Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 15.5.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 15.5.2011Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 18:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman, Lysý František, Káfuněk Radek, Pospíšil Jaromír

Nepřítomni:

Hosté:   Netrda František, Moulisová Šárka

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce „Zásobování pitnou vodou v obci Naloučany“, VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí - schválení
 4. Smlouva o dílo, p. Vala Aleš, parkové práce a úpravy - schválení
 5. POVV 2011, nabídky na realizaci p. Matoušek Vladimír, topení, a Oslavan, a.s., stavební práce, - schválení dodavatelů a uzavření smluv o dílo, termíny realizace
 6. Rekonstrukce nemovitosti č.p. 44 – nabídka spolupráce RPA Brno a  RRA Vysočina, čerpání dotací, příprava projektu
 7. Plán společných zařízení v rámci KPÚ - schválení
 8. Přezkoumání hospodaření obce Naloučany za rok 2010 – seznámení s výsledkem
 9. Závěrečná kontrolní prohlídka v rámci vydání kolaudačního souhlasu -  seznámení s výsledkem, stanovení dalšího postupu
 10. Řízení o návrhu změny č. 1 ÚP Naloučany -  seznámení s výsledkem, odpověď na podanou námitku, stanovení dalšího postupu
 11. Dětský den 2011 – pí. Moulisová
 12. Informace starosty: Informace z došlé pošty
 13. Diskuse

 

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman

 

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

 

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

 

Ad 3) Starosta obce seznámil ZO s návrhem smlouvy mezi dobrovolným svazkem vodovody a kanalizace se sídlem v Třebíči a obcí Naloučany o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce „Zásobování pitnou vodou“. Výše příspěvku činí cca 8,5% celkových nákladů na realizaci stavby. Starosta navrhuje schválit tuto smlouvu.

 

Ad 4) Starosta obce seznámil ZO s vypracovaným návrhem smlouvy mezi zahradníkem p. Valou Alešem a obcí Naloučany, na základě které budou provedeny parkové práce a úpravy na obecní zeleni. Podrobně byla tato smlouva projednána již na minulém zasedání ZO. Starosta navrhuje schválit tuto smlouvu.

 

Ad 5) Starosta obce seznámil ZO s cenovými nabídkami různých subjektů na opravu topení a stavební práce na objektu č.p. 43 (škola). Po zvážení všech aspektů nabídek navrhuje starosta uzavřít smlouvu o realizaci rekonstrukce topení s p. Matouškem Vladimírem, smlouvu o provedení stavebních prací se společností Oslavan a.s.

 

Ad 6) Starosta obce přednesl ZO postup jednání o získání finančních prostředků na rekonstrukci nemovitosti č.p. 44. Byly osloveny poradenské agentury, které nabízejí pomoc při získávání finančního krytí z dotačních programů a zajišťují přípravu podkladů pro žádosti o dotace. Všechny agentury hodnotí možnost čerpání dotací na rekonstrukci i vzhledem k zamýšlenému budoucímu využití budovy jako zcela reálnou.

 ZO bere toto na vědomí

 

Ad 7) Starosta obce seznámil ZO s potřebou schválit plán společných zařízení v rámci KPÚ. Předložil mapu, na které společně s pověřeným zástupcem obce p. Netrdou Františkem konkretizoval lokality, kterých se společná zařízení týkají. Starosta navrhuje schválit tento plán.

 

Ad 8) Dne 4.5.2011 bylo provedeno Krajským úřadem kraje Vysočina, odborem kontroly, přezkoumání hospodaření obce Naloučany, jemuž předcházelo dílčí přezkoumání dne 11.8.2010. Starosta seznámil ZO s průběhem přezkoumání jehož závěrem je, i díky provedení dílčího přezkoumání, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky v hospodaření obce Naloučany.

ZO bere toto na vědomí

 

Ad 9) Dne 5.5.2011 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka v rámci vydání kolaudačního souhlasu s užíváním vodovodu Naloučany. Prohlídka neodhalila žádné závady v provedení stavby, bylo nutno pouze doložit stanoviska Krajské hygienické stanice kraje Vysočina a fy Telefónica O2 Czech Republic, a.s.. Po jejich doložení byl dne 11.5.2011 vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby vodního díla, tj. „Zásobování pitnou vodou v obci Naloučany“. Jako další postup navrhuje starosta předat stavbu k provozování Vodárenské akciové společnosti, a.s. Třebíč, přičemž majitelem nadále zůstane obec Naloučany. V průběhu měsíců června a července je plánováno uzavírání smluv o zřízení věcného břemene mezi obcí Naloučany a dotčenými majiteli pozemků, dále uzavření smluv o odběru vody mezi Vodárenskou akciovou společností, a.s. Třebíč a jednotlivými odběrateli a následně montáž vodoměrů v domech.

ZO bere toto na vědomí a nemá námitek

 

Ad 10) Starosta seznámil ZO s výsledkem jednání o změně č.1 ÚP obce Naloučany (ČOV), které proběhlo dne 6.5.2011. Změna č.1 nebyla schválena. Manželé Vojkovští podali v zákonné lhůtě námitku proti návrhu nového ÚP, protože ochranné pásmo okolo ČOV okrajem zasahuje na jejich pozemek. Řešením je posunutí ČOV o cca 10-15 m směrem k řece Oslavě, které bude projednáno s Povodí Moravy s.p. V tomto smyslu byla vypracována i odpověď manželům Vojkovským na jejich námitku.

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 11) Host zasedání pí Moulisová Šárka přednesla ZO záměr uspořádat v rámci dětského dne pro děti z obce Naloučany dne 4.6.2011 výlet do ZOO Jihlava. V tento den má ZOO připraven bohatý doprovodný program. Obecní úřad bude hradit dopravu autobusem a vstupné pro děti do 15 let. Je možný i doprovod rodičů do zaplnění kapacity autobusu. Odjezd bude v cca 8:00, návrat odpoledne. O akci bude veřejnost informována na internetu, místním rozhlasem a letáky ve schránkách.

ZO bere toto na vědomí a nemá námitek

 

V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Lysý František
Ověřil: Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman       

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení :

 

č. 022/15-05-2011/3

ZO projednalo a schválilo smlouvu mezi dobrovolným svazkem vodovody a kanalizace se sídlem v Třebíči a obcí Naloučany o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investiční akce „Zásobování pitnou vodou“.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 023/15-05-2011/4

ZO projednalo a schválilo smlouvu mezi zahradníkem p. Valou Alešem a obcí Naloučany, na základě které budou provedeny parkové práce a úpravy na obecní zeleni.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 024/15-05-2011/5

ZO projednalo předložené nabídky a schválilo jako dodavatele oprav p. Matouška Vladimíra (topení) a fy Oslavan a.s. (stavební práce) při rekonstrukci nemovitosti č.p. 43 (škola) v rámci POVV2011.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 025/15-05-2011/7

ZO projednalo a schválilo plán společných zařízení v rámci KPÚ.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Lysý František
Ověřil: Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman       

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Související články:
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 9. 2. 2012 (21.02.2012)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 14. 1. 2012 (22.01.2012)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 30. 10. 2011 (03.11.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 24. 9. 2011 (06.10.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 25.6.2011 (03.07.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 25.6.2011 v 19:00 (17.06.2011)
ZU2010+ZPH2010 (07.06.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 9.4.2011 v 18:00 (02.04.2011)
Veřejná vyhláška (22.03.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 7.3.2011 (10.03.2011)
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (08.03.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 7.3.2011 v 17:30 (27.02.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 15.2.2011 (15.02.2011)
Návrh rozpočtu Obce Naloučany pro rok 2011 (13.02.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 15.2.2011 v 18:00 (09.02.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 16.1.2011 (21.01.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany 16.1.2011 v 16:00 (09.01.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 10.12.2010 (17.12.2010)
Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení soupisu nároků vlastníků pozemků Komplexní pozemkové úpravy Naloučany (14.11.2010)
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 7.11.2010 (08.11.2010)
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Naloučany 2010 (17.10.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 1.10.2010 (16.10.2010)
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce (27.09.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.8.2010 (27.08.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.5.2010 (01.06.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.5.2010 (01.06.2010)
| Autor: administrator | Vydáno dne 20. 05. 2011 | 5691 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace