Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 13. 2. 2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 13. 2. 2018Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Káfuněk Radek, Klíma Milan, Bureš Jaroslav

Hosté: manželé Lucie a Martin Hrdličkovi

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – další průběh, informace
 4. Program OPŽP, aktivita 1.4.3 Digitální povodňové plány, varovné a lokální systémy – podklady pro zpracování DPP, dodatek smlouvy
 5. Plnění rozpočtu obce Naloučany za rok 2017 – informace
 6. Inventura majetku 2017 – provedení inventury, informace
 7. Činnost kontrolního a finančního výboru v roce 2017 - informace předsedů výborů
 8. Dělení pozemku p.č. 791/3, k.ú. Jedov – informace, průběh
 9. Prodej pozemků p.č. 28/6 a 26/3 – schválení prodeje, smlouva
 10. Smlouva na vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci VO – schválení uzavření smlouvy o dílo
 11. AVE CZ odpadové hospodářství, dodatek smlouvy – schválení
 12. ČAOH, informace k riziku navýšení nákladů na odpadové hospodářství obcí – projednání zaslaných informací
 13. Mikroregion Náměšťsko, valná hromada 24. 01. 2018 – informace, projednání
 14. ZO Českého svazu ochránců přírody Náměšťské rybníky, projednání souhlasu s péčí o luční pozemky – projednání a schválení
 15. Nařízení EP a Rady EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů fyzických osob (GDPR) – návrh na pověřence
 16. Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ - žádost o projednání připojení ke kampani
 17. Dotace Kraje Vysočina v roce 2018 – možnosti, projednání podání
 18. Směna pozemku obce za pozemky p. Petr Chládek, p.č. 1383 za p.č. 1447 a 1450 – projednání
 19. Výzva zastupitelům obcí a měst k doplacení odměn členů OVK z vlastního rozpočtu - projednání
 20. Informace:
 • Tříkrálová sbírka 2018, výtěžek v obci 8.194,- Kč
 • Informace ESKO-T  s.r.o. – likvidace použitých pneu
 • Informace MAS Oslavka, o.p.s – datace , změna kanceláře
 • E.on Distribuce, a.s. – smlouva o zřízení VB na p.č. 26/2 
 • Volby 2018 – volba prezidenta, Komunální volby v 10/2018
 • Výzva předsednictva SMS – novela zákona o střetu zájmů
 • Doručená a odeslaná pošta

     21. Diskuze

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Sklenář Roman, Klíma Milan

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. Starosta doplnil program o nové body, ZO jej projednalo a následně schválilo.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta obce informoval ZO o postupu a současném stavu prací na stavbě kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice. Uvedl, že stoka, vedoucí do lokality pod KD směrem od hlavní silnice je již hotová, nyní lze budovat přípojky do této stoky. Započaly práce na stoce od silnice „za potokem“ (příjezdy k domům Hladíkových a Moulisových), budou pokračovat směrem k potoku, provede se překop potoka a poté dále směrem „ke křížku“. Úsek tlakové kanalizace v prostoru kolem řeky bude budován v období konec února – konec března.

        Starosta dále uvedl, že do současné doby si projekty na domovní kanalizační přípojky vyzvedla pouze necelá polovina majitelů nemovitostí v Naloučanech.

ZO bere toto na vědomí

Ad 4) Starosta obce seznámil ZO se stavem zpracování digitálního povodňového plánu (DPP), financovaného z program OPŽP, aktivita 1.4.3. Uvedl, že zpracovateli, fy Envipartner, s.r.o. Brno, byly poskytnuty veškeré dostupné podklady pro zpracování DPP. Dále byl se společností uzavřen dodatek smlouvy, který prodlužuje dobu plnění o tři měsíce, tedy do 31. 9. 2018. V souvislosti s vypracováním uvedeného projektu bylo ustanoveno složení orgánů, komisí a služeb, zajišťujících organizaci a průběh činností v době ohrožení povodní, stejně jako režimová opatření, zajištění zásobování, případně nouzové ubytování občanů. Všechny tyto údaje budou zahrnuty do připravovaného komplexního DPP.

ZO bere toto na vědomí

Ad 5) Starosta obce seznámil ZO s plněním rozpočtu Obce Naloučany za rok 2017. Z jeho zprávy vyplívá, že hospodaření obce se řídilo schváleným rozpočtem upraveným přijatými rozpočtovými opatřeními a ke dni 31. 12. 2017 byl rozpočet na straně příjmů naplněn na 116,35 %, na straně výdajů z cca 95,41%. Obec Naloučany tedy v roce 2017 hospodařila s mírným přebytkem.

ZO bere toto na vědomí

Ad 6) Předseda inventurní komise p. Sklenář Roman, seznámil ZO s výsledky inventury obecního majetku. Uvedl, že inventura majetku byla provedena kompletně v daném termínu a nebyly nalezeny žádné nesrovnalosti. Starost obce přednesl ZO návrh Inventarizační zprávy o provedení fyzické a dokladové inventarizace majetku k 31. 12. 2017, jejímž závěrem je, že nebyly zjištěny přebytky ani manka.

Starosta navrhuje schválit Inventarizační zprávu v předloženém znění.

Ad 7) Předseda kontrolního výboru p. Vařílek Zdeněk přednesl ZO zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2017. Předseda finančního výboru Ing. Lysý František přednesl ZO zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2017.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 8) Starosta obce informoval ZO o průběhu rozdělení pozemku p.č. 791/3 v k.ú. Jedov mezi obce Naloučany a Pucov dle schválené smlouvy a dle GP z roku 2015, záležitost je před vkladem do KN, nicméně bylo zjištěno, že během digitalizace katastrálních map v k.ú. Jedov došlo KÚ k navýšení výměry tohoto pozemku o 740 m2, než bylo původně uvedeno v KN, a nyní se zjišťuje zda bude třeba nového GP nebo bude proveden pouze přepočet výměr . O dalším postupu bude ZO informováno.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 9) Starosta obce seznámil ZO s žádostmi o koupi pozemků p.č. 28/6 a 26/3, jejichž záměr prodeje byl schválen usnesením č. 200/21-12-2017/10 na zasedání ZO dne 21. 12. 2017. Uvedené pozemky budou odprodány s následujícími podmínkami, které budou zakotveny v kupní smlouvě s nabyvatelem:

 • Do tří let od prodeje pozemku (převodu práv k pozemku) je nutno na tomto zahájit stavbu objektu určeného k trvalému bydlení
 • Do šesti let od prodeje (převodu práv k pozemku) je nutno provést kolaudaci objektu určeného k trvalému bydlení, vč. přihlášení nabyvatele k trvalému pobytu v obci Naloučany
 • Pokud nebudou splněny uvedené podmínky, je nabyvatel povinen nabídnou pozemek k prodeji zpět obci Naloučany za stejnou cenu, za jakou jej odkoupil
 • Pokud obec Naloučany nevyužije toto předkupní právo, následný prodej jinému vlastníkovi je možný pouze za cenu, za kterou jej odkoupil + míra inflace.

O pozemek p.č. 28/6 projevili závazný zájem dva uchazeči: manželé Klíčníkovi a manželé Hrdličkovi (přítomni jako hosté). ZO se v diskuzi k tomuto bodu shodlo, že pro obec Naloučany je z hlediska dlouhodobé perspektivy a rozvoje obce klíčová podpora mladých rodin, a proto byli z uvedených uchazečů vybrání manželé Lucie a Martin Hrdličkovi a ZO navrhuje uzavřít s nimi kupní smlouvu na prodej pozemku 28/6 s uvedenými podmínkami, za cenu 200,- Kč/ m2, přičemž poplatek za vklad do KN hradí kupující. Na tomto pozemku bude navíc zřízena služebnost na vedení inženýrských sítí k sousedním pozemkům.

O pozemek 26/3 projevili zájem manželé Hadrabovi. Vzhledem k tomu, že u těchto zájemců panuje oprávněná obava, že by nebyly dodrženy uvedené podmínky, je jejich žádost odložena a bude projednána za jejich přítomnosti.

Ad 10) Starosta předložil ZO ke schválení smlouvu o dílo s firmou Elektro – Ing. Klíma s.r.o., Třebíč, která byla vybrána k vypracování PD na rekonstrukci VO usnesením č. 199/21-12-2017/09. Na jednání s Ing. Klímou byl dohodnut termín 09/2018. Vypracování PD bude za cenu 55.000,- Kč.

Starosta navrhuje schválit smlouvu v předloženém znění.

Ad 11) Starosta obce předložil ZO znění dodatku smlouvy se společností AVE CZ ke smlouvě o zajištění odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu z obce Naloučany, který zvyšuje poplatek za svoz o 4%. Zvýšení poplatku je zdůvodňováno nárůstem platu řidičů společnosti AVE CZ dle nařízení vlády.

Starosta obce navrhuje schválení dodatku smlouvy v uvedeném znění.

Ad 12) Starosta obce seznámil ZO s dopisem od České asociace odpadového hospodářství (ČAOH), který upozorňuje na riziko navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí a měst v ČR. ZO po projednání poměrně obsáhlého dopisu se v diskuzi rozhodlo připojit k vyjádření obav o vývoj odpadového hospodářství v ČR a doporučuje schválit usnesení v navrhovaném znění.

Ad 13) Starosta obce informoval ZO o průběhu a výstupech zasedání valné hromady Mikroregionu Náměšťsko (dále „MN“), konaného dne 24. 1. 2018. Uvedl, že zde byla projednávána problematika ochrany osobních údajů fyzických osob GDPR a z ORP Náměšť nad Oslavou bylo přislíbeno, že osobu pověřence, kterou toto nařízení mj. vyžaduje, bude sdílet se všemi obce v obvodu ORP. Dále bylo uvedeno, že ČEZ a.s opět poskytne podporu obcím, prostřednictvím MN finanční dotaci. Na jednání MN bylo rozhodnuto že část dotace bude obcím poskytnuta ve formě věcného plnění a zbytek finančního objemu dotace bude rozdělen mezi obce. Jako věcné plnění bylo vybráno odpadová nádoba na tříděný odpad nebo venkovní plynové topidlo. V diskuzi se ZO shodlo, že pro obec Naloučany bude přínosnější topidlo.

       ZO bere toto na vědomí

Ad 14) Starosta obce přednesl ZO žádost ZO Českého svazu ochránců přírody Náměšťské rybníky o souhlas s péčí o luční pozemky p.č. 1313, 1336, 1337, 1338 a 1788 v k.ú. Naloučany. Péče dle vyjádření žadatele znamená bezplatné kosení, vyčištění a kultivace uvedených pozemků za účelem zachování a rozvoje rozmanitosti rostlinných i živočišných druhů, které se zde vyskytují.

       Starosta navrhuje vyjádřit souhlas s péčí o uvedené pozemky a dozorem nad touto činností pověřit správce obecních lesů p. Vařílka Zdeňka.

Ad 15) Starosta v návaznosti na bod 13 programu informoval ZO, že ORP Náměšť nad Oslavou přislíbila zajistit osobu pověřence dle nařízení EP a Rady EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů fyzických osob (GDPR) i pro obce mikroregionu. Platba za tuto činnost bude spočívat v poměrném příspěvku na plat zaměstnance. Navrhuje tedy schválit na pozici pověřence zaměstnance MěÚ Náměšť nad Oslavou, pověřenou vykonáváním této činnosti.

Ad 16) Starosta obce seznámil ZO s žádostí iniciátorů mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ o vyvěšení tibetské vlajky na podporu Tibetu. V projednání ZO konstatovalo, že plně vnímá situaci v Tibetské autonomní oblasti, nicméně nevnímá tuto kampaň jako plnohodnotné mezinárodní jednání a tudíž se obec ke kampani nepřipojí.

Na základě tohoto konstatování navrhuje starosta žádosti nevyhovět.

Ad 17) Starosta obce seznámil ZO s okruhem dotačních programů, které bude v roce 2018 poskytovat Kraj Vysočina. V diskuzi se ZO shodlo, že využitelné pro obec Naloučany by mohly být následující programy:

 • Jednorázové akce 2018, podprogram A – dětský den, dotace 10.000,- Kč, vlastní podíl 15.000,- Kč

 • Informační a komunikační technologie 2018, titul B – aktualizace OS, datové úložiště, antivir a antispam, minimální výše dotace je 20.000,- Kč, minimálně 40% spoluúčast

 • Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina na ochranu obecního majetku -  zabezpečení obecního majetku (KD – požární zbrojnice) technickou ochranou – rozšíření elektronického zabezpečení na tuto část a instalace zábranných mechanismů (okenní mříže), max. dotace 30.000,- Kč, podíl 25 až 50%

Starosta navrhuje zaměřit se na tyto programy a zpracovat podklady pro podání žádostí o dotaci.

Ad 18) Starosta obce předložil návrh na směnu pozemků mezi Obcí Naloučany a Mgr. Petrem Chládkem. Navrhovaná směna se týká pozemků

 • p.č. 1450, dle KN, k.ú. Naloučany, 1447 m2, ostatní plocha – manipulační plocha
 • p.č. 1447, dle KN, k.ú. Naloučany, 1064 m2, ostatní plocha – neplodná půda

v majetku Mgr. Petra Chládka, Naloučany 36 za pozemek

 • p.č. 1383, dle KN, k.ú. Naloučany, 2080 m2, trvalý travní porost

v majetku Obce Naloučany.

            Starosta obce navrhuje schválit záměr směny uvedených pozemků.

Ad 19) Starosta obce seznámil ZO s výzvou zastupitelům obcí a měst k doplacení odměn členům OVK z vlastního rozpočtu. Jde o to, že předsedům a zapisovatelům OVK byla nařízením vlády zvýšena odměna za vykonávání funkce při volbách o 500,- Kč. Předmětem uvedené výzvy je žádost o stejné navýšení odměn i řadovým členům OVK a to z vlastního rozpočtu obce. ZO se v diskuzi shodlo, že uvedenou výzvu vnímá jako neopodstatněnou a rozhodlo vyjádřit s uvedenou výzvou nesouhlas a odmítnout ji.

Ad 20) Starosta obce informoval ZO o:

 • Tříkrálová sbírce 2018 s výtěžkem ve výši 8.194,- Kč
 • Informaci z ESKO-T  s.r.o. – likvidace použitých pneu
 • Informace z MAS Oslavka, o.p.s – dotace , změna kanceláře
 • E.on Distribuce, a.s. – smlouva o zřízení VB na p.č. 26/2 
 • Volbách 2018 – volba prezidenta, Komunální volby v 10/2018
 • Výzvě předsednictva SMS – novela zákona o střetu zájmů
 • Doručené a odeslané poště

Ad 21) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Sklenář Roman, Klíma Milan

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

č. 204/13-02-2018/06

ZO projednalo a schválilo předloženou Inventarizační zprávu o provedení fyzické a dokladové inventarizace majetku k 31. 12. 2017, jejímž závěrem je, že nebyly zjištěny přebytky ani manka.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, členové inventarizační komise

 

č. 205/13-02-2018/09

ZO projednalo žádosti o koupi pozemků p.č. 28/6 a 26/3 a schválilo prodej pozemku 28/6 za cenu 200,- Kč/m2 manželům Lucii a Martinovi Hrdličkovým s uvedenými podmínkami. Uzavřena bude standardní kupní smlouva se schválenými podmínkami v rámci projednání tohoto bodu.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 206/13-02-2018/10

ZO projednalo a schválilo smlouvu o dílo s firmou Elektro – Ing. Klíma s.r.o., Třebíč, na vypracování PD na rekonstrukci VO v hodnotě 55.000,- Kč v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 207/13-02-2018/11

ZO projednalo a schválilo dodatek smlouvy se společností AVE CZ ke smlouvě na zajištění odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu z obce Naloučany, který zvyšuje poplatek za svoz o 4% v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 208/13-02-2018/12

ZO projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. ZO nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. ZO vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 209/13-02-2018/14

ZO projednalo a schválilo vydání souhlasného stanoviska s péčí o luční pozemky p.č. 1313, 1336, 1337, 1338 a 1788 v k.ú. Naloučany ZO Českého svazu ochránců přírody Náměšťské rybníky a pověření dozorem nad touto činností p. Vařílka Zdeňka.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Vařílek Zdeněk

 

č. 210/13-02-2018/15

ZO projednalo a schválilo delegovat funkci pověřence v rámci zajištění ochrany osobních údajů fyzických osob (GDPR) dle Nařízení EP a Rady EU č. 2016/679 na zaměstnance MěÚ Náměšť nad Oslavou, pověřeným vykonáváním této činnosti.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 211/13-02-2018/16

ZO projednalo a neschválilo žádost iniciátorů mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ o vyvěšení tibetské vlajky na podporu Tibetu.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

7

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 212/13-02-2018/17

ZO projednalo a schválilo podání žádostí o dotaci z dotačního titulu Fond Vysočina v uvedených dotačních programech.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 213/13-02-2018/18

ZO projednalo a schválilo záměr směny pozemků p.č. 1450, dle KN, k.ú. Naloučany, 1447 m2, ostatní plocha – manipulační plocha a p.č. 1447, dle KN, k.ú. Naloučany, 1064 m2, ostatní plocha – neplodná půda v majetku Mgr. Petra Chládka, Naloučany 36 za pozemek p.č. 1383, dle KN, k.ú. Naloučany, 2080 m2, trvalý travní porost v majetku Obce Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 214/13-02-2018/19

ZO projednalo a neschválilo výzvu zastupitelům obcí a měst k doplacení odměn členů OVK z vlastního rozpočtu.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

7

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Sklenář Roman, Klíma Milan

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany| Autor: administrator | Vydáno dne 22. 02. 2018 | 2121 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace