Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 24. 9. 2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 24. 9. 2020Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Bureš Jaroslav, Mgr. Chládek Petr, Beneš Rostislav

Nepřítomni: -

Hosté: -

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Oslavy udělení znaku a praporu obce a SDH – příprava a program oslav
 4. Rekonstrukce mostu u mlýna – aktuální informace, průběh a termíny
 5. Projekt rekonstrukce veřejného osvětlení – program EFEKT, podání žádosti
 6. Zpráva o uplatňování Územního plánu Naloučany – projednání, schválení
 7. Zadání zpracování nového ÚP – projednání, schválení
 8. Prodej pozemků p.č. 1131/4, 1131/17 – schválení prodeje, smlouva
 9. P.č. xxx (soukromý majitel), odvodňovací strouha – projednání dalšího využití
 10. Publikace „Třebíčsko nadhledem“ – návrh na pořízení
 11. Návrh smlouvy o věcném břemeni, E.on – projednání, schválení
 12. Zimní údržba komunikací – návrh na uzavření smlouvy
 13. Hodnocení zaměstnance za 1. pololetí 2020 – návrh a schválení odměny
 14. Informace:
 • a. VDV – bez finanční spoluúčasti měst a obcí 
 • b. Vyjádření ke stavbě - informace
  c. Doručená a odeslaná pošta

     15. Diskuze

Zapisovatel: Mgr. Petr Chládek

Ověřovatelé zápisu: Ing. František Lysý, Zdeněk Vařílek

 

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 17. 09. 2020 do 24. 09. 2020. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Františka Lysého a p. Zdeňka Vařílka a zapisovatelem p. Petra Chládka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím doplněn o další dva body:

12) Zimní údržba komunikací – návrh na uzavření smlouvy

13) Hodnocení zaměstnance za 1. pololetí 2020 – návrh a schválení odměny

Tyto záležitosti vznikly nebo byly doručené po zveřejnění pozvánky. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající informoval ZO plánovaných oslavách udělení znaku a praporu obce a SDH dne 27. 09. 2020. Oslavy z důvodu epidemiologických opatření budou realizovány v omezené formě s účastí z řad členů SDH a občanů Naloučan. 

ZO bere toto na vědomí

Ad 4) Předsedající a Petr Chládek informovali ZO o plánované rekonstrukci mostu u Naloučanského mlýna. Realizace rekonstrukce bude započata dne 29. 09. 2020 a bude trvat přibližně čtyři týdny, tj. do 23. 10. 2020. Po celou dobu bude most uzavřen pro všechna vozidla i pro pěší.

ZO bere toto na vědomí

Ad 5) Předsedající informoval ZO o projektu rekonstrukce veřejného osvětlení a možnosti podání žádosti o dotaci do programu EFEKT. Předsedající informoval o možnosti zafinancování projektu rekonstrukce z programu EFEKT (Min. průmyslu a obchodu ČR), kdy by dotace měla pokrýt náklady výši 50% z uznatelných nákladů, což jsou zejména všechna světelná tělesa a materiál pro jejich zapojení, projektové náklady, rozvaděč VO, v předpokládané výši cca 1.000.000,- Kč.  Kofinancování projektu bude realizováno z úvěrového rámce obce. Cenový návrh na zpracování podkladů žádosti od fy xxxxxxx je ve výši 44.000,- Kč bez DPH, v případě nepřiznání dotace je splatná pouze polovina této ceny.

Předsedající doporučuje schválit podání žádosti, a to prostřednictvím uvedené firmy.

Ad 6) Předsedající informoval a seznámil ZO s konečným znění Zprávy o uplatňování územního plánu obce Naloučany za období 08/2008 – 06/2020 (dále jen ÚP, dále jen Zpráva), po jejím projednání s dotčenými orgány, jehož závěrem je návrh na pořízení nového ÚP. Zastupitelstvo obce Naloučany, příslušné podle § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), projednalo tuto Zprávu.

Předsedající navrhuje Zprávu schválit.

Ad 7) V návaznosti na bod č. 6) tohoto jednání ZO a doporučení Zprávy o uplatňování územního plánu obce Naloučany, tj. pořídit nový ÚP, předsedající navrhuje schválit pořízení nového ÚP z vlastního podnětu ve smyslu § 44 písm. a) stavebního zákona, jenž bude zahrnovat prvky regulačního plánu, které budou navrženy v zadání územního plánu. Určenou osobou pro jednání s pořizovatelem (Odbor výstavby a územního rozvoje MěÚ Náměšť nad Oslavou) bude starosta obce.

Ad 8) Předsedající předložil ZO návrh prodeje pozemků p.č. 1131/4  a 1131/17 k.ú. Naloučany majitelům přiléhající nemovitosti xxxxx, manželům xxxxxxxxx, dle uveřejněného záměru na úřední desce obce ze dne 02. 09. 2020 Na prodej pozemků budou uzavřeny standardní kupní smlouvy, jako v předchozích případech, s uvedením uložení inženýrských sítí a tím i věcných břemen na tyto stavby, cena pozemků bude 25 Kč/m2, kupující hradí správní poplatek za vklad práva do KN.

Předsedající navrhuje návrh smlouvy schválit

Ad 9) Předsedající informoval ZO o dotazu soukromého majitele odvodňovací strouhy na p.č. xxx, k.ú. Naloučany ohledně jejího budoucího vyžívání. ZO po diskuzi konstatovalo, že odvodňovací strouha pro dešťovou a povrchovou vodu, po rozšíření dešťové kanalizace v této lokalitě, již není potřeba a vzhledem absenci zápisu omezení vlastnického práva věcným břemenem nebo jiným zápisem, ji lze dále využít bez omezení a dle představ a potřeb majitele, a v tomto znění podat majiteli vyjádření obce na jeho dotaz.

Předsedající navrhuje vyjádření schválit.

Ad 10) Předsedající informoval ZO o možnosti nákupu publikace „Třebíčsko nadhledem“ a navrhnul pořízení 30 ks knih á 300,- Kč bez DPH. Publikace bude obsahovat jednu dvoustranu v rozsahu 2 až 4 fotografie s krátkým textem a znakem obce.

Předsedající navrhuje nákup schválit.

Ad 11) Předsedající předložil ZO návrh smlouvy o věcném břemeni se společností E.ON Distribuce, a.s., stavba „Naloučany, p.č.26/3, xxxx: kabel NN“, pro umístění distribuční soustavy - kabel NN a pojistkový pilíř na pozemcích p.č. 26/2 a 28/4 za jednorázovou náhradu 1.000,- Kč. Tato smlouva navazuje na uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni ze dne 31. 12. 2019, jenž byla schválena ZO usnesením č. 099/03-12-2019/08 na ZO dne 03. 12. 2019.  

Předsedající navrhuje smlouvu schválit.

Ad 12) Předsedající předložil ZO návrh smlouvy o dílo na zimní údržbu obecních komunikací v obci s p. xxxx xxxx.

Předsedající navrhuje smlouvu o dílo schválit.

Ad 13) Předsedající spolu se členy ZO provedli zhodnocení průběhu a výsledků práce zaměstnance OÚ Naloučany, p. xxxxx xxxxx. Po diskusi ZO doporučuje, vzhledem k dobrým pracovním výsledkům, vyplatit zaměstnanci jednorázovou odměnu ve výši 10.000,- Kč v nejbližším výplatním termínu.

Předsedající doporučuje návrh schválit.

Ad 14) Předsedající informoval ZO o:

 • VDV – bez finanční spoluúčasti měst a obcí
 • Vyjádření ke stavbě - informace
 • Doručená a odeslaná pošta

Ad 15) V diskuzi nebylo nic projednáno.

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:30.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

 

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: František Lysý, Zdeněk Vařílek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

č. 152/24-09-2020/05

ZO Naloučany rozhodlo o podání žádosti o dotaci do programu EFEKT pro financování projektu rekonstrukce veřejného osvětlení prostřednictvím fy xxxxxxx, dle jejich nabídky.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 153/24-09-2020/07

ZO Naloučany, příslušné podle § 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), projednalo a schválilo Zprávu o uplatňování Územního plánu Naloučany za období 08/2008-06/2020.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 154/24-09-2020/07

ZO Naloučany rozhodlo v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") o pořízení nového Územního plánu Naloučany (dále jen "ÚP) z vlastního podnětu ve smyslu § 44 písm. a) stavebního zákona. Územní plán nebo jeho část bude moci zahrnovat prvky regulačního plánu, které budou navrženy v zadání územního plánu. Určeným zastupitelem pro jednání s pořizovatelem (Odbor výstavby a územního rozvoje MěÚ Náměšť nad Oslavou) bude starosta obce pan Antonín Havlíček.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 155/24-09-2020/08

ZO projednalo a schválilo prodej parcel 1131/4  a 1131/17 k.ú. Naloučany uvedeným zájemcům, dle uveřejněného záměru na úřední desce obce ze dne 02. 09. 2020 za zde uvedených podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 156/24-09-2020/09

ZO projednalo dotaz soukromého majitele odvodňovací strouhy na p.č. xxx, k.ú. Naloučany, a odsouhlasilo obsah vyjádření obce na tento dotaz v uvedeném znění.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 157/24-09-2020/10

ZO schválilo nákup publikace „Třebíčsko nadhledem“ o počtu 30 ks á 300,- Kč bez DPH. 

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 158/24-09-2020/11

ZO projednalo a schválilo návrh smlouvy o věcném břemeni se společností E.on o umístění elektrického vedení k pozemku p.č. 26/3.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 159/24-09-2020/12

ZO projednalo a schválilo návrh smlouvy o dílo o zimní údržbě obecních komunikací.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 160/24-09-2020/13

ZO projednalo a schválilo návrh vyplacení mimořádné odměny zaměstnanci p. xxxxxx xxxxxxxx ml. ve výši 10.000,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

 

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: František Lysý, Zdeněk Vařílek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:         8. 10. 2020

Z úřední desky sňato dne:                 ……………………………

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.


| Autor: administrator | Vydáno dne 08. 10. 2020 | 632 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany - zdeSponzorký banner OslavkaSponzorký banner
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster@naloucany.cz | Administrace