Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 20. 3. 2019

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 20. 3. 2019Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Bureš Jaroslav, Mgr. Chládek Petr, Beneš Rostislav

Nepřítomni:

Hosté: Korchan Rudolf

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – dosavadní a další průběh, uzavírky, rozšíření dešťové kanalizace, informace
 4. Kabelizace E.on., rekonstrukce VO a rozhlasu – další postup po odložení kabelizace
 5. Omezení dopravy v Náměšti nad Oslavou – XXXVIII. Zámecký vrch, plánované opravy komunikací
 6. Prodej pozemku p.č. 1131/15 – projednání smlouvy, schválení prodeje
 7. Sdružení ENERGOREGION 2020, VH 20. 02. 2019 - informace
 8. Svazek obcí pro komunální služby, VH 19. 03. 2019 – informace
 9. Lokální výstražný systém, oprava, změna nastavení měřícího intervalu - projednání
 10. Pálení čarodějnic – příprava a financování
 11. Oblastní charita Třebíč – poděkování
 12. Žádost o odkup části pozemku p.č. 1822
 13. Dotační titul POVV 2019 – návrh smlouvy na poskytnutí dotace s Krajem Vysočina
 14. Informace:

              a. Doručená a odeslaná pošta

    15.  Diskuze

 

Zapisovatel: Mgr. Petr Chládek

Ověřovatelé zápisu: Ing. František Lysý, Rostislav Beneš

 

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:30 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 13. 3. 2019 do 20. 3. 2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Lysého Františka a p. Beneše Rostislava a zapisovatelem Chládka Petra. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím doplněn o další body. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající informoval o postupu a dalším předpokládaném harmonogramu prací na stavbě „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“. Uvedl, že vzhledem k tomu, že se velká část prací přesouvá na dolní část obce, budou realizovány dvě uzavírky. Jedna uzavírka částečná v oblasti od křižovatky „u studny“ po budovu OÚ Naloučany a druhá uzavírka úplná v oblasti od křižovatky „u studny“ po potok Jasinka, obě v termínu od 01. 04. do 07. 06. 2019. Podrobné informace budou vyvěšeny na úředních deskách obce.

ZO bere toto na vědomí

Předsedající ZO dále informoval o odložení záměru fy E.ON realizovat kabelizaci obce, a  to minimálně o pět let. Jelikož s realizací kabelizace bylo spojeno provedení kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení (dále jen „VO“) v obci, jenž se tímto rozhodnutím odkládá a dochází tedy k uvolnění finančních prostředků alokovaných na hrazení nákladů na tuto akci, předsedající předložil záměr realizovat opravu zbývající části dešťové kanalizace na p.č. 77/10, z důvodu jejího havarijního stavu v důsledku realizace předchozích a nynějších výkopových prací (vodovod, kanalizace), a to její výměnou a napojením na nově budovanou větev, dle přiložené projektové dokumentace a cenové nabídky fy Outulný VHS, a.s..

        Předsedající navrhuje investiční záměr schválit.

Ad 4) V kontextu odkladu realizace kabelizace obce ze strany fy E.ON, a tím i odložení plánované kompletní rekonstrukce VO (viz. předchozí bod), navrhuje předsedající realizovat opravu VO náhradou stávajících svítidel za svítidla LED (možnost dotace) s místním rozšířením VO (za potokem a pod KD). Pro tyto účely též navrhuje změnit předmět uzavřené smlouvy s XXXXXXXXXXXX na navržený způsob opravy VO. 

Ad 5) Předsedající informoval ZO připravovaných uzavírkách v obci v důsledku stavby kanalizace (viz bod 3) a dále o připravované uzavírce ulice Podhradí v Náměšti nad Oslavou dne 24. 04. 2019 a uzavírce ulice Zámek v Náměšti nad Oslavou v důsledku konání Závodu do vrchu dne 04. a 05. 05. 2019.

ZO bere toto na vědomí

Ad 6) Předsedající na základě projednání záměru o prodeji pozemku p.č. 1131/15 ze dne 06. 02. 2019, a to usnesením č. 041/06-02-2019/11, předložil ZO smlouvu o prodeji pozemku p.č. 1131/15, XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

       Předsedající doporučuje předloženou smlouvu schválit.

Ad 7) Předsedající informoval ZO o průběhu jednání Valné hromady ENERGOREGION, ze dne 20. 02. 2019, kdy avizoval možnost získání dotace ve výši 52 tis Kč pro použití na nákup komunální techniky.

ZO bere toto na vědomí

Ad 8) Předsedající informoval ZO o průběhu jednání Valné hromady Svazek obcí pro komunální služby, ze dne 19. 03. 2019

ZO bere toto na vědomí

Ad 9) Předsedající informoval o nastavení intervalů zasílání dat u všech měřících bodů lokálního výstražného systému na k.ú. Naloučany do digitálního povodňového plánu obce. ZO konstatovalo, že pro potřebu získání informací o stavu toků pro práci povodňových orgánů obce, je toto nastavení nevyhovující, jelikož jsou dat zasílána s dosti značným zpožděním oproti možnému aktuálnímu vývoji situace výšky hladiny vod a navrhlo upravit časy zasílán dat z LVS do dPP.

Předsedající doporučuje schválit změnu intervalů dle návrhů.

Ad 10) Předsedající předložil ZO návrh na pořádání „Pálení čarodějnic“ dne 30. 04. 2019 jako již tradiční akci, v rámci níž proběhne na kopci „Na Ráji“ zapálení vatry a pro děti bude zakoupeno občerstvení a lampiony. Předpokládané výdaje do 4.000,- Kč. Od 13. 04. 2019 bude umožněno občanům obce navážet na místo akce lehce spalitelný dřevěný odpad (větve,…).

Předsedající navrhuje schválit pořádání „Pálení čarodějnic“.

Ad 11) Předsedající informoval ZO o poděkování ze strany Diecézní charity – oblast Třebíč za dar poskytnutý v prosinci 2018.

ZO bere toto na vědomí

Ad 12) Předsedající informoval o zájmu odkupu části obecního pozemku p.č. 1822. Po diskuzi bylo projednání odprodeje přesunuto na příští jednání ZO, tak aby se členové ZO se situací mohli v mezidobí seznámit na místě. 

Ad 13) Předsedající informoval ZO o projednání žádosti obce o poskytnutí dotace z POVV 2019 v zastupitelstvu Kraje Vysočina a předložil ZO návrh smlouvy na poskytnutí dotace s Krajem Vysočina.

Předsedající navrhuje schválit uzavření přeloženého návrhu smlouvy na poskytnutí dotace s Krajem Vysočina z fondu POVV 2019.

Ad 13) Předsedající informoval ZO o:

a.      Doručená a odeslaná pošta

Ad 14) V diskuzi nebylo nic projednáno, tato probíhala při projednávání jednotlivých bodů ZO.

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:00.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

 

Zapsal: Mgr. Chládek Petr

Ověřil: Ing. Lysý František, Beneš Rostislav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Usnesení:

č. 047/20-03-2019/03

ZO projednalo a schválilo záměr realizace opravy zbývající části dešťové kanalizace na p.č. 77/10 dle předložené projektové dokumentace,  s tím, že záměr bude projednán se zástupci spolku Domov bez vody.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 048/20-03-2019/04

ZO projednalo a schválilo realizaci opravy VO náhradou stávajících svítidel za svítidla LED s místním rozšířením VO a změnu předmětu uzavřené smlouvy XXXXXX XXXXXXX.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 049/20-03-2019/06

ZO projednalo a schválilo uzavření Smlouvy o prodeji pozemku p.č. 1131/15, XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 050/20-03-2019/09

ZO projednalo a schválilo změnu intervalů zasílán dat z LVS do dPP dle návrhů.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, celé ZO

 

č. 051/20-03-2019/10

ZO projednalo a schválilo pořádání „Pálení čarodějnic“ v obvyklé podobě s max. finančními náklady ve výši 4.000,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, celé ZO

 

č. 052/20-03-2019/13

ZO projednalo a schválilo uzavření přeloženého návrhu smlouvy na poskytnutí dotace s Krajem Vysočina z fondu POVV 2019.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Mgr. Chládek Petr

Ověřil: Ing. Lysý František, Beneš Rostislav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:         4. 4. 2019

Z úřední desky sňato dne:                 ……………………………

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.


| Autor: administrator | Vydáno dne 04. 04. 2019 | 1723 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace