Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 22. 12. 2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 22. 12. 2021Místo konání: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Mgr. Chládek Petr, Beneš Rostislav, Bureš Jaroslav

Nepřítomni: Sklenář Roman- omluven

Hosté: -

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Návrhu rozpočtu obce Naloučany pro rok 2022 – projednání a schválení
 4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Naloučany 2023 – 2026 – projednání a schválení
 5. Návrh rozpočtového opatření č. 06/2020 – projednání, schválení
 6. Inventury 2021 – složení komise, termín inventur – schválení
 7. Dotační management a administrace VŘ, fa. XXXXXXXX – návrh smlouvy, projednání, schválení
 8. Dokumentace pro veřejné zakázky malého rozsahu, nabídka vzorové dokumentace - projednání
 9. Dohody o provedení práce pro rok 2022 – návrh dohod a výše odměn, schválení
 10. Pracovní smlouva zaměstnance od 01. 01. 2022 – návrh výše odměny, schválení
 11. Dodatky smluv v oblasti odpadového hospodářství, XXXXXXXX – projednání, schválení
 12. Dotace Fondu Vysočiny 2022 – výběr vhodných dotačních titulů Kraje Vysočina pro rok 2022
 13. Nabídka telefonních služeb XXXXXXXX – projednání nabídky
 14. Smlouva o zřízení věcného břemene, XXXXXXXX – projednání návrhu smlouvy, schválení
 15. Návrh na termínované vklady XXXXXXXX – projednání nabídky
 16. Autobusová VDV – ranní školní linka - dodržování JŘ
 17. Počítání vozidel na komunikacích
 18. Informace:
 • a.    XXXXXXXX - upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí – ořez dřevin
 • b.    Informace SÚJB – radon
 • c.    Doručená a odeslaná pošta

      19.     Diskuze

Zapisovatel: Ing. František Lysý

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Petr Chládek, Jaroslav Bureš

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:30 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 15. 12. 2021 do 22. 12. 2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je šest členů zastupitelstva (z celkového počtu sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající navrhl zapisovatelem p. Františka Lysého, ověřovateli zápisu p. Petra Chládka a p. Jaroslava Bureše. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím doplněn o další bod:

16. Autobusová VDV – ranní školní linka - dodržování JŘ

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu, zapisovateli a ověřovatelích. Návrh byl následně kompletně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající seznámil ZO s návrhem rozpočtu na rok 2022 (návrh byl zveřejněn na úřední desce obce dle nařízení ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, par. 11, odst. 3 dne 7. 12. 2021, tj. min. 15 dní před zasedáním FV a ZO, a je přílohou tohoto zápisu). V roce 2022 by obec Naloučany měla hospodařit s celkovými příjmy ve výši 2.860.000,- Kč, výdaje jsou předpokládány ve výši 6.960.000,- Kč, kde jsou již zahrnuty úroky a splátky úvěru ve výši 580.000,- Kč. Počítá se s čerpáním vlastních prostředků ve výši 3.305.000,- Kč, a dlouhodobého úvěru ve výši 1.375.000,- Kč. Celková výše financování je tedy 4.100.000,- Kč. Na straně výdajů je počítáno se všemi akcemi schválenými na minulém zasedání ZO – dětské hřiště pod KD, oprava kapličky, renovace válečného hrobu, výstavba komunikace pod KD, dokončení výměny střechy na č.p. 43. Příjmovou stranu rozpočtu budou naplňovat prostředky z dotací dle vývoje žádostí, upravená výše poplatků za svoz odpadu a daně.

Předsedající navrhuje schválit předložený návrh rozpočtu beze změn.

Ad 4) Předsedající předložil ZO návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Naloučany na roky 2023 – 2026. Z něj vyplívá, že na začátku uvedeného období bude obec hospodařit se schodkovým rozpočtem a to především vlivem splátek úvěru na financování akce „Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice“, v následujících etapách je pak předpokládán mírně přebytkový rozpočet. Dokument byl zveřejněn v řádném termínu a předepsaným způsobem.

Předsedající navrhuje schválit předložený střednědobý výhled rozpočtu obce Naloučany na roky 2023 – 2026.

Ad 5) Předsedající předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 06/2021. Uvedené RO zohledňuje na straně příjmů dotaci od SZIF (vybavení KD), na straně výdajů uhrazení vypracování dokumentace místní komunikace pod KD.

Předsedající doporučuje návrh schválit.

Ad 6) Předsedající předložil ZO návrh na složení inventurní komise pro provedení inventury obecního majetku:

·         Sklenář Roman, předseda

·         Vařílek Zdeněk, člen

·         Beneš Rostislav, člen

       Termín konání provedení fyzické inventury majetku bude stanoven předsedou inventurní komise (možné je i průběžné provádějí inventur), konečný termín provedení inventury byl navržen do 31. 1. 2022.

Předsedající navrhuje schválit složení inventurní komise a způsob provedení inventury v předložené podobě.

Ad 7) Předsedající předložil ZO návrhu smlouvy s fy. XXXXXXXX na dotační management a administrace VŘ - konkrétně na akci místní komunikace pod KD. Cena za vypracování a podání dotace činí 5.000,- Kč, v případě přiznání dotace pak 6% z její výše za management a VŘ. Přijetím návrhu smlouvy též ZO schvaluje podání žádosti o dotace na tuto akci.

Předsedající navrhuje uzavřít smlouvu v předložené podobě.

Ad 8) Předsedající předložil ZO nabídku na pořízení vzorové dokumentace pro veřejné zakázky malého rozsahu (tj. do 2 mil. na služby a dodávky, do 6 mil. na stavební práce). Cena je 1.600,- Kč za dílo.

       Předsedající navrhuje schválit pořízení uvedeného dokumentu pro potřeby OÚ.

Ad 9) Předsedající předložil ZO dohody o provedení práce pro Obec Naloučany v roce 2022, jejichž seznam je uveden v příloze č. 3. Výše odměn uvedených v dohodách je upravena tak, aby respektovaly hladinu zákonné minimální mzdy v ČR.

       Předsedající navrhuje schválit dohody o provedení práce v předloženém znění.

Ad 10) Předsedající předložil ZO návrh dodatku pracovní smlouvy s obecním zaměstnancem p. XXXXXXXX, jenž od 01. 01. 2022 upravuje výši měsíční odměny na 19.500,- Kč. Dále předsedající předložil ZO návrh na navýšení měsíční odměny účetní obce, velitele jednotky jSDHo a členů ZO o 10 % současné odměny:

Funkce

Současný stav

Návrh od 01. 01. 2022

starosta

13 000

14 300

místostarosta

5 550

6 105

předseda výboru

550

610

 člen ZO

375

415

účetní

8 400

9 240

velitel jSDHo

175

200

ZO o předložených návrzích široce diskutovalo.

Předsedající navrhuje schválit dodatek pracovní smlouvu se zaměstnancem Obce Naloučany v předložené podobě.

Předsedající navrhuje schválit navýšení ostatních měsíčních odměn dle návrhu (cca 10%).

Ad 11) Předsedající předložil ZO znění dodatků smluv v oblasti odpadového hospodářství se společnostmi XXXXXXXX. Dodatky obsahují navýšení ceny za svoz a likvidaci komunálního, tříděného a biologického odpadu a to o cca 10%. Platnost dodatků je od 01. 01. 2022.

Předsedající navrhuje schválit předložené dodatky smluv v oblasti odpadového hospodářství.

Ad 12) Předsedající předložil ZO seznam dotačních titulů z programu Fond Vysočiny 2022 a vyzval zastupitele k výběru vhodných titulů pro obec Naloučany. Po diskuzi se ZO shodlo na následujících položkách:

 • Sportujeme a volný čas - Prázdninové (Na)Loučení 2022

 • Památky 2022 - oprava kapličky u cesty na Pucov

 • Obnova venkova - dokončení opravy střechy na bývalé škole č.p. 43

Předsedající tedy navrhuje schválit podání žádostí o dotace z uvedených dotačních titulů Kraje Vysočina.

Ad 13) Předsedající předložil ZO nabídku společnosti XXXXXXXX na hlasové a datové služby pro OÚ Naloučany. Po podrobném srovnání uvedené nabídky se současným stavem a cenami za služby se ZO shodlo, že případný přínos přechodu k novému poskytovateli je zcela zanedbatelný a proto není důvodu nabídku přijmout.

Předsedající tedy navrhuje nepřijmout nabídku společnosti XXXXXXXX na hlasové a datové služby pro OÚ Naloučany.

Ad 14) Předsedající předložil ZO smlouvu o zřízení služebnosti se společností XXXXXXXX, týkající se pozemku p.č. 1131/7, na kterém je uložena plynová přípojka k domu na pozemku p.č. 45 v délce cca 2,5m. Smlouva o smlouvě budoucí této služebnosti byla schválena usnesením č. 197/11-03-2021/12 na zasedání ZO Naloučany dne 11. 3. 2021.

Předsedající navrhuje schválit smlouvu v předložené podobě.

Ad 15) Předsedající předložil ZO nabídku společnosti XXXXXXXX na termínované vklady pro Obec Naloučany. Ty umožňují krátkodobé zhodnocení aktuálně volných finančních prostředků. ZO důkladně prostudovalo prezentovanou indikativní nabídku a po zvážení harmonogramu všech plánovaných investičních akcí a s přihlédnutím k aktuálnímu stavu volných financí se shodlo, že by bylo vhodné uložit částku cca 2.000.000,- Kč na dobu max. 6 měsíců s garantovaným úrokem 2% p.a na termínovaný vklad. Otevření i vedení souběžného běžného účtu nejsou zatíženy žádným poplatkem

Předsedající navrhuje schválit využití termínovaného vkladu společnosti XXXXXXXX s uvedenými parametry.

Ad 16) Předsedající seznámil ZO s připomínkami občanů k dodržování jízdního řádu ranní autobusové linky, která slouží k dopravě žáků do základních škol v Náměšti nad Oslavou. V již tak napnutém časování nového j.ř. dochází často ke zpoždění, což má za následek pozdní příchody žáků do vyučování. Tato skutečnost již byla řešena jak s dispečinkem XXXXXXXX Třebíč, tak s koordinátory VDV v Jihlavě. V obou případech byla přislíbena náprava, proto se ZO v diskuzi k tomuto bodu shodlo, že bude první týden v novém roce sledováno, zda k nápravě skutečně došlo a pokud ne, budou podniknuty další, důraznější kroky.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 17) Předsedající seznámil ZO s výsledky měření provozu na komunikacích v obci Naloučany, které probíhalo v průběhu celého roku 2021 na všech čtyřech příjezdových trasách. Naměřená a zpracovaná data dávají představu o hustotě provozu v obci, jeho složení, charakteru, časovém rozložení a převažujícím účelu dopravy. Údaje budou použity jako podpůrný argument v připravované žádosti o převzetí cesty do obce Pucov do majetku Kraje Vysočina a také jako zdůvodnění žádosti o zimní údržbu silnice do obce Čikov vozidly SÚS Vysočina.

ZO bere toto na vědomí

Ad 18) Předsedající informoval ZO o:

a.       XXXXXXXX - upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí – ořez dřevin

b.      Informace SÚJB – radon

c.       Doručené a odeslané poště

Ad 19) V diskuzi nebylo nic projednáno, tato probíhala při projednávání jednotlivých bodů ZO.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:30.

Přílohy zápisu:

1)      Prezenční listina

2)      Návrh rozpočtu Obce Naloučany na rok 2022

3)      Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Naloučany 2023 – 2026 

4)      Dohody o provedení práce pro Obec Naloučany v roce 2022

 

Zapsal: Ing. František Lysý

Ověřil: Mgr. Petr Chládek, Jaroslav Bureš

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

Usnesení:

č. 244/22-12-2021/03

ZO projednalo a schválilo rozpočet Obce Naloučany na rok 2022 v předložené podobě.   

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, XXXXX XXXXXX

 

č. 245/22-12-2021/04

ZO projednalo a schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Naloučany na roky 2023 – 2026 v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, XXXXX XXXXXX

 

č. 246/22-12-2021/05

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 06/2021.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, XXXXX XXXXXX

 

č. 247/22-12-2021/06

ZO projednalo a schválilo způsob provedení inventury obecního majetku a složení inventurní komise v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Sklenář Roman - předseda inventurní komise

 

č. 248/22-12-2021/07

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy na dotační management a administraci VŘ s fy. ENVIPARTNER v předložené podobě, a tím podání žádosti o dotaci.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 249/22-12-2021/08

ZO projednalo a schválilo pořízení vzorové dokumentace pro veřejné zakázky malého rozsahu za cenu 1,600,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 250/22-12-2021/09

ZO projednalo a schválilo dohody o provedení práce pro Obec Naloučany v roce 2022 v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 251/22-12-2021/10a

ZO projednalo a schválilo uzavření pracovní smlouvy se zaměstnancem OÚ Naloučany v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, XXXXX XXXXXX

 

č. 252/22-12-2021/10b

ZO projednalo a schválilo navýšení ostatních měsíčních odměn dle návrhu (cca 10%).

Výsledek hlasování

Pro:

4

Proti:

1

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 252/22-12-2021/11

ZO projednalo a schválilo dodatky smluv v oblasti odpadového hospodářství se společnostmi XXXXXXXX.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 253/22-12-2021/12

ZO projednalo a schválilo podání žádostí o dotace z dotačních titulů Kraje Vysočina „Sportujeme a volný čas“, „Památky 2022“ a „Obnova venkova“.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 254/22-12-2021/13

ZO projednalo a neschválilo nabídku společnosti XXXXXXXX na hlasové a datové služby pro OÚ Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

6

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 255/22-12-2021/14

ZO projednalo a schválilo smlouvu o zřízení služebnosti se společností XXXXXXXX, týkající se pozemku p.č. 1131/7, na kterém je uložena plynová přípojka k domu na pozemku p.č. 45 v délce cca 2,5m

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 256/22-12-2021/15

ZO projednalo a schválilo uložení volných finančních prostředků obce ve výši 2.000.000,- Kč na termínovaný účet u společnosti XXXXXXXX na dobu maximálně 6 měsíců s minimálním úrokem 2% p.a.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, XXXXX XXXXXX

Zapsal: Ing. František Lysý

Ověřil: Mgr. Petr Chládek, Jaroslav Bureš

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

Na úřední desce vyvěšeno dne:         7. 1. 2022

Z úřední desky sňato dne:                

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.


| Autor: administrator | Vydáno dne 07. 01. 2022 | 1160 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace