Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 18. 6. 2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 18. 6. 2020Místo konání: sál KD Naloučany, Naloučany č.p. 29

Začátek: 18:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Bureš Jaroslav, Mgr. Chládek Petr, Beneš Rostislav

Nepřítomni: -

Hosté: XXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXX 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. XXXXX , letní dětský tábor – projednání vydaného vyjádření obce
 4. Nouzový stav, krizová opatření vlády a MZČR – průběh a současný stav, jeho dopady na provoz a hospodaření obce
 5. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – kolaudace, plnění dohod o odškodnění, zjištěné reklamační závady, informace
 6. Výměna oken a dveří č.p. 43 (POVV 2020) – dokončení realizace, příprava vyhodnocení dotace
 7. Znak obce Naloučany, oslavy – příprava oslav, reklamní předměty
 8. Rekonstrukce mostu u mlýna – aktuální informace, průběh a termíny
 9. Závěrečný účet obce Naloučany za rok 2019 a Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2019 – informace, projednání, schválení
 10. Roční účetní závěrka k 31. 12. 2019 – projednání, schválení
 11. Prodej pozemků po rozdělení p.č. 1391 a p.č. 1131/5, p.č. 1131/18 – podmínky, smlouva, projednání
 12. Zajištění dopravní obslužnosti, Kraj Vysočina, spolufinancování – projednání smlouvy
 13. Návrh na pořízení majetku – projednání
 14. Mikroregion Náměšťsko, darovací smlouva na pivní sety – projednání smlouvy a přijmutí daru
 15. Žádost SDH Naloučany – snížení pronájmu KD o II/Q (opatření COVID)
 16. Rozpočtové opatření č. 2/2020 – projednání
 17. Žádost ASK Náměšť nad Oslavou – povolení pro „Zámecký vrch“, 18. – 19. 07. 2020
 18. Smlouva o úvěru ČSOB – dodatek ke smlouvě (výše čerpání, termín čerpání, splátka)
 19. Společnost pro lesní hospodaření Náměšť nad Oslavou – dodatek k nájemní smlouvě
 20. Informace:
 • Konání Valných hromad, informace – MAS Oslavka, Společnost obcí pro lesní hospodaření, VaK Třebíč, Svazek obcí pro komunální služby
 • Volby do zastupitelstva kraje, 2. a 3. 10. 2020 - informace
 • Doručená a odeslaná pošta

    21.  Diskuze

Zapisovatel: Mgr. Petr Chládek

Ověřovatelé zápisu: Roman Sklenář, Zdeněk Vařílek

 

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:30 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 10. 06. 2020 do 18. 06. 2020. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Romana Sklenáře a p. Zdeňka Vařílka a zapisovatelem p. Petra Chládka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.


Ad 3) Předsedající informoval ZO zaslaném vyrozumění k žádosti spolku XXXXX dle usnesení ZO č. 123/25-04-2020/08 ohledně pořádání letního tábora. Následně pan XXXXX , paní XXXXXX, paní XXXXXX osobně na jednání ZO vznesli: i) žádost o revokaci usnesení č. 123/25-04-2020/08; ii) žádost o poskytnutí zpětné vazby na průběh konání letního tábora. Po širší diskuzi s hosty předsedající navrhl vzít žádost pana XXXXX o poskytnutí zpětné vazby k naplňování podmínek obce k realizaci tábora na vědomí. Případné připomínky ke konání tábora budou řešeny starostou obce panem Havlíčkem.

Předsedající navrhuje navržené usnesení schválit.

Ad 4) Předsedající informoval ZO o proběhlém nouzovém stavu, krizových opatření vlády a MZČR a jejich dopadu na provoz a hospodaření obce. Předsedající dále informoval ZO o plánovaném nákupu „AntiCovid“ dávkovačů v počtu 5 ks, roušek a rukavic, a to zejména z důvodu zabezpečení konání společenských akcí (např. pouť, oslavy). Předsedající dále informoval ZO předpokládaném propadů výnosů rozpočtu obce. Po započtení avizované kompenzace ze strany Vlády ČR budou výnosy nižší o cca 200 tis. Kč.

ZO bere toto na vědomí

Ad 5) Předsedající informoval ZO o projektu realizace „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“, a to zejména o vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě, dále pak o plánovaných reklamacích (trhající asfalt kolem kanalizačních šachet a nedostatečně upravené hřiště).

ZO bere toto na vědomí

Ad 6) Předsedající informoval ZO o dokončení výměny oken a dveří v č.p. 43 a přípravě vyhodnocení dotace.

ZO bere toto na vědomí

Ad 7) Předsedající informoval ZO o přípravných pracích oslav představení nového znaku obce Naloučany, které proběhne dne 27. 09. 2020. Předsedající dále informoval o plánovaném nákupu upomínkových a reklamních předmětů se symboly obce (trika, sklenice, klíčenky, magnetky, samolepky). Předsedající také informoval o objednání leteckých fotografií obce a videa. Předsedající dále přednesl návrh na zakoupení 6 ks vycházkových uniforem pro členy SDH Naloučany, za finanční spoluúčasti SDH Naloučany a členů SDH ve výši 1/3 nákladů za každou zúčastněnou stranu, předpokládané náklady pro obec jsou výši 10 tis Kč.

Předsedající navrhuje nákup upomínkových a reklamních předmětů a vycházkových uniforem pro členy SDH (1/3 nákladů) schválit.

Ad 8) Předsedající informoval ZO o stavu příprav na rekonstrukci mostu u Jeřábkova/Chládkova mlýna. Ve spolupráci s p. Chládkem Petrem uvedli, že dřevo, určené k rekonstrukci je již vytěženo a v nejbližší době dojde k pořezu na pile ve Studenci. Dále uvedli, že stále je poptáván dodavatel tesařských prací. Realizace rekonstrukce mostu se předpokládá v září 2020.

ZO bere toto na vědomí

Ad 9) Předsedající seznámil ZO se závěrečným účtem za rok 2019. Závěrečný účet za rok 2019 byl zveřejněn, je uložen a k dispozici k nahlédnutí na OÚ. Přezkoumání hospodaření obce provedla pracovnice odboru kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina dne 29. 5. 2020. Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Předseda finančního výboru Ing. Lysý František navrhuje schválit závěrečný účet obce Naloučany za rok 2019 bez výhrad.

Ad 10) Předsedající předložil ZO ke schválení roční účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2019, včetně zúčtování výsledku hospodaření za rok 2019 ve výši -1,567.689,31 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

Předseda finančního výboru Ing. Lysý František navrhuje schválit roční účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2019, včetně zúčtování výsledku hospodaření.

Ad 11) Předsedající informoval ZO o záměru vypořádání vlastnictví pozemků v oblasti ČOV, tj. na parcele č. 1391, k.ú Naloučany. Po rozdělení parcely č 1391 na p.č. st. 198, výměra 49 m2, zastavěná plocha, p.č. 1391/2, výměra 619 m2, ostatní plocha – jiná plocha, a p.č. 1391/3, výměra 100 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace; předsedající navrhuje uzavřít darovací smlouvu s  VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (dále VAS) a darovat parcely č. 198 st. a p.č. 1391/2 VAS a (předmětné pozemky leží pod stavbou ČOV, která je v majetku VAS, a je veřejně prospěšnou stavbou) a současně uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací s VAS o darování stavby příjezdové komunikace k ČOV, která leží na budoucí parcele č. 1391/3.

Předsedající dále předložil návrh prodeje parcel p.č. 1131/5, p.č. 1131/18 k.ú. Naloučany, které budou rozděleny geometrickým plánem dle uveřejněného záměru na úřední desce obce dne 01. 06. 2020. Pozemky budou prodány majitelům přilehlých nemovitostí, tj. p.č. 6/1, p.č. 7/1, p.č. 7/2, p.č. 73, vše k.ú Naloučany. Na prodej pozemků budou uzavřeny standardní kupní smlouvy, jako v předchozích případech, s uvedením uložení inženýrských sítí a tím i věcných břemen na tyto stavby, cena pozemků bude 25 Kč/m2, kupující hradí správní poplatek za vklad práva do KN.

Předsedající navrhuje předložený návrh smluv schválit.

Ad 12) Předsedající informoval o nabídce Kraje Vysočina na zajištění dopravní obslužnosti obce autobusovou dopravou na léta 2021-2023. Kraj Vysočina požaduje finanční spoluúčast ve výši 11.480,- Kč/rok.

Předsedající navrhuje smlouvu o finanční spoluúčasti schválit.

Ad 13) Předsedající vznesl návrh na pořízení majetku. Po diskuzi bylo navrženo pořízení vybavení kuchyně (spotřební materiál) KD Naloučany ve výši 5 tis. Kč a nákup dvou dětských židliček ve výši 3 tis. Kč.  

Předsedající doporučuje návrh schválit.

Ad 14) Předsedající informoval ZO o možnosti přijmutí daru (pivní sety) ze strany Mikroregionu Náměšťsko.

Předsedající navrhuje schválit přijmutí daru a uzavření darovací smlouvy.

Ad 15) Předsedající informoval ZO o žádosti SDH Naloučany o snížení pronájmu v KD ve 2. čtvrtletí 2020 z důvodu nemožnosti provozování pronajatého zařízení (opatření COVID 19). Předsedající navrhl snížit výši pronájmu o 5 tis. Kč za toto čtvrtletí.

Předsedající navrhuje úpravu výše nájmu schválit.

Ad 16) Předseda finančního výboru Ing. František Lysý předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 02/2020 (příloha zápisu), kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce na rok 2020 a to zejména v souvislosti se změnou parametrů dluhové služby u ČSOB. 

Předsedající navrhuje schválit RO č. 02/2020 v předložené podobě.

Ad 17) Předsedající informoval ZO o připravované uzavírce ulice Podhradí v Náměšti nad Oslavou dne 18. – 19. 07. 2020 a uzavírce ulice Zámek v Náměšti nad Oslavou v důsledku konání Závodu do vrchu dne 18. – 19. 07. 2020

ZO bere toto na vědomí

Ad 18) Předsedající informoval ZO o návrhu dodatku ke Smlouvě o úvěru s ČSOB.

Předsedající navrhuje dodatek schválit.

Ad 19) Předsedající informoval ZO o návrhu dodatku k nájemní smlouvě ze strany Společnosti pro lesní hospodaření Náměšť nad Oslavou, jehož smyslem je prodloužení výpovědní lhůty z jednoho roku na dobu udržitelnosti poskytnutého dotačního titulu (5 let). Důvodem prodloužení lhůty je podmínka ze strany poskytovatele dotace na kompenzaci ztrát způsobených kůrovcovou kalamitou.

Předsedající navrhuje dodatek schválit. 

Ad 20) Předsedající informoval ZO o:

 • Konání Valných hromad, informace – MAS Oslavka, Společnost obcí pro lesní hospodaření, VaK Třebíč, Svazek obcí pro komunální služby
 • Volby do zastupitelstva kraje, 2. a 3. 10. 2020
 • Doručené a odeslané poště

Ad 21) V diskuzi nebylo nic projednáno.

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21:30.

 

Přílohy zápisu:

 1. Prezenční listina
 2. Návrh RO č. 02 / 2020
 3. Návrh Závěrečného účtu za rok 2019
 4. Návrh roční účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019

 

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: Roman Sklenář, Zdeněk Vařílek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Usnesení:

č. 130/18-06-2020/03

ZO bere na vědomí žádost pana XXXXX o poskytnutí zpětné vazby k naplňování podmínek obce k realizaci tábora na vědomí.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 131/18-06-2020/07

ZO schválilo nákup upomínkových a reklamních předmětů a vycházkových uniforem pro členy SDH (1/3 nákladů).

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 132/18-06-2020/09

ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce Naloučany za rok 2019 bez výhrad.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

 

č. 133/18-06-2020/10

ZO projednalo a schválilo roční účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2019, včetně zúčtování výsledku hospodaření za rok 2019 ve výši -1,567.689,31 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých účetních období, bez výhrad.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

 

č. 134/18-06-2020/11

ZO projednalo a schválilo návrh darovací smlouvy, kterou obec Naloučany daruje společnosti Vodárenské akciová společnost, a.s. pozemky p.č. 198 st. a p.č. 1391/2, k.ú. Naloučany a současně schvaluje smlouvu o budoucí darovací smlouvě na stavbu cesty ležící na p.č. 1391/3.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 135/18-06-2020/11

ZO projednalo a schválilo prodej parcel p.č. 1131/5, p.č. 1131/18 k.ú. Naloučany, které budou rozděleny geometrickým plánem dle uveřejněného záměru na úřední desce obce dne 01. 06. 2020. Pozemky budou prodány majitelům přilehlých nemovitostí za uvedených podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 136/18-06-2020/12

ZO projednalo a schválilo návrh smlouvy o finanční spoluúčasti s Krajem Vysočina na zajištění autobusové dopravy.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 137/18-06-2020/13

ZO projednalo a schválilo návrh pořízení majetku vybavení KD Naloučany v celkové výši 8 tis. Kč

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 138/18-06-2020/14

ZO projednalo a schválilo příjem daru (pivní sety) od Mikroregionu Náměšťsko a schválilo uzavření darovací smlouvy s  Mikroregionem Náměšťsko.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 139/18-06-2020/15

ZO projednalo a schválilo snížení nájmu KD vůči SDH Naloučany o 5 tis Kč za 2. kvartál 2020.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 140/18-06-2020/16

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 02/2020.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 141/18-06-2020/18

ZO projednalo a schválilo návrh dodatku ke Smlouvě o úvěru s ČSOB.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 142/18-06-2020/19

ZO projednalo a schválilo návrh dodatku ke smlouvě o pronájmu se Společností pro lesní hospodaření Náměšť nad Oslavou.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: Roman Sklenář, Zdeněk Vařílek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

Na úřední desce vyvěšeno dne:        2. 7. 2020

Z úřední desky sňato dne:                 ……………………………

 

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.


| Autor: administrator | Vydáno dne 03. 07. 2020 | 827 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany - zdeSponzorký banner OslavkaSponzorký banner
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster@naloucany.cz | Administrace