Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 17. 5. 2019

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 17. 5. 2019Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Mgr. Chládek Petr, Beneš Rostislav

Nepřítomni: Bureš Jaroslav - omluven

Hosté: XXXXXXX  XXXXXXXXX

 

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – dosavadní a další průběh, uzavírky, informace
 4. Záměr prodeje pozemku p.č. 1822 (část) a 1833 – projednání záměru, schválení
 5. Sdružení ENERGOREGION 2020, dotace „Malá komunální technika III“ (MKT III) – informace, projednání možností nákupu MKT
 6. BFC z.s. Náměšť nad Oslavou, oznámení a žádost o svolení – projednání žádosti
 7. Žádost o pronájem pozemků p.č. 1480, 1450, 1448, 1447 – projednání
 8. Linka bezpečí, z.s., žádost o příspěvek – projednání
 9. Svazek obcí pro komunální služby, VH 19. 03. 2019 – zápis z VH
 10. Vodovody a kanalizace Třebíč, VH 12. 04. 2019 – zápis z VH
 11. Lokální výstražný systém – změny v nastavení měření, informace
 12. Volby ve dnech 24. a 25. 05. 2019 – volby do EP, informace
 13. Tradiční pouť 02. až 04. 08. 2019  – průběh, smlouva DH Galáni
 14. Odměny zaměstnancům – XXXXXXXX.
 15. Plnění rozpočtu obce Naloučany za rok 2019 – informace
 16. Rozpočtové opatření č. 2 – projednání, schválení
 17.     Informace:

    a) Zpracování změny ÚSES Kraje Vysočina – informace   

    b) MZe ČR, veřejná vyhláška o rozhodnutí o opatřeních odchylných od zákona - kůrovec

    c) Doručená a odeslaná pošt

     18.    Diskuze

 

Zapisovatel: Ing. František Lysý

Ověřovatelé zápisu: Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk

 

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:30 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 9. 5. 2019 do 17. 5. 2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je šest členů zastupitelstva (z celkového počtu sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Sklenáře Romana a p. Vařílka Zdeňka a zapisovatelem p. Lysého Františka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím doplněn o další body. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající informoval o postupu a dalším předpokládaném harmonogramu prací na stavbě „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“. Uvedl, že hotová je realizace domovních čerpacích stanic, nyní na nich bude provedena revize el. instalace a poté budou předány do užívání svým majitelům. Dále bude dokončována ČOV. Následující harmonogram je takový, že do 30. 05. má být dokončena kanalizace, od 15. 06. bude probíhat pokládka nového povrchu na krajských a místních komunikacích.

ZO bere toto na vědomí

Ad 4) a) Předsedající informoval o trvajícím zájmu odkupu části obecního pozemku p.č. 1822 XXXXXXXXXXX. Jedná se o ostatní plochu, která není určená k výstavbě. V diskusi k tomuto bodu se zastupitelstvo shodlo, že požadovaná část pozemku může být prodána pouze za nepodkročitelné podmínky, že v kupní smlouvě a následně v katastru nemovitostí bude, formou zřízení služebnosti - věcného břemene, stanovena povinnost zachování trvalého průjezdu na sousedící pozemky soukromých majitelů a to minimálně na šíři osobního vozu. Současný pozemek bude nutno rozdělit. Cena bude v obvyklé výši, tj. 25,- Kč/m2, vyhotovení geometrického plánu, zaměření a vklad do KN hradí kupující.

Předsedající navrhuje schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 1822 za uvedených podmínek.

         b) Předsedající dále informoval o zájmu odkupu obecního pozemku p.č. 1833 o výměře 1472 m2 p. XXXXXXXXXX Jedná se o ostatní plochu, která není určená k výstavbě.

Předsedající navrhuje schválit záměr prodeje pozemku p. č. 1833 o výměře 1472 m2 za obvyklou cenu, tj. 25,- Kč/m2. Zaměření a vklady do KN hradí žadatel.

Ad 5) Předsedající informoval ZO o tom, že Obec Naloučany se jako člen sdružení ENERGOREGION 2020 stala příjemcem dotace na nákup malé komunální techniky (program MKT III). Výše dotace činí 52.000,- Kč, přičemž podíl obce musí být min. 13.000,- Kč (min. 1/5 ceny nákupu).

ZO se v diskuzi k tomuto bodu shodlo, že uvedenou dotaci obec využije k nákupu nového zahradního traktůrku, který nahradí stávající dosluhující stroj, používaný již 12 let.

Předsedající předložil ZO nabídku fy Strom Praha, pobočka Studenec, na zahradní traktor John Deere X350R, s nabídkovou cenou 140.000,- Kč, vč. DPH (ceníková cena 165.900,- Kč vč. DPH). Výkupová cena stávajícího traktůrku JD X300R je stanovena na 10.000,- Kč a bude řešena samostatnou prodejní smlouvou. Po započítání protihodnoty stávajícího traktůrku tedy činí cena nového 130.000,- Kč vč. DPH. Nabízený stroj je plně kompatibilní s veškerým dosud používaným příslušenstvím, v ceně je i vyčesávač trávníku a mulčovací záslepka.

Předsedající navrhuje schválit nákup zahradního traktoru John Deere X350R dle předložené nabídky fy Strom Praha, pobočka Studenec, a prodej stávajícího traktůrku za výkupovou cenu dodavateli nového.

Ad 6) Předsedající seznámil ZO s oznámením společnosti BFC z.s. o konání dětského letního bojového tábora „Battlefield camp I a II“ v termínech 7. – 19. 07. 2019 a 16. – 24. 08. 2019 na pozemcích p.č. 1481 a 1504, v majetku uvedené společnosti. Tato zároveň žádá o svolení používat, v rámci táborových her přilehlé pozemky (lesy) ve vlastnictví obce. ZO v diskuzi k tomuto bodu stanovilo konkrétní podmínky pro udělení svolení, zejména týkající se ustanovení zákonů o lesích, ochraně přírody a krajiny, vodního zákona, atd., lovné sezony v tomto období, používání výbušné pyrotechniky, a další, a navrhlo schválit udělení svolení pouze za dodržení těchto podmínek.

Ad 7) Předsedající seznámil ZO s žádostí subjektu XXXXXXXXXXX o pronájem pozemků p.č. 1480, 1450, 1448, 1447 v majetku obce za účelem vytvoření dočasné ohrady pro koně a jejich pobytu na těchto pozemcích. Shodou okolností požádala o bezplatný pronájem pozemku p.č.1447 i společnost BFC z.s., která jej hodlala využívat po dobu konání dětských bojových táborů uvedených v bodě 6).

       Správce obecních lesů p. Vařílek Zdeněk nicméně informoval ZO, že uvedené pozemky v několika příštích letech bude využívat Společnost obcí pro lesní hospodaření Náměšť nad Oslavou jako skládku vytěženého dřeva při likvidaci kůrovcové kalamity v okolních lesích. Uvedené žádosti o pronájem lze tedy považovat za bezpředmětné a žadatelé budou v tomto smyslu vyrozuměni.

ZO bere toto na vědomí

Ad 8) Předsedající předložil ZO žádost z.s. Linka bezpečí Praha o finanční příspěvek na svůj provoz. Vzhledem k tomu, že Obec Naloučany pravidelně přispívá na provoz regionálních služeb podobného typu a vzhledem k napjatému rozpočtu obce, navrhuje starosta obce neschválit poskytnutí příspěvku.

Ad 9) Předsedající informoval o průběhu, výsledcích a zápisu z valné hromady Svazku obcí pro komunální služby, která se konala dne 19. 03. 2019. Mj. uvedl, že příspěvek obcí, jenž nevyužívají svozové služby fy ESKO-T nebo dalších společností zapojených do svazku, do tohoto svazku bude zvýšen z 5,- Kč/obyvatele na 10,- Kč/obyvatele.

ZO bere toto na vědomí

Ad 10) Předsedající informoval o průběhu, výsledcích a zápisu z valné hromady spolku Vodovody a kanalizace Třebíč, která se konala dne 12. 04. 2019.

ZO bere toto na vědomí

Ad 11) Předsedající informoval ZO o změnách v nastavení lokálního výstražného systému, které byly provedeny na základě požadavku obce schváleném usnesením č. 050/20-03-2019/09.

ZO bere toto na vědomí

Ad 12) Předsedající informoval ZO o zajištění nadcházejících voleb do EP, které se uskuteční ve dnech 24. a 25. 05. 2019. 

ZO bere toto na vědomí

Ad 13) Předsedající seznámil ZO se záměrem opět ve spolupráci s SDH Naloučany spolupořádat tradiční pouť, která proběhne o víkendu ve dnech 2. 8. až 4. 8. 2019. Průběh bude tradiční, v pátek bude připravena předpouťová zábava s duem Sagitta music pořádaná SDH Naloučany, pro kterou obec Naloučany bezplatně propůjčí veřejné prostory a KD. V sobotu proběhne tradiční stavění máje a v neděli projdou obcí stárci za doprovodu dechové hudby Galáni s následnou taneční zábavou pod májí (případně v KD). Obec Naloučany bude hradit vystoupení dechové hudby Galáni ve výši 19.000,- Kč.

Předsedající navrhuje schválit navržené spolufinancování Naloučanské pouti 2019.

Ad 14) Předsedající spolu se členy ZO zhodnotili průběhu a výsledky práce zaměstnance OÚ Naloučany, p. XXXXXXXXXX. Po diskusi bylo ZO doporučeno, vzhledem k dobrým pracovním výsledkům, vyplatit p. XXXXXXXXXXX jednorázovou odměnu ve výši 10.000,- Kč.

Předsedající navrhuje vyplatit p. XXXXXXXXXXXX mimořádnou jednorázovou odměnu ve výši 10.000,- Kč ve výplatním termínu za 05/2019.

Ad 15) Předsedající seznámil ZO s plněním rozpočtu k 04/2019. Uvedl, že na straně příjmů je rozpočet naplněn cca na 47% a na straně výdajů na cca 16% schváleného rozpočtu na rok 2019 upraveného RO č.1. Plnění na straně příjmů i výdajů jsou tedy uspokojivá a odpovídají plánovanému plnění, schválenému rozpočtu vzhledem k pokročilosti rozpočtového období. Příjmová strana narostla především díky prodeji pozemků.

ZO bere toto na vědomí

Ad 16) Předseda finančního výboru Ing. Lysý František předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 02/2019 (příloha zápisu), kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce na rok 2019. Nutnost změn vyvolala především potřeba narovnání daní fyzických osob nebo příjmy z pronájmu KD.

Předsedající navrhuje schválit předložené rozpočtové opatření č. 02/2019.

Ad 17) Předsedající informoval ZO:

a) Zpracování změn ÚSES Kraje Vysočina

b) MZe ČR, veřejné vyhlášce o rozhodnutí o opatřeních odchylných od zákona - kůrovec

c) Doručené a odeslané poště

Ad 18) V diskuzi nebylo nic projednáno

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:00.

 

Přílohy zápisu:

1)      Prezenční listina

2)      RO č. 2

 

Zapsal: Ing. František Lysý

Ověřil: Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


 

Usnesení:

č. 053/17-05-2019/04 a)

ZO projednalo a schválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 1822 za uvedených podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 053/17-05-2019/04 b)

ZO projednalo a schválilo záměr prodeje pozemku p. č. 1833 o výměře 1472 m2 za uvedených podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 054/17-05-2019/05

ZO projednalo a schválilo nákup zahradního traktoru John Deere X350R dle předložené nabídky fy Strom Praha, pobočka Studenec, (140.000,- Kč) a prodej stávajícího traktůrku za navrženou výkupovou cenu (10.000,- Kč) dodavateli nového.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 055/17-05-2019/06

ZO projednalo a schválilo udělení svolení s užíváním pozemků (lesů) ve vlastnictví obce pouze za dodržení uvedených podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 056/17-05-2019/08

ZO projednalo a neschválilo poskytnutí příspěvku z.s. Linka bezpečí Praha.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

6

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 057/17-05-2019/13

ZO projednalo a schválilo spolufinancování Naloučanské pouti 2019 formou uhrazení nedělního vystoupení DH Galáni ve výši 19.000,- Kč a bezplatného zapůjčení prostor, případně KD.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, celé ZO

 

č. 058/17-05-2019/14

ZO projednalo a schválilo mimořádnou jednorázovou odměnu zaměstnanci p. XXXXXXXXXXX. ve výši 10.000,- Kč s vyplacením ve výplatním termínu za 05/2019.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 059/17-05-2019/16

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 02/2019 v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

Zapsal: Ing. František Lysý

Ověřil: Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:         31. 5. 2019

Z úřední desky sňato dne:                 ……………………………

 

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.


| Autor: administrator | Vydáno dne 31. 05. 2019 | 1886 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace