Úřední deska

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 24. 10. 2022

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 24. 10. 2022Místo konání: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Začátek: 17:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Mgr. Chládek Petr, Beneš Rostislav, Nováček Bohumil

Nepřítomni:

Hosté: xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Program:

1)      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2)       Schválení programu

3)      Volba starosty a místostarosty

a)    určení počtu místostarostů

b)    určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)

c)     určení způsobu volby starosty a místostarosty

d)    volba starosty

e)     volba místostarosty

4)      Zřízení finančního a kontrolního výboru

a)    určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b)    volba předsedy finančního výboru

c)     volba předsedy kontrolního výboru

d)    volba členů finančního výboru

e)     volba členů kontrolního výboru

5)      Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a předsedů výborů (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)

6)       Schválení jednacího řádu ZO

7)      Diskuse

 

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Chládek Petr, Sklenář Roman

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:30 hodin dosavadním starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 7. 10. 2022 v 16:00, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Naloučany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 11. 10. 2022 do 24. 10. 2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Naloučany a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Ad 1) Předsedající určil ověřovateli zápisu Mgr. Petra Chládka a p. Sklenáře Romana a zapisovatelem Ing. Lysého Františka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Ad 2) Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Ad 3)

a) Určení počtu místostarostů - Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

b) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni - Předsedající dále navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby členové zastupitelstva obce nebyli uvolněni pro výkon funkce. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty - Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

d) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty - Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Mgr. Chládek Petr a p. Sklenář Roman navrhli zvolit do funkce starosty p. Havlíčka Antonína. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).

e) Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty - Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva p. Havlíček Antonín navrhl zvolit do funkce místostarosty p. Sklenáře Romana. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Ad 4) Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

a) Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

b) Volba předsedy finančního výboru - Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva p. Havlíček Antonín navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Ing. Lysého Františka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

c) Volba předsedy kontrolního výboru - Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva p. Havlíček Antonín navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru p. Beneše Rostislava. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

d) Volba členů finančního výboru - Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva p. Havlíček Antonín navrhl zvolit členem finančního výboru Mgr. Chládka Petra a p. Nováčka Bohumila.

e) Volba členů kontrolního výboru - Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva p. Havlíček Antonín navrhl zvolit členem kontrolního výboru p. Vařílka Zdeňka a pí. Hrdličkovou Lucii.

Ad 5) Předsedající informoval členy zastupitelstva, že rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a předsedů výborů (§ 72 odst. 2 zákona o obcích) bude učiněno na některém z dalších zasedání zastupitelstva, nejdéle však do konce tohoto roku. Do nového rozhodnutí zůstávají odměny v původní výši. Byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Ad 6) Předsedající předložil zastupitelstvu návrh jednacího řádu zastupitelstva obce Naloučany pro následující volební období. Byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Ad 7) V diskuzi nebylo nic projednáno

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:00.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Mgr. Chládek Petr, Sklenář Roman

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

č. 001/24-10-2022/02

Zastupitelstvo obce Naloučany schvaluje předložený program ustavujícího zasedání.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

 

č. 002/24-10-2022/03 a)

Zastupitelstvo obce Naloučany schválilo zvolení jednoho místostarosty.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

 

č. 003/24-10-2022/03 b)

Zastupitelstvo obce Naloučany v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že členové zastupitelstva obce nebudou uvolněni pro výkon funkcí.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

 

č. 004/24-10-2022/03 c)

Zastupitelstvo obce Naloučany schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

 

č. 005/24-10-2022/03 d)

Zastupitelstvo obce Naloučany volí starostou p. Havlíčka Antonína.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

1

 

č. 006/24-10-2022/03 e)

Zastupitelstvo obce Naloučany volí místostarostou p. Sklenáře Romana.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

1

 

č. 007/24-10-2022/04 a)

Zastupitelstvo obce Naloučany zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

 

č. 008/24-10-2022/04 b)

Zastupitelstvo obce Naloučany volí předsedou finančního výboru Ing. Lysého Františka.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

1

 

č. 009/24-10-2022/04 c)

Zastupitelstvo obce Naloučany volí předsedou kontrolního výboru p Beneše Rostislava.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

1

 

č. 010/24-10-2022/04 d)

Zastupitelstvo obce Naloučany volí členy finančního výboru Mgr. Chládka Petra a p. Nováčka Bohumila

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

2

 

č. 011/24-10-2022/04 e)

Zastupitelstvo obce Naloučany volí členy kontrolního výboru p. Vařílka Zdeňka a pí. Hrdličkovou Lucii.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

1

 

č. 012/24-10-2022/06

Zastupitelstvo obce Naloučany schválilo jednací řád zastupitelstva obce Naloučany v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Mgr. Chládek Petr, Sklenář Roman

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:         24. 10. 2022

Z úřední desky sňato dne:                 ……………………………

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.


| Autor: administrator | Vydáno dne 24. 10. 2022 | 818 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace