Ochrana osobních údajů - GDPR

Informační povinnost správce osobních údajů

Informační povinnost správce osobních údajůINFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE

Dle ustanovení čl. 12 až 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, volném pohybu těchto údajů a zrušením směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení GDPR“), Vás informujeme o zpracovávání Vašich osobních údajů.

Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak je s Vašimi osobními údaji nakládáno.

Kdo spravuje Vaše osobní údaje?

Správcem Vašich osobních údajů je Obec Naloučany(dále jen „správce“)

Sídlo: Naloučany 29, 675 71

E-podatelna: naloucany@naloucany.cz

E-mail: naloucany@naloucany.cz

Datová schránka: pvxa9ym

Telefon: 568 627 824

Fax: -

IČ: 00378208

 

Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osoba určená nařízením GDPR, která nám pomáhá chránit Vaše osobní údaje. Pověřencem pro ochranu osobních údajů Obce Naloučany je:

Ing. Alena Řezáčová

E-mailová adresa: rezacova@mesto-namest.cz

Tel.: 568 619 157

Datová schránka: s72bqcj

Kdy se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů?

Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně Vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i ve věcech stížností.

K jakým účelům osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Osobní údaje získané od Vás (dále jen „subjekt údajů“), jsou zpracovávány za účelem výkonu veřejné moci, za účelem plnění právních povinností, za účelem plnění smlouvy anebo z důvodu veřejného či oprávněného zájmu správce.

Kdo jsou případní příjemci Vašich osobních údajů?

Případnými příjemci Vašich osobních údajů jsou jiné úřady, instituce nebo podobné subjekty, kterým jsou osobní údaje předávány při výkonu veřejné moci nebo při plnění právní povinnosti. Osobní údaje do třetích zemí nepředáváme.

Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje uloženy v našich evidencích?

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje u nás uloženy je určena v souladu se zákonem číslo  499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaká máte vůči nám, jako správci osobních údajů, práva?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Kromě práva na přístup máte právo požadovat opravu osobních údajů, které se Vás týkají, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Poskytneme Vám, na základě Vaší žádosti, informace o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

Dle ustanovení čl. 12 odst. 5 nařízení GDPR se informace podle článků 13 a 14 (tj. informace a přístup k osobním údajům) a veškerá sdělení a veškeré úkony podle článků 15 až 22 (výkon práv subjektů údajů) a 34 (oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů) poskytují a činí bezplatně. Jsou-li žádosti Vámi podané zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, můžeme buď uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; anebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce.

Pokud budou Vaše dotazy směřovat ke zpracování Vašich osobních údajů uložených ve veřejných registrech nebo databázích, bude nutné obrátit se na příslušné správce, kterými jsou především:

Ministerstvo dopravy (např. Registr silničních vozidel, Centrální registr řidičů)

Český úřad zeměměřický a katastrální (Katastr nemovitostí)

Ministerstvo vnitra (např. Registr obyvatel, Czech Point)

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Živnostenský rejstřík)

Ministerstvo spravedlnosti (Obchodní rejstřík)

Ministerstvo životního prostředí

 

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a  následujícím informacím o:

 1. účelech zpracování;

 2. kategoriích dotčených osobních údajů;

 3. příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

 4. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

 5. existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, které se Vás týkají nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

 6. právu podat stížnost u dozorového úřadu;

 7. veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

 8. skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud takové zpracování správce provádí a v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás.

Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informováni o vhodných zárukách, které se vztahují na předání. Osobní údaje zpracovávané OÚ Naloučany nejsou předávány do třetích zemí ani mezinárodní organizaci.

Poskytneme Vám kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na základě Vaší žádosti můžeme účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů. Jestliže podáváte žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, pokud nepožádáte o jiný způsob zaslání odpovědi.

Právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají. Naší povinností je osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány

 2. odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDRP zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

 3. využijete svého práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě Vašich oprávněných zájmů a my shledáme, že již takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme

 4. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

 5. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

 6. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 nařízení GDRP.

Jestliže jsme osobní údaje zveřejnili, jsme povinni je vymazat. Přijmeme přiměřené kroky s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení, včetně technických opatření, abychom informovali ostatní správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je žádáte, aby vymazali veškeré odkazy na Vaše osobní údaje, jejich kopie či replikace.

K vymazání Vašich osobních údajů nemůže dojít, pokud je zpracování údajů nezbytné:

 1. pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

 2. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na nás jako na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;

 3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 nařízení GDRP;

 4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 nařízení GDRP, pokud je pravděpodobné, že by právo být zapomenut znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování.

 

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 1. popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné

 2. Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);

 3. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

 4. vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

Pokud bylo zpracování omezeno podle výše uvedených případů, mohou být tyto Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze:

 1. s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení,

 2. z důvodu výkonu nebo obhajoby právních nároků,

 3. z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby

 4. z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Pokud bylo využito právo na omezení zpracování, budete předem upozorněni na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

K výše uvedeným právům se váže naše povinnost oznamovat Vám (dle čl. 19 nařízení GDPR) veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s 

l. 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18 nařízení GDPR, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost snadno údaje převést, musí se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou Vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností všechny údaje, které jste vyplnili v našich formulářích.

Právem na přenositelnost údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, kdy zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce nebo kdy zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu vyžadující ochranu osobních údajů.

Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování

Neprovádíme v žádných svých agendách automatizované rozhodování ani profilování.

Právo subjektu údajů odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu se zpracováním osobních údajů, pak máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Co dělat, pokud se domníváte, že nezpracováváme Vaše osobní údaje správně?

Můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Vaši žádost přijmeme podepsanou jak v listinné podobě, tak podanou i elektronicky.


| Autor: administrator | Vydáno dne 23. 10. 2018 | 2163 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace