Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 14. 1. 2012

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 14. 1. 2012Místo konání: Obecní úřad Naloučany 

Začátek: 16:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Sklenář Roman, Vařílek Zdeněk, Lysý František, Káfuněk Radek,

Nepřítomni: Pospíšil Jaromír - omluven

Hosté: Korchan Ondřej

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Plán činností na rok 2012
 4. Obsah dotačního titulu POV Vysočina 2012 – stanovení obsahu dotace
 5. Dlouhodobý pronájem KD v roce 2012, p. Korchan
 6. Kácení dřevin rostoucích mimo les na parcelách č. 778/1 dle KN, v k.ú. Naloučany a parcelách č. 776, 777/1, 777/2, 778/1 a 778/2 dle PK v k.ú. Naloučany- stanovení způsobu a podmínek kácení
 7. Životní jubilea občanů obce, narození dítěte – dary, konkrétní podmínky
 8. Informace:

- Plnění rozpočtu k 31.12.2011 – informace
- Projekt Mikroregionu Náměšťsko – poptávka dodavatelů energií pro obce
- Tříkrálová sbírka 2012
- Doručená a odeslaná pošta

     9. Diskuze

 Zapisovatel: Lysý František

 Ověřovatelé zápisu: Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman

 

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

 Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

 Ad 3) Starosta obce předložil ZO plán činností na rok 2012

Návrh na realizaci:

 • Pokračování příprav na stavbu kanalizace
 • Rekonstrukce č.p. 44 – dotační program
 • Nový nátěr železné lávky přes řeku Oslavu
 • Revitalizace dětských hřišť – dotační program
 • Výměnu oken v č.p. 43 (škola) a č.p. 29 (KD) – dotační program Zelená úsporám

Společenské akce:

 • Pálení čarodějnic
 • Dětský den
 • Tradiční pouť
 • Dětský den
 • Setkání seniorů
 • Drakyáda
 • Vánoční besídka
 • Zdobení a rozsvícení vánočního stromu

 Starosta obce navrhuje schválit tento plán.

Ad 4) Kraj Vysočina v tomto roce opět otevřel dotační titul Program obnovy venkova Vysočiny 2012 (POVV 2012). Starosta obce navrhuje požádat v rámci POV o dotaci na:

 • Výměnu oken v č.p. 43 (škola) a č.p. 29 (KD) – alternativně program Zelená úsporám
 • Úpravu veřejného prostranství v obci – zajištění svahu před č.p. 1 proti erozi instalací netkané textilie a osazením vhodných rostlin a zajištění svahu prostranství pod KD pomocí terasové opěrné zdi, vyrovnání povrchu a zatravnění prostranství

 Starosta vzhledem k podmínkám POVV 2012 navrhuje jako obsah dotace úpravu veřejných prostranství v obci Naloučany.

 Ad 5) Starosta obce informoval ZO o vypršení platnosti stávající smlouvy s p. Korchanem Rudolfem na pronájem spodní části KD. Novou smlouvu na dlouhodobý pronájem spodní části KD navrhuje starosta obce uzavřít s Klubem karetních a společenských her (KKSH) zastoupeným p. Korchanem Ondřejem. Záloha na energie hrazená KKSH bude činit 1.600,-/měsíc a splatná bude vždy k 15. následujícího měsíce. Za každý víkendový den, který nebude spodní část KD přístupná veřejnosti z důvodů nezpůsobených KKSH bude tato záloha snížena o 200,-. Na konci roku bude provedeno vyúčtování dle skutečně spotřebované energie. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání jednoho roku.

Starosta navrhuje schválit tento návrh.

Ad 6) Starosta obce předložil ZO rozhodnutí OÚ Naloučany, kterým bylo povoleno kácení dřevin rostoucích mimo les na parcelách č. 778/1 dle KN, v k.ú. Naloučany a parcelách č. 776, 777/1, 777/2, 778/1 a 778/2 dle PK v k.ú. Naloučany za účelem omlazení porostu a odstranění přestárlých dřevin, jenž mohou být zdrojem ohrožení zdraví a života osob a zdrojem škod na soukromém majetku. Starosta obce navrhuje toto kácení provést samovýrobou palivového dřeva občany obce Naloučany a za těchto pravidel a podmínek:

 • Kácení označených dřevin bude umožněno nahlášeným občanům obce Naloučany, vytěžené dřevo jim bude odprodáno za cenu 100,-/bm3.
 • Zpoplatněna bude veškerá kulatina nad Ø5cm
 • Zisk z takto odprodaného dřeva bude použit na nákup nových sazenic a ochranných prostředků pro následnou péči.
 • Zájemci se nahlásí na OÚ Naloučany, p. Havlíček A. v termínu od 23. – 31. 1. 2012
 • Kácení bude nutno dokončit do 30. 4. 2012
 • Každý, komu bude umožněno kácení, bude povinen zúčastnit se výsadby nových sazenic – předběžně měsíc květen.

 Ad 7) ZO svým usnesení č. 033/25-06-2011/13 na zasedání dne 25. 6. 2011 schválilo obdarovávání občanů u příležitosti významných životních jubileí či narození dítěte. Nyní je nutno stanovit konkrétní podobu. Bylo navrženo obdarovávat ženy i muže knihou leteckých fotografií Vysočiny a dárkovým balíčkem. Ženy navíc obdrží kytici.

Starosta navrhuje schválit tento návrh.

Ad 8) Starosta informoval ZO o:

 • Plnění rozpočtu k 31.12.2011 – k nahlédnutí předložil výpis finančních toků obce
 • Projektu Mikroregionu Náměšťsko na poptávku dodavatelů energií pro obce – cílem je získat nejnižší cenu za energie pro obce mikroregionu
 • Tříkrálovou sbírkou 2012 bylo v obci Naloučany vybráno 5.440,- Kč. Poděkování zaslouží všichni mladí koledníci, jichž byl letos hojný počet, a pí. Marta Valová, která sbírku organizovala.

ZO bere toto na vědomí

Ad 9) V diskusi nebylo nic projednáno

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk

         Sklenář Roman

      Havlíček Antonín 
starosta obce Naloučany


Usnesení :

č. 001/14-01-2012/3

ZO projednalo a schválilo přeložený plán činností na rok 2012 

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, celé ZO

 

č. 002/14-01-2012/4

ZO projednalo a schválilo navržený obsah dotace POV Vysočina na rok 2012

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 003/14-01-2012/5

ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy na dlouhodobý pronájem spodní části KD sKlubem karetních a společenských her (KKSH) zastoupeným p. Korchanem Ondřejem za stanovených podmínek.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Sklenář Roman

 

č. 004/14-01-2012/6

ZO projednalo a schválilo navržený způsob a podmínky kácení dřevin rostoucích mimo les na parcelách č. 778/1 dle KN, v k.ú. Naloučany a parcelách č. 776, 777/1, 777/2, 778/1 a 778/2 dle PK v k.ú. Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Vařílek Zdeněk

 

č. 005/14-01-2012/7

ZO projednalo a schválilo návrh na konkrétní podobu darů pro občany Naloučan u příležitosti významných životních jubileí.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, celé ZO

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Vařílek Zdeněk

         Sklenář Roman

      Havlíček Antonín 
starosta obce Naloučany


Související články:
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 9. 2. 2012 (21.02.2012)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 30. 10. 2011 (03.11.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 24. 9. 2011 (06.10.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 25.6.2011 (03.07.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 25.6.2011 v 19:00 (17.06.2011)
ZU2010+ZPH2010 (07.06.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 15.5.2011 (20.05.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 9.4.2011 v 18:00 (02.04.2011)
Veřejná vyhláška (22.03.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 7.3.2011 (10.03.2011)
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (08.03.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 7.3.2011 v 17:30 (27.02.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 15.2.2011 (15.02.2011)
Návrh rozpočtu Obce Naloučany pro rok 2011 (13.02.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 15.2.2011 v 18:00 (09.02.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 16.1.2011 (21.01.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany 16.1.2011 v 16:00 (09.01.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 10.12.2010 (17.12.2010)
Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení soupisu nároků vlastníků pozemků Komplexní pozemkové úpravy Naloučany (14.11.2010)
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 7.11.2010 (08.11.2010)
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Naloučany 2010 (17.10.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 1.10.2010 (16.10.2010)
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce (27.09.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.8.2010 (27.08.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.5.2010 (01.06.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.5.2010 (01.06.2010)
| Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 22. 01. 2012 | 6569 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace