ZO se

a)      změnami v JSDHO, kdy svoji činnost v jednotce končí p. Klíma Vladimír (členem SDH nadále zůstává) a na jeho místo byl navržen p. Beneš Rostislav. Starosta obce tedy navrhuje uzavřít dohodu o členství v JSDHO s p. Benešem Rostislavem s platností od 1. 2. 2017 za standardních podmínek.

b)      návrhem na zvýšení odměny členům JSDHO z 300,- Kč/rok na 500,- Kč/rok a dále zvýšení odměny za každý ostrý výjezd z 50,- Kč na 100,- Kč. Starosta navrhuje schválit navýšení odměn v uvedené podobě.

Ad 11) Starosta obce a správce obecních lesů seznámili ZO se stavem těžby a prodeje dřeva z p.č. 791/3 při dělení pozemku (pucovský potok). Uvedli, že těžba i odvoz dřeva je ukončen. Tržba za prodej dřeva pro obec Naloučany byla ve výši 170.445,- Kč, náklady na těžbu a administrativní náklady (zaměření, správní poplatky, atd.) činí 96.706,- Kč, zisk činil 73.739,- Kč.

Starosta obce dále předložil ZO návrh smlouvy s obcí Pucov o rozdělení uvedeného pozemku dle zpracovaného návrhu geometrického plánu č. 159-5186/2014 a navrhuje ji schválit v předložené podobě.

Ad 12) Starosta obce spolu se členy ZO provedli zhodnocení průběhu a výsledků práce zaměstnance OÚ Naloučany, p. Nováčka Bohumila ml. Po diskusi bylo ZO doporučeno, vzhledem k dobrým pracovním výsledkům, vyplatit p. Nováčkovi jednorázovou odměnu.

Starosta obce proto navrhuje vyplatit p. Nováčkovi mimořádnou jednorázovou odměnu ve výši 10.000,- Kč v nejbližším výplatním termínu.

Ad 13) Starosta obce předložil ZO návrh smlouvy na prodej pozemku p.č. 39/1 (část cca 120 m2 – sklep žadatele) a 39/2 o výměře 60 m2 (předzahrádka před domem žadatele) v majetku obce Naloučany za cenu 25,- Kč/m2 p. Sladkému Miloslavovi. Jedná se o standardní smlouvu, zaměření části pozemku, zápis do KN a daň z nemovitosti hradí kupující. Záměr prodeje byl schválen usnesením č. 130/20-12-2016/17 ze dne 20. 12. 2016.

Ad 14) Starosta obce seznámil ZO s výhledem na objem životních jubileí občanů Naloučany na roky 2017 až 2019, kdy dochází ke zvýšení četnosti těchto jubileí a dále, i vzhledem k vybraným darům ve formě obrazových publikací se vztahem k Vysočině (Vysočina shůry a Toulky Vysočinou), k možnosti opakování těchto darů u jednotlivých jubilantů nebo v rodinách jubilantů. Jelikož na trhu nejsou k dispozici vhodné další tituly podobných publikací, navrhuje starosta i nadále poskytovat tyto publikace, které budou znovu zakoupeny ve vhodném počtu, a v případě situace opakování darů poskytovat rozšířený dárkový balík místo těchto publikací. Náklady na nákup publikací nepřesáhnou 15.000,- Kč.

Ad 15) Starosta obce seznámil ZO s žádostí iniciátorů mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ o vyvěšení tibetské vlajky na podporu Tibetu. V projednání ZO konstatovalo, že plně vnímá situaci v Tibetské autonomní oblasti, nicméně nevnímá tuto kampaň jako plnohodnotné mezinárodní jednání a tudíž se obec ke kampani nepřipojí.

Na základě tohoto konstatování navrhuje starosta žádosti nevyhovět.

Ad 16) Starosta obce informoval ZO o:

 • Tříkrálové sbírce 2017, výtěžek v obci 8.215,- Kč
 • VI. Regionální olympiádě dětí a mládeže – prvotní informace
 • VaK Třebíč – informace k dopisu ing. T. Třetiny, Moravský Krumlov
 • Pronájem hrobových míst - průběh
 • Doručená a odeslaná pošta

 

Ad 17) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil:  Vařílek Zdeněk, Káfuněk Radek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

 

č. 132/27-01-2017/03

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy s dodavatelem vozu pro JSDHO Naloučany dle rozhodnutí výběrové komise o vybrané ekonomicky nejvýhodnější nabídky fy ELTRANS Liberec s.r.o.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 133/27-01-2017/07

ZO projednalo a schválilo předloženou Inventarizační zprávu o provedení fyzické a dokladové inventarizace majetku k 31. 12. 2016, jejímž závěrem je, že nebyly zjištěny přebytky ani manka.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, členové inventarizační komise

 

č. 134/27-01-2017/09

ZO projednalo a schválilo oslovení fy IVAPLAST s.r.o. Ivančice a OKNA MACEK a.s. Třebíč s žádostí o vypracování závazné detailní cenové nabídky na výměnu oken a dveří v KD.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 135/27-01-2017/10 a)

ZO projednalo a schválilo uzavřít dohodu o členství v JSDHO s p. Benešem Rostislavem s platností od 1. 2. 2017 za standardních podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 136/27-01-2017/10 b)

ZO projednalo a schválilo zvýšení odměn členům JSDHO v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 137/27-01-2017/11

ZO projednalo a schválilo smlouvu s obcí Pucov o rozdělení pozemku p.č. 791/3 dle zpracovaného návrhu geometrického plánu č. 159-5186/2014  v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 138/27-01-2017/12

ZO projednalo a schválilo mimořádnou jednorázovou odměnu zaměstnanci p. Bohumilu Nováčkovi ve výši 10.000,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 139/27-01-2017/13

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy na prodej pozemku p.č. 39/1 (část cca 120 m2 – sklep žadatele) a 39/2 o výměře 60 m2 (předzahrádka před domem žadatele) v majetku obce Naloučany za cenu 25,- Kč/m2 p. Sladkému Miloslavovi

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 140/27-01-2017/14

ZO projednalo a schválilo nákup uvedených publikací jako dary k životnímu jubileu občanů obce, a dále schválilo nahrazení těchto publikací v případě opakování darů rozšířeným dárkovým balíkem místo těchto publikací.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 141/27-01-2017/15

ZO projednalo a neschválilo žádost iniciátorů mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ o vyvěšení tibetské vlajky na podporu Tibetu.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

6

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil:  Vařílek Zdeněk, Káfuněk Radek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


| Autor: administrator | Vydáno dne 10. 02. 2017 | 1546 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Advent

Aktuálně
Knihovna Provozní doba místní knihovny se od čtvrtku 10. 9. 2020 mění na 19:00 - 20:00.ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany - zdeSponzorký banner OslavkaSponzorký banner
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Prosinec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster@naloucany.cz | Administrace