Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 16.1.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 16.1.2011Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 16:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman, Pospíšil Jaromír, Lysý František, Káfuněk Radek

Nepřítomni:-----

Hosté:   Netrda František , Moulisová Šárka, Kudláč Jiří, Korchan Rudolf

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Žádost o povolení průjezdu – „O zlomenou poloosu“, 27.-29.5.2011
 4. Změna účetní – Ing. Burianová za Ing. Kršková (mateřská dovolená)
 5. Koupě nemovitosti č.p. 44,  pí. Gallová – schválení záměru koupě
 6. Schválení plánu činností na rok 2011
 7. Schválení nákupu nového majetku obce
 8. Projednání a tvorba návrhu rozpočtu 2011
 9. POV – stanovení obsahu dotace
 10. Žádost o příspěvek za HC Naloučany - p. Sklenář Dušan
 11. Žádost o potvrzení dohody o změně hranic pozemku 741/1 a 2 a pozemku 844/1 - p. Klimek Dušan
 12. Návrh nové smlouvy o pronájmu spodní části KD - p. Korchan
 13. Návrh úprav Provozního řádu KD Naloučany
 14. Informace starosty:
 15. informace z došlé a odeslané pošty
 16. Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina  - ukončení mimořádných veterinárních opatření k tlumení nebezpečné nákazy tularémie
 17. Katastrální úřad pro Vysočinu – provedení vkladu práv do katastru nemovitostí  dle smlouvy na výměnu pozemků s ing. Chládkovou ze dne 7.1.2011
 18. Tříkrálová sbírka v obci Naloučany ze dne 9.1.2011 vynesla částku 5.021, Kč, pořadatel pí. Valová Marta, účastníci Burianová Jana, Vala Šimon, Nováček David a Oškera Martin
 19. Diskuze

 

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Sklenář Roman, Pospíšil Jaromír

 

Poznámka : ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Myslivecké sdružení Naloučany bylo dotázáno, zda mají výhrady k průjezdu údolím Jasinky v rámci soutěže „O zlomenou poloosu“ dne 28.5.2011. Ve sdružení panují rozdílné pohledy, nicméně konečné vyjádření jeho předsedy je takové, že výhrady nejsou. Povolení průjezdu je tedy zcela v kompetenci ZO. Podán návrh na povolení průjezdu navrženou trasou.

Ad 4) Stávající účetní obce Ing. Kršková Veronika oznámila ZO, že nastupuje na mateřskou dovolenou a musí tak přerušit svou činnost. Starosta obce navrhuje, aby ji po dobu šesti měsíců v období od 1.2.2011 do 31.7.2011 nahradila Ing. Burianová Milada, sjednaná odměna bude ve stejné výši odměny vyplácené ing. Krškové, zaměstnanecký vztah s novou účetní bude formou dohody o provedení práce. Po tomto období bude v činnosti nadále pokračovat původní účetní.

Ad 5) Starosta obce, pověřený jednáním se zástupkyní vlastníků nemovitosti č.p. 44, informoval ZO, že prodávající souhlasí s úhradou celkové částky při případné koupi ve třech splátkách. Dále pak přednesl vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, které říká, že pozemek st. 14/2 pod touto nemovitostí bude do majetku obce bezplatně převeden poté, co nemovitost bude majetkem obce. Na základě těchto informací navrhuje starosta obce schválit záměr koupě nemovitosti č.p.44.

Ad 6) Starosta obce předložil ZO plán činností na rok 2011.

Návrh na realizaci:

 • Parkové úpravy kolem kostela a pomníku padlým (součást POV), cca 85.000,- Kč
 • Oprava topení a sociálních zařízení v č.p. 43 (bývalá škola, jako součást POV), cca 100.000,- Kč
 • Koupě nemovitosti č.p. 44 (stará hospoda vedle KD) a její nutné opravy, předběžná cena nemovitosti 660.000,- Kč, výsledná cena dle výsledků jednání a nutnosti oprav
 • Sečení obecních pozemků – spolupráce s SDH, zahrnutí pozemků v okolí regulační plynové stanice a stráně u silnice k mostu do obhospodařovaných pozemků, cca 25.000,- Kč
 • Projektová dokumentace na kanalizaci – dokončení, DUR a SP, bez nákladů
 • Pořízení druhého velkoobjemového kontejneru na bioodpad a zřízení trvalých stanovišť těchto kontejnerů, cca 80.000,- Kč

Ad 7) Starosta obce předložil ZO záměr nákupu nového majetku obce

 • VARI systém + příslušenství: bubnová sekačka, radlice na sníh, cca 70.000,- Kč
 • Křovinořez, cca 22.000,- Kč
 • Sportovní vybavení pro volnočasové vyžití děti a mládež, cca 10.000,- Kč

Ad 8) Starosta obce na základě předběžného návrhu účetní obce a výsledků jednání dle bodů 5) až 7) programu předložil ZO k projednání návrh rozpočtu na rok 2011.

Ad 9) Plán činností na rok 2011 – viz. Bod 6) programu ZO, parkové úpravy a opravy č.p. 43 - obsahuje činnosti umožňující čerpání dotací z programu obnovy venkova (POV). Dotace činí cca 60% nákladů, zaručená částka cca 104.000.- Kč, celkově tedy cca  185.000,- Kč. Na uvedené činnosti bude podána žádost o dotaci z fondu POV kraje Vysočina, termín podání žádosti je do 31.1.2011.

Ad 10) ZO byla předložena žádost p. Sklenáře Dušana – kapitána hokejového týmu HC Naloučany – o příspěvek na úhradu pronájmu ledové plochy na zimním stadionu Náměšť n/Osl. za utkání tohoto týmu v rámci Náměšťské hokejové ligy 2010/2011. Na základě dosavadních výsledků týmu a dobrou reprezentaci obce Naloučany podán návrh na schválení příspěvku ve výši 8.000,- Kč.

Ad 11) OÚ Naloučany obdržel upozornění od p. Klimka Dušana na nesrovnalosti při zaměřování pozemků č. 741/1 a 2 a 844/1 v rámci komplexní pozemkové úpravy. Starosta obce provedl fyzickou kontrolu na místě. Uvedl, že pozice vysazených stromů a další geografické prvky odpovídají původním mapám a údajům, které p. Klimek předkládá. Navrhuje proto, aby byla provedena revize zaměření těchto pozemků. Výsledky nového zaměření budou předloženy ZO ke schválení.

ZO toto bere na vědomí.

Ad 12) Starosta obce informoval ZO o vypršení platnosti stávající smlouvy s p. Korchanem  Rudolfem na pronájem spodní části KD a o nutnosti uzavřít smlouvu novou. Správce KD p. Sklenář Roman navrhuje uzavřít smlouvu se současnými podmínkami na dobu jednoho roku, po který bude správcem KD sledována skutečná spotřeba energií. Poté bude uzavřena smlouva nová, která zohlední skutečné náklady na energie.

Ad 13) Správce KD p. Sklenář Roman navrhuje upravit provozní řád KD s platností od 1.4.2011. Úprava spočívá především ve zvýšení sazeb za pronájem a jednotku spotřebované energie při pronájmu KD.

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Sklenář Roman, Pospíšil Jaromír 

    

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení :

č. 001/16-01-2011/3

ZO projednalo a vzhledem k tomu, že se jedná o jubilejní 20. ročník soutěže také schválilo pro tento rok žádost o průjezd vozidel v rámci soutěže „O zlomenou poloosu“ dne 28.5.2011.Bude vybrána dvoučlenná komise z členů ZO, která bude dohlížet na předání a převzetí tratí, aby bylo zajištěno uvedení cest do původního stavu.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

1

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: členové komise, celé ZO

 

č. 002/16-01-2011/4

ZO projednalo a schválilo dočasnou změnu účetní obce za uvedených podmínek.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 003/16-01-2011/5

ZO projednalo nabídku p. Gallové na odprodej budovy č. 44 obci Naloučany a schválilo záměr koupě této nemovitosti.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 004/16-01-2011/6

ZO projednalo a schválilo předložený plán činností na rok 2011.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, celé ZO

 

č. 005/16-01-2011/7

ZO projednalo a schválilo předložený návrh nákupu nového majetku obce

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, celé ZO

 

č. 006/16-01-2011/8

ZO projednalo, doplnilo a schválilo předložený návrh rozpočtu na rok 2011. Rozpočet bude po zapracování připomínek a se zohledněním nákladů dle plánu činností a nákupu na rok 2011 zveřejněn dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, účetní obce

 

č. 007/16-01-2011/9

ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z fondu POV kraje Vysočina na parkové úpravy a opravy č.p. 43 v celkové výši 185.000,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 008/16-01-2011/10

ZO projednalo žádost p. Sklenáře Dušana o příspěvek na pronájem ledové plochy za HC Naloučany. ZO schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 8.000,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, účetní obce

 

č. 009/16-01-2011/12

ZO projednalo a schválilo návrh na uzavření smlouvy s p. Korchanem Rudolfem na dlouhodobý pronájem spodní části KD za navržených podmínek na dobu jednoho roku.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Sklenář Roman

 

č. 010/16-01-2011/13

ZO projednalo a schválilo návrh na úpravu provozního řádu KD Naloučany. Nový provozní řád je k nahlédnutí u správce KD.

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Sklenář Roman, p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Sklenář Roman, Pospíšil Jaromír

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce NaloučanySouvisející články:
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 9. 2. 2012 (21.02.2012)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 14. 1. 2012 (22.01.2012)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 30. 10. 2011 (03.11.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 24. 9. 2011 (06.10.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 25.6.2011 (03.07.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 25.6.2011 v 19:00 (17.06.2011)
ZU2010+ZPH2010 (07.06.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 15.5.2011 (20.05.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 9.4.2011 v 18:00 (02.04.2011)
Veřejná vyhláška (22.03.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 7.3.2011 (10.03.2011)
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (08.03.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 7.3.2011 v 17:30 (27.02.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 15.2.2011 (15.02.2011)
Návrh rozpočtu Obce Naloučany pro rok 2011 (13.02.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 15.2.2011 v 18:00 (09.02.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany 16.1.2011 v 16:00 (09.01.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 10.12.2010 (17.12.2010)
Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení soupisu nároků vlastníků pozemků Komplexní pozemkové úpravy Naloučany (14.11.2010)
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 7.11.2010 (08.11.2010)
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Naloučany 2010 (17.10.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 1.10.2010 (16.10.2010)
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce (27.09.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.8.2010 (27.08.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.5.2010 (01.06.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.5.2010 (01.06.2010)
| Autor: administrator | Vydáno dne 21. 01. 2011 | 6285 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace