Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 18. 6. 2019

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 18. 6. 2019Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Mgr. Chládek Petr, Bureš Jaroslav

Nepřítomni: Beneš Rostislav - omluven

Hosté: -

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – dosavadní a další průběh, celková uzavírka, informace
 4. Prodeje pozemku p.č. 1822 (část) a 1833 – projednání smluv, schválení prodeje
 5. Sdružení ENERGOREGION 2020, dotace „Malá komunální technika III“ (MKT III) – informace o realizaci
 6. Dotace Kraje Vysočina Jednorázové akce 2019 – projednání podání žádosti
 7. Závěrečný účet obce Naloučany za rok 2018 a Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2018 – informace, projednání, schválení
 8. Roční účetní závěrka k 31. 12. 2018 – projednání, schválení
 9. Rozpočtové opatření č. 3 – projednání, schválení
 10. Veteran Vehicle Club Březník – žádost o povolení průjezdu „T 805 setkání“
 11. VIDEO-FOTO-KUNC, smlouva obrazová publikace – projednání, schválení
 12. Návrh na pořízení majetku – lednice, skříně - projednání
 13. Informace:
 • VH Společnost obcí pro lesní hospodaření, 07. 06. 2018, informace
 • E.on – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
 • Doručená a odeslaná pošta

     14. Diskuze

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Chládek Petr, Bureš Jaroslav

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:30 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 11. 6. 2019 do 18. 6. 2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je šest členů zastupitelstva (z celkového počtu sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil ověřovateli zápisu Mgr. Chládka Petra a p. Bureše Jaroslava a zapisovatelem p. Lysého Františka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím doplněn o další bod. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající informoval o postupu a dalším předpokládaném harmonogramu prací na stavbě „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“. Uvedl, že v nebližší době budou zahájeny práce na úpravě okolí ČOV. Hlavní stoky i přípojky z nemovitostí jsou dokončeny a je tedy možno přistoupit k opravě povrchů krajských i místních komunikací. Tyto práce budou probíhat při úplné uzavírce silnice přes Naloučany, občané budou informování o podobě a trvání uzavírky a průběžně bude aktualizován harmonogram předpokládaných činností. Dále uvedl, že jakmile proběhne vystrojení a zprovoznění čerpacích stanic bude možno zahájit vypouštění odpadních vod z nemovitostí do kanalizace. O tom budou občané také včas informováni.

ZO bere toto na vědomí

Ad 4) a) Předsedající informoval ZO o tom, že zájemci o koupi části pozemku p.č. 1822, XXXXXX XXXXXXX, upustili od svého záměru a za podmínek, které byly schváleny v záměru prodeje usnesením č. 053/17-05-2019/04 a) na zasedání ZO dne 17. 5. 2019 již o koupi tohoto pozemku nemají zájem. Pozemek tedy zůstane v majetku Obce Naloučany a jeho údržbu bude provádět zaměstnanec obce ve standardní podobě cca 2-3x za rok.

ZO bere toto na vědomí

         b) Předsedající předložil ZO znění smlouvy o prodeji obecního pozemku p.č. 1833 o výměře 1472 m2 mezi p. XXXXX XXXXX a Obcí Naloučany. Záměr prodeje toho pozemku byl schválen usnesením č 053/17-05-2019/04 b) na zasedání ZO dne 17. 5. 2019.

Předsedající navrhuje schválit prodej tohoto pozemku dle předložené smlouvy.

Ad 5) Předsedající informoval ZO o tom, že proběhnul nákup nového zahradního traktůrku John Deere X350R, kofinancovaný z dotačních prostředků sdružení ENERGOREGION 2020, jehož je Obec Naloučany členem. Byla uzavřena smlouva na odprodej původního traktůrku jako protihodnota. Nový stroj je již po první servisní prohlídce (8 MHod) a již je zařazen do běžného užívání.

ZO bere toto na vědomí

Ad 6) Předsedající seznámil ZO s podobou dotačního titulu Kraje Vysočina „Jednorázové akce 2019“. Uvedl, že v letošním roce titul předpokládá realizaci schválených akcí až v roce 2020. Pro Obec Naloučany to tedy znamená, že tyto prostředky by nebylo možno použít na pořádání tradiční akce „Prázdninové (Na)loučení“, která takto byla vždy kofinancována.

Předsedající tedy navrhuje žádost o dotaci v tomto titulu podat, nicméně akci „Prázdninové (Na)loučení 2019“ financovat zcela z prostředků obce. Předpokládaná částka činí cca 25.000,- Kč, akce by se uskutečnila v sobotu 31. 8. nebo 07. 09. 2019. Pro nadcházející rok 2020 navrhuje předsedající podat žádost o dotaci z dotačního titulu Kraje Vysočina „Jednorázové akce 2019“.

Ad 7) Předsedající seznámil ZO s výsledkem přezkoumání hospodaření Obce Naloučany za rok 2018 odborem kontroly KÚ Kraje Vysočina. Uvedl, že při kontrole byly zjištěny nedostatky, a to - Obec Naloučany projednala závěrečný účet za rok 2017 společně se zprávou o výsledku hospodaření obce Naloučany za rok 2017 dne 17. 6. 2018 a současně přijala opatření ke zjištěnému nedostatku. Písemná informace o přijatém opatření byla doručena na Krajský úřad Kraje Vysočina až dne 4. 7. 2018, tím nebyla dodržena zákonná lhůta pro doručení této informace na Krajský úřad Kraje Vysočina a to do 15-ti dní od projednání závěrečného účtu. ZO projednalo tuto zprávu, včetně zjištění, a přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě - Obec bude nadále postupovat dle zákona a zákonné termíny bude dodržovány i v dalších letech, zodpovídá starosta obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Naloučany za rok 2018 byla zveřejněna, je uložena a k dispozici k nahlédnutí na OÚ.

Předsedající dále seznámil ZO se závěrečným účtem za rok 2018. Závěrečný účet za rok 2018 byl zveřejněn, je uložen a k dispozici k nahlédnutí na OÚ.

Protože při přezkoumání hospodaření Obce Naloučany za rok 2018 odborem kontroly KÚ Kraje Vysočina byly nalezeny chyby a nedostatky, navrhuje předseda finančního výboru Ing. Lysý František schválit závěrečný účet obce Naloučany za rok 2018 s výhradami.

Ad 8) Předsedající předložil ZO ke schválení roční účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2018, včetně zúčtování výsledku hospodaření za rok 2018 ve výši 2,015.827,14 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých účetních období.

Předseda finančního výboru Ing. Lysý František navrhuje a doporučuje schválit roční účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2018, včetně zúčtování výsledku hospodaření.

Ad 9) Předseda finančního výboru Ing. Lysý František předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 03/2019 (příloha zápisu), kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce na rok 2019. Na straně příjmů je to zohlednění odprodeje původního zahradního traktůrku, na straně výdajů je to úhrada akce z POV.

Předseda finančního výboru navrhuje schválit rozpočtové opatření č. 03/2019 v předloženém znění.

Ad 10) Předsedající seznámil ZO s žádostí Veteran Vehicle Club Březník o povolení průjezdu při soutěži v rámci srazu historických vojenských vozidel „T 805 setkání“ Trasa soutěže je vedena mimo intravilán obce po lesních a polních cestách. Povolení průjezdu může být vydáno s podmínkami uvedení dotčených cest do původního stavu a předání těchto cest před a po akci.

Předsedající navrhuje schválit povolení k průjezdu dle žádosti při splnění podmínek.

Ad 11) Předsedající předložil ZO nabídku fy VIDEO-FOTO-KUNC na prodej obrazové publikace „Hrady a zámky Vysočiny“. ZO se v diskusi shodlo, že předložená publikace se blízce vztahuje ke kraji, ve kterém žijeme, její zpracování slibuje trvalou hodnotu a lze ji využít pro obdarování jubilantů v Obci Naloučany.

         Předsedající tedy navrhuje schválit nákup 30 ks obrazové publikace „Hrady a zámky Vysočiny“ v celkové hodnotě 7. 500,- Kč bez DPH.

Ad 12) Předsedající spolu se správcem KD p. Sklenářem Romanem informovali ZO o nutnosti obnovit vybavení KD a doplnit vybavení OÚ. V případě KD jde konkrétně o potřebu nové lednice, protože technický stav té současné vlivem jejího stáří již nevyhovuje a také její spotřeba el. energie je nepřiměřená. ZO se v diskuzi dohodlo na nákupu dvoudveřové lednice kombinované s mrazákem v celkové hodnotě do 22.000,- Kč.

V případě prostor OÚ je zde nutnost doplnit skříně a další úložný prostor pro písemnosti a dále také trezor pro uložení cenných předmětů, hotovosti či citlivých dokumentů. ZO vidí jako účelné pořízení uvedeného mobiliáře v celkové částce do 20.000,- Kč.

Předsedající tedy navrhuje schválit nákup nového vybavení pro objekty Obce Naloučany v celkové částce nepřesahující 42.000,- Kč.

Ad 13) Předsedající informoval ZO:

 • VH Společnosti obcí pro lesní hospodaření, 07. 06. 2018
 • E.on – oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
 • Doručené a odeslané poště

Ad 14) V diskuzi nebylo nic projednáno

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45.

 

Přílohy zápisu:

1)      Prezenční listina

2)      RO č. 3

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Mgr. Chládek Petr, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

č. 060/18-06-2019/04 b)

ZO projednalo a schválilo prodej pozemku p. č. 1833 o výměře 1472 m2 za cenu 25,- Kč/m2 dle předložené smlouvy.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 061/18-06-2019/06

ZO projednalo a schválilo podání žádosti v rámci dotačního titulu „Jednorázové akce 2019“ Kraje Vysočina (Prázdninové (Na)loučení 2020“) a pořádání a financování akce „Prázdninové (Na)loučení 2019“ v přepokládané výši 25.0000,- Kč ze prostředků obce.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 062/18-06-2019/07

ZO projednalo a schválilo s výhradami závěrečný účet obce Naloučany za rok 2018.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 063/18-06-2019/08

ZO projednalo a schválilo roční účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2018, včetně zúčtování výsledku hospodaření za rok 2018 ve výši 2,015.827,14 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých účetních období, bez výhrad.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 064/18-06-2019/09

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3 v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 065/18-06-2019/10

ZO projednalo a schválilo povolení průjezdu při soutěži v rámci srazu historických vojenských vozidel „T 805 setkání“ dle žádosti při splnění podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 066/18-06-2019/11

ZO projednalo a schválilo nákup 30 ks obrazové publikace „Hrady a zámky Vysočiny“ v celkové hodnotě 7.500,- Kč bez DPH.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 067/18-06-2019/12

ZO projednalo a schválilo nákup nového vybavení pro objekty Obce Naloučany v uvedené skladbě a v celkové částce nepřesahující 42.000,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Sklenář Roman

 

Zapsal: Ing. František Lysý

Ověřil: Mgr. Chládek Petr, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:         1. 7. 2019

Z úřední desky sňato dne:                 ……………………………

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.


| Autor: administrator | Vydáno dne 01. 07. 2019 | 1813 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace