Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 30. 5. 2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 30. 5. 2017Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Bureš Jaroslav, Káfuněk Radek, Klíma Milan

Nepřítomni:

Hosté: Netrda František – velitel výjezdové jednotky SDH Naloučany

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Dotace MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH obcí“ – termín předání, další postup
 4. Prodej vozidla ROBUR – schválení prodeje a smlouvy
 5. Program OPŽP, aktivita 1.4.3 - Digitální povodňové plány, varovné a lokální systémy – uzavření SoD, další postup
 6. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – zahájení prací, harmonogram a postup prací, požadovaná výše spoluúčasti, projednání úvěru
 7. Kabelizace venkovního vedení NN v obci fy E.on v roce 2018 – projednání a schválení požadavku, přeložka VO a obecního rozhlasu
 8. POV Vysočina 2017 – uzavřená smlouvy a podaná žádost
 9. Fond Vysočiny 2017, Jednorázové akce 2017 – návrh smlouvy o poskytnutí dotace
 10. Společnost obcí pro lesní hospodaření – zrušení usnesení č. 159/25-04-2017/15 a schválení záměru prodeje pozemků pod chatami v k.ú. Zahrádka, Koněšín a Sudice
 11. Pasport dopravního značení a místních komunikací – informace z dalšího jednání
 12. Závěrečný účet obce Naloučany za rok 2016 a Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2016 – informace, projednání, schválení
 13. Roční účetní závěrka k 31. 12. 2016 – projednání, schválení
 14. Tradiční pouť 28. 07. až 30. 07. 2017 – průběh, smlouva DH Galáni
 15. Linka bezpečí, z.s., žádost o příspěvek – projednání
 16. Regionální olympiáda dětí a mládeže, 23.-28. 5. 2017 – výsledky
 17. Vyjádření p. J. Fojtíka – dopis zastupitelstvu obce
 18. Informace:
 • VH VaK Třebíč, svazek obcí, 7. 4. 2017, informace o zápisu
 • Doručená a odeslaná pošta

    19.  Diskuse

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Klíma Milan, Káfuněk Radek

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. Byl doplněn program ZO o nové body, ZO toto projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta seznámil ZO s průběhem a aktuálním stavem dotačního titulu MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH“ určeného pro dodávku DA pro JSDHO. Uvedl, že proces dodávky běží dle předpokládaného harmonogramu. Obec obdržela rozhodnutí o přiznání dotace. S dodavatelem vozu byla uzavřena kupní smlouva ve výši 60.500,- Kč na naviják, který bude doinstalován na předním nárazníku nového vozu. Automobil je před dohotovením, zbývá dodat a naistalovat odpovídající svítilny a nabíjecí zásuvku. Kompletní vůz s přívěsem bude k dodání na přelomu května a června, předání proběhne v sídle SDH Naloučany.

          ZO bere toto na vědomí

Ad 4)a) Starosta obce předložil ZO návrh na odprodej stávajícího vozu SDH Naloučany značky Robur. Uvedený vůz je vzhledem k nákupu nového již nepotřebný a svým stářím již spadá do kategorie veteránů.

Starosta obce navrhuje schválit prodej vozidla Robur.

b) Starosta obce předložil ZO znění kupní smlouvy mezi Obcí Naloučany a společností ELTRANS Liberec s.r.o. na odprodej vozidla Robur. Společnost nabízí za vůz částku 30.000,- Kč - tu ZO hodnotí jako přijatelnou.

Starosta obce navrhuje schválit kupní smlouvu v předloženém znění.

Ad 5) Starosta obce seznámil ZO se stavem programu OPŽP – aktivita 1.4.3. - Digitální povodňové plány, varovné a lokální systémy Uvedl, že se zhotovitelem, společností Envipartner s.r.o., byla uzavřena smlouva o dílo na vypracování dPP Obce Naloučany ve výši 120.000,- Kč. Práce na realizaci díla byly započaty ihned po podpisu smlouvy.

ZO bere toto na vědomí

Ad 6) Starosta Obce Naloučany informoval ZO o stavu akce „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“. Uvedl, že práce na realizaci započnou v červnu 2017, jako první bude budována ČOV a stoky k ní přilehající (část obce směrem na Náměšť, horní část obce směrem k Pucovu, tlaková kanalizace vedená podél řeky). Po dokončení této části na podzim tohoto roku bude SÚS provedena oprava povrchů dotčených vozovek. Dále uvedl, že byla provedena pasportizace všech budov v Obci Naloučany (zdokumentování stavu před započetím prací).

          Po diskusi se ZO shodlo, že poplatek za projektovou dokumentaci k domovním přípojkám bude činit 700,- Kč / přípojku. Dokumentace bude majitelům nemovitostí vydávána dle skutečné realizace stok. Termín připojení nemovitostí na kanalizaci, v místech hotových kanalizačních stok, je vázán okamžikem spuštění zkušebního provozu ČOV, jenž je plánován na září 2018.

Vzhledem k tomu, že dosud není známa přesná cena příspěvku obce na realizaci díla svazku obcí, odložilo ZO projednání úvěru na její financování.

Ad 7) Starosta obce předložil ZO nabídku a záměr fy E.on na kabelizaci venkovního vedení NN v obci a s tím spojenou přeložku VO a obecního rozhlasu v roce 2018. Uvedl, že tyto práce navrhuje fa E.on provést současně s výkopovými pracemi v rámci budování kanalizace, případně připravit vše pro její pozdější realizaci. Provedení uvedeného předpokládá minimální náklady ve výši cca 1.500.000,- Kč. Dále je nutno provést pasportizaci VO. Po diskusi se ZO shodlo, že je vhodné provést nabízenou kabelizaci a přeložky.

          Starosta navrhuje schválit provedení kabelizace venkovního vedení NN v obci fy E.on a zahájit jednání a přípravu přeložky VO a rozhlasu do zemního vedení (pasport VO, předběžné nabídky na projekt a realizaci).

Ad 8) Starosta obce informoval ZO o stavu akce v rámci POV Vysočina 2017 – výměna oken a dveří v KD Naloučany. Uvedl, že byla uzavřena smlouva s dodavatelem a dále byla podána žádost o dotaci na Kraj Vysočina. Termín realizace – září 2017.

ZO bere toto na vědomí

Ad 9) Starosta obce seznámil ZO s tím, že Obci Naloučany byla zastupitelstvem Kraje Vysočina přiznána dotace z FV ve výši 8.000,- Kč na akci „Prázdninové (Na)loučení 2017“. Celková odhadovaná cena pořádání této akce je 19.000,- Kč.

Dále ZO předložil dotační smlouvu s Krajem vysočina o poskytnutí této dotace, jejíž uzavření navrhuje schválit.

Ad 10) Starosta obce informoval ZO o tom, že kupní smlouva na prodej pozemků pod chatami v k.ú. Zahrádka, Koněšín a Sudice mezi jejich majiteli a mezi vlastnickými obcemi Společnosti obcí pro lesní hospodaření v Náměšti nad Oslavou, schválená usnesením č. 159/25-04-2017/15, byla shledána v rozporu se zákonem, neboť jí nepředcházelo zveřejnění záměru prodeje těchto pozemků.

Starosta obce tedy navrhuje zrušit usnesení č. 159/25-04-2017/15 a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejnit záměr na odprodej nemovitostí, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1.

Ad 11) Starosta obce informoval ZO o tom, že ve věci pasportizace dopravního značení a místních komunikací v Obci Naloučany prozatím nedošlo k žádnému posunu, protože se nedaří komunikace s realizátorem akce, fy DOSIP Servis s.r.o.

ZO bere toto na vědomí

Ad 12) Starosta obce seznámil ZO s výsledkem přezkoumání hospodaření Obce Naloučany za rok 2016 odborem kontroly KÚ Kraje Vysočina. Uvedl, že při kontrole nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Naloučany za rok 2016 byla zveřejněna, je uložena a k dispozici k nahlédnutí na OÚ.

Starosta obce dále seznámil ZO se závěrečným účtem za rok 2016. Závěrečný účet za rok 2016 byl zveřejněn, je uložen a k dispozici k nahlédnutí na OÚ.

Protože při přezkoumání hospodaření Obce Naloučany za rok 2016 odborem kontroly KÚ Kraje Vysočina nebyly nalezeny chyby ani nedostatky, navrhuje předseda finančního výboru Ing. Lysý František schválit závěrečný účet obce Naloučany za rok 2016 bez výhrad.

Ad 13) Starosta obce předložil ZO ke schválení roční účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2016, včetně zúčtování výsledku hospodaření za rok 2016 ve výši 749.255,20 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých účetních období.

Předseda finančního výboru Ing. Lysý František navrhuje a doporučuje schválit roční účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2016, včetně zúčtování výsledku hospodaření.

Ad 14) Starosta obce seznámil ZO se záměrem opět ve spolupráci s SDH Naloučany spolupořádat tradiční pouť, která proběhne o víkendu ve dnech 28. 07. až 30. 07. 2017. Průběh bude tradiční, v pátek bude připravena předpouťová zábava s duem Sagitta music pořádaná SDH Naloučany, pro kterou obec Naloučany bezplatně propůjčí veřejné prostory a KD, v sobotu proběhne tradiční stavění máje a v neděli projdou obcí stárci za doprovodu dechové hudby Galáni s následnou taneční zábavou pod májí (případně v KD). Obec Naloučany bude hradit vystoupení dechové hudby Galáni ve výši 19.000,- Kč.

Starosta obce navrhuje schválit navržené spolufinancování Naloučanské pouti 2017.

Ad 15) Starost obce předložil ZO žádost z.s. Linka bezpečí Praha o finanční příspěvek na svůj provoz. Vzhledem k tomu, že Obec Naloučany pravidelně přispívá na provoz regionálních služeb podobného typu a vzhledem k napjatému rozpočtu obce, navrhuje starosta obce neschválit poskytnutí příspěvku.

Ad 16) Starosta obce informoval ZO o úspěšném reprezentování dětí z naší obce na Regionální olympiádě dětí a mládeže, která proběhla 23. – 28. 5. 2017. Soutěžící z Naloučan získali řadu medailí a dosáhli výborných umístění i na dalších pozicích. Starosta proto navrhuje těmto soutěžícím veřejně pogratulovat, poděkovat jim a předat věcné dary. Dary budou v hodnotě cca 300,- Kč, 200,- Kč a 100,- Kč dle umístění.

Ad 17) Starosta obce informoval ZO o tom, že OÚ obdržel písemné vyjádření p. J. Fojtíka k věci svého protiprávního jednání a soudního líčení, které starosta ZO celé ocitoval.

          ZO bere toto na vědomí

Ad 18) Starosta obce informoval ZO o:

 • VH VaK Třebíč, svazek obcí, 7. 4. 2017, informace o zápisu

 • Doručená a odeslaná pošta

Ad 19) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Klíma Milan, Káfuněk Radek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

 

č. 164/30-05-2017/04 a)

ZO projednalo a schválilo odprodej stávajícího vozu SDH Naloučany značky Robur.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Sklenář Roman

 

č. 165/30-05-2017/04 b)

ZO projednalo a schválilo kupní smlouvu mezi Obcí Naloučany a společností ELTRANS Liberec s.r.o. na odprodej vozidla Robur za částku 30.000,- Kč. v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Sklenář Roman

 

č. 166/30-05-2017/07

ZO projednalo a schválilo provedení kabelizace venkovního vedení NN v obci fy E.on a zahájení jednání a přípravu přeložky VO a rozhlasu do zemního vedení.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 167/30-05-2017/09

ZO projednalo a schválilo uzavření dotační smlouvy s Krajem Vysočina o poskytnutí dotace ve výši 8.000,- Kč na akci „Prázdninové (Na)loučení 2017“.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 168/30-05-2017/10

ZO projednalo a schválilo zrušení usnesení č. 159/25-04-2017/15 a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru na odprodej nemovitostí, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 169/30-05-2017/12

ZO projednalo a schválilo bez výhrad závěrečný účet obce Naloučany za rok 2016.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 170/30-05-2017/13

ZO projednalo a schválilo roční účetní závěrku sestavenou k 31.12.2016, včetně zúčtování výsledku hospodaření za rok 2016 ve výši 749.255,20 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých účetních období, bez výhrad.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 171/30-05-2017/14

ZO projednalo a schválilo spolufinancování Naloučanské pouti 2017 formou uhrazení nedělního vystoupení DH Galáni ve výši 19.000,- Kč a bezplatného zapůjčení prostor, případně KD.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 172/30-05-2017/15

ZO projednalo a neschválilo poskytnutí příspěvku z.s. Linka bezpečí Praha

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

7

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 173/30-05-2017/16

ZO projednalo a schválilo ocenění úspěšných soutěžících na Regionální olympiádě dětí a mládeže 2017 za vzorné reprezentování Obce Naloučany a udělení věcných darů v navrhované hodnotě.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Klíma Milan, Káfuněk Radek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


| Autor: administrator | Vydáno dne 09. 06. 2017 | 2042 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany - zdeSponzorký banner OslavkaSponzorký banner
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster@naloucany.cz | Administrace