Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 21. 8. 2019

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 21. 8. 2019Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Bureš Jaroslav, Mgr. Chládek Petr,

Nepřítomni: Beneš Rostislav


Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – dosavadní a další průběh, informace
 4. Prázdninové (Na)loučení 2019 – termín 07. 09., průběh, organizace, náklady
 5. Smlouva o poskytnutí poradenské služby – FORESTA SG, a.s., lesní hospodaření
 6. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce, domovní přípojka
 7. Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí – II. část, - žádost o dotaci, určení plnění v rámci dotace
 8. Nákup energií na ČMKB – výsledky pro rok 2020, informace
 9. MěÚ Náměšť nad Oslavou – sucho – upozornění a výzva
 10. KÚ Kraje Vysočina – veřejní projednání Aktualizace č. 4 ZÚR KV
 11. Žádost VEM klub v AČR – povolení průjezdu motocyklové soutěže dne 28. 09. 2019
 12. Informace:
  a) Doručená a odeslaná pošta
 13. Diskuze

 

Zapisovatel: Mgr. Petr Chládek

Ověřovatelé zápisu: Ing. František Lysý, Jaroslav Bureš

 

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:10 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 13. 08. 2019 do 21. 08. 2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je šest členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Pan Beneš Rostislav se omluvil.

Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Lysého Františka a p. Bureše Jaroslava a zapisovatelem p. Chládka Petra. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím doplněn o další bod - Žádost VEM klub v AČR. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) a) Předsedající informoval o postupu a dalším předpokládaném harmonogramu činností na stavbě „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“. Stavba Kanalizace a ČOV se blíží k ukončení a v této souvislosti proběhnou tyto očekávané kroky:

- 26. 08. 2019 v podvečerních a večerních hodinách proběhne měření hladiny hluku na ČOV s jejím maximálně dosažitelným stupněm provozu;

- 12. 09. 2019 proběhne závěrečná kontrolní prohlídka v rámci vydání kolaudačního souhlasu na stavbu ze strany stavebního a úřadu Náměšť nad Oslavou;

- již došlo k převzetí povrchů silnic III. třídy ze strany Krajské správy a údržby silnic Vysočina;

ZO bere toto na vědomí

b) Předsedající dále informoval ZO o záměru vysázení ochranné bariéry zeleně kolem plotu  ČOV dřevinami (budou přednostně vybrány medonosné a postupně odkvétající druhy dřevin). Plot bude osázen ze tří stran, strana orientovaná k řece osázena nebude. Předběžně projednáno se zahradnictvím XXXXXXXX, Kralice, náklady na osázení nepřesáhnou 40 tis Kč bez DPH. Obec Ocmanice bude požádána o finanční spoluúčast ve výši alespoň minimálně 50-ti % předpokládaných nákladů.

Předsedající navrhuje záměr schválit.         

c) Předsedající dále informoval ZO o potřebě doobjednání asfaltových úprav místních komunikací v obci realizovaných při ukončení stavby kanalizace a ČOV přímo u dodavatele stavby OUTULNÝ VHS spol s r.o., jelikož tyto nelze hradit prostřednictvím svazku obcí jako vícepráce při realizaci stavby z důvodu, že se v místě provedení nenachází realizovaná kanalizace. Celkové náklady na tyto práce jsou dodavatelem vyčísleny rozpočtem ve výši  313.273,- Kč bez DPH.

Předsedající navrhuje záměr schválit.

d) Předsedající dále informoval ZO o záměru opravy místní komunikace v areálu bývalého ZD a nutnosti realizovat dodatečné asfaltové úpravy místních komunikací v obci po ukončení stavby kanalizace a ČOV (u kostela, „Na křížku“, u pomníku a jiné) pro dorovnání nerovností s nově vytvořenými povrchy místních nebo krajských komunikací nebo zpevnění jejich krajnic. Projednáno s dodavatelem prací KSÚS Vysočina, středisko Náměšť, náklady z rozpočtu obce nepřesáhnou 50 tis. Kč bez DPH.

Předsedající navrhuje záměr schválit.

Ad 4) Předsedající informoval ZO o pořádání tradičního Prázdninového (Na)loučení, jehož náklady jsou předpokládány ve výši do 20.000,- Kč. Akce proběhne 07. 09. 2019 ve venkovním areálu pod KD, případně v KD, od 14:00 hod, zajištění her dobrovolníky z řad občanů obce, rodičů a členů SDH  .

Předsedající navrhuje záměr schválit.

Ad 5) Předsedající informoval ZO s návrhem na uzavření Smlouvy o poskytnutí poradenské služby na téma analýzy ekonomiky lesního podniku s fy FORESTA SG, a.s. Předmětem této smlouvy je poskytnutí poradenské činnosti pro Společnost pro lesní hospodaření v Náměšti nad Oslavou prostřednícím vlastnických obcí za účelem získání podkladů pro podání žádosti o dotaci na kompenzaci snížených tržeb za vytěžené dřevo z důvodu kůrovcové kalamity. Finanční plnění za tuto službu je 50.215,- Kč, včetně DPH, z čehož je možno získat dotaci ve výši 40.000,- Kč, plnění není splatné, pokud není přiznána dotace. Zbývající výše plnění bude obci kompenzována Společností pro lesní hospodaření.

Předsedající doporučuje schválit uzavření předloženou smlouvu.

Ad 6) Předsedající představil návrh společnosti E.on na plánovanou akci „Naloučany, XXXXXX, parc.č.st45:kab.příp“ na p.č. 1131/5 ve vlastnictví obce, žádostí o vyjádření k této akci a návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – E.ON.

       Předsedající doporučuje vydat souhlasné stanovisko k akci s doporučením založit rezervní trubky pod komunikací a schválit uzavření předložené smlouvu schválit.

Ad 7) Předsedající informoval ZO o možnosti získání dotace na „Odbornou přípravu, zásah, vybavení a opravy jSDH obcí – II. část“. Obec Naloučany může získat dotaci za absolvovaná školení členů jSDHo ve výši 400 Kč, celkem tedy 3200 Kč. Předsedající navrhuje pořízení triček s logem SDH a nápisem Naloučany a ponožek do hasičské obuvi pro členy jSDHo – celkem 13 sad. Celkové náklady na pořízení tohoto vybavení budou cca 4.000,- Kč. Rozdíl nákladů proti dotaci bude financován z rozpočtu obce Naloučany.

Předsedající navrhuje záměr schválit.

Ad 8) Předsedající informoval ZO o uzavření obchodu na ČMKD na nákup energií pro obec, prostřednictvím Mikroregionu Náměšťsko. Výše cen energií nakoupených pro obec na rok 2020 je pro plyn – 515,- Kč/MWh a pro elektrickou energii – 1.459,- Kč/MWh (KD) a 1.140,- Kč/MWh (VO).

ZO bere toto na vědomí

Ad 9) Předsedající informoval ZO o vydání „Sucho - upozornění a výzva“ ze strany Městského úřadu Náměšť nad Oslavou jakožto místně příslušného vodoprávního úřadu. Znění upozornění a výzvy je vyvěšeno na Úřední desce obce Naloučany. 

ZO bere toto na vědomí

Ad 10) Předsedající informoval ZO o postupu projednávání Aktualizace č 4. Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (ZUR KV) Předsedající konstatoval, že pořizovatel zapracoval připomínku obce Naloučany vznesenou v roce 2018, která řeší konflikt mezi ZUR KV a zpracovávaným Územním plánem obce Naloučany v oblasti biokoridoru u „Čikovské hájovny“.

ZO bere toto na vědomí

Ad 11) Předsedající předložil ZO žádost VEM klubu v AČR Náměšť n/Osl. o povolení průjezdu přes pozemky obce v rámci z motocyklové soutěže dne 28. 09. 2019. Při projednávání bylo zdůrazněno, že průjezd lze povolit pouze s podmínkami, že trasa závodu bude po jeho skončení uvedena do původního stavu, při závodu se závodníci budou pohybovat pouze po zpevněných površích cest a nebudou překračovat rychlost v obci. Pořadatel má dále povinnost informovat subjekty hospodařící na dotčených pozemcích v majetku obce, případně soukromé majitele dotčených pozemků, o konání této akce. Nezbytné je také to, aby organizátor zamezil závodníkům "tréninkové" projíždění trasy v týdnech před jejím pořádáním. Nesplnění těchto podmínek by mělo za následek zamítnutí průjezdu při případných dalších ročnících soutěže. Pořadatel bude také upozorněn na dokončovanou výstavbu kanalizace v obci, je tedy nutno dbát opatrnosti při možném pohybu stavební techniky a zajistit bezpečnost účastníků.

Předsedající navrhuje schválit žádost za stanovených podmínek.

Ad 12) Předsedající informoval ZO o:

 1. Doručené a odeslané poště

Ad 13) V diskuzi nebylo nic projednáno, tato probíhala při projednávání jednotlivých bodů ZO.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:40.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

 

Zapsal: Mgr. Chládek Petr

Ověřil: Ing. Lysý František, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

č. 068/21-08-2019/03 b)

ZO projednalo a schválilo záměr realizace osázení plotu okolo budovy ČOV dřevinami s max. finančními náklady 40.000,- Kč bez DPH, dodavatel XXXXXXXX.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 069/21-08-2019/03 c)

ZO projednalo a schválilo objednání asfaltových úprav místních komunikací v obci u společnosti OUTULNÝ VHS spol s r.o., v celkové výši  313.273,- Kč bez DPH.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 070/21-08-2019/03 d)

ZO projednalo a schválilo realizaci dodatečných asfaltových úprav vozovek s max. finančními náklady 50.000,- Kč bez DPH, dodavatel KSÚS Vysočiny.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 071/21-08-2019/04

ZO projednalo a schválilo realizaci akce Prázdninové (Na)loučení s max. náklady 20.000,- Kč a navrženém rozsahu.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ZO

 

č. 072/21-08-2019/05

ZO schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí poradenské služby s firmou  FORESTA SG, a.s. dle předloženého návrhu.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 073/21-08-2019/06

ZO schválilo vydání souhlasného stanoviska k akci s doporučením založit rezervní trubky pod komunikací a schválilo uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – E.ON

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín,

 

č. 074/21-08-2019/07

ZO projednalo a pověřilo starostu požádáním o dotaci na vybavení JSDH a pořízením vybavení dle výčtu uvedeném v zápisu z jednání ZO.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 075/21-08-2019/11

ZO projednalo a schválilo žádost Veteran Enduro – Motokros klubu v AČR Náměšť nad Oslavou o povolení průjezdu přes pozemky obce s uvedenými podmínkami.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Mgr. Chládek Petr

Ověřil: Ing. Lysý František, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:         5. 9. 2019

Z úřední desky sňato dne:                 ……………………………

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.


| Autor: administrator | Vydáno dne 05. 09. 2019 | 1131 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany - zdeSponzorký banner OslavkaSponzorký banner
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster@naloucany.cz | Administrace