Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 29. 3. 2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 29. 3. 2018Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 17:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Káfuněk Radek, Klíma Milan

Nepřítomni: Bureš Jaroslav – omluven

Hosté: Hadraba Robert

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – projednání nutných činností mimo projekt, další průběh, informace
 4. Program OPŽP, aktivita 1.4.3 Digitální povodňové plány, varovné a lokální systémy – nabídka a smlouva na realizaci LVS, projednání
 5. Prodej pozemků p.č. 26/3 – odložené projednání prodeje
 6. Směna pozemku obce za pozemky p. Petr Chládek, p.č. 1383 za p.č. 1447 a 1450 – projednání a schválení
 7. Záměr prodeje pozemku p.č. 77/15 – projednání podmínek, schválení
 8. Pozemek pod místní účelovou komunikací – směna – projednání, schválení postupu
 9. Terénní úpravy pro zajištění přístupu na p.č. 1386 – projekt, realizace, projednání
 10. Nabídka přepracovaného projektu na cestu pod KD – p. Beneš – projednání schválení
 11. Omezení dopravy v Náměšti nad Oslavou – XXXVII. Zámecký vrch, plánované opravy komunikací
 12. Nařízení EP a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob (GDPR) – informace
 13. Pojišťovna Kooperativa – nabídka pojištění odpovědnosti zastupitelů
 14. Pálení čarodějnic – příprava a financování
 15. MAS Oslavka, o.p.s., vyhlášené dotační výzvy – projednání
 16. Polní cesta C1 v k.ú. Naloučany – žádost Krajského PÚ, projednání
 17. Žádosti o podporu – Občanské sdružení Babybox pro odložené děti
 18. VH Mikroregion Náměšťstko, seminář 15. a 16. 03. 2018 – informace
 19. Svazek obcí pro komunální služby, VH 15. 03. 2018 – informace
 20. Informace:
 • Vodovody a kanalizace Třebíč, svazek obcí – VH 13. 04. 2018
 • KÚ Třebíč, provedené vklady
 • Odborná příprava velitelů jSDHo, termíny, účast
 • FIN-Servis, a.s., nákup energií pro rok 2019 
 • SPÚ, žádost o sdělení
 • MěKS Náměšť nad Oslavou, připravované akce, prodej vstupenek on-line
 • Doručená a odeslaná pošta

       21. Diskuze

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Vařílek Zdeněk, Káfuněk Radek

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO upravilo, projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta obce informoval o aktuální stavu realizace akce kanalizace a ČOV Naloučany-Ocmanice. Situace se výrazně zkomplikovala žádostí Spolku „Domov bez vody“ (předsedkyně Věra Klimková, sídlo Naloučany 58) o zajištění průběhu stavby kanalizace tak, aby byla garantována hladina a kvalita vody ve studních občanů v lokalitě „Na dolňáku“, kanalizační stoka A-3 a A-3-3, minimálně na současné úrovni. Pokud tomu tak nebude, hrozí spolek zablokováním stavby na celém dolním konci obce i formou soudního příkazu a následně dalšími právními úkony k dosažení svého požadavku. Na jednání dne 22. 3. 2018 za účasti zástupců Spolku, obce Naloučany, projektanta, Svazku VaK, atd., bylo, mimo jiné, zdůrazněno, že pokud by se zde kanalizace nerealizovala a ve zbytku obce byla dokončena a zprovozněna, majitelé všech cca 20 nemovitostí v této lokalitě by byli nuceni pravidelně dokladovat těsnost odpadních jímek a prokazovat způsob likvidace odpadních vod, což by pro ně nejspíše znamenalo výrazné jednorázové a dále trvalé pravidelné náklady. Dále zde existuje riziko, že by vlivem výše uvedeného byla Obec Naloučany nucena vracet část nebo celou částku poskytnuté dotace, případně hradit penále. Zástupci Spolku toto vše berou na vědomí, nicméně i přesto trvají na svém požadavku.

Na základě vzniklé situace Obec Naloučany zajistila hydrogeologa RNDr. Novotnou z fy GEOTest Brno, která provede pasportizaci studní v předmětné oblasti stok A-3 a A-3-3, kdy dojde ke zmapování umístění studní, změření jejich hloubky a výšky hladiny vody ve studni, u vybraného vzorku studní bude proveden komplexní rozbor vody z nich a měření vydatnosti pramenů, taktéž bude zaznamenán stav a umístění odpadních jímek. Další činností tohoto hydrogeologa bude návrh technických opatření pro zachování kvality vody ve studních a zamezení její ztráty. Předpokládaný termín místního průzkumu – duben 2018. Termín úvodního jednání s vybraným hydrogeologem RNDr. Novotnou byl stanoven na pátek 06. 04. 2018 15:00 hod. Odhadovaná cena těchto prací činí nejméně 100.000,- Kč.

Práce na realizaci kanalizace byla v této lokalitě přerušena a práce byly přesunuty na realizaci stoky A-3-1 (od č.p. 5 kolem pomníku padlým ke krajské komunikaci pod č.p. 11) a na dokončení přípojek na stoce A-2 (pod KD a OÚ).

        ZO bere toto na vědomí

Ad 4) Starosta obce seznámil ZO se stavem zpracování digitálního povodňového plánu (DPP), financovaného z program OPŽP, aktivita 1.4.3. Uvedl, že původní rozpočet na lokální výstražný systém (LVS) byl 305.342,- Kč. Současná nabídka na zhotovení do 31. 7. 2018 od fy Ekotechnika s.r.o. činí 305.594,- Kč a předložil ZO návrh smlouvy na jeho realizaci.

Starosta navrhuje schválit smlouvu na zhotovení LVS dle předložené nabídky s fy Ekotechnika s.r.o.

Ad 5) Starosta obce vyzval přítomného p. Hadrabu Roberta, který při nabídce pozemků obce projevil zájem o p.č. 26/3, aby popsal zastupitelstvu záměr jeho využití. Po diskuzi mezi zastupitelstvem a p. Hadrabou se tento rozhodl upustit v této chvíli od záměru koupě tohoto pozemku s tím, že nadále bude sledovat nabídku obecních pozemků.

ZO bere toto na vědomí

Ad 6) Starosta obce předložil ke schválení bezúplatnou směnu pozemku obce za pozemky p. Petra Chládka, p.č. 1383 za p.č. 1447 a 1450. Záměr směny byl schválen usnesením č. 213/13-02-2018/18 ze dne 13. 2. 2018.

Ad 7) Starosta obce předložil ZO žádost sl. Hortové Karolíny a p. Řezaniny Jaroslava o koupi pozemku 77/15. Jedná o pozemek o výměře 102 m2, který je již dlouhodobě zaplocen a považován za součást zahrady v jejich vlastnictví, nicméně oficiálně je ve vlastnictví obce. Jedná se tedy o narovnání vlastnických vazeb.

          Starosta obce navrhuje schválit záměr prodeje pozemku p.č. 77/15 za cenu 25,-Kč/m2, přičemž poplatek za vklad do KN bude hradit kupující.

Ad 8) Starosta obce seznámil ZO s nutností narovnat vlastnické vztahy k pozemku p.č. 33/1. V současné době přes tento pozemek vede místní účelová komunikace, kterou je nutno zachovat, je na něm realizována stavba veřejného vodovodu a bude na ní též realizována stavba splaškové kanalizace, přičemž je tato parcela ve vlastnictví p. Klímy Romana. Na jednání s p. Klímou bylo dohodnuto, že by souhlasil se směnou uvedeného pozemku s pozemkem p.č. 33/2, která je v těsném sousedství jeho zahrady a je ve vlastnictví České republiky. Starosta tedy navrhuje vstoupit v jednání se Státním pozemkovým úřadem o odkoupení pozemku p.č. 33/2, který by obec Naloučany následně využila k uvedené směně.

Ad 9) Starosta obce předložil ZO návrh na terénních úprav k zajištění přístupu na pozemek p.č. 1386 („Nekudka“). Uvedl, že stávající přístupová cesta po břehu řeky ze směru od Náměště se již bortí a neumožňuje bezpečný přístup. Navrhuje tedy zadat vypracování projektu a zajištění územního řízení, který by řešil návoz a úpravu zeminy a kameniva na svah od silnice a byla tak vytvořena nová bezpečná přístupová cesta.

Ad 10) Starosta obce předložil ZO upravenou podobu projektu cesty a rozvodu inženýrských sítí na pozemky pod KD, kterou vypracoval p. Beneš Rostislav. Projekt řeší také umístění zeleně a bere v úvahu případný další rozvoj dané lokality. Cena za uvedený projekt činí 25.000,- Kč.

       Starosta obce navrhuje schválit zadání předloženého projektu za nabídkovou cenu.

Ad 11) Starosta obce seznámil ZO s plánovanými uzavírkami silnic ve správním obvodu ORP Náměšť nad Oslavou. Jedná se o:

 • úplnou uzavírku ulice Ocmanické v Náměšti nad Oslavou – 9. 4. – 7. 6. 2018 s objízdnou trasou přes Naloučany
 • úplnou uzavírku silnice mezi Ocmanicemi a Zahrádkou - 13. 4. – 27. 4. 2018
 • omezení dopravy (kyvadlový provoz) v Ocmanicích a Naloučanech způsobený stavbou kanalizace
 • uzavírku silnice kolem řeky do Náměště při konání XXXVII. závodů Zámecký vrch o víkendu 5. – 6. 5. 2018, s objízdnou trasou přes nádraží Studenec, Častotice, Zahrádku a Ocmanice

Z uvedených termínů je zřejmé, že o víkendu 5. – 6. 5. 2018, kdy bude uzavřena ulice Ocmanická v Náměšti a současně bude platit uzavírka silnice kolem řeky a dále na zámek, která je plánována jako trvalá (tedy bez možnosti průjezdu mezi závody a v noci), bude spojení mezi Naloučany a Náměští možné pouze po objízdné trase přes Zahrádku, Častotice a Studenec-nádraží, což je cca 4x delší než obvyklá trasa. To může být kritické především u vozidel RLS a HZS. To v diskuzi shledalo ZO jako nepřijatelné. Proto ZO navrhuje vydat souhlas s uzavírkou silnic II/399, Náměšť nad Oslavou od vyústění se silnicí I/23 pod Závratským kopcem až po okraj obce Jinošov, po odbočku na obec Kralice, a silnice III/3995, od vyústění v Náměšti nad Oslavou na silnici II/399 u budovy výkupu směrem na obec Naloučany až po odbočku do obce Jedov, od 06:00 dne 05. 05. 2018 až do 18:30 dne 06. 05. 2018 mj. za následujících podmínek:

 • v průběhu konání závodů (tréninků) bude, v případě potřeby, umožněn průjezd vozidlům RLS a HZS
 • uzavírka silnice III/3995 ve směru z Náměště nad Oslavou na Jedov a Naloučany bude v době od 20:00 hod dne 05. 05. 2018 do 06:00 hod dne 06. 05. 2018 zrušena, odstraněno nebo zneplatněno dopravní značení uzavírky a tato silnice bude průjezdná, značení objížďky na ostatních komunikacích možno ponechat.

Při nesplnění uvedených podmínek nebudou další uzavírky a takto vedené objízdné trasy v budoucnosti povolovány.

Ad 12) Starosta obce informoval ZO o stavu implementace nařízení EP a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob (GDPR) do provozu OÚ Naloučany.

ZO bere toto na vědomí

Ad 13) Starosta obce předložil ZO nabídku pojišťovny Kooperativa na pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci. Vztahuje se na většinu nedbalostních porušení povinností při správě obce. Limit plnění je ve výši 5 mil. Kč, částku lze čerpat libovolně během roku. Pro mikroregion Náměšťsko je poskytnuta sleva 40%. Celková cena pojištění činí 3.000,- Kč/rok pro celé ZO, smlouva je uzavírána na 3 roky. Pojištění bude platné i pro nově zvolené zastupitelstvo v podzimních komunálních volbách. Starosta navrhuje uzavřít uvedenou pojistnou smlouvu v předložené podobě.

Ad 14)  Starosta obce předložil ZO návrh na pořádání „Pálení čarodějnic“ v pondělí dne 30. 4. 2018 jako již tradiční akce, v rámci níž proběhne na kopci „Na Ráji“ zapálení vatry a pro děti bude zakoupeno občerstvení a lampiony. Předpokládané výdaje do 4.000,- Kč. Od 15. 04. 2018 bude umožněno občanům obce navážet na místo akce lehce spalitelný dřevěný odpad (větve,…).

Starosta navrhuje schválit pořádání „Pálení čarodějnic“.

Ad 15) Starosta obce seznámil ZO s vyhlášenými dotačními výzvami MAS Oslavka, o.p.s. Při projednávání se ZO shodlo, že momentálně obec nevyužije žádnou z nich.

Ad 16) Starosta obce seznámil ZO s žádostí Krajského PÚ, kdy s ohledem na dotační titul by nejpozději na jaře 2019 měla začít oprava polní cesty C1 (cesta k „Vápennému“), o písemné potvrzení budoucího nabyvatele (obce Naloučany), že bude provádět nezbytnou údržbu tohoto zařízení nejméně po dobu 5 let. Starosta toto potvrzení vypracuje a odešle KPÚ.

          ZO bere toto na vědomí

Ad 17) Starosta obce předložil ZO žádost Občanského sdružení Babybox pro odložené děti o finanční podporu na jeho činnost a provoz.

Starosta obce navrhuje neschválit tuto žádost.

Ad 18) Starosta informoval ZO o průběhu semináře VH Mikroregion Náměšťstko, konaného ve dnech 15. a 16. 03. 2018.

ZO bere toto na vědomí

Ad 19) Starosta informoval ZO o průběhu VH Svazku obcí pro komunální služby, konané dne 15. 03. 2018.

ZO bere toto na vědomí

Ad 20) Starosta obce informoval ZO o:

 • VH svazku obcí Vodovody a kanalizace Třebíč – 13. 04. 2018
 • KÚ Třebíč, provedených vkladech
 • Odborné přípravě velitelů jSDHo, termínech, účasti
 • FIN-Servis, a.s., nákupu energií pro rok 2019 
 • SPÚ, žádosti o sdělení
 • MěKS Náměšť nad Oslavou, připravovaných akcích, prodeji vstupenek on-line
 • Doručené a odeslané poště

Ad 21) V diskuzi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Káfuněk Radek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

č. 215/29-03-2018/04

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy na zhotovení LVS se společností Ekotechnika s.r.o. v hodnotě 305.594,- Kč s termínem realizace do 31. 7. 2018.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 216/29-03-2018/06

ZO projednalo a schválilo bezúplatnou směnu pozemku obce p.č. 1383 za pozemky p. Petra Chládka p.č. 1447 a 1450.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 217/29-03-2018/07

ZO projednalo a schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 77/15 za cenu 25,-Kč/m2, přičemž poplatek za vklad do KN bude hradit kupující.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 218/29-03-2018/08

ZO projednalo a schválilo pověření starosty obce vyvoláním jednání se Státním pozemkovým úřadem o odkoupení pozemku p.č. 33/2 za účelem směny za pozemek v soukromém vlastnictví pod místní účelovou komunikací.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 219/29-03-2018/09

ZO projednalo a schválilo zadání vypracování projektu a zajištění územního řízení na vybudování nové přístupové cesty na pozemek p.č. 1386 („Nekudka“).

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 220/29-03-2018/10

ZO projednalo a schválilo zadání předloženého projektu na cestu a rozvod inženýrských sítí na pozemky pod KD za nabídkovou cenu.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 221/29-03-2018/11

ZO projednalo a schválilo vydat souhlas s uzavírkou silnic při konání XXXVII. závodů Zámecký vrch o víkendu 5. – 6. 5. 2018 s uvedenými podmínkami pro zajištění dostupnosti IZS v obci Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 222/29-03-2018/13

ZO projednalo a schválilo uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa na pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 223/29-03-2018/14

ZO projednalo a schválilo pořádání „Pálení čarodějnic“ v obvyklé podobě s max. finančními náklady ve výši 4.000,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, celé ZO

 

č. 224/29-03-2018/17

ZO projednalo a neschválilo žádost Občanského sdružení Babybox pro odložené děti o finanční podporu na jeho činnost a provoz.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

6

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Káfuněk Radek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany| Autor: administrator | Vydáno dne 04. 04. 2018 | 2081 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace