Koronavirus - Covid 19 - INFORMACE
Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 9. 2. 2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 9. 2. 2021Místo konání: sál KD Naloučany, Naloučany č.p. 29

Začátek: 18:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Bureš Jaroslav, Mgr. Chládek Petr, Beneš Rostislav

Nepřítomni: -

Hosté: -

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Rekonstrukce veřejného osvětlení – informace, příprava VŘ na akci
 4. Zpracování nového ÚP – schválení smlouvy na zpracování ÚP, zadání ÚP
 5. POVV 2021 – projednání přesného obsahu dotace
 6. Plnění rozpočtu obce Naloučany za rok 2020 – informace
 7. Inventura majetku 2020 – výsledek inventury, informace
 8. Činnost kontrolního a finančního výboru v roce 2020 - informace předsedů výborů
 9. Žádost o poskytnutí finančního daru na rok 2021 – Nemocnice Třebíč
 10. Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ - žádost o projednání připojení ke kampani
 11. Údržba kapličky Naloučany – informace
 12. Pronájem nemovitosti č.p. 43 od 2023 – schválení
 13. Strategický rozvojový dokument obce – schválení
 14. Informace:
 • Tříkrálová sbírka 2021, vybráno do kasičky 4.400,- Kč
 • Územně analytické podklady ORP – 5. Úplná aktualizace
 • Doručená a odeslaná pošta

     15.  Diskuze

 

Zapisovatel: Mgr. Petr Chládek

Ověřovatelé zápisu: Ing. František Lysý, Rostislav Beneš

 

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 2. 2. 2021 do 9. 2. 2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Františka Lysého a p. Rostislava Beneše a zapisovatelem p. Petra Chládka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající informoval ZO přípravě realizace výměny veřejného osvětlení obce. V současnosti probíhá příprava výběrového řízení dodavatele této stavby, která svým obsahem splňuje podmínky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Předsedající předložil ZO k projednání:

a) rozhodnutí o způsobu zadání veřejné zakázky v uzavřené výzvě, neboť se má za to, že její zadání v otevřené výzvě by způsobilo zadavateli značné obtíže, a to vzhledem k situaci na trhu s předmětem plnění, na kterém se vyskytuje celá řada dodavatelů, kteří neposkytují plnění v řádné kvalitě malého rozsahu;

b) zadávací dokumentaci k zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce a snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Naloučany“ – technickou dokumentaci, položkové rozpočty, návrh smlouvy o dílo a dokumenty dle zákona o zadávání veřejných zakázek;

c) seznam subjektů k oslovení k podání nabídek ve výběrovém řízení na realizaci výměny veřejného osvětlení, jenž obsahuje subjekty s praxí v oboru, jenž realizovaly podobné zakázky v obcích Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje a mají v nich i svá sídla.

Předsedající doporučuje body a), b), c) schválit.  

Ad 4) Předsedající informoval ZO o postupu zpracování nového Územního plánu obce Naloučany. Dne 2. 2. 2021 byl pořizovatelem MěÚ Náměšť nad Oslavou uveřejněn veřejnou vyhláškou Návrh zadání nového územního plánu, jenž v zákonné lhůtě umožňuje podávání připomínek a požadavků na obsah ÚP od vlastníků pozemků, dotčených orgánů, krajskému úřady a okolním obcím. Předsedající dále přeložil návrh smlouvy na zpracování ÚP s vybraným zpracovatelem firmou XXXXXXXXX .

Předsedající doporučuje návrh smlouvy schválit.

Ad 5) Předsedající informoval ZO o upřesnění záměru rekonstrukce střechy nemovitosti č.p. 43, jenž bude realizována nad obytnou částí. Dle předchozích rozhodnutí bude rekonstrukce částečně financována z prostředků programu POOV. Dohodnutá cena za provedení výměny je 250 tis. Kč a bude realizována v nejbližším možném termínu stanovené po dohodě s nájemcem nemovitosti. Předsedající předložil ZO návrh smlouvy o dílo na rekonstrukci střechy s dodavatelem XXXXXXX . Termín realizace se předpokládá od 30. 6. 2021.

Předsedající doporučuje návrh smlouvy schválit.

Ad 6) Předsedající seznámil ZO s plněním rozpočtu obce Naloučany za rok 2020. Z jeho zprávy vyplývá, že hospodaření obce se řídilo schváleným rozpočtem upraveným přijatými rozpočtovými opatřeními a ke dni 31. 12. 2020 byl rozpočet na straně příjmů naplněn ve výši 3.629.815,05 Kč, což je na 123,67 % původního rozpočtu (na 120,82 % upraveného rozpočtu), na straně výdajů byl naplněn ve výši 5.888.895,92,- Kč, což je na 96,78 % původního rozpočtu (na 91,24 % upraveného rozpočtu), a financování (i při započtení úvěru) bylo ve výši 2.259.080,87 Kč, což je na 71,72 % původního rozpočtu (na 65,48 % upraveného rozpočtu).

ZO bere toto na vědomí

Ad 7) Předseda inventurní komise p. Sklenář Roman, seznámil ZO s výsledky inventury obecního majetku. Uvedl, že inventura majetku byla provedena kompletně v daném termínu a nebyly nalezeny žádné nesrovnalosti. Předsedající přednesl ZO návrh inventarizační zprávy o provedení fyzické a dokladové inventarizace majetku k 31. 12. 2020, jejímž závěrem je, že nebyly zjištěny přebytky ani manka.

       Předsedající navrhuje schválit inventarizační zprávu v předloženém znění.

Ad 8) Předseda kontrolního výboru p. Vařílek Zdeněk přednesl ZO zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2019. Předseda finančního výboru Ing. Lysý František přednesl ZO zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2019.

       ZO bere toto na vědomí.

Ad 9) Předsedající seznámil ZO se žádostí o poskytnutí finančního daru XXXXXX na nákup vybavení, pomůcek a na provoz. V diskuzi k této žádosti bylo navrženo neschválení poskytnutí finančního daru z důvodu plánovaných investičních a neinvestičních akcí.

Ad 10) Předsedající seznámil ZO s žádostí iniciátorů mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ o vyvěšení tibetské vlajky na podporu Tibetu. V projednání ZO konstatovalo, že plně vnímá situaci v Tibetské autonomní oblasti, nicméně nevnímá tuto kampaň jako plnohodnotné mezinárodní jednání, a tudíž se obec ke kampani nepřipojí.

       Na základě tohoto konstatování navrhuje předsedající žádosti nevyhovět.

Ad 11) Předsedající informoval ZO o plánované opravě kapličky. Připravená žádost o financování rekonstrukce nebyla dodavatelskou firmou podána před vyčerpání finanční alokace dotace a bohužel tedy nebude možné plánovanou rekonstrukci v původně plánovaném čase a rozsahu uskutečnit. Předpokládá se, že budou v příštích měsících provedeny pouze nezbytné drobné opravy nemovitosti (izolace atp.).

       ZO bere toto na vědomí.

Ad 12) Předsedající informoval ZO o příjmu jediné nabídky na pronájem nemovitosti č.p. 43. Nabídku podal XXXXXXXXXXXXX . Předsedající předložil ZO smlouvu o pronájmu na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026 v ceně 30 tis. Kč/rok plus energie, vodné a stočné.

      Předsedající doporučuje návrh schválit.

Ad 13) Předsedající předložil ZO Strategický rozvojový dokument obce Naloučany ke schválení. K dokumentu proběhla krátká rozprava. Dokument bude vyvěšen na webové stránce obce.

Předsedající doporučuje návrh schválit.

Ad 14) Předsedající informoval ZO o:

 • proběhlé Tříkrálová sbírce 2021, bylo vybráno do kasičky 4.400,- Kč;
 • projednaných Územně analytické podkladech ORP – 5. Úplná aktualizace;
 • doručené a odeslané poště.

Ad 15) V diskuzi byla projednána současná situace rozsahu platných a dopadu plánovaných proticovidových opatření Vlády ČR. V rámci diskuze byl podán návrh na distribuci chirurgických roušek v majetku obce (počet 3 ks na obyvatele) a nákup nových ochranných prostředků pro obyvatele (respirátory a nanoroušky, 3 + 1 ks na obyvatele) pro zmírnění dopadů v případě zpřísnění opatření.

Předsedající doporučuje podaný návrh schválit.

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:30.

 

Přílohy zápisu:

1)     Prezenční listina

 

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: František Lysý, Rostislav Beneš

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


 

Usnesení:

 

č. 178/09-02-2021/03a

ZO Naloučany rozhodlo o způsobu zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce a snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Naloučany“ dle předloženého návrhu.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 178/09-02-2021/03b

ZO Naloučany schválilo obsah a formu předložené dokumentace k zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce a snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Naloučany“.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 178/09-02-2021/03c

ZO Naloučany schválilo předložený seznam subjektů k oslovení k podání nabídek k zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce a snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Naloučany“.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 179/09-02-2021/04

ZO Naloučany schválilo uzavření návrhu smlouvy o zpracování Územního plánu Naloučany s firmou XXXXXXXXX .

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 180/09-02-2021/05

ZO Naloučany schválilo uzavření návrhu smlouvy o dílo „Rekonstrukce střechy č.p. 43 – část obytná“ s XXXXXXXXXXXXXXXX .

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 181/09-02-2021/07

ZO projednalo a schválilo inventarizační zprávu v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 182/09-02-2021/09

ZO projednalo a neschválilo poskytnutí finančního daru XXXXXXXXXXXXXX .

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 183/09-02-2021/10

ZO projednalo a neschválilo vyvěšení tibetské vlajky na podporu Tibetu v rámci mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

1

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 184/09-02-2021/12

ZO projednalo a schválilo návrh smlouvy o pronájmu č.p. 43 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026 za uvedených podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 185/09-02-2021/13

ZO projednalo a schválilo předložený návrh Strategického rozvojového dokumentu obce Naloučany. 

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 186/09-02-2021/15

ZO projednalo a schválilo podaný návrh na distribuci chirurgických roušek v majetku obce a nákup nových ochranných prostředků pro obyvatele.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

1

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: František Lysý, Rostislav Beneš

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:         25. 2. 2021

Z úřední desky sňato dne:                 ……………………………

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.


| Autor: administrator | Vydáno dne 25. 02. 2021 | 218 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
Knihovna Provozní doba místní knihovny se od čtvrtku 10. 9. 2020 mění na 19:00 - 20:00.ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster@naloucany.cz | Administrace