Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 20. 12. 2023

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 20. 12. 2023Místo konání: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Začátek: 18:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín,Vařílek Zdeněk, Mgr. Chládek Petr, Nováček Bohumil, Beneš Rostislav, Ing. Lysý František

Omluven: Sklenář Roman

Hosté: -

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. POVV 2024 – příprava vhodného obsahu dotace
 4. Dotace Fondu Vysočiny 2024 – výběr vhodných dotačních titulů Kraje Vysočina pro rok 2024
 5. Návrh rozpočtu obce Naloučany pro rok 2024 – projednání a schválení
 6. Inventury 2023 – složení komise, termín inventur – schválení
 7. Dohody o provedení práce pro rok 2024 – návrh dohod a výše odměn, schválení
 8. Odměny členů ZO od 01. 01. 2024 – návrh výše odměn, schválení
 9. Dodatky smluv v oblasti odpadového hospodářství, AVE CZ a ESKO-T – projednání, schválení
 10. Výsadba biokoridorů a realizace tůní – projednání realizace dle upřesnění SPÚ
 11. Nákup defibrilátoru AED LINE – nabídka na pořízení
 12. RO č. 07/2023 – projednání schválení
 13. Žádost o sponzorský pro dar HC Naloučany od PBS Velká Bíteš – projednání schválení
 14. Informace:
 • Zahájení řízení JPÚ Naloučany – informace o zahájení 16. 12. 2023-12-12
 • Tříkrálová sbírka 2024 – termín 06. 01. 2024 od 10:00
 • Doručená a odeslaná pošta

      15.    Diskuze, různé

 

Zapisovatel: Petr Chládek

Ověřovatelé zápisu: Bohumil Nováček, Rostislav Beneš

 

Ad 1) Zasedání Zastupitelstva obce Naloučany (dále „ZO“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce p. Havlíčkem Antonínem (dále jako „předsedající“).

Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Naloučany po dobu nejméně 7 dní, a to od 12. 12. 2023 do 20. 12. 2023. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je šest členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající určil ověřovateli zápisu p. Bohumila Nováčka a Rostislava Beneše a zapisovatelem Petra Chládka K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl předsedajícím doplněn o další body:

12.  RO č. 07/2023 – projednání schválení

13.  Žádost o sponzorský pro dar HC Naloučany od PBS Velká Bíteš

Tyto záležitosti vznikly po zveřejnění pozvánky. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Ten byl následně schválen.

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

Ad 3) Předsedající informoval ZO o možnosti využít financování z programu POVV 2024 Kraje Vysočina. Po diskuzi se ZO shodlo na využití dotace na údržbu a výsadbu zeleně na veřejných prostranstvích v intravilánu obce, zejména pak s důrazem na revitalizaci vzrostlých stromů okolo kostela.

       Předsedající navrhuje schválit žádost o dotaci v předloženém obsahu a rozsahu.

Ad 4) Předsedající předložil ZO seznam dotačních titulů z programu Fond Vysočiny 2024 a vyzval zastupitele k výběru vhodných titulů pro obec Naloučany. Po diskuzi se ZO shodlo na tom, že se pokusí využít dotační titul "Bavíme se na Vysočině" na spolufinancování Prázdninového (Na)loučení 2024.

       Předsedající tedy navrhuje schválit podání žádostí o dotaci z uvedeného dotačního titulu Kraje Vysočina.

Ad5) Předsedající seznámil ZO s návrhem rozpočtu na rok 2024 (návrh byl zveřejněn na úřední desce obce dle nařízení ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, par. 11, odst. 3 dne 4. 12. 2022, tj. min. 15 dní před zasedáním FV a ZO, a je přílohou tohoto zápisu). V roce 2024 by obec Naloučany měla dle návrhu rozpočtu hospodařit s celkovými příjmy ve výši 3.955.000,- Kč, výdaje jsou předpokládány ve výši 3.375.000,- Kč. Na straně výdajů je počítáno se všemi akcemi schválenými na minulých zasedáních ZO, příjmovou stranu rozpočtu budou naplňovat prostředky z dotací dle vývoje žádostí, poplatky za svoz odpadu a daně. Vzhledem ke skutečnosti, že nebyla dosud dodavatelem vystavena faktura na dodávku stromků a materiálu pro jejich výsadbu, a není předpoklad jejího doručení a uhrazení v roce 2023, je nutno do výdajů dodatečně provést úpravu o předpokládanou částku 150.000,- Kč, čímž budou celkové výdaje ve výši 3.525.000,- Kč. 

       Předsedající navrhuje schválit předložený návrh rozpočtu s uvedenou změnou.

Ad 6) Předsedající předložil ZO návrh na složení inventurní komise pro provedení inventury obecního majetku:

 • Beneš Rostislav, předseda
 • Vařílek Zdeněk, člen
 • Roman Sklenář, člen

       Termín konání provedení fyzické inventury majetku bude stanoven předsedou inventurní komise (možné je i průběžné provádějí inventur), konečný termín provedení inventury byl navržen do 31. 01. 2024.

Ad 7) Předsedající předložil ZO dohody o provedení práce pro Obec Naloučany v roce 2024, jejichž seznam je uveden v příloze zápisu. Výše odměn uvedených v dohodách je upravena tak, aby respektovaly hladinu zákonné minimální mzdy v ČR, tj. výše odměn naroste o 9,2% meziročně.

       Předsedající navrhuje schválit dohody o provedení práce v předloženém znění.

Ad 8) Předsedající předložil ZO návrh na výši odměn členů ZO od. 1. 1. 2024. V diskuzi byl vznesen návrh, aby se valorizace mezd týkala zejména starosty a místostarosty z důvodu největšího objemu práce a neustále narůstajících povinností ze strany státu na tyto role. U ostatních funkcí se odměny měnit nebudou. Odměny budou tedy vypláceny v této výši:

Funkce

Odměna / měsíc (před zdaněním)

Starosta

18.000,- Kč

Místostarosta

7.675,- Kč

Předseda výboru

675,- Kč

Člen ZO

460,- Kč

 

      Předsedající navrhuje schválit výši odměn neuvolněným členům ZO Naloučany v předložené podobě.

Ad 9) Předsedající seznámil ZO s dodatky smluv v oblasti odpadového hospodářství se společnostmi AVE CZ a ESKO-T. V obou případech jde o navýšení cen za svoz komunálního odpadu o cca 15%. Dále seznámil ZO s novým ceníkem společnosti EKO-KOMv oblasti odměn za tříděný odpad.

Předsedající navrhuje schválit dodatky smluv se společnostmi AVE CZ a ESKO-T v předložené podobě.

Ad 10) Předsedající seznámil ZO se záměrem Státního pozemkového úřadu (SPÚ) na projektování a výsadbu lokálního biokoridoru mezi Doubravou a Jasinkami (LBK1) v rámci realizace společných opatření pozemkových úprav. SPÚ zpracuje na své náklady projektovou dokumentaci a provede realizaci. Náklady na straně obce se neočekávají. Současně předsedající předložil nabídky na zpracování projektového dokumentace pro realizaci regionálního biokoridoru (RK1 – na Šafářkách a RK2 na Ráji), kdy jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka od firmy VZD Invest. Náklady na projektovou dokumentaci a realizaci RK 1 a RK2 by měly být hrazeny ze 100% z dotačních zdrojů.

Předsedající doporučuje ZO záměr realizace biokoridoru LBK1 ze strany SPÚ a současně výběr dodavatele na realizaci projektové dokumentace biokoridorů RK1 a RK2 schválit.

Ad 11) Předsedající předložil ZO nabídku na pořízení defibrilátoru AED. Po diskuzi se ZO přiklonilo defibrilátor nepořídit.

Ad 12) Předsedající předložil ZO návrh RO č. 07/2023. Tím je nutno upravit rozpočet na straně příjmů změnou zařazení nových příjmů, změnou narozpočtování přijaté dotace na kapličku a na hasiče a dále na straně výdajů v úpravě částek na opravu kapličky a provozu knihovny dle skutečnosti.

Předsedající navrhuje schválit rozpočtové opatření č. 07/2023 v předložené podobě.

Ad 13) Předsedající předložil ZO návrh na možnost získání sponzorského daru pro podporu HC Naloučany od PBS Velká Bíteš ve výši 5000,- Kč na nové dresy. Znamená to podání žádosti o dotaci u PBS, v případě jejího schválení uzavření smlouvy a následný nákup dresů ve výši dotace. Administrativu této žádosti a realizaci provede vedoucí HC Naloučany p. XXX xxxxxx.

Předsedající navrhuje schválit podání této žádosti, s následným uzavřením smlouvy a přijmutím daru a nákupem dresů ve výši dotace.

Ad 14) Předsedající informoval ZO o:

 • Zahájení řízení JPÚ Naloučany – informace o zahájení 16. 12. 2023-12-12
 • Tříkrálová sbírka 2024 – termín 06. 01. 2024 od 10:00
 • Doručená a odeslaná pošta

Ad 15) V diskuzi nebylo nic projednáno, tato probíhala při projednávání jednotlivých bodů.

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:00.

 

Přílohy zápisu:

 1. Prezenční listina
 2. Návrh rozpočtu obce na rok 2024
 3. Seznam dohod o provedení práce pro Obec Naloučany v roce 2024
 4. Návrh RO č. 07/2023
   

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: Bohumil Nováček, Rostislav Beneš

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


 

Usnesení:

 

č. 102/20-12-2023/3

ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z programu POVV 2024 Kraje Vysočiny na údržbu a výsadbu zeleně v intravilánu obce, zejména pak s důrazem na revitalizaci vzrostlých stromů okolo kostela.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 103/20-12-2023/4

ZO projednalo a schválilo obsah dotace programu Fond Vysočiny 2024 a podání žádosti o poskytnutí dotace z tohoto dotačního titulu.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 104/20-12-2023/5

ZO projednalo a schválilo rozpočet Obce Naloučany na rok 2024 v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 105/20-12-2023/6

ZO projednalo a schválilo způsob provedení inventury obecního majetku a složení inventurní komise v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 106/20-12-2023/7

ZO projednalo a schválilo dohody o provedení práce pro Obec Naloučany v roce 2024 v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro:

4

Proti:

0

Zdrželi se:

2

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 107/20-12-2023/8

ZO projednalo a schválilo odměny neuvolněných členů ZO Naloučany platné od 1. 1. 2024 v předložené výši.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 108/20-12-2023/9

ZO projednalo a schválilo dodatky smluv se společnostmi AVE CZ a ESKO-T v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 109/20-12-2023/10a

ZO schvaluje záměr SPÚ připravit projektovou dokumentaci na realizaci biokoridoru LKB1.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 110/20-12-2023/10b

ZO schvaluje návrh smlouvy s firmou VZD Invest pro zpracování projektové dokumentace na realizaci biokoridoru RB1 a RB2.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 111/20-12-2023/11

ZO neschválilo nákup defibrilátoru AED.

Výsledek hlasování

Pro:

0

Proti:

5

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 112/20-12-2023/12

ZO schvaluje návrh RO č. 7/2023.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

č. 113/20-12-2023/113

ZO schvaluje podání této žádosti ve výši 5000,-, s následným uzavřením smlouvy a přijmutím daru a nákupem dresů ve výši dotace za účelem podpory HC Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro:

5

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

Zapsal: Petr Chládek

Ověřil: Bohumil Nováček, Rostislav Beneš

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Na úřední desce vyvěšeno dne:         2. 1. 2024

Z úřední desky sňato dne:

 

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění zápisu a usnesení Zastupitelstva obce Naloučany s omezeným rozsahem zpřístupňovaných osobních údajů.


| Autor: administrator | Vydáno dne 02. 01. 2024 | 399 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace