Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 12. 11. 2020

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 12. 11. 2020Místo konání: KD Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Bureš Jaroslav, Mgr. Chládek Petr, Beneš Rostislav

Nepřítomni: -

Hosté: -

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Oslavy udělení znaku a praporu obce a SDH – vyhodnocení, příprava ZVA
 4. Rekonstrukce mostu u mlýna – aktuální informace a průběh rekonstrukce, plnění
 5. Projekt rekonstrukce veřejného osvětlení – žádost EFEKT, informace 
 6. Zpracování nového ÚP – projednání nabídek, schválení dodavatele
 7. POVV 2021 – příprava vhodného obsahu dotace
 8. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s., stavba „Naloučany – XXXXXXX - kabelová přípojka NN“ – projednání a schválení uzavření následné smlouvy o věcném břemeni, souhlas s umístěním distribučního zařízení
 9. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2021 – Diecézní charita Brno
 10. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti stavby „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Naloučany“, Lesy ČR – projednání, schválení
 11. Výpověď smlouvy o zajištění provozu veřejné telefonní stanice - projednání
 12. Plnění rozpočtu obce do 10/2020 - informace
 13. Návrh RO č. 04/2020 - projednání, schválení
 14. Návrh odměn členům jSDHo - projednání, schválení
 15. ESKO-T, příloha ke smlouvě, ceny za svoz a využití BRO - projednání, schválení
 16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění úkolů při správě, zpracování a ochraně osobních údajů, Město Náměšť nad Oslavou – projednání, schválení
 17. Informace:
 • Doručená a odeslaná pošta

     18.  Diskuze

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Beneš Rostislav, Bureš Jaroslav

 

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 5. 11. 2020 do 12. 11. 2020. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Zasedání bylo organizováno tak, aby splnilo všechna potřebná opatření proti šíření koronaviru, tj. mj. zastupitelé měly po celou dobu krytá ústa a nos, min. vzdálenost mezi zastupiteli byla 2 m, apod.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil zapisovatelem p. Lysého Františka a ověřovateli zápisu p. Beneše Rostislava a p. Bureše Jaroslava. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím doplněn o další body:

12) Plnění rozpočtu obce do 10/2020 - informace

13) Návrh RO č. 04/2020 - projednání, schválení

14) Návrh odměn členům jSDHo - projednání, schválení

15) ESKO-T, příloha ke smlouvě, ceny za svoz a využití BRO - projednání, schválení

16) Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění úkolů při správě, zpracování a ochraně osobních údajů, Město Náměšť nad Oslavou – projednání, schválení

Tyto záležitosti vznikly nebo byly doručené po zveřejnění pozvánky. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající shrnul a zhodnotil proběhlé oslavy udělení znaku a praporu obce a SDH a jejich žehnání. Uvedl, že přestože byly značně omezené opatřeními proti šíření koroviru, proběhly ke spokojenosti všech zúčastněných a adekvátně k významu akce. Dále informoval, že bude zpracováno závěrečné vyhodnocení akce a to bude postoupeno především poskytovatelům dotací. Jelikož, z výše uvedeného důvodu, nedošlo k naplnění předpokládanému rozpočtu akce, bude sjednaná dotace krácena v poměru skutečných výdajů k předpokládaným výdajům, což dělá cca 61 ku 130 tis. Kč.

ZO bere toto na vědomí

Ad 4) Předsedající ve spolupráci s p. Chládkem Petrem informovali ZO o průběhu rekonstrukce mostu u naloučanského Chládkova-Jeřábkova mlýna. Uvedli, že realizace nabrala oproti původnímu časovému záměru zpoždění, které je způsobeno mj. rozsáhlejší betonáží či nepřízní počasí. Náklady jsou v současnosti v předpokládaných mezích. Nyní je most s opatrností průjezdný i průchodný, chybějící zábradlí a celý most by měl být dokončen do konce listopadu 2020.

ZO bere toto na vědomí

Ad 5) Předsedající informoval ZO o projektu rekonstrukce veřejného osvětlení a o stavu žádosti o dotaci do programu EFEKT, jenž by pokryla část projektu týkající se výměny a doplnění svítidel. Uvedl, že žádost je již zaregistrována a odeslána, nyní se očekávají další kroky. Dále uvedl, že kvůli realizaci prací v blízkosti hřbitova a hřbitovní zdi je nutné provést v této lokalitě archeologický průzkum. Jeho cena byla předběžně odhadnuta na 19.500,- Kč bez DPH, přičemž tato částka byla zahrnuta do rozpočtu celkového projektu.

ZO bere toto na vědomí

Ad 6) Předsedající informoval ZO o tom, že byly osloveny čtyři subjekty zabývající se tvorbou územních plánů s žádostí o cenovou nabídku na vypracování nového územního plánu Obce Naloučany. Tři z nich na tuto žádost reagovali, čtvrtý deklaroval svůj nezájem. Všechny nabídky se pohybují okolo částky 200.000,- Kč, přičemž tuto hranici nepřekračují a rozdíl mezi nenižší a nejvyšší je cca 8.000,- Kč. Předsedající nicméně uvedl, že by bylo vhodné rozhodnutí o zpracovateli ÚP odložit s tím, že od uvedených subjektů bude vyžádána informace o časové náročnosti vypracování a reference na již realizované ÚP v obcích srovnatelných s naší.

ZO bere toto na vědomí

Ad 7) Předsedající informoval ZO o každoročně připravovaném dotačním titulu „Program obnovy venkova Vysočiny“ pro rok 2021 (POVV 2021) a požádal ZO o podání návrhů akcí, které by bylo vhodné z tohoto titulu financovat. Po krátké diskuzi se členové ZO shodli, že je nutné vyměnit střešní krytinu, okapy a další klempířské prvky na budově bývalé školy č.p. 43. O celkovém rozsahu výměny bude rozhodnuto na dalších zasedáních ZO na základě cenových nabídek na výměnu, tak aby bylo dosaženo co nejvyššího dotačního pokrytí této akce.

Předsedající navrhuje schválit jako obsah dotačního titulu POVV 2021 výměnu střešní krytiny, okapů a další klempířských prvků v č.p. 43.

Ad 8) Předsedající předložil ZO návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti inženýrských sítí, souhlas s umístěním distribučního zařízení (kabel a skříň) – E.on Distribuce, s.r.o., stavba „Naloučany – XXXXXXXXX - kabelová přípojka NN“ a následně návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a souhlas s umístěním distribučního zařízení.

Předsedající navrhuje schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti inženýrských sítí, souhlas s umístěním distribučního zařízení (kabel a skříň) v uvedeném znění a následně schválit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí, souhlas s umístěním distribučního zařízení (kabel a skříň) v uvedeném znění.

Ad 9) Předsedající seznámil ZO se žádostí o poskytnutí finančního příspěvku (individuální dotace) na rok 2021 od Diecézní charity Brno pro zajištění provozu Oblastní charity Třebíč v roce 2021, ve výši 87,- Kč na obyvatele obce, tj. 14.000,- Kč celkem, a obsahem návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace. Po shrnutí důvodů a konstatování vhodnosti a užitečnosti poskytovaných sociálních služeb žadatelem v našem regionu, bylo, po diskuzi k tomuto, navrženo uzavření předloženého návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace v požadované výši.

Ad 10) Předsedající předložil ZO návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti stavby „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Naloučany“ s Lesy ČR. Jedná se o zřízení služebnosti na ploše cca 1m2 na pozemku v majetku Lesy ČR, služebnost dle této smlouvy se zřizuje úplatně. Oprávněný (obec) se zavazuje zaplatit obtíženému (LČR) jednorázovou úplatu, která bude stanovena na základě znaleckého posudku, minimálně však 1.000,- Kč. K takto ujednané úplatě bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platnými a účinnými předpisy o dani z přidané hodnoty pro dané období.

Předsedající navrhuje schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti stavby „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Naloučany“, Lesy ČR v uvedeném znění.

Ad 11) Předsedající seznámil ZO s výpovědí smlouvy o zajištění provozu veřejné telefonní stanice, kterou společnost O2 adresovala Obci Naloučany. Stanice veřejností prakticky není využívána, její zrušení tedy nebude citelným zásahem pro obyvatele Naloučan.

ZO bere toto na vědomí

Ad 12) Předsedající seznámil ZO s plněním rozpočtu k 10/2020. Uvedl, že na straně příjmů je rozpočet naplněn cca na 101% a na straně výdajů na cca 84% schváleného rozpočtu na rok 2020 upraveného rozpočtovými opatřeními. Plnění na straně příjmů i výdajů jsou tedy uspokojivá a odpovídají plánovanému plnění, schválenému rozpočtu vzhledem k pokročilosti rozpočtového období.

ZO bere toto na vědomí

Ad 13) Předseda finančního výboru Ing. Lysý František předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 04/2020 (příloha zápisu), kterým je nutno upravit položky rozpočtu obce na rok 2020 a to zejména v souvislosti s výdaji a s přijetím darů spojených se slavností žehnání znaku a praporu obce a SDH Naloučany.

Předsedající navrhuje schválit RO č. 04/2020 v předložené podobě.

Ad 14) Předsedající předložil ZO návrh velitele jSDHo na odměny jejím členům – základní odměna 500,- Kč (včetně daně) všem členům jednotky, jelikož v roce 2020 nebyl uskutečněn žádný požární výjezd či zásah. Jednorázová odměna 100,- Kč je navrhována pro p. XXXXXX XXXXXX za přípravu zásahového vozidla na kontrolu STK a její provedení.

Předsedající navrhuje schválit navržené odměny členům jSDHo.

Ad 15) Předsedající předložil ZO znění dodatku ke smlouvě č. B 008/04/11, ESKO-T s.r.o. (příloha zápisu), kterým se mění sazby za svoz a využití biologicky rozložitelného odpadu (BRO) od 1. 1. 2021. Cena za využití BRO se zvyšuje ze 400,- Kč/t na 412,- Kč/t, cena za svoz se zvyšuje z 38,- Kč/popelnici na 40,- Kč/popelnici.

Předsedající navrhuje schválit uzavření dodatku v předložené podobě.

Ad 16) Předsedající předložil ZO znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění úkolů při správě, zpracování a ochraně osobních údajů, Město Náměšť nad Oslavou, jímž se mění, v čl. III. odst. 1., výše odměny za výkon činností spojených s plněním předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. I. Smlouvy, kterou zaplatí obec Naloučany městu Náměšť nad Oslavou, na 620 Kč (místo původních 750 Kč) za každý kalendářní měsíc, počínaje měsícem lednem 2021, k této částce bude připočteno DPH v zákonné výši.

Předsedající navrhuje schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění úkolů při správě, zpracování a ochraně osobních údajů, Město Náměšť nad Oslavou v předložené podobě.

Ad 17) Předsedající informoval ZO o:

 • Doručené a odeslané poště

Ad 18) V diskuzi nebylo nic projednáno - ta probíhala vždy k jednotlivým bodům.

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) RO č. 04/2020

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Beneš Rostislav, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

 

č. 161/12-11-2020/07

ZO projednalo a schválilo obsah dotačního titulu POVV 2021 - výměna střešní krytiny, okapů a dalších klempířských prvků na budově bývalé školy č.p. 43.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 162/12-11-2020/08

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti inženýrských sítí, souhlas s umístěním distribučního zařízení (kabel a skříň) v uvedeném znění a následně projednalo a schválilo uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí, souhlas s umístěním distribučního zařízení (kabel a skříň) v uvedeném znění.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 163/12-11-2020/09

ZO projednalo a schválilo uzavření předloženého návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace s Diecézní charitou Brno ve výši 14.000,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 164/12-11-2020/10

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti stavby „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Naloučany“, Lesy ČR v uvedeném znění.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 165/12-11-2020/13

ZO projednalo a schválilo RO č. 04/2020 v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 166/12-11-2020/14

ZO projednalo a schválilo odměny členům jSDHo v předložené podobě. 

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 167/12-11-2020/15

ZO projednalo a schválilo uzavření dodatku ke smlouvě č. B 008/04/11, ESKO-T s.r.o., kterým se mění sazby za svoz a využití BRO.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 168/12-11-2020/16

ZO projednalo a schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění úkolů při správě, zpracování a ochraně osobních údajů, Město Náměšť nad Oslavou, v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Beneš Rostislav, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:         16. 11. 2020

Z úřední desky sňato dne:                 ……………………………

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.


| Autor: administrator | Vydáno dne 16. 11. 2020 | 1292 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace