Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 11. 5. 2023

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 11. 5. 2023Místo konání: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Mgr. Chládek Petr, Nováček Bohumil, Beneš Rostislav, Ing. Lysý František

Hosté: -

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. POVV 2023 – termín a průběh realizace
 4. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. - projednání
 5. Nové mapování intravilánu – dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí, termíny
 6. Rekonstrukce systému VVO v ZHP EDU (sirény) – souhlas s umístěním
 7. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku, Nadace Partnerství, „Alej a remiz v Naloučanech“ – projednání, schválení smlouvy, změna lokality výsadby
 8. Smlouva pro realizaci mobilních svozů elektrozařízení, ELEKTROWIN a.s. - projednání, schválení smlouvy
 9. Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru, EKOKOM - projednání, schválení smlouvy
 10. Akce pořádané obcí – otevření dětského hřiště, tradiční pouť, projednání akcí
 11. Očista pomníku a kříže, cenové nabídky – výběr dodavatele, termín realizace
 12. Oprava kapličky v obci Naloučany – výběr dodavatele, termín realizace
 13. Letní putovní kino – nabídka, projednání
 14. Darovací smlouva (fotografické obrazy) – projednání smlouvy, přijetí daru
 15. Návrh RO č. 02/2023 – projednání, schválení RO
 16. Ošetření stromů okolo kostela – nabídka, projednání
 17. Informace:
 • Daně z nemovitých věcí – informace o seznamech
 • Valná hromada Svazku obcí pro komunální služby – informace
 • Valná hromada svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE TŘEBÍČ - informace
 • Letní dětský tábor BFC – 09. 07.  – 22. 07. 2023
 • Oslavy 100. let města Náměšť nad Oslavou – 18. až 21. 05. 2023
 • Doručená a odeslaná pošta

     18. Diskuze, různé

 

Zapisovatel: Ing. Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Sklenář Roman, Beneš Rostislav

 

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:30 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 4. 5. 2023 do 11. 5. 2023. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Sklenáře Romana a p. Beneše Rostislava a zapisovatelem p. Lysého Františka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím doplněn o další body:

15. Návrh RO č. 02/2023 – projednání, schválení RO

16. Ošetření stromů okolo kostela – nabídka, projednání

Tyto záležitosti vznikly po zveřejnění pozvánky. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající informoval ZO o přípravě akce z programu POVV 2023 – Oprava komunikace Naloučany-Pucov. ZO byly předloženy dvě nabídky na dílčí opravy kritických úseků cesty. V diskuzi byla vybrána jako zhotovitel prací firma xxxxxxxxxxx s nejlepší cenovou nabídkou a podmínkami. Nabízená cena činí cca 4.816,- Kč/t zpracované obalované směsi. Akce bude financována částečně z uvedeného dotačního titulu, částečně finančními prostředky obce a z časti také dary od několika dárců, jak bylo uvedeno v zápisu k bodu 3) ze zasedání ZO ze dne 02. 03. 2023. Snahou bude, aby práce byly zahájeny co nejdříve.

Předsedající tedy navrhuje schválit jako zhotovitele prací při opravě komunikace Naloučany-Pucov firmu xxxxxxxxxxx.

Ad 4) Předsedající předložil ZO žádost z.s. Linka bezpečí Praha o finanční příspěvek na svůj provoz. Vzhledem k tomu, že Obec Naloučany pravidelně přispívá na provoz regionálních služeb podobného typu, navrhuje předsedající neschválit poskytnutí příspěvku.

Ad 5) Předsedající informoval ZO o dokončení obnovy katastrálního operátu obce Naloučany pracovníky katastrálního úřadu. Následovat bude jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního úřadu Naloučany v zasedací místnosti v období od 25. 05. 2023 do 08. 06. 2023. První a poslední den bude přítomen i pracovník katastrálního úřadu pro případné řešení námitek. Oznámení bylo zveřejněno obvyklými způsoby.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 6) Předsedající předložil ZO žádost ČEZ a.s. (prostřednictví fy I&C Energo a.s.) o souhlas s umístěním výstražných sirén systému VVO v ZHP EDU při jeho rekonstrukci. Součástí žádosti jsou mapky s vyznačenými třemi stanovišti plánovaného umístění zařízení – budova OÚ/KD, Naloučanský mlýn, Na Nivách. Všechna stanoviště jsou navržena na pozemcích v majetku obce a ZO, v rámci studie proveditelnosti, vyjádřilo souhlas s jejich užitím.

Po prostudování dodaných projektových podkladů byl dán návrh na udělení souhlasu s umístěním koncového prvku varování na stanovištích – budova OÚ/KD a Na Nivách. Na třetím stanovišti – Naloučanský mlýn – byl dán návrh neudělit souhlas, jelikož je současné umístění prvku varování na pozemku ve vlastnictví soukromého majitele a nové umístění je plánováno do místní komunikace, proto je nutno s žadatelem (prostředníkem) prověřit toto umístění a případně vejít v jednání mezi žadatelem a majitelem pozemku.

Ad 7) Předsedající seznámil ZO s tím, že Obci Naloučany byl schválen nadační příspěvek ve výši 148.928,- Kč od Nadace Partnerství určený na komunitní výsadbu ovocných stromů v krajině pod názvem „Alej a remíz v Naloučanech“. Předložil dále smlouvu, která stvrzuje předmět a poskytnutí finančních prostředků na jeho realizaci. Budou pouze upraveny parametry smlouvy v oblasti lokality a termínu výsadby.

       Předsedající navrhuje, po úpravách, schválit uzavření předložené smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.

Ad 8) Předsedající předložil ZO smlouvu na realizaci mobilních svozů elektrozařízení se společností  ELEKTROWIN a.s. Ta bezplatně zajišťuje 2x ročně svoz elektrozařízení z Obce Naloučany.

       Předsedající navrhuje schválit uzavření předložené smlouvy.

Ad 9) Předsedající předložil ZO smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru a recyklaci obalových odpadů se společností EKO-KOM a.s. Jedná se v podstatě o pokračování současné spolupráce, pouze s úpravami dle zákonné legislativy a změnou ceníku (sazebníku odměn a koeficientů bonusových složek).

Předsedající navrhuje schválit uzavření předložené smlouvy.

Ad 10) Předsedající seznámil ZO s nadcházejícími společenskými akcemi v Obci Naloučany. V diskuzi se ZO dohodlo na uspořádání:

 • slavnostního otevření dětského hřiště pod KD dne 11. 06. 2023 od 14:00. Předpokládané náklady do 5.000,- Kč
 • každoroční svatojakubské pouti ve spolupráci s SDH Naloučany v tradiční podobě ve dnech 04. – 06. 08. 2023.

Předsedající navrhuje schválit uvedený program společenských akcí.

Ad 11) Předsedající seznámil ZO s cenovými nabídkami na očistu pomníku a kříže padlých v 1. sv. válce. Celkem se jednalo o tři cenové nabídky, z nichž v diskuzi ZO vybralo jako nejvhodnější nabídku firmy xxxxxxxxxxxxxxx Velké Meziříčí. Provedení kompletních požadovaných prací je zde nabídnuto za částku 79.810,- Kč. Práce budou časovány tak, aby byly dokončeny do poutě 2023.

Předsedající navrhuje schválit jako zhotovitele prací při očistě pomníku a kříže padlých v 1. sv. válce firmu xxxxxxxxxxxxxx

Ad 12) Předsedající seznámil ZO s cenovými nabídkami na opravu kapličky u cesty na obec Pucov. Celkem se jednalo o tři cenové nabídky, z nichž v diskuzi ZO vybralo jako nejvhodnější nabídku firmy xxxxxxxxxxx. Provedení kompletních požadovaných prací je zde nabídnuto za částku 285.180,91 Kč.

Předsedající navrhuje schválit jako zhotovitele prací při opravě kapličky u cesty na obec Pucov firmu xxxxxxxxxx.

Ad 13) Předsedající seznámil ZO s nabídkou produkce letního putovního kina v obci Naloučany. Po prostudování nabídky se ZO v diskuzi shodlo na neschválení této nabídky.

Předsedající navrhuje neschválit nabídku produkce letního putovního kina.

Ad 14) Předsedající předložil ZO ke schválení darovací smlouvu, jejíž součástí je i předávací protokol, mezi p. xxxxxxxxxxxxxx a Obcí Naloučany o darování tří fotografických obrazů fotografa Romana France, každý v hodnotě 16.500,- Kč.

Předsedající navrhuje schválit uzavření darovací smlouvu v předloženém znění a odsouhlasit a přijetí daru do svého vlastnictví.

Ad 15) Předsedající předložil ZO návrh RO č. 02/2023. Tím je nutno upravit rozpočet obce na rok 2023 vlivem obdržení dotace na očistu pomníku na straně příjmů a zohlednění vratky dotací na volby na straně výdajů. Dále opatření zohledňuje běžný provoz obce.

Předsedající navrhuje schválit rozpočtové opatření č. 02/2023 v předložené podobě.

Ad 16) Předsedající předložil ZO nabídku spol. xxxxxxxxxx na ošetření stromů v okolí sóla a hřbitova. Nabídka obsahuje popis nabízených úkonů u každého stromu a cenu za jejich provedení. ZO se v diskuzi shodlo, že požádá o rozšíření uvedené nabídky i na další vybrané stromy na pozemcích obce a dále zajistí nabídky od dalších společností zabývajících se touto činností, aby bylo možno provést jejich srovnání a vybrat nejvhodnější.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 17) Předsedající informoval ZO o:

 • Daních z nemovitých věcí – seznamy
 • Valné hromadě Svazku obcí pro komunální služby
 • Valné hromadě svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE TŘEBÍČ
 • Letním dětském táboře BFC – 09. 07.  – 22. 07. 2023
 • Oslavách 100. let města Náměšť nad Oslavou – 18. až 21. 05. 2023
 • Doručená a odeslaná pošta

Ad 18) V diskuzi nebylo nic projednáno, tato probíhala při projednávání jednotlivých bodů.

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21:00.

 

Přílohy zápisu:

1)     Prezenční listina

2)     Návrh RO č. 2/2023

 

Zapsal: Ing. František Lysý

Ověřil: Sklenář Roman, Beneš Rostislav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

 

č.  053/11-05-2023/03

ZO projednalo a schválilo jako zhotovitele prací při opravě komunikace Naloučany-Pucov firmu xxxxxxxxxxx.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 054/11-05-2023/04

ZO projednalo a neschválilo poskytnutí finančního příspěvku z.s. Linka bezpečí Praha.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

7

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 055/11-05-2023/06a

ZO schválilo udělení souhlasu s umístěním koncového prvku varování na stanovištích – budova OÚ/KD a Na Nivách.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 055/11-05-2023/06b

ZO neschválilo udělení souhlasu s umístěním koncového prvku varování na stanovišti – Naloučanský mlýn z důvodu nutnosti detailního prověření konečného umístění koncového prvku.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

7

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 056/11-05-2023/07

ZO projednalo a po úpravách schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku od Nadace Partnerství.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Mgr. Chládek Petr

 

č. 057/11-05-2023/08

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy na realizaci mobilních svozů elektrozařízení se společností  ELEKTROWIN a.s.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 058/11-05-2023/09

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru a recyklaci obalových odpadů se společností EKO-KOM a.s.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 059/11-05-2023/10

ZO projednalo a schválilo program kulturních akcí v Obci Naloučany. 

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, celé ZO

 

č. 060/11-05-2023/11

ZO projednalo a schválilo jako zhotovitele prací při očistě pomníku a kříže padlých v 1. sv. válce firmu xxxxxxxxxxxxx

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 061/11-05-2023/12

ZO projednalo a schválilo jako zhotovitele prací při opravě kapličky u cesty na obec Pucov firmu xxxxxxxxxxx

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 062/11-05-2023/13

ZO projednalo a neschválilo nabídku produkce letního putovního kina. 

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

7

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 063/11-05-2023/14

ZO projednalo a schválilo uzavření darovací smlouvu o darování tří fotografických obrazů v předloženém znění a schválilo přijetí daru do svého vlastnictví. 

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 064/11-05-2023/15

ZO projednalo a schválilo návrh rozpočtového opatření č. 02/2023.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zapsal: Ing. František Lysý

Ověřil: Sklenář Roman, Beneš Rostislav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:         16. 5. 2023

Z úřední desky sňato dne:

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.


| Autor: administrator | Vydáno dne 16. 05. 2023 | 597 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace