Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 3. 10. 2018

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 3. 10. 2018Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 19:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Káfuněk Radek, Klíma Milan, Bureš Jaroslav

Nepřítomni:

Hosté:

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – další průběh, informace
 4. Program OPŽP, aktivita 1.4.3 Digitální povodňové plány, varovné a lokální systémy – postup prací na realizaci LVS
 5. Kabelizace venkovního vedení NN v obci fy E.on, výměna VO a rozhlas – informace
 6. Veřejné osvětlení Naloučany, smlouva o dílo ing. Klíma – návrh dodatku
 7. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, souhlas s umístěním distribučního zařízení – E.on Distribuce, s.r.o., p.č. 1350, kabel, skříň
 8. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Naloučany na roky 2019 – 2022 – projednání, schválení
 9. Návrh rozpočtového opatření č. 02/2018 – projednání, schválení
 10. Návrh na uzavření dohody o zajištění pouťových atrakcí – obsah smlouvy, termíny v horizontu 5 let
 11. Společenské, sportovní a kulturní akce pořádané obcí – rozsvěcení vánočního stromečku, novoročenky, a jiné – předběžné termíny a finanční náklady
 12. Samovýroba palivového dříví pro občany obce – návrh lokalit, cena, podmínky
 13. Volby ve dnech 05. a 06. 10. 2018 – informace
 14. Informace:
 • VH Česká spořitelna, informace
 • Dotace MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH obcí“ – závěrečné vyhodnocení akce, informace o vyhodnocení a uzavření
 • Prodej pozemku, vklad do KN
 • ČEZ-Distribuce, upozornění
 • Doručená a odeslaná pošta

    15. Diskuze

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Vařílek Zdeněk, Klíma Milan

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO upravilo, projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta obce informoval ZO o aktuálním stavu realizace akce kanalizace a ČOV Naloučany-Ocmanice. Uvedl, že realizace se opět rozběhla, nyní probíhají práce na tlakové části na loukách okolo řeky Oslavy, v Ocmanicích se dokončují přípojky domů a proběhne pokládka nového povrchu vozovek. Dále se pracuje na ČOV – její zprovoznění se momentálně předpokládá v 12/2018. Výkopové práce se v letošním roce již v obci Naloučany provádět nebudou, příští rok započnou, jakmile to umožní počasí a to v cestách v majetku obce. V lokalitě „Na dolňáku“ budou dle dohody všech stran realizovány jílové hrázky pro zamezení odtoku spodních vod, z jejich výstavby bude pořizována podrobná fotodokumentace. Další harmonogram bude upřesňován dle aktuální situace a počasí.

          ZO bere toto na vědomí

Ad 4) Starosta obce informoval ZO se stavem prací na vybudování LVS. Uvedl, že již byly vybudovány a zprovozněny měřicí body (srážkoměry, hladinoměry), byla nainstalována vodočetná lať na kovovou lávku přes řeku Oslavu. Proběhl zkušební provoz LVS a tento je nyní funkční. Byla dokončena tvorba dPP a tento byl zprovozněn a je nyní k dispozici na webové adrese http://www.edpp.cz/dpp/naloucany. Je dvojúrovňový, veřejná část je volně přístupná, neveřejná část je přístupná pouze po zadání přístupových údajů zřizovatele a povodňové komisi. Proběhlo školení vybraných členů povodňové komise, následovat bude poučení občanů v povodňových zónách apod. Probíhá fakturace obou částí a souběžně je též podávána žádost o proplacení na dotační fond.

          ZO bere toto na vědomí

Ad 5) Starosta obce informoval ZO o stavu kabelizace venkovního vedení NN v obci fy E.on, výměny VO a rozhlasu. Uvedl, že společnost E.on má tento projekt stále ve fázi návrhu, další posun je možno očekávat cca v 04/2019. Na tento projekt je úzce navázána výměna VO a rozhlasu, protože vše bude probíhat současně v rámci stejných výkopových prací. O dalším postupu bude ZO informováno.

          ZO bere toto na vědomí

Ad 6) V souvislosti s předešlým bodem navrhuje starosta obce uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Elektro – Ing. Klíma s.r.o., Třebíč, která byla vybrána k vypracování PD na rekonstrukci VO usnesením č. 199/21-12-2017/09, a ve které je stanoven termín vypracování 09/2018. Dodatkem bude tento termín posunut na 30. 6. 2019.

          Starosta obce navrhuje uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Elektro – Ing. Klíma s.r.o., Třebíč v předloženém znění.

Ad 7) Starosta obce předložil ZO návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti inženýrských sítí, souhlas s umístěním distribučního zařízení (kabel a skříň) – E.on Distribuce, s.r.o. na parcele p.č. 1350. Jednorázová úhrada obci za výše uvedené činí 5.500,- Kč.

Starosta navrhuje schválit uzavření smlouvu v uvedeném znění s podmínkou, aby vedení bylo uloženo při okraji cesty a zůstal tak zachován alespoň 4,5m široký pruh.

Ad 8) Předseda finančního výboru Ing. Lysý František předložil ZO návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Naloučany na roky 2019 – 2022. Z něj vyplívá, že v uvedeném období bude obec hospodařit se schodkovými rozpočty a to především vlivem splátek úvěru na financování akce „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“. Dokument byl zveřejněn v řádném termínu a předepsaným způsobem.

Starosta obce navrhuje schválit předložený střednědobý výhled rozpočtu obce Naloučany na roky 2019 – 2022.

Ad 9) Předseda finančního výboru Ing. Lysý František předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 02/2018 (příloha zápisu), kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce na rok 2018. Úpravy rozpočtu zahrnují a zohledňují plnění (příjmy i výdaje) nadcházejících voleb a akcí realizovaných v rámci dotací – dPP a LVS, zvýšení zabezpečení budovy KD a OÚ či pořádání Prázdninového Naloučení 2018.

Starosta obce navrhuje schválit předložené rozpočtové opatření č. 02/2018.

Ad 10) Starosta obce předložil ZO návrh na uzavření rámcové dohody s p. Vildomcem, provozovatelem pouťových atrakcí, na jejich zajištění při tradiční pouti v horizontu 5 let. V dohodě bude zaneseno, že provozovatel zajistí přítomnost a provoz pouťových atrakcí v odpovídajícím množství a kvalitě, obec nepožaduje nájemné za zábor obecního pozemku, provozovatel nepožaduje žádné platby od obce, připojení k elektřině zajistí ve své režii, připojení k vodovodu a kanalizaci zajistí obec. Budou stanoveny jasné, pevně dané termíny konání poutí – a to vždy první víkend v srpnu - s výjimkou situace, kdy svátek sv. Jakuba připadne na neděli. Tak se předejde nejasnostem a případným kolizím termínů. V tomto smyslu bude vyrozuměna i farnost v Náměšti n/Osl.

          Starosta navrhuje uzavřít rámcovou dohodu o zajištění pouťových atrakcí v předložené podobě.

Ad 11) Starosta obce seznámil ZO s plánovanými kulturně/společenskými akcemi do konce roku 2018.

 • tradiční rozsvícení vánočního stromu v první adventní neděli 2. 12. 2018 v 17:00, předpokládané náklady na akci nepřesáhnou 4.000,- Kč.
 • novoročenky obce Naloučany již byly nakoupeny, jejich distribuce bude probíhat ve vhodný předvánoční čas
 • sportovní turnaj - poslední prosincový týden - předpokládané náklady 4.000,- Kč.

ZO bere toto na vědomí

Ad 12) Starosta obce a správce obecních lesů p. Vařílek Zdeněk informovali ZO o záměru umožnit občanům obce samovýrobu palivového dřeva v lesích okolo obce Naloučany. Jedná se především o likvidaci dřeva napadeného kůrovcem. Budou vybrány konkrétní lokality, stanovena cena a termíny a poté proběhne zveřejnění.

ZO bere toto na vědomí

Ad 13) Starosta obce informoval ZO o nadcházejících volbách, popsal další kroky, které budou následovat po jejich ukončení a poděkoval členům ZO za jejich dosavadní práci pro obec Naloučany v uplynulém volebním období.

ZO bere toto na vědomí

Ad 14) Starosta obce informoval ZO o:

 • VH České spořitelny, informace
 • Dotaci MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH obcí“ – závěrečné vyhodnocení akce, informace o vyhodnocení a uzavření
 • Prodeji pozemku, vkladu do KN
 • ČEZ-Distribuce, upozornění
 • Doručené a odeslané poště

Ad 15) V diskuzi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Klíma Milan

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 


Usnesení:

č. 242/03-10-2018/06

ZO projednalo a schválilo dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Elektro – Ing. Klíma s.r.o., Třebíč v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 243/03-10-2018/07

ZO projednalo a schválilo předloženou smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti inženýrských sítí E.on Distribuce, s.r.o. na parcele p.č. 1350 s doplněním podmínky umístění vedení.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 244/03-10-2018/08

ZO projednalo a schválilo předložený střednědobý výhled rozpočtu obce Naloučany na roky 2019 – 2022.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, pí Kršková Veronika

 

č. 245/03-10-2018/09

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 02/2018 v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, pí Kršková Veronika

 

č. 246/03-10-2018/10

ZO projednalo a schválilo uzavření rámcové dohody s p. Vidomcem na zajištění pouťových atrakcí při konání tradiční Naloučanské pouti v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Klíma Milan

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany| Autor: administrator | Vydáno dne 12. 10. 2018 | 1297 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany - zdeSponzorký banner OslavkaSponzorký banner
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster@naloucany.cz | Administrace