Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 29. 11. 2023

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 29. 11. 2023Místo konání: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Sklenář Roman,Vařílek Zdeněk, Mgr. Chládek Petr, Nováček Bohumil, Beneš Rostislav, Ing. Lysý František

Program:

 1. Zahájení

 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO

 3. Realizace projektu „Alej a remiz v Naloučanech“ – zhodnocení, příprava vyúčtování

 4. Obecně závazné vyhlášky obce – projednání OZV

 5. Zimní údržba komunikací – smlouva na údržbu, objednávka KSÚS, nákup materiálu

 6. Kulturní a společenské akce pořádané obcí – rozsvícení vánočního stromečku a vánoční koncert, jiné

 7. Příprava návrhu rozpočtu obce pro rok 2024 – projednání obsahu návrhu rozpočtu a předpokládaných realizovaných akcí, dotace

 8. POVV 2024 – příprava vhodného obsahu dotace

 9. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2024 – Diecézní charita Brno

 10. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na instalaci Babyboxu v Nemocnici Třebíč – BABYBOX – xxxxxxxxxxx

 11. Pojištěn obecního majetku a odpovědnosti, do 01. 01. 2024 dále – projednání analýzy a výběr pojistitele

 12. Výsadba biokoridorů a realizace tůní – nabídky na PD a dotační činnosti, projednání

 13. Návrh odměn členům jSDHo - projednání, schválení

 14. Návrh navýšení částky na dary obyvatelům při významném životním jubileu a při narození dítěte – projednání a schválení

 15. Návrh smlouvy o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků – kolektivní systém NEVAJGLUJ a.s., projednání

 16. Návrh smlouvy o úhradě nákladů na likvidaci a soustřeďování vybraného plastového odpadu – Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., projednání

 17. RO č. 06/2023 – projednání schválení

 18. Mimořádná splátka úvěru/ termínovaný vklad – projednání

 19. Smlouva o smlouvě budoucí – VB EG.D a.s. „Naloučany, p.č. 1336, smyčka NN, ČEZ“ (siréna VV) - projednání

 20. Informace:

  1. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 5. 12. 2023

  2. Informace k cenám za uložení a odstranění odpadů pro nadcházející roky

  3. Kanalizace a ČOV Naloučany – Ocmanice – informace o nátoku závadných látek

  4. Doručená a odeslaná pošta

 21. Diskuze, různé

 

Zapisovatel: Petr Chládek

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Vařílek, František Lysý

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcíchzveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 22. 11. 2023 do 29. 11. 2023. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Zdeňka Vařílka a Františka Lysého a zapisovatelem Petra Chládka K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím doplněn o další body:

17. RO č. 06/2023 – projednání schválení

18. Mimořádná splátka úvěru/ termínovaný vklad – projednání

19. Smlouva o smlouvě budoucí – VB EG.D a.s. „Naloučany, p.č. 1336, smyčka NN, ČEZ“ (siréna VV) - projednání

Tyto záležitosti vznikly po zveřejnění pozvánky. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající informoval ZO o realizace projektu „Alej a remíz v Naloučanech“. Celkem bylo komunitním způsobem vysázeno 61 ovocných stromů a několik desítek keřů. V příštích dne proběhne vyúčtování akce a stromy budou nabídnuty občanům obce k „adopci“.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 4) Předsedající předložil ZO dvě nové obecně závazné vyhlášky obce:

a) Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2023 o místním poplatku ze psů

b) Obecně závazná vyhláška obce Naloučany č. 03 / 2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Uvedl, že obě obecně závazné vyhlášky byly upraveny na základě novelizace zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, tak aby splňovali její nové požadavky.

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2023 o místním poplatku ze psů určuje poplatek za psa ve výši 240,- Kč, 120,- Kč pro držitele ve věku nad 65 let a za druhého a každého dalšího psa 120,- Kč, platnost vyhlášky je od 1. 1. 2024.

Obecně závazná vyhláška obce Naloučany č. 03 / 2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství určuje základní poplatek vy výši 660,- Kč na osobu / nemovitost, platnost vyhlášky je od 1. 1. 2024.

Předsedající navrhuje schválit obecně závazné vyhlášky v předložené podobě.

Ad5) Předsedající seznámil ZO s nutností smluvně zajistit zimní údržbu komunikací v obci. Předsedající navrhuje uzavřít smlouvu s xxxxxxxxxxxxxxxxx na období 12/2023 až 04/2024, výše odměny za provedené úkony byla dohodnuta na 2.500,- Kč/měsíc za připravenost k výjezdu (pohotovost) + 2.100,-/hod při vlastní údržbě.

Dále navrhuje objednat službu zvýšené údržby místních komunikací (výjezd směrem na obec Pucov) u KSÚS Vysočiny, v rozsahu posyp a prohrnutí uvedené části místních komunikací. Výše úhrady dle skutečně vynaložených nákladů a provedených činností.

Ad 6) Předsedající předložil ZO k diskuzi seznam a termíny kulturních akcí pořádaných obcí na přelomu roků 2023/2024. V diskuzi dospělo ZO k následujícímu kulturnímu programu:

 • Adventní koncert v kostele sv. Jakuba - 3. 12. 2023 – bez nákladů;

 • Rozsvícení obecního vánočního stromu - 3. 12. 2023 - předpokládané náklady do 6.000,- Kč na teplé občerstvení a Mikulášské balíčky pro děti.

Předsedající navrhuje schválit uvedený kulturní výhled s uvedenými náklady.

Ad 7) Předsedající předložil ZO první návrh rozpočtu obce pro rok 2024 k projednání a případné doplnění, zatím však bez uvažovaných akcí a bez dotací. Tento prvotní návrh předpokládá 3.950 tis. Kč příjmů a 3.370 tis. Kč výdajů. ZO nemělo k připravenému návrhu rozpočtu připomínek, tento návrh bude dopracován dle výsledků dalšího jednání tohoto ZO (zejména body 9, 10, 15 a 16), tak aby byl tento na dalším ZO schválen.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 8) Předsedající otevřel k diskuzi využití dotačního titulu POVV 2024. V diskuzi došlo k závěru, že vhodným využitím by byla revitalizace zeleně okolo kostela a na dalších místech v intravilánu obce.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 9) Předsedající předložil ZO žádost o příspěvek Diecézní charita Brno, oblastní charita Třebíč o příspěvek 15.000,- Kč. Vzhledem k velké hodnotě služeb charity pro občany Naloučan se ZO se přiklonilo příspěvek poskytnout formou dotační smlouvy.

Ad 10) Předsedající seznámil ZO se žádostío poskytnutí finančního příspěvku na instalaci Babyboxu v Nemocnici Třebíč od pana xxxxxxyxxxx. Po diskuzi se ZO přiklonilo poskytnout příspěvek ve výši 5.000,- Kč formou dotační smlouvy.

Ad 11) Předsedající předložil několik nabídek na pojištění obecního majetku a odpovědnosti, od 01. 01. 2024 dále. Nejvýhodnější nabídku, cenově i obsahově, podala Hasičská vzájemná pojišťovna ve výši 23.965,- Kč.

Předsedající doporučuje ZO tuto nabídku schválit a uzavřít novou pojistnou smlouvu.

Ad 12) Předsedající předložil nabídky na zpracování projektové dokumentace „Výsadba biokoridorů a realizace tůní“. Nejvýhodnější nabídka byla od fy VZD Invest, přičemž přesný rozsah realizací bude upřesněn po diskuzi se Státním pozemkovým úřadem ČR, který je také schopen některé biokoridory realizovat.

Ad 13) Předsedající předložil ZO návrh velitele jSDHo na odměny jejím členům – základní odměna 500,- Kč (včetně daně) všem členům jednotky, dle uzavřených dohod. Osmi členům jSDHo byla navýšena odměna o 100,- Kč (včetně daně) z důvodu realizace jednoho zásahu. Jednomu členovi jSDHo byla navýšena odměna o 100,- Kč (včetně daně) za údržbu hasičské techniky. Přesný výčet odměn je přílohou tohoto zápisu.

Předsedající navrhuje schválit navržené odměny členům jSDHo.

Ad 14) Předsedající navrhl ZO navýšení částky na dary obyvatelům při významném životním jubileu na 1.500,- Kč a při narození dítěte na 5.000,- Kč, s platností od 01.01.2024.
dále předložil ZO návrh na nákup 30 ks obrazových knih vydavatelství FOTO-VIDEO Kunc v hodnotě cca 10.000,- Kč jako dary při významném životním jubileu.

a) Předsedající navrhuje novou výši darů schválit.

b) Předsedající navrhuje schválit nákup knih.

Ad 15) Předsedající předložil ZO návrh smlouvy o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků – kolektivní systém NEVAJGLUJ a.s. Po diskuzi se ZO přiklonilo k názoru, že hypotetický výnos pro obec by ve srovnání s administrativou a možnými náklady byl marginální a tedy se rozhodlo k systému „Nevajgluj“ nepřistoupit. Systém „Nevajgluj“ je určen spíše pro větší obce, které mají problém se znečišťování veřejných prostranství řádově větší nežli obec Naloučany.

Ad 16) Předsedající předložil ZO návrh smlouvy o úhradě nákladů na likvidaci a soustřeďování vybraného plastového odpadu – Procter & Gamble Czech Republic s.r.o. ZO ze stejných důvodů jako v případě „Nevajgluj“ se přiklonilo smlouvu neuzavřít.

Ad 17) Předsedající předložil ZO návrh RO č. 06/2023. Tím je nutno upravit rozpočet na straně příjmů změnou zařazení přijaté dotace na komunikaci pod KD 300.000,-, a zapojení daňových příjmů a nájmu z KD na výdaje na opravu místní komunikace 35.000,- Kč a opravu studny 60.000,- Kč, a dále na straně výdajů navýšení o 10.000,- Kč na splátky úvěru.

Předsedající navrhuje schválit rozpočtové opatření č. 06/2023 v předložené podobě.

Ad 18) Předsedající předložil ZO návrh na optimalizaci čerpání úvěru. Po diskuzi se ZO přiklonilo k realizaci termínovaného vkladu na 2-3 měsíce (dle výhodnosti úrokové sazby) ve výši až 1 milion Kč. ZO se shodlo na vhodnosti optimalizace a navrhlo pověřit předsedajícího průzkumem trhu s následným uzavřením smlouvy s bankou o termínovaném vkladu (případně rozdělit na více termínovaných vkladů) v parametrech výše uvedených.

Ad 19) Předsedající předložil smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro společnost EG.D a.s. na akci „Naloučany, p.č. 1336, smyčka NN, ČEZ“ ve věci vedení nízkého napětí pro realizaci sirény veřejného varování ČEZ v oblasti na Nivách.

Předsedající navrhuje ZO smlouvu schválit.

Ad 20) Předsedající informoval ZO o:

 1. Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 5. 12. 2023

 2. Informace k cenám za uložení a odstranění odpadů pro nadcházející roky

 3. Kanalizace a ČOV Naloučany – Ocmanice – informace o nátoku závadných látek

 4. Doručená a odeslaná pošta

Ad 21) V diskuzi nebylo nic projednáno, tato probíhala při projednávání jednotlivých bodů.


Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:00.

Přílohy zápisu:

 1. Prezenční listina

 2. Návrh RO č. 06/2023

 3. Návrh velitele jSDHo na odměny jejím členům

 

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: Zdeněk Vařílek, František Lysý

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

Usnesení:

č. 086/29-11-2023/4a

ZO schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky obce Naloučany č. 2 / 2023 o místním poplatku ze psů.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

č. 087/29-11-2023/4b

ZO schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky obce Naloučany č. 3 / 2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

č. 088/29-11-2023/5a

ZO schvaluje návrh smlouvu s xxxxxxxxxxxxxxxx na zimní údržbu obecních komunikací.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

č. 089/29-11-2023/5b

ZO schvaluje objednávku pro KSÚS Vysočina na zvýšenou zimní údržbu části obecních komunikací.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

č. 090/29-11-2023/6

ZO schvaluje seznam a termíny kulturních akcí pořádaných obcí na přelomu roků 2023/2024 včetně nákladů

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

č. 091/29-11-2023/9

ZO schvaluje žádost o příspěvek Diecézní charita Brno, oblastní charita Třebíč o příspěvek ve výši 15.000,- Kč a uzavření dotační smlouvy.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

2

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

č. 092/29-11-2023/10

ZO schvaluje žádost o příspěvek na realizaci Babyboxu v Nemocnici Třebíč od pana xxxxxxxxxxxx, a to ve výši 5.000,- Kč a uzavření dotační smlouvy.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

č. 093/29-11-2023/11

ZO schvaluje uzavření smlouvy na pojištění obecního majetku a odpovědnosti s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

č. 094/29-11-2023/13

ZO schvaluje navržené odměny členům jSDHo.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

č. 095/29-11-2023/14a

ZO schvaluje navýšení částky na dary obyvatelům při významném životním jubileu na 1.500,- Kč a při narození dítěte na 5.000,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

č. 096/29-11-2023/14b

ZO schvaluje nákup 30 ks obrazových knih vydavatelství FOTO-VIDEO Kunc.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

č. 097/29-11-2023/15

ZO neschvaluje návrh smlouvy s NEVAJGLUJ a.s.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

7

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

č. 098/29-11-2023/16

ZO neschvaluje návrh smlouvy s Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

7

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

č. 099/29-11-2023/17

ZO schvaluje návrh RO č. 6/2023.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

č. 100/29-11-2023/18

ZO schvaluje pověření předsedajícího průzkumem trhu s následným uzavřením smlouvy s bankou o termínovaném vkladu (případně rozdělit na více termínovaných vkladů).

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

č. 101/29-11-2023/19

ZO schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro společnost EG.D a.s. „Naloučany, p.č. 1336, smyčka NN, ČEZ“ (siréna VV).

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: Zdeněk Vařílek, František Lysý

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

Na úřední desce vyvěšeno dne: 18. 12. 2023

Z úřední desky sňato dne: ……………………………

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.


| Autor: administrator | Vydáno dne 18. 12. 2023 | 361 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace