Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 20. 9. 2022

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 20. 9. 2022Místo konání:zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Mgr. Chládek Petr, Sklenář Roman, Bureš Jaroslav, Beneš Rostislav

Nepřítomni:-

Hosté: -

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Prodej části pozemku p.č. 1822 – kupní smlouva, zřízení služebnosti
 4. Rekonstrukce veřejného osvětlení – informace o dalším postupu realizace
 5. Nové mapování intravilánu – informace a další postup, zpracování GP čekárny
 6. Realizace akce „Prodloužení místní komunikace pod KD“- průběh realizace
 7. Termínované vklady UniCredit Bank – současný stav TV
 8. Darovací smlouvy – sponzorský příspěvek na opravu komunikace, návrhy smluv 
 9. Záměr darování pozemku p.č. 1678 (účelová komunikace na obec Pucov) –návrh
 10. Rozpočtové opatření č. 03/2022 - návrh, schválení
 11. Informace:
 • Mikroregion Náměťsko – nákup energií na burze
 • Doručená a odeslaná pošta

    12.    Diskuze, různé

 

Zapisovatel: Ing. František Lysý

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Vařílek, Bureš Jaroslav

 

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 13. 9. 2022 do 20. 9. 2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Zdeňka Vařílka a p. Bureše Jaroslava, zapisovatelem p. Františka Lysého. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím doplněn o další bod:

11. Dokončení rekonstrukce mostu u Jeřábkova-Chládkova mlýna - příspěvek Obce Naloučany

Tato záležitost vznikla po zveřejnění pozvánky. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající informoval ZO o stavu prodeje části pozemku p.č. 1822. Uvedl, že po předložení kupní smlouvy zájemcům o koupi, ve které byly mj. uvedeny podmínky prodeje deklarované již ve schváleném záměru prodeje z roku 2019 (usnesení č. 053/17-05-2019/04a ), dohodnuté při osobní přítomnosti zájemců na zasedaní ZO a také při následné osobní prohlídce na místě samém, uvedli zájemci, že znění smlouvy je pro ně v tomto ohledu nepřijatelné. Vzhledem k tomu, že zájemci opakovaně odmítli odkup části tohoto pozemku za daných podmínek (poprvé viz. bod 4 zasedání ZO dne 18. 6. 2019), dohodlo se ZO po podrobné diskuzi, že upustí od prodeje části pozemku č. 1822 a zruší záměr jeho prodeje, schválený již zmíněným usnesením č. 053/17-05-2019/04a.

Ad 4) Předsedající informoval ZO o postupu prací při rekonstrukci veřejného osvětlení. Uvedl, že nyní proběhlo hloubení děr pro sloupy a pokládka kabeláže v místech, kde momentálně VO není. Dle smlouvy by měly být práce dokončeny do konce 10/2022.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 5) Předsedající informoval ZO o dosavadním průběhu mapování intravilánu obce. Uvedl, že fáze mapování byla dokončena, nyní probíhá zaměřování. Dále uvedl, že bylo nutno nechat vypracovat GP autobusové čekárny - dosud nebyl zaměřen samostatný pozemek, na kterém čekárna stojí.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 6) Předsedající seznámil ZO se stavem realizace akce „Prodloužení místní komunikace pod KD“. Uvedl, že již byla provedena dešťová kanalizace v celém úseku komunikace,  probíhá osazování kanalizačních vpustí, podkladová vrstva komunikace a osazování obrubníků. Dále probíhá technická příprava pro povolení změny stavby před dokončením - suchý poldr v dolní části komunikace určený k vsakování zachycené dešťové vody místo vsakovacích košů. Tato změna nebudeme vyžadovat navýšení ceny realizace akce.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 7) Předsedající seznámil ZO se současným stavem termínovaných vkladů (TV) vedených u UniCredit Bank. Dva TV s úrokem 5,5% a výší vkladu 1 mil. Kč s automatickým prodloužením jsou uzavřeny 09. a 29. 9. 2022, další, ve výši 1,035 mil Kč a stejným úrokem, vyprší 29. 09. 2022 - prostředky budou využity v max. možné míře pro další TV dle aktuálních finančních potřeb obce.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 8) Předsedající předložil ZO znění darovacích smluv se čtyřmi subjekty na přijetí sponzorského příspěvku na opravu účelové komunikace na obec Pucov. Jsou to p. xxxxx       xxxxxx ve výši 3.000,- Kč, p. xxxxxxxxxxxx ve výši 3.000,- Kč, p. xxxxxxxxxxxx ve výši 10.000,- Kč a xxxxxxxxxxxxxx ve výši 20.000,- Kč. 

       Předsedající navrhuje schválit uzavření darovacích smluv v předložené podobě.

 Ad 9) Předsedající seznámil ZO s vyjádřením KÚ Kraje Vysočina, ve kterém je Obci Naloučany na její žádost odpovězeno, že KÚ nemá zájem o převod pozemku p.č. 1678 (účelová komunikace na obec Pucov) do svého majetku. Ve vyjádření jsou podrobně rozebrány důvody tohoto rozhodnutí. Ve světle této skutečnosti tedy nebude předložen ke schválení původně plánovaný záměr darování toho pozemku.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 10) Předsedající předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 03/2022, kterým je upravován rozpočet Obce Naloučany na rok 2022. Na straně příjmů došlo k navýšení vlivem příspěvku na volby, přeúčtováním energií v č.p. 43 (bývalá škola) se spolkem Halahoj, nadační příspěvek skupiny ČEZ (prostřednictví Mikroregionu Náměšťsko) a prostředky získané z darovacích smluv (viz. bod 8 tohoto zápisu),  na straně výdajů jsou to náklady na volby či náklady a úpravu komunikací (místní komunikace a most).

       Předsedající navrhuje rozpočtové opatření schválit.

Ad 11) Předsedající seznámil ZO s tím, že byla dokončena i poslední fáze opravy mostu u Jeřábkova-Chládkova mlýna. Celkové náklady činily 77.000,- Kč bez DPH, na kterých se bude podílet Obec Zahrádka, Obec Naloučany a xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Pro Obec Naloučany to tedy znamená výdaj ve výši 31.000,- Kč vč. DPH.

       Předsedající navrhuje schválit příspěvek na opravu mostu ve výši 31.000,- Kč vč. DPH.

Ad 12) Předsedající informoval ZO o:

 • Mikroregion Náměťsko – nákup energií na burze - nákup bude probíhat na období 1. roku za spotové ceny prostřednictvím dodavatele s nejnižší nabídnutou marží
 • Doručené a odeslané poště

Ad 13) V diskuzi nebylo nic projednáno, tato probíhala při projednávání jednotlivých bodů ZO.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:30.

Vzhledem k tomu, že toto bylo poslední zasedání ZO v tomto volebním období, poděkoval starosta obce zastupitelům za jejich práci a popřál vše nejlepší v dalším životě. Stejně tak poděkovali zastupitelé starostovi za jeho intenzivní čtyřletou práci ve vedení obce.

 

Přílohy zápisu:

1)       Prezenční listina

 

Zapsal: Ing. František Lysý

Ověřil: Zdeněk Vařílek, Jaroslav Bureš

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

č. 296/20-09-2022/03

ZO projednalo a schválilo zrušení záměru prodeje části pozemku p.č. 1822.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 297/20-09-2022/08

ZO projednalo a schválilo uzavření darovacích smluv a přijetí sponzorského příspěvku na opravu účelové komunikace na obec Pucov v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 298/20-09-2022/10

ZO projednalo a schválilo RO 03/2022 v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 299/20-09-2022/11

ZO projednalo a schválilo poskytnutí příspěvku na dokončení opravy mostu u Jeřábkova-Chládkova mlýna ve výši 31.000,- Kč vč. DPH.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Ing. František Lysý

Ověřil: Zdeněk Vařílek, Jaroslav Bureš

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:         4. 10. 2022

Z úřední desky sňato dne:                 ……………………………

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.


| Autor: administrator | Vydáno dne 04. 10. 2022 | 782 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace