Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 10.12.2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 10.12.2010Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 17:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman, Pospíšil Jaromír, Lysý František, Káfuněk Radek

Nepřítomni: -----

Hosté: Netrda František, Moulisová Šárka

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Inventury a volba inventurní komise
 4. Odměny za činnosti vykonávané občany pro obec 
 5. Rozpočtové provizorium pro rok 2011
 6. Plán činností na rok 2011
 7. Návrh na odprodej nemovitosti č.p. 44 obci Naloučany,  pí. Gallová
 8. Nákup nového majetku obce – sněhová fréza, atd.
 9. Žádost o povolení průjezdu – „O zlomenou poloosu“, 27. - 29. 5. 2011
 10. Informace starosty: informace z došlé a odeslané pošty
 11. Diskuze

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Káfuněk Radek, Bureš Jaroslav

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

 

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé.

 

Ad 3) Starosta obce seznámil zastupitelstvo s nutností provést inventuru obecního majetku a následně navrhl složení inventurní komise, která ji provede:

 • Sklenář Roman - předseda komise
 • Bureš Jaroslav  - člen
 • Káfuněk Radek – člen

Termín konání inventury byl stanoven na středu 29. 12. 2010 v 10:00

 

Ad 4) Starosta obce přednesl zastupitelstvu záměr vyplatit odměny občanům, kteří vykonávali činnosti pro obec Naloučany. Seznam občanů a výše odměn jsou uvedeny v příloze č. 1.

 

Ad 5) Účetní obce Ing. Kršková předkládá ZO ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 4 dle přílohy č. 2 (úpravy rozpočtu v souvislosti s dotacemi a společenskými akcemi v 10/2010), návrh rozpočtového provizoria pro rok 2011 (není schválen rozpočet na rok 2011) a návrh rozpočtového výhledu na období 2011 až 2015 dle přílohy č. 3.

Navržená pravidla rozpočtového provizoria:

 • běžné výdaje obce budou měsíčně čerpány ve výši 1/12 výdajů předchozího roku (2010)

 • platnost provizoria je od 1.1.2011 až do doby schválení rozpočtu na r. 2011

 

Ad 6) Starosta obce seznámil ZO s hrubými rysy plánu činností na rok 2011 a na roky následující a vyzval zastupitele, aby tento plán doplnili o další návrhy.

 1. Program obnovy venkova (POV), dotace cca 60%, zaručená částka cca 104.000.- Kč, celkově tedy cca  170.000,- Kč, návrh na realizaci:
 2. Parkové úpravy kolem kostela a pomníku padlým, umístění laviček na hřbitov a ke kostelu
 3. Opravy KD (rozvod elektřiny, osvětlení)
 4. Možné opravy č.p. 43 (škola) v závislosti na dalším využití budovy, dotace
 5. Sečení obecních pozemků – spolupráce s SDH, zahrnutí pozemků v okolí regulační plynové stanice a stráně u silnice k mostu do obhospodařovaných pozemků
 6. Projektová dokumentace na kanalizaci – dokončení, DUR a SP
 7. Projektová dokumentace protipovodňových opatření – vypracování, DUR a SP, celkem cca 500 až 600 tis. Kč, dotace
 8. Pořízení druhého velkoobjemového kontejneru a bioodpad a zřízení trvalých stanovišť těchto kontejnerů, dotace
 9. Heraldické symboly obce, návrh cca 8.000,- Kč, pořízení cca 90.000,- Kč
 10. Koupě nemovitosti č.p. 44 (stará hospoda vedle KD)
 11. Opravy nemovitosti č.p. 44, závislé na koupi nemovitosti, možné dotace

ZO toto vzalo na vědomí. Podrobně se bude plán činností a jednotlivé body řešit a schvalovat na následujícím zasedání ZO.

 

Ad 7) Starosta obce seznámil ZO s nabídkou p. Gallové, zástupkyně všech současných majitelů budovy č.p. 44 (bývalá hospoda a Jednota – vedle KD) na odprodej této nemovitosti obci Naloučany. Pozemek pod budovou je majetkem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vlastnické vztahy k tomuto pozemku by musel řešit nabyvatel nemovitosti.

 

Ad 8) Starosta obce předložil návrh na nákup nového vybavení obce:

 • Sněhová fréza (nutnost udržovat v zimě schůdný nově vybudovaný chodník k mostu – směr Ocmanice)

 • Turistická navigace (přesné zaměření polohy hranic katastru a hraničních kamenů a jejich digitalizace pro další zpracování)

ZO toto bere na vědomí. Podrobně se budou jednotlivé body řešit a schvalovat na následujícím zasedání ZO.

 

Ad 9) Obecním úřadem byla přijata žádost Veteran Car Club Třebíč a Veteran Vehicle Club Březník o povolení průjezdu obcí a lesními cestami v katastru obce Naloučany v rámci 20. ročníku závodu „O zlomenou poloosu“ v termínu 27. – 29. 5. 2011, průjezd cestou okolo potoka Jasinka, termín průjezdu 28.5.2010.

ZO toto bere na vědomí. O vyjádření k této žádosti požádá Myslivecké sdružení Naloučany a konečné usnesení přijme na následujícím zasedání ZO.

 

Ad 10) Starosta seznámil zastupitelstvo s materiály z přijaté pošty a s případnou odeslanou reakcí na ně. Dále informoval o možnosti zúčastnit se rozličných kurzů či školení. Případná účast na nich je plně na uvážení jednotlivých zastupitelů.

 

Ad 11) V diskusi nebylo nic projednáváno.

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Káfuněk Radek, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

 

Usnesení :

 

č. 032/10-12-2010/3

ZO projednalo a schválilo složení inventurní komise a termín konání inventury obecního majetku

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: členové inventurní komise, celé ZO

 

č. 033/10-12-2010/4

ZO projednalo a schválilo vyplacení odměn dle seznamu v příloze č. 1

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

 

č. 034/10-12-2010/5

ZO projednalo a schválilo předložený návrh rozpočtového opatření č. 4 dle přílohy č. 2 (úpravy rozpočtu v souvislosti s dotacemi a společenskými akcemi v 10/2010),

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

 

č. 035/10-12-2010/5

ZO projednalo a schválilo předložený návrh rozpočtového provizoria pro rok 2011 (není schválen rozpočet na rok 2011)

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

 

č. 036/10-12-2010/5

ZO projednalo a schválilo předložený návrh rozpočtového výhledu na období 2011 až 2015 dle přílohy č. 3.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Kršková Veronika

 

č. 037/10-12-2010/7

ZO projednalo nabídku p. Gallové na odprodej budovy č. 44 obci Naloučany a pověřilo starostu p. Havlíčka Antonína, aby vstoupil v jednání s pí. Gallovou i s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových za účelem zjištění podrobných podmínek prodeje nemovitosti, resp. převodu pozemku.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Káfuněk Radek, Bureš Jaroslav

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce NaloučanySouvisející články:
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 9. 2. 2012 (21.02.2012)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 14. 1. 2012 (22.01.2012)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 30. 10. 2011 (03.11.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 24. 9. 2011 (06.10.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 25.6.2011 (03.07.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 25.6.2011 v 19:00 (17.06.2011)
ZU2010+ZPH2010 (07.06.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 15.5.2011 (20.05.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 9.4.2011 v 18:00 (02.04.2011)
Veřejná vyhláška (22.03.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 7.3.2011 (10.03.2011)
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (08.03.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 7.3.2011 v 17:30 (27.02.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 15.2.2011 (15.02.2011)
Návrh rozpočtu Obce Naloučany pro rok 2011 (13.02.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 15.2.2011 v 18:00 (09.02.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 16.1.2011 (21.01.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany 16.1.2011 v 16:00 (09.01.2011)
Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení soupisu nároků vlastníků pozemků Komplexní pozemkové úpravy Naloučany (14.11.2010)
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 7.11.2010 (08.11.2010)
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Naloučany 2010 (17.10.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 1.10.2010 (16.10.2010)
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce (27.09.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.8.2010 (27.08.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.5.2010 (01.06.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.5.2010 (01.06.2010)
| Autor: administrator | Vydáno dne 17. 12. 2010 | 5120 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace