Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 2. 11. 2022

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 2. 11. 2022Místo konání: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Vařílek Zdeněk, Ing. Lysý František, Mgr. Chládek Petr (přítomen od projednávání bodu č. 9), Sklenář Roman, Beneš Rostislav, Nováček Bohumil

Nepřítomni:-

Hosté: xxxxxxxxxxxxxx

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Rekonstrukce veřejného osvětlení – informace o dalším postupu realizace
 4. Realizace akce „Prodloužení místní komunikace pod KD“- průběh realizace
 5. Termínované vklady UniCredit Bank – současný stav TV
 6. Zimní údržba komunikací – smlouva na údržbu, objednávka KSÚS, nákup materiálu a prostředků na údržbu nové komunikace pod KD
 7. Dopravní značení pro přechodnou úpravu na komunikaci ve směru na obec Pucov – schválení nákupu dle ustanovení VV
 8. Volba prezidenta České republiky dne 13. a 14. ledna 2023 – informace
 9. Žádosti o prodej pozemků – záměr prodeje pozemků, stanovení podmínek
 10. Kulturní a společenské akce pořádané obcí v 11/2022 až 02/2023 – rozsvícení vánočního stromečku, vzpomínková akce a autogramiáda xxxxxxxxxxxxx, jiné
 11. Mikroregion Náměťsko – společný nákup energií na burze pro rok 2023
 12. Aktualizace povodňového plánu obce – projednání změn
 13. Návrh RO č. 04/2022 – projednání, schválení
 14. Nabídka na tvorbu webových stránek obce – projednání
 15. Změna projektu dětského hřiště pod KD – změna umístění v návaznosti na záměr vybudování účelového hřiště, projednání
 16. Informace:
 • Energetické úspory v domácnostech  - MěÚ NnO, 10. 11. 2022
 • Doručená a odeslaná pošta

    17.    Diskuze, různé

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Vařílek Zdeněk, Nováček Bohumil

 

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 26. 10. 2022 do 2. 11. 2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je šest členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), další zastupitel avizoval pozdější příchod, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Vařílka Zdeňka a p. Nováčka Bohumila, zapisovatelem p. Lysého Františka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím doplněn o další body:

18.    Návrh RO č. 04/2022 – projednání, schválení

19.    Nabídka na tvorbu webových stránek obce – projednání

20.    Změna projektu dětského hřiště pod KD – změna umístění v návaznosti na záměr vybudování účelového hřiště, projednání

Tyto záležitosti vznikly po zveřejnění pozvánky. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO.  Předsedající uvedl, že při kontrole zápisu z ustavujícího zasedání ZO ze dne 24. 10. 2022 byla odhalena chyba, kdy v bodě č. 5) je nutno uvést a schválit výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a předsedů výborů (§ 72 odst. 2 zákona o obcích) i v případě, že zůstávají nezměněny.

Navrhuje tedy schválit opravu uvedeného zápisu následovně:

       Text zápisu k bodu 5):

       Předsedající navrhuje, že rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a předsedů výborů (§ 72 odst. 2 zákona o obcích) bude učiněno na některém z dalších zasedání zastupitelstva, nejdéle však do konce tohoto roku. Do nového rozhodnutí zůstávají odměny v původní výši, tj.:

 • starosta - 14.300,- Kč/měsíc
 • místostarosta - 6.105,- Kč/měsíc
 • předseda výboru - 610,- Kč/měsíc
 • člen ZO - 415,- Kč/měsíc

       Byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

       Předsedající navrhuje schválit stanovení výše odměn v uvedené podobě.

       Usnesení k bodu 5):

       č. 012/24-10-2022/05

 ZO projednalo a schválilo stanovení výše odměn v uvedené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

 

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Vlivem uvedené změny je pak nutné upravit číslo usnesení k bodu 6) z č. 012/24-10-2022/06 na č. 013/24-10-2022/06.

Předsedající navrhuje schválit opravu zápisu z ustavujícího zasedání ZO ze dne 24. 10. 2022 v uvedené podobě.

Ad 3) Předsedající informoval ZO o postupu prací při rekonstrukci veřejného osvětlení. Uvedl, že do konce týdne by měly být instalovány všechny stožáry, následně na to proběhne instalace a zapojení svítidel. Celá realizace má být hotová do konce listopadu 2022.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 4) Předsedající seznámil ZO se stavem realizace akce „Prodloužení místní komunikace pod KD“. Uvedl, že do konce týdne by měla být dokončena výstavba suchého poldru ve spodní části lokality. Dne 3. 11. 2022 proběhne další kontrolní den stavby, na kterém bude upřesněn další postup a stanoveny termíny. Předpoklad ukončení prací a podání žádosti o kolaudaci stavby – konec listopadu 2022.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 5) Předsedající seznámil ZO se současným stavem termínovaných vkladů (TV) vedených u UniCredit Bank. Uvedl, že oba TV jsou kapitalizovány, tj. opětovně o měsíc prodlužovány. Vzhledem k ukončení realizace akcí a potřebě volných finančních prostředků na jejich úhradu koncem roku 2022 a začátku roku 2023, budou oba TV ukončeny a proběhne výplata jejich jistiny i výnosu. První bude ukončen 30. 11. 2022, druhý 12. 12. 2022.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 6) Předsedající seznámil ZO s nutností smluvně zajistit zimní údržbu komunikací v obci.
a) Předsedající navrhuje uzavřít smlouvu s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, výši odměny navrhuje stanovit na 2.500,- Kč/měsíc za připravenost k výjezdu (pohotovost) + 2.100,-/hod. při vlastní údržbě.

       b) předsedající dále navrhuje schválit objednávku údržby cesty na obec Pucov u KSÚS Vysočina pro období velmi nepříznivých klimatických podmínek.

       c) předsedajícím bylo navržen nákup materiálu a prostředků na údržbu nové komunikace pod KD. V následné diskuzi pak bylo upřesněno, že dojde k nákupu dvou nádob na zimní posyp o objemu 220 l, posypové soli a štěrku. Předpokládaná hodnota nákupu činí cca 20.000,- Kč za nádoby a 3.000,- za posypový materiál.

Ad 7) Předsedající seznámil ZO s nutností nákupu dopravního značení pro přechodnou úpravu na účelové komunikaci ve směru na obec Pucov. Dle ustanovení VV zde budou umístěny značky omezující rychlost na 50 km/h, upozorňující na nerovnosti na vozovce a doplněny budou dodatkovou tabulkou s informací o délce úseku. Značení bude instalováno jak ze směru od Naloučan, tak ze směru od Pucova. Včetně pomocného materiálu je cena nákupu odhadována na cca 14.000,- Kč.

      Předsedající navrhuje schválit nákup přechodného dopravního značení v předloženém složení

 

Ad 8) Předsedající informoval ZO o konání voleb prezidenta České republiky. Uvedl, že termín prvního kola je stanoven na dny 13. – 14. 1. 2023, termín případného druhého kola na 27. - 28. 1. 2023.

ZO bere toto na vědomí.

Na zasedání ZO nyní dorazil člen zastupitelstva p. Chládek Petr.

 Ad 9) a) Předsedající informoval ZO o tom, že obec Naloučany obdržela žádost xxxxxxx o odkup pozemku 28/3. Uvedl také, že xxxxxxx již odeslal odpověď, ve které ji informuje o tom, že pozemek bude k prodeji určen až v budoucnu a také parametry jeho prodeje budou stanoveny až po dokončení úprav dané lokality.

ZO bere toto na vědomí.

b) Předsedající informoval ZO o tom, že obec Naloučany obdržela žádost xxxx xxxxxxxxxxxxx o odkup pozemku č. 1443 za účelem stavby domu. Zastupitelé obce se v diskuzi k tomuto tématu shodli, že prodej tohoto pozemku nepřichází v úvahu mj. proto, že se jedná o lokalitu významného krajinného prvku, dle ÚP není tento pozemek určen k výstavbě a v neposlední řadě jím prochází regionální biokoridor. Charakterově a významově tento pozemek bude trvale součástí pozemků v majetku obce.

Ad 10) Předsedající předložil ZO k diskuzi seznam a termíny kulturních akcí pořádaných obcí na přelomu roků 2022/2023. V diskuzi dospělo ZO k následujícímu kulturnímu programu:

 • Rozsvícení obecního vánočního stromu - 27. 11. 2022 - předpokládané náklady do 5.000,- Kč
 • Autogramiáda spojená s besedou fotografa xxxxxxxxxxx spolu s výstavou jeho děl - 21. 01. 2023 - předpokládané náklady 30.000,- Kč - možnost kofinancování M.A.S Oslavka
 • Objednání novoročenek a kapesních kalendářů pro občany obce - náklady do 6.000,- Kč

       Předsedající navrhuje schválit uvedený kulturní výhled.

Ad 11) Předsedající seznámil ZO o výsledku veřejné soutěže na dodavatele energií pro Mikroregion Náměšťsko na rok 2023, provedeného na Českomoravské komoditní burze Kladno, dne 13. 10. 2022.

 • v případě elektrické energie bude dodavatelem firma xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, cena za 1 MWh bude stanovena dle krátkodobého trhu - tzv. spotová cena, přičten bude koeficient 500 Kč/MWh.
 • v případě zemního plynu bude dodavatelem firma xxxxxxxxxxxxxxxxxx cena za 1 MWh bude stanovena dle krátkodobého trhu - tzv. spotová cena, přičten bude koeficient 450 Kč/MWh

ZO bere toto na vědomí.

Ad 12) Předsedající seznámil ZO s nutností aktualizovat povodňový plán obce. ZO projednalo a prodiskutovalo tuto záležitost a dospělo k závěru, že ve složení povodňové komise k žádným změnám, vzhledem ke složení nového ZO, nedochází, změn doznají pouze kontakty na subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací. Tyto změny předložil předsedající ke schválení ZO.

Ad 13) Předsedající předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 04/2022, které upravuje rozpočet obce na rok 2022 a po rozpravě k tomuto na základě předchozích bodů jednání bylo upraveno na straně příjmů o navýšení daně z příjmů právnických osob (50.000,- Kč) a na straně výdajů o navýšení na vícepráce při realizaci nové komunikace pod KD (50.000,- Kč), zimní údržbu komunikací a pořízení dopravního značení (40.000,- Kč) a nebytové hospodářství (10.000,- Kč). Dále obsahuje úpravu financování rozpočtu o 50.000,- Kč. V závěrečné diskuzi dospělo ZO k tomu, že RO č. 4 lze s navrženými úpravami schválit.

Ad 14) Předsedající předložil ZO nevyžádanou nabídku fy. xxxxxxx na tvorbu webových stránek Obce Naloučany. V diskuzi se ZO shodlo, že stávající webová prezentace obce je vyhovující a její změna momentálně není aktuální.

Ad 15) Předsedající ve spolupráci se členem ZO p. Benešem Rostislavem předložili ZO podobu změny projektu dětského hřiště pod KD. Tato změna vzešla z předchozí podrobné diskuze v rámci ZO a představuje především dispoziční změnu umístění dětského hřiště v rámci pozemku p.č. st. 14/1 a to kvůli výhledově plánované stavbě víceúčelového sportovního hřiště v jeho těsné blízkosti. Bude třeba také upravit současnou podobu opěrného tarasu pod KD.

       Předsedající navrhuje schválit změnu projektu v předložené podobě.

Ad 16) Předsedající informoval ZO o:

 • Konferenci Energetické úspory v domácnostech  - MěÚ NnO, 10. 11. 2022
 • Doručené a odeslané poště

Ad 17) V diskuzi nebylo nic projednáno, tato probíhala při projednávání jednotlivých bodů ZO.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:30.

 

Přílohy zápisu:

1)      Prezenční listina

 

Zapsal: Ing. František Lysý

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Nováček Bohumil

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

č. 014/02-11-2022/02

ZO projednalo a schválilo opravu zápisu z ustavujícího zasedání ZO ze dne 24. 10. 2022 v uvedené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 015/02-11-2022/06a)

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy s xxxxxxxxxxx na zimní údržbu komunikací v obci za uvedených podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 016/02-11-2022/06b)

ZO projednalo a schválilo podání objednávky na zimní údržbu účelové komunikace na obec Pucov u KSÚS Vysočina pro období velmi nepříznivých klimatických podmínek.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 017/02-11-2022/06c)

ZO projednalo a schválilo nákup materiálu a prostředků na údržbu nové komunikace pod KD v uvedené skladbě a množství.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 018/02-11-2022/07

ZO projednalo a schválilo nákup přechodného dopravního značení v předloženém složení a za uvedenou cenu.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 019/02-11-2022/09b)

ZO projednalo a neschválilo záměr prodeje pozemku p.č. 1443.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

7

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 020/02-11-2022/10

ZO projednalo a schválilo výhled kulturního programu obce v následujících měsících vč. výše předpokládaných nákladů.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, celé ZO

 

č. 021/02-11-2022/12

ZO projednalo a schválilo aktualizaci povodňového plánu obce v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 022/02-11-2022/13

ZO projednalo a se změnami schválilo rozpočtové opatření č. 04/2022.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, pí Kršková Veronika

 

č. 023/02-11-2022/14

ZO projednalo a neschválilo nabídku fy xxxxxxx na tvorbu webových stránek Obce Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

7

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Lysý František

 

č. 024/02-11-2022/15

ZO projednalo a schválilo změny projektu dětského hřiště pod KD v předložené podobě

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Beneš Rostislav

 

Zapsal: Ing. Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk, Nováček Bohumil

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:        16. 11. 2022

Z úřední desky sňato dne:                 ……………………………

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.


| Autor: administrator | Vydáno dne 16. 11. 2022 | 643 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2023 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Březen  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster@naloucany.cz | Administrace