Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 2. 3. 2023

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 2. 3. 2023Místo konání: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Vařílek Zdeněk, Mgr. Chládek Petr, Nováček Bohumil, Beneš Rostislav, Ing. Lysý František

Omluven: Sklenář Roman

Hosté: -

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. POVV 2023 – žádost o dotaci, příprava realizace
 4. Plnění rozpočtu obce Naloučany za rok 2022 – informace
 5. Informace o produkci odpadů a nákladů na obecní systém nakládání s odpady za rok 2022 - informace
 6. Inventury 2022 – informace o provedení a výsledku inventur
 7. Činnost kontrolního a finančního výboru v roce 2022 - informace předsedů výborů
 8. Návrh RO č. 01/2023 – projednání, schválení RO
 9. Žádost o poskytnutí finančního daru na rok 2023 – Nemocnice Třebíč
 10. Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ - žádost o projednání připojení ke kampani
 11. Informace k žádosti o dotaci „Dětské hřiště“ – dodatečné doporučení k poskytnutí dotace, další postup
 12. Prodej pozemku p.č. 1131/16 – projednání podmínek prodeje, kupní smlouva
 13. Akce pořádané obcí – pálení čarodějnic, setkání seniorů, tradiční pouť, projednání akcí
 14. Pouť 2023, zajištění dechové hudby – projednání nabídek na vystoupení, schválení výběru
 15. Předání návrhu na vydání Územního plánu Naloučany – schválení návrhu a vydání ÚP Naloučany
 16. Informace:
  a. Tříkrálová sbírka 2023, vybráno koledníky 10.744,- Kč
  b. Závody Českého poháru v silniční cyklistice – 16. 04. 2023
  c. Valná hromada členů „Svazku obcí pro komunální hospodaření“ – 14. 03. 2023
  d. Doručená a odeslaná pošta
 17. Diskuze, různé

 

Zapisovatel: Mgr. Petr Chládek

Ověřovatelé zápisu: Ing. Lysý František, Vařílek Zdeněk

 

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 23. 2. 2023 do 2. 3. 2023. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je šest členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Ing Františka Lysého a p. Zdeňka Vařílka a zapisovatelem p. Petra Chládka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající informoval ZO přípravě žádosti do programu POVV 2023. Smyslem žádosti je získat finanční prostředky na opravu obecní komunikace Naloučany – Pucov. Předpokládaná výše dotace 252 tis. Kč. Dále obec obdržela finanční dary od několika dárců na opravu komunikace ve výši 63 tis. Kč. Oprava komunikace je plánována na květen 2023.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 4) Předsedající seznámil ZO s plněním rozpočtu obce Naloučany za rok 2022. Z jeho zprávy vyplývá, že hospodaření obce se řídilo schváleným rozpočtem upraveným přijatými rozpočtovými opatřeními a ke dni 31. 12. 2022 byl rozpočet na straně příjmů naplněn ve výši 3 588 402,31 Kč (původně plánováno 2 860 000,00Kč), na straně výdajů byl naplněn ve výši 8 113 402,31 Kč (původně plánováno 6 960 000,00Kč) a financování (i při započtení úvěru) bylo ve výši 4 525 000,00 Kč.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 5) Předsedající informoval ZO o produkci odpadů a nákladů na obecní systém nakládání s odpady za rok 2022.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 6) Člen inventurní komise p. Beneš Rostislav, seznámil ZO s výsledky inventury obecního majetku. Uvedl, že inventura majetku byla provedena kompletně v daném termínu a nebyly nalezeny žádné nesrovnalosti. Předsedající přednesl ZO návrh inventarizační zprávy o provedení fyzické a dokladové inventarizace majetku k 31. 12. 2022, jejímž závěrem je, že nebyly zjištěny přebytky ani manka.

Předsedající navrhuje schválit inventarizační zprávu v předloženém znění.

Ad 7) Předseda kontrolního výboru p. Zdeněk Vařílek přednesl ZO zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2022. Předseda finančního výboru Ing. Lysý František přednesl ZO zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2022.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 8) Předsedající předložil ZO návrh rozpočtového opatření č. 01/2023, které zohledňuje příjmy ve výši 38 tis. (prezidentské volby), dále 15 tis. (příspěvek na opravu komunikace). Tyto příjmy byly zařazeny do výdajů.

Předsedající navrhuje rozpočtové opatření schválit.

Ad 9) Předsedající seznámil ZO se žádostí o poskytnutí finančního daru Nemocnici Třebíč na nákup vybavení, pomůcek a na provoz. V diskuzi k této žádosti bylo navrženo neschválení poskytnutí finančního daru z důvodu plánovaných investičních a neinvestičních akcí.

Ad 10) Předsedající seznámil ZO s žádostí iniciátorů mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ o vyvěšení tibetské vlajky na podporu Tibetu. V projednání ZO konstatovalo, že plně vnímá situaci v Tibetské autonomní oblasti, nicméně nevnímá tuto kampaň jako plnohodnotné mezinárodní jednání, a tudíž se obec ke kampani nepřipojí.

Na základě tohoto konstatování navrhuje předsedající žádosti nevyhovět.

Ad 11) Předsedající informoval ZO o dodatečném získání dotace na realizaci dětského hřiště ve výši 265 tis. Kč.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 12) Předsedající předložil ZO návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 1131/16 (předzahrádka před č.p. 26) za podmínek – cena 25,- Kč/m2, poplatek za vklad do KN hradí kupující. Záměr prodeje pozemku byl uveřejněn dne 10. 01. 2023.  

Předsedající navrhuje kupní smlouvu schválit.

Ad 13) Předsedající seznámil ZO s plánem kulturních a společenských akcí pořádaných obcí:

 • „Pálení čarodějnic“ – neděle 30. 04. 2023, kopec Na Ráji, zajištění občerstvení, lampionů a drobných pozorností pro děti, náklady cca 5.000,- Kč, požární dozor ve spolupráci s SDH
 • setkání seniorů Obce Naloučany - KD Naloučany, formát akce bude změněn na neformální setkání seniorů se zastupiteli, konkrétní datum a přesný program stanoví starosta, předpokládané náklady 5.000,- Kč
 • tradiční pouť - víkend 04. - 06. 08. 2023, páteční předpouťová zábava (SDH Naloučany), sobotní stavění máje, nedělní pouť s DH (výběr DH v následujícím bodu tohoto ZO). Pořádáno za finanční podpory mikroregionu Náměšťsko, náklady cca 25.000,- Kč

Předsedající navrhuje schválit uvedený program kulturních akcí v Obci Naloučany.

 Ad 14) Předsedající informoval o nutnosti výběru nové DH pro Naloučanskou pout 2023 (06. 08.), kdy byla stávajcí DH ukončila svoji činnost. Byly osloveny tři DH – Horané, Doubravěnka, Muzikanti xxxxxxxxxxxxxxxx. Na základě cenových nabídek byla vybrána DH Muzikanti xxxxxxxxxxxxxxxx, výše honoráře 20.800,- Kč,

Předsedající navrhuje schválit výběr DH pro pouť v Obci Naloučany.

Ad 15) Předsedající předložil ZO k projednání návrh Územního plánu Naloučany. Po představení klíčových parametrů, návrhu a diskusi, předsedající doporučil návrh Územního plánu vydat.

Ad 16) Předsedající informoval ZO o:

 • Tříkrálová sbírka 2023, vybráno koledníky 10.744,- Kč
 • Závody Českého poháru v silniční cyklistice – 16. 04. 2023
 • Valná hromada členů „Svazku obcí pro komunální hospodaření“ – 14. 03. 202
 • Doručená a odeslaná pošta.

Ad 17) V diskuzi nebylo nic projednáno, tato probíhala při projednávání jednotlivých bodů ZO.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:30.

 

Přílohy zápisu:

1)     Prezenční listina

 

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: Ing. František Lysý, Zdeněk Vařílek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Usnesení:

č.  042/2-3-2023/6

ZO projednalo a schválilo inventarizační zprávu v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 043/2-3-2023/8

ZO projednalo a schválilo návrh rozpočtového opatření č. 01/2023.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 044/2-3-2023/9

ZO projednalo a neschválilo poskytnutí finančního daru Nemocnici Třebíč.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 045/02-03-2023/10

ZO projednalo a neschválilo vyvěšení tibetské vlajky na podporu Tibetu v rámci mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

1

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 046/02-03-2023/12

ZO projednalo a schválilo návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 1131/16

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

1

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 047/02-03-2023/13

ZO projednalo a schválilo program kulturních akcí v Obci Naloučany. 

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, celé ZO

 

č. 048/02-03-2023/14

ZO projednalo a schválilo výběr DH pro pouť akcí v Obci Naloučany. 

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 049/02-03-2023/15a

ZO obce Naloučany po projednání návrhu Územního plánu Naloučany (dále jen „ÚP“) odborem výstavby a územního rozvoje Městského úřadu Náměšť nad Oslavou (dále jen „pořizovatel“) ověřuje soulad ÚP s Politikou územního rozvoje České republiky, s územně plánovací dokumentací vydanou Krajem Vysočina, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu – dle přiloženého Odůvodnění doplněného pořizovatelem dle § 53 odst. 5 za?kona c?. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Zastupitelstvo obce Naloučany neshledalo žádný rozpor.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 050/02-03-2023/15b

ZO obce Naloučany po projednání návrhu Územního plánu Naloučany (dále jen „ÚP“) odborem výstavby a územního rozvoje Městského úřadu Náměšť nad Oslavou (dále jen „pořizovatel“) souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání ÚP, vyhodnocením připomínek zpracovaným pořizovatelem a určeným zastupitelem.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 051/02-03-2023/15c

ZO obce Naloučany po projednání návrhu Územního plánu Naloučany (dále jen „ÚP“) odborem výstavby a územního rozvoje Městského úřadu Náměšť nad Oslavou (dále jen „pořizovatel“) rozhodlo o námitkách uplatněných k návrhu ÚP způsobem uvedeným v části odůvodnění.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 052/02-03-2023/15d

ZO obce Naloučany po projednání návrhu Územního plánu Naloučany (dále jen „ÚP“) odborem výstavby a územního rozvoje Městského úřadu Náměšť nad Oslavou (dále jen „pořizovatel“) vydává podle § 6 odst. 5 pi?sm. c) a za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Územní plán Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: Ing. František Lysý, Zdeněk Vařílek

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:         17. 3. 2023

Z úřední desky sňato dne:                 ……………………………

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.


| Autor: administrator | Vydáno dne 17. 03. 2023 | 1082 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace