Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 17. 8. 2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 17. 8. 2020Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Bureš Jaroslav, Beneš Rostislav

Nepřítomni: Mgr. Chládek Petr - omluven

Hosté: -

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Oslavy udělení znaku a praporu obce a SDH – příprava a program oslav
 4. Rekonstrukce mostu u mlýna – aktuální informace, průběh a termíny
 5. Projekt rekonstrukce veřejného osvětlení – informace, projednání, schválení projektu
 6. Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Naloučany – projednání návrhu a plnění jeho závěru
 7. Vyhodnocení dotazníkového šetření pro strategický rozvojový dokument obce – informace
 8. Dotace Kraje Vysočina Jednorázové akce 2020 – projednání podání žádosti
 9. Odpadové hospodářství v obci – informace, návrh změn a rozšíření, situace ohledně elektrozařízení SAMSUNG
 10. Prodej části pozemku po rozdělení p.č. 1131/5 – podmínky, smlouva, projednání
 11. Návrh Darovací smlouvy a Smlouvy o smlouvě budoucí darovací s VODOVODY a KANALIZACE – projednání, schválení
 12. Mikroregion Náměšťsko, zápis VH, projet „Obecní mobiliář“ – projednání
 13. XXXXXXXXXXXXXX – žádost o povolení průjezdu „PRAGA V3S“
 14. Oznámení sportovně-kynologické akce 01. – 04. 10. 2020 – informace
 15. Mimořádná opatření Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina – informace
 16. Rozpočtové opatření č. 3/2020 – projednání, schválení
 17. Záměr prodeje pozemků p.č. 1131/4, 1131/17 a část p.č. 7/3 – projednání, schválení
 18. Informace:
 • Zápisy z valných hromad – MAS Oslavka, Společnost obcí pro lesní hospodaření, VaK Třebíč, Svazek obcí pro komunální služby
 • Vyjádření ke stavbě - informace
 • Doručená a odeslaná pošta

     19. Diskuze

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Beneš Rostislav, Bureš Jaroslav

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:30 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 10. 8. 2020 do 17. 8. 2020. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je šest členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil zapisovatelem p. Lysého Františka, ověřovateli zápisu p. Beneše Rostislava a p. Bureše Jaroslava. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím doplněn o další dva body:

16) Rozpočtové opatření č. 3/2020 – projednání, schválení

17) Záměr prodeje pozemků p.č. 1131/4, 1131/17 a část p.č. 7/3 – projednání, schválení

Tyto záležitosti vznikly nebo byly doručené po zveřejnění pozvánky. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající seznámil ZO s postupem příprav na oslavy udělení znaku a praporu obce a SDH. Uvedl, že vycházkové uniformy pro členy SDH jsou již vyrobeny a doručeny, nyní dochází k doladění případných chyb ve velikostech, úpravě doplňků, apod. Obec Naloučany přispěla na pořízení vycházkových uniforem částkou 10.500,- Kč, což je 1/3 jejích pořizovací ceny tak, jak bylo schváleno usnesením č. 131/18-06-2020/07 na zasedání ZO dne 18. 6. 2020. Předsedající dále uvedl, že je vyrobena i doručena také část reklamních předmětů Obce Naloučany, ty byly ZO předvedeny.

ZO bere toto na vědomí

Ad 4) Předsedající informoval ZO o postupu přípravy rekonstrukce dřevěného mostu u Chládkova/Jeřábkova mlýna. Uvedl, že se již podařilo zajistit zhotovitele tesařských prací při této rekonstrukci - p. XXXXXXX, Náměšť nad Oslavou - a to za nabízenou cenu 270.000,- Kč, přičemž celková cena rekonstrukce byla stanovena na cca 550.000,- Kč. Obec Naloučany se na této rekonstrukci bude podílet částkou 150.000,- Kč. Modřínová kulatina již byla dodána na pilu Studenec, zde bude zpracována dle projektové dokumentace. Termín rekonstrukce mostu je předpokládán v období 15. 9. - 15. 10. 2020.

ZO bere toto na vědomí

Ad 5) Předsedající předložil ZO finální podobu projektu rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) v obci Naloučany. Do projektu byly zapracovány připomínky obce i občanů, technické řešení je koncipováno tak, že je připraveno i pro případné budoucí uložení nynějšího vzdušného vedení do země. Celkový počet svítidel v obci se podstatně zvýší, nicméně díky použité LED technologii klesne celkový příkon VO cca o polovinu. V současné době jsou zajišťována vyjádření ke stavbě všech dotčených subjektů. Pro stavbu jsou zpracovány i kompletní položkové rozpočty. Nyní je třeba stanovit vhodný způsob financování rekonstrukce VO. Jako jedna z možných cest se nabízí dotační program EFEKT z dílny MPO ČR.

Předsedající navrhuje odsouhlasit projekt na rekonstrukci VO v obci Naloučany v předložené podobě.

Ad 6) Předsedající seznámil ZO s návrhem Zprávy o uplatňování územního plánu Obce Naloučany (dále jen ÚP, dále jen Zpráva), jehož závěrem je návrh na pořízení nového ÚP. Uvedl, že již cca 8 let leží na PÚ Náměšť n/Osl. žádost o změnu č. 2 ÚP Obce Naloučany. Za tu dobu se ovšem natolik změnily předpisy, příslušné vyhlášky a zásady při uplatňování ÚP, že při posledním jednání s PÚ bylo Obci Naloučany silně doporučeno místo pouhé změny pořídit ÚP zcela nový. Návrh Zprávy je nyní v připomínkovém řízení u všech dotčených orgánů územního plánování.

ZO po projednání návrhu Zprávy nemá k této žádné připomínky.

Ad 7) Předsedající seznámil ZO s vyhodnocením dotazníkového šetření mezi občany Obce Naloučany. Navráceno bylo 57 vyplněných dotazníků, což je cca 1/3 distribuovaného počtu 150 ks. Výsledky budou sloužit jako podklad pro vypracování strategického rozvojového plánu obce, jehož záměr zpracování byl schválen usnesením č. 081/09-10-2019/13 a dodavatelem byla usnesením č. 085/22-10-2019/04 vybrána RPA s.r.o. Brno. Vyhodnocení výsledků dotazníkové akce je dostupné na webu obce a na úřední desce.

ZO bere toto na vědomí

Ad 8) Předsedající informoval ZO o dotačních programech Kraje Vysočina, především o titulu Jednorázové akce 2020 z Fondu vysočiny. Zde se ZO shodlo, že Obec Naloučany opět požádá o dotaci na tradiční společenskou akci pro celé rodiny Prázdninové (Na)loučení 2021.

Předsedající tedy navrhuje schválit podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu Jednorázové akce 2020.

Ad 9) Předsedající seznámil ZO se statistikou množství a skladby odpadů, které vyprodukovali občané Obce Naloučany za 1. pololetí 2020 a uložili jej na sběrném dvoře v Náměšti n/Osl. Dále se ZO shodlo na pořízení dvou nových kontejnerů na sběr drobného kovového odpadu (plechovky od nápojů, konzervy, apod.). Dále se ZO shodlo na nutnosti úpravy a rozšíření sběrných míst v obci, pro něž je nutno vybrat další lokality v obci.

Ad 10) Předsedající předložil ZO kupní smlouvy o prodeji částí pozemků p.č. 1131/5 po rozdělení jednotlivým majitelům přilehlých nemovitostí, tj. XXXXXXXXXXXX , vše k.ú Naloučany. Tyto obsahují údaje o uložení inženýrských sítí a tím i věcných břemen na tyto stavby, cena pozemků je 25 Kč/m2, kupující hradí správní poplatek za vklad práva do KN.

     Předsedající navrhuje schválit uzavření kupních smluv v předložené podobě.

Ad 11) Předsedající seznámil ZO se situací okolo změny majitele nových pozemků p.č. 1391/2 a st. 189 pod ČOV. Bylo dohodnuto, že pozemky pod ČOV budou, kvůli zjednodušení, do vlastnictví Svazku VaK Třebíč převedeny nikoliv prodejem, ale formou daru od Obce Naloučany s tím, že po uplynutí stanovené doby udržitelnosti dotačního projektu bude také formou daru převedena do vlastnictví obce stavba příjezdové cesty k ČOV a okolním loukám na novém pozemku p.č. 1391/3 ve vlastnictví obce.

Z tohoto důvodu předsedající navrhuje:

a) schválit změnu prodeje nových pozemků p.č. 1391/2 a st. 189 na darování pozemků do vlastnictví Svazku VaK Třebíč

b) schválit předložený návrh Darovací smlouvu vzájemnou na nové pozemky p.č. 1391/2 a st. 189 a předložený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí darovací vzájemné mezi Obcí Naloučany a Svazkem VaK Třebíč na darování stavby příjezdové cesty k ČOV a okolním loukám na novém pozemku p.č. 1391/3 ve vlastnictví obce, bez připomínek, a uzavření těchto smluv

Ad 12) Předsedající informoval ZO o možnosti pořízení obecního mobiliáře z projektu Mikroregionu Náměšťsko. Z předložené nabídky se ZO shodlo na výběru 2 ks pískoviště a 2 ks laviček SÁRA, vše z recyklovaného plastu. Mobiliář bude financován pomocí prostředků Nadace ČEZ.

            ZO bere toto na vědomí

Ad 13) Předsedající seznámil ZO s žádostí XXXXXXXX o povolení vjezdu a průjezdu po komunikacích, zpevněných cestách, lesních a polních cestách dle přiložené mapy, v k.ú obce dne 26. 9. 2020 v rámci srazu historických vojenských vozidel „Sraz legendárních vozidel Praga V3S a jejich přátel“. Povolení průjezdu může být vydáno s podmínkami uvedení dotčených cest do původního stavu a předání těchto cest před a po akci.

Předsedající navrhuje schválit povolení k průjezdu dle žádosti při splnění podmínek.

Ad 14) Předsedající informoval ZO o konání turisticko-kynologické akce Dogtrekking v termínu 1. - 4. 10. 2020, pořádané XXXXXXXX, kdy přes katastr Obce Naloučany povede trasa soutěžního běhu psovodů se psy. Psi jsou při akci na vodítku a s nasazeným košíkem. Trasy jsou vedeny po turistických cestách značených KČT nebo cyklostezkách.

ZO bere toto na vědomí

Ad 15) Předsedající informoval ZO o mimořádných opatřených vydaných Krajskou hygienickou stanicí Kraje Vysočina v souvislosti se šířením koronaviru. Uvedl, že vzhledem k tomu, že situace a tím pádem i vydaná opatření se dynamicky mění, je třeba stále sledovat aktuální stav na stránkách KHS Vysočina.

ZO bere toto na vědomí

Ad 16) Předseda finančního výboru Ing. Lysý František předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 03/2020 (příloha zápisu), kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce na rok 2020. Změnu vyvolalo především:

       + 208.000,- Kč - kompenzace škrtů v RUD v souvislosti s koronavirovou situací

       + 31.000,- Kč - dotace na volby

       - 150.000,- Kč - oprava mostu u mlýna

       - 7.000,- Kč - opatření proti šíření koronaviru

       - 10.500,- Kč - vycházkové uniformy SDH

     Předsedající navrhuje schválit RO č. 03/2020 v předložené podobě.

 

Ad 17) a) Předsedající předložil ZO návrh na schválení záměru prodeje pozemků p.č. 1131/4  a 1131/17 b k.ú. Naloučany. ZO se v diskuzi shodlo, že nejsou překážky k prodeji těchto pozemků.

            Předsedající tedy navrhuje schválit záměr prodeje pozemků p.č. 1131/4  a 1131/17 k.ú. Naloučany za podmínek obvyklých, tj. za cenu 25,- Kč/m2, přičemž poplatek za vklad do KN hradí kupující.

       b) Předsedající předložil ZO návrh na schválení záměru prodeje části pozemku p.č. 7/3 v k.ú. Naloučany. Po diskuzi se ZO shodlo neschválit tento záměr a z důvodu, že následným přechodem uvedeného pozemku do soukromého vlastnictví by bylo zamezeno možnosti reálného vjezdu na sousední pozemek v soukromém vlastnictví, dále je nutno zachovat volné rozhledové pole v přiléhající křižovatce a v neposlední řadě chce obec zachovat možnost budovat na tomto pozemku veřejně prospěšné stavby, např. chodníky apod.

            Předsedající navrhuje neschválit záměr prodeje části pozemku p.č. 7/3.

Ad 18) Předsedající informoval ZO o:

 • Zápisech z VH - MAS Oslavka, Společnost obcí pro lesní hospodaření, VaK Třebíč, Svazek obcí pro komunální služby
 • Vyjádření ke stavbě
 • Doručené a odeslané poště

Ad 19) V diskuzi nebylo nic projednáno, tato probíhala při projednávání jednotlivých bodů ZO.

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:30.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Návrh RO č. 03/2020

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Beneš Rostislav, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Usnesení:

č. 143/17-08-2020/05

ZO projednalo a schválilo projekt na rekonstrukci VO v obci Naloučany v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 144/17-08-2020/08

ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu Jednorázové akce 2020 Kraje Vysočina.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 145/17-08-2020/10

ZO projednalo a schválilo uzavření kupních smluv pozemků p.č. 1131/5 po rozdělení jednotlivým majitelům přilehlých nemovitostí, tj. XXXXXXXXXXX, vše k.ú Naloučany, v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 146/17-08-2020/11 a)

ZO projednalo a schválilo změnu prodeje nových pozemků p.č. 1391/2 a st. 189 na darování pozemků do vlastnictví Svazku VaK Třebíč.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 147/17-08-2020/11 b)

ZO projednalo a schválilo Darovací smlouvu vzájemnou na nové pozemky p.č. 1391/2 a st. 189 a Smlouvu o smlouvě budoucí darovací vzájemné mezi Obcí Naloučany a Svazkem VaK Třebíč na darování stavby příjezdové cesty k ČOV a okolním loukám na novém pozemku p.č. 1391/3 ve vlastnictví obce, bez připomínek, a uzavření těchto smluv.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 148/17-08-2020/13

ZO projednalo a schválilo povolení k průjezdu vozidel Praga V3S dle žádosti při splnění podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 149/17-08-2020/16

ZO projednalo a schválilo RO č. 03/2020 v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

 

č. 150/17-08-2020/17 a)

ZO projednalo a schválilo záměr prodeje pozemků p.č. 1131/4  a 1131/17 k.ú. Naloučany za podmínek obvyklých, tj. za cenu 25,- Kč/m2, přičemž poplatek za vklad do KN hradí kupující.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 151/17-08-2020/17 b)

ZO projednalo a neschválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 7/3.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

5

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Beneš Rostislav, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

Na úřední desce vyvěšeno dne:         31. 8. 2020

Z úřední desky sňato dne:                 ……………………………

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.


| Autor: administrator | Vydáno dne 31. 08. 2020 | 1061 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2023 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Září  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace