Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 20. 5. 2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 20. 5. 2021Místo konání: sál KD Naloučany, Naloučany č.p. 29

Začátek: 18:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Bureš Jaroslav, Mgr. Chládek Petr, Beneš Rostislav

Nepřítomni: Sklenář Roman - omluven

Hosté: xxxxxxxxxxxxx

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Rekonstrukce veřejného osvětlení – rozhodnutí o poskytnutí dotace, realizace a další postup 
 4. Polní cesta Naloučany - Čikov přes „Dlouhou“ – opravy povrchu, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Kraje Vysočina
 5. Odpadové hospodářství obce – smlouva o výpůjčce, změny stanoviště kontejnerů
 6. Povodňová prohlídka – provedení, výsledky, další postup
 7. Legislativní kontrola webu obce – zpráva z kontroly, projednání
 8. Projednání prodeje pozemku p.č. 28/4 – odložené projednání záměru prodeje
 9. Dotace MAS Oslavka „Rozšíření vybavení KD Naloučany pro kulturní a spolkovou činnost“ – informace o podané žádosti
 10. Dotace Energoregion 2020 „Malá komunální technika IV“ – projednání přijmutí, možnosti obsahu dotace
 11. Finanční vypořádání za vzniklé újmy v souvislosti s realizací stavby – projednání žádostí
 12. Renovace a oprava obecního křížku a památníku – cenové nabídky, projednání
 13. Výroční zprava o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 – informace
 14. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. – projednání
 15. Pronájem části pozemku č. 1131/1 – projednání záměru pronájmu
 16. Rozpočtové opatření č. 2/2021 - návrh
 17. Informace:
 • Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - informace
 • Konání Valných hromad, informace – MAS Oslavka, VaK Třebíč, Svazek obcí pro komunální služby
 • Nařízení Města Náměšť nad Oslavou – záměr zadání zpracování LHO
 • Doručená a odeslaná pošta

    18.  Diskuze

 

Zapisovatel: Mgr. Petr Chládek

Ověřovatelé zápisu: Ing. František Lysý, Rostislav Beneš

 

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 12. 5. 2021 do 20. 5. 2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je šest členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Františka Lysého a p. Rostislava Beneše a zapisovatelem p. Petra Chládka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím doplněn o další body:

16. Rozpočtové opatření č. 2/2021 - návrh

Tyto záležitosti vznikly nebo byly doručené po zveřejnění pozvánky. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající informoval ZO o stavu přípravy realizace akce "Rekonstrukce a snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Naloučany". Akce je rozdělena do dvou částí, a to dotační – ČÁST 1: (dotace EFEKT 2021 - výměna současných svítidel, doplnění dalších na stávající sloupy, realizace 2021) a nedotační – ČÁST 2: (rozšíření stávající sítěVO, realizace 2022). Náklady na zajištění akce ČÁST 1 jsou 971 755 Kč, přičemž 485 877 Kč bude uhrazeno z dotace EFEKT 2021 – ID 122D22100 1251 a z rozpočtu obce. Na realizaci akce ČÁST 1 nebude využito úvěru, jak bylo původně předpokládáno.

Předsedající navrhuje schválit financování akce ČÁST 1 z dotace EFEKT a z rozpočtu obce.

Ad 4) Předsedající informoval ZO získání dotace na opravu cesty v úseku od Naloučan po „Dlouhou“ z dotačního titulu Kraje Vysočina (dále jen KV) s názvem CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2021 (cesta slouží také jako cyklostezka č. 5109) ve výši 92 500 Kč, kdy dotace pokrývá 50% nákladů, druhá polovina nákladů bude uhrazena z rozpočtu obce. V rozpravě bylo současně uvedeno, že část cesty byla opravena díky zapojení třetích stran (chataři v oblasti mlýna a za jezem a společnost Naloučanský mlýn, s.r.o).

Předsedající navrhuje schválit uzavření dotační smlouvu s KV na tuto akci.

Ad 5) Předsedající informoval ZO o vybudování nového stanoviště pro kontejnery v prostoru před vjezdem do hasičské zbrojnice SDH Kulturního domu obce. Náklady na vybudování nového stanoviště byly cca 30.000,- Kč a byly uhrazeny z rozpočtu obce. Na realizaci této akce (a další záležitosti odpadového hospodářství, např. navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad) byla podána žádost o dotaci z Fondu Vysočina Kraje Vysočina, avšak vzhledem k velkému převisu žádostí nebyla tato doporučena ke schválení zastupitelstvem KV.

ZO bere toto na vědomí

Předsedající dále předložil smlouvu o výpůjčce kontejnerů na kovy s firmou EKO-KOM. Smlouva je bez finančního plnění.

Předsedající navrhuje smlouvu o výpůjčce schválit.

Ad 6) Předsedající informoval ZO o provedené povodňové prohlídce řeky Oslavy a potoků Bělina a Jasinka firmou ENVIPARTNER, s.r.o. Výsledkem prohlídky je několik formulovaných doporučení, které budou projednány na základě jednání zúčastněných stran včetně správců toků či příslušného vodoprávního úřadu (MěÚ Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský).

ZO bere toto na vědomí a nemá ke zprávě připomínky.

Ad 7) Předsedající informoval ZO o provedené legislativní kontroly webu obce. Výsledkem kontroly byla dílčí upozornění na drobné vady a návrhy na zlepšení. Zjištěné vady budou správcem webu obce postupně odstraňovány.

ZO bere toto na vědomí

Ad 8) Předsedající informoval ZO o žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXX (přítomni jako hosté) o koupi pozemku p.č. 28/4, případně i sousedního p.č. 28/3. Vzhledem k tomu, že parametry (velikost parcel) uvedených pozemků bude pravděpodobně nutno změnit s ohledem na potřebu vybudování obratiště pro vozy HZS a dále změn v ochranných pásmech středotlakého plynovodu, není v tuto chvíli výhodné pro obec záměr prodeje předmětného pozemku v této velikosti schválit. K projednání záměru prodeje dojde po schválení nového územního plánu obce, kde budou vyřešena výše zmíněné omezení a vybudování mstní komunikace v této lokalitě. 

Předsedající navrhuje záměr prodeje neschválit.

Ad 9) Předsedající informoval ZO podané žádosti „Rozšíření vybavení KD Naloučany pro kulturní a spolkovou činnost“ do dotačního programu MAS Oslavka. Žádost byla podána ve výši 152 902 Kč, přičemž výše dotace činí 80%. Dotace bude použita na nákup 2ks nůžkových stanů 3x6 m, 10 ks pivních setů 220x60x3 a sady pro ozvučení kulturních akcí.

ZO bere toto na vědomí

Ad 10) Předsedající informoval ZO o možnosti příjmu dotace Energoregion 2020 „Malá komunální technika IV“ ve výši 52 tis. Kč, spoluúčast obce 13 tis. Kč. Přesný výčet předmětu nákupu techniky bude určen po schválení dotace.

Předsedající navrhuje schválit příjem dotace.

Ad 11) Předsedající předložil ZO finanční žádost majitelů XXXXXXXX o finanční vypořádání za vzniklé újmy v souvislosti s realizací stavby kanalizace a ČOV dle uzavřených Dohod o navrácení pozemků do původního stavu a finančním vyrovnání za vzniklé újmy z 15. 05. 2015, kteří uplatňují kompenzaci ve výši cca 20 % dohodnuté maximální částky za XXXXXX a 40 % dohodnuté maximální částky za XXXXXXX dle dohod.  Výplata odškodnění převodem na bankovní účet majitelů.

Dále přesedající předložil ZO žádost majitele nemovitosti XX o finanční vypořádání za snížení kvalita života v této části obce a ztrátu značné částky z hodnoty uvedené nemovitosti v souvislosti s realizací stavby kanalizace a ČOV. Tato žádost nemá žádný předchozí právní podklad ani není stanovena požadovaná částka odškodnění. Napojení nemovitosti na kanalizační řád je realizováno.

a) Předsedající navrhuje schválit návrh vyrovnání majitelů XXXXXXXX .

b) Předsedající navrhuje zamítnout žádost majitele XX, z důvodu neexistence předchozího právního podkladu, ani není stanovena požadovaná částka odškodnění.

Ad 12) Předsedající předložil ZO návrh na renovaci a opravu obecního křížku a památníku obce. Na základě kvality a referencí byla vybrána nabídka pana Buly ve výši 56 800 Kč, kdy bude nad rámec nabídky ještě požadováno zpevnění uložených kamenů pomníku a oprava plotu u křížku. Předpokládá se, že se náklady o tyto úkony zvýší.

Předsedající doporučuje návrh schválit.

Ad 13) Předsedající informoval ZO o vydané Výroční zprávě o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020.

ZO bere toto na vědomí

Ad 14) Předsedající předložil ZO žádost z.s. Linka bezpečí Praha o finanční příspěvek na svůj provoz. Vzhledem k tomu, že Obec Naloučany pravidelně přispívá na provoz regionálních služeb podobného typu a vzhledem k napjatému rozpočtu obce, navrhuje starosta obce neschválit poskytnutí příspěvku.

Ad 15) Předsedající předložil ZO žádost o pronájem, případně odkup, části pozemku č. 1131/1. Na základě diskuze bylo uloženo starostovi obce jednat se zájemcem o pronájmu menší části pozemku, než bylo původně požadováno.

Ad 16) Předsedající předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 2/2021, kterým se upravují položky v rozpočtu obce na rok 2021 vlivem přijatých dotací a daní (EFEKT 2021, CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2021, vyrovnání ze st. rozpočtu) a plánovaných výdajů (rekonstrukce povrchu cyklostezky, stanoviště pro kontejnery, atd.) a změny ve financování rozpočtu (úvěr, vlastní prostředky).

Předsedající doporučuje návrh rozpočtového opatření č.2/2021 schválit.

Ad 17) Předsedající informoval ZO o:

 • Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - informace
 • Konání Valných hromad, informace – MAS Oslavka, VaK Třebíč, Svazek obcí pro komunální služby
 • Nařízení Města Náměšť nad Oslavou – záměr zadání zpracování LHO
 • Doručená a odeslaná pošta

Ad 18) V diskuzi nebylo nic projednáno, tato probíhala při projednávání jednotlivých bodů ZO.

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:00.

 

Přílohy zápisu:

1)     Prezenční listina

 

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: František Lysý, Rostislav Beneš

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

 

č. 201/20-05-2021/03

ZO Naloučany rozhodlo o způsobu financování části 1 akce „Rekonstrukce a snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Naloučany“, a to z dotace EFEKT 2021 a z rozpočtu obce bez použití úvěru.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 202/20-05-2021/04

ZO Naloučany schválilo uzavření dotační smlouvu s krajem Vysočina za účelem opravy cyklostezky 5109.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 203/20-05-2021/05

ZO Naloučany schválilo uzavření smlouvy o výpůjčce kontejnerů na kovový odpad s firmou EKO-KOM.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 204/20-05-2021/08

ZO Naloučany neschválilo záměr prodeje pozemku p.č. 28/4, k.ú. Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 205/20-05-2021/10

ZO Naloučany schválilo příjem dotace z Energoregion 2020 „Malá komunální technika IV“ ve výši 52 tis. Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 206/20-05-2021/11a

ZO Naloučany schválilo návrh vyrovnání za vzniklé újmy majitelů XXXXXX v souvislosti s realizací stavby kanalizace a ČOV.     

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

 

č. 207/20-05-2021/11b

ZO Naloučany zamítlo žádost majitele XX o vyrovnání za vzniklé újmy v souvislosti s realizací stavby kanalizace a ČOV, z důvodu neexistence předchozího právního podkladu ani není stanovena požadovaná částka odškodnění.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 208/20-05-2021/12

ZO projednalo a schválilo návrh na renovaci obecního křížku a památníku dle nabídky p. Buly.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 209/20-05-2021/14

ZO projednalo a neschválilo poskytnutí příspěvku z.s. Linka bezpečí Praha.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

6

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 210/20-05-2021/16

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 02/2021.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

 

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: František Lysý, Rostislav Beneš

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:         10. 6. 2021

Z úřední desky sňato dne:                 ……………………………

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.


| Autor: administrator | Vydáno dne 10. 06. 2021 | 910 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2023 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Září  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace