Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 20. 6. 2023

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 20. 6. 2023Místo konání: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Vařílek Zdeněk, Mgr. Chládek Petr, Nováček Bohumil, Beneš Rostislav

Omluveni: Ing. Lysý František, Sklenář Roman

Hosté: -

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. POVV 2023 – návrh smlouvy o poskytnutí dotace, průběh realizace
 4. Nové mapování intravilánu – vyložení k veřejnému nahlédnutí, nabytí platnosti
 5. Očista pomníku a kříže, Oprava kapličky v obci Naloučany – průběh realizace
 6. Komunikace pod KD, Dětské hřiště Naloučany – podání žádosti o proplacení dotace
 7. Výroční zprava o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2022 – informace
 8. Návrh závěrečného účtu obce Naloučany za rok 2022 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 – informace, projednání, schválení
 9. Roční účetní závěrka k 31. 12. 2022 – projednání, schválení
 10. Plnění rozpočtu obce do 05/2023 – informace
 11. Rozpočtové opatření č. 03/2023 - projednání schválení
 12. Dohody o provedení práce (brigády) – projednání návrhů dohod
 13. Smlouva o zřízení věcného břemen, E.GD, a.s. – projednání. schválení
 14. Informace z konání Pléna MAS Oslavka – informace
 15. Informace:
 • Letní dětský tábor BFC – 09. 07.  – 22. 07. 2023
 • Informace o termínech konání akcí uvedených v čl. 3, odst. 2, OZV č. 02/2016, o nočním klidu
 • Nákup energií na burze pro rok 2024 – informace o výsledku nákupu
 • Doručená a odeslaná pošta

     16. Diskuze, různé

 

Zapisovatel: Chládek Petr  

Ověřovatelé zápisu: Nováček Bohumil, Beneš Rostislav

 

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:30 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 12. 06. 2023 do 20. 06. 2023. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je pět členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Nováčka Bohumila a p. Beneše Rostislava a zapisovatelem p. Chládka Petra. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající předložil ZO návrh dotační smlouvy z programu POVV 2023 ve výši 150 tis. Kč. Předmětem dotace je financování opravy komunikace Naloučany-Pucov. Celkové náklady na opravu cesty budou přibližně 315 tis. Kč, přičemž zbývající náklady budou pokryty z rozpočtu obce a ze strany několika dárců. Práce budou realizovány v měsíci červnu a červenci.

Předsedající doporučuje dotační smlouvu schválit.

Ad 4) Předsedající informoval ZO o dokončení obnovy katastrálního operátu obce Naloučany pracovníky katastrálního úřadu. Vyhlášení obnoveného katastrálního operátu proběhne dne 27.6.2023

ZO bere toto na vědomí.

Ad 5) Předsedající informoval ZO o plánované očistě pomníku v obci, která se uskuteční na podzim tohoto roku. Předsedající dále informoval o probíhající opravě kapličky. V současnosti jsou spraveny omítky, zpevněn překlad nad dveřmi, plánuje se oprava střechy a jako nutné vícepráce bude provedena výroba nových dveří. Výsledná barva fasády bude kopírovat styl na kostele, tj. kombinace okrové a bílé. Dokončení opravy kapličky je plánováno přibližně do konce července.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 6) Předsedající informoval o získání kolaudačního souhlasu na komunikaci pod Kulturním domem obce a zpracovávána žádost o proplacení dotace ve výši 300 tis. Kč. Předsedající dále informoval o tom, že byla podána žádost o proplacení dotace na realizaci dětského hřiště ve výši cca 243 tis. Kč.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 7) Předsedající informoval ZO o vydané Výroční zprávě o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2022, tato je zveřejněna obvyklým způsobem.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 8) Předsedající seznámil ZO se závěrečným účtem za rok 2022. Závěrečný účet za rok 2021 byl zveřejněn, je uložen a k dispozici k nahlédnutí na OÚ. Předsedající dále seznámil ZO s výsledkem přezkoumání hospodaření Obce Naloučany za rok 2022 odborem kontroly KÚ Kraje Vysočina, jenž je přílohou závěrečného účtu. Uvedl, že při kontrole byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Předmět: obec uzavřela dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 11. 2022 s xxxxxxxxx IČO: xxxxxxxxx, dodatek č. 1 byl zveřejněn na profilu zadavatele až dne 11. 1. 2023, čímž nebyla dodržena zákonná 15 ti denní lhůta.

ZO projednalo tuto zprávu, včetně zjištění, a přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě. Protože při přezkoumání hospodaření Obce Naloučany za rok 2022 odborem kontroly KÚ Kraje Vysočina byly nalezeny chyby a nedostatky, navrhuje předsedající schválit závěrečný účet obce Naloučany za rok 2022 s výhradami.

Ad 9) Předsedající předložil ZO ke schválení roční účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2022, včetně zúčtování výsledku hospodaření za rok 2022 ve výši 648.845,18 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.

Předsedající navrhuje schválit roční účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2022, včetně zúčtování výsledku hospodaření.

Ad 10) Předsedající informoval ZO o plnění rozpočtu obce k 12. 06. 2023. Tento je průběžně plněn na straně příjmů i výdajů adekvátně j průběhu roku. Vzhledem k růstu úrokových sazeb předsedající avizoval, v případě pozitivního plnění rozpočtu, úmysl na konci roku realizovat mimořádnou splátku úvěru.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 11) Předsedající předložil ZO rozpočtové opatření č. 03/2023, které zahrnuje na straně příjmů dotaci POV 150.000,- Kč, dotaci na komunikaci pod KD 300.000,- Kč a za pronájem KD, a na straně výdajů navýšení výdajů oprava komunikace Pucov, opravu kapličky a opravu zahradní techniky. Nezapojené příjmy, ve výši 205.000,- Kč, jsou dány do financování.

Předsedající navrhuje schválit rozpočtové opatření č. 03/2023 v předložené podobě.

Ad 12) Předsedající předložil ZO návrh znění dohod o provedení práce pro Obec Naloučany (prázdninové brigády – úklid KD a OÚ, pomocné práce při údržbě a správě majetku obce). Předsedající navrhuje, po diskuzi, odměňovat tyto práce mzdou ve výši 110,- Kč/hod za všechny vykonávané práce.

Předsedající navrhuje schválit znění dohod o provedení práce v předložené podobě.

Ad 13) Předsedající předložil návrh smlouvy s EGD o zřízení věcného břemene. Předmětem smlouvy je umístění energetického zařízení na p.č. 26/2. k.ú. Naloučany. Obci bude za toto věcné břemeno vyplacena jednorázová náhrada ve výši 2.000,- Kč.

Předsedající navrhuje schválit uzavření předložené smlouvy.

Ad 14) Předsedající předal ZO informace z konání Pléna MAS Oslavka. Jednalo se zejména o nové dotační příležitosti, které bude obec postupně vyhodnocovat, jakmile budou uveřejňovány výzvy.

Ad 15) Předsedající informoval ZO o:

 • Letní dětský tábor BFC – 09. 07.  – 22. 07. 2023
 • Informace o termínech konání akcí uvedených v čl. 3, odst. 2, OZV č. 02/2016, o nočním klidu
 • Nákup energií na burze pro rok 2024 – informace o výsledku nákupu
 • Doručená a odeslaná pošta

Ad 16) V diskuzi nebylo nic projednáno, tato probíhala při projednávání jednotlivých bodů.

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:00.

 

Přílohy zápisu:

1)      Prezenční listina

2)      Návrh RO č. 3/2023

 

Zapsal: Chládek Petr

Ověřil: Nováček Bohumil, Beneš Rostislav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

č.  065/20-06-2023/03

ZO projednalo a schválilo dotační smlouvu s Krajem Vysočina o poskytnutí dotace z programu POVV.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 066/20-06-2023/08

ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce Naloučany za rok 2022 s výhradami.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 067/20-06-2023/09

ZO projednalo a schválilo roční účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2022, včetně zúčtování výsledku hospodaření.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 068/20-06-2023/11

ZO schválilo rozpočtové opatření č. 03/2023.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 069/20-06-2023/12

ZO projednalo a schválilo výši odměn a znění dohod o provedení práce (prázdninové brigády) v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 070/20-06-2023/13

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o věcném břemenu se společností EG.D, a.s.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Chládek Petr

Ověřil: Nováček Bohumil, Beneš Rostislav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:         4. 7. 2023

Z úřední desky sňato dne:                 ……………………………

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.


| Autor: administrator | Vydáno dne 04. 07. 2023 | 519 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace