Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 25.6.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 25.6.2011Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 19:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman, Lysý František, Pospíšil Jaromír

Nepřítomni: Káfuněk Radek - omluven

Hosté: Netrda František

Program:

1.      Zahájení

2.      Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO

3.      Závěrečný účet obce Naloučany – schválení

4.      Plnění rozpočtu obce Naloučany za 01-05/2011 - informace

5.      Rozpočtové opatření č.1/2011 – přijaté dotace a příspěvky, úpravy a přidání položek

6.      Schválení a vydání změny č. 1 ÚP Naloučany

7.      Schválení uzavření smluv o zřízení věcného břemene v návaznosti na realizaci akce „Zásobování pitnou vodou v obci Naloučany“ – návrhy smluv

8.      Schválení pořízení projektu na rekonstrukci nemovitosti č.p. 44

9.      Obnova tradičních pastvin na Třebíčsku, Český svaz ochránců přírody Kněžice – nabídka spolupráce, podmínky spolupráce

10.  Schválení nabytí pozemku p.č. 14/2 v k.ú. Naloučany (budova č.p. 44) do vlastnictví obce Naloučany od státu, zastoupeného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových – převod nebo odkoupení, případně i jinou navrženou formou

11.  Pořízení lesních hospodářských osnov v návaznosti na Nařízení č. 1/2011 Města Náměšť nad Oslavou

12.  Hrazení bystřin Bělínský potok, Lesy ČR s.p. – stanovisko obce, souhlas se stavbou a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, schválení

13.  Významná životní jubilea občanů obce a narození dítěte – dar od obce, návrh kriterií

14.  Nabídka na poskytnutí geoprostorových dat z ČÚZK

15.  Žádost o dotaci – bioodpady

16.  Nabídka společnosti INFO-EXPRES – uveřejnění článku o obci

17.  Informace:

-          Informace z došlé pošty

-          Návrh novely RUD

-          Uzavřené smlouvy, další postup (VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí, ESKO-T s.r.o., ASEKOL, Kraj Vysočina – POVV, atd.)

-          Realizace akce v rámci POVV

   18. Diskuze

 

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Bureš Jaroslav, Pospíšil Jaromír

 

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

 

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

 

Ad 3) Starosta obce předložil ZO závěrečný účet obce Naloučany za rok 2010, jenž byly zveřejněn na úřední desce obce Naloučany od 6.6.2011 od 24.6.2011 spolu s výsledky kontroly hospodaření obce Krajským úřadem kraje Vysočina, odborem kontroly. Předseda finančního výboru p. Pospíšil navrhuje a doporučuje tento schválit bez výhrad.

 

Ad 4) Starosta obce informoval ZO o průběhu plnění rozpočtu obce Naloučany za období 01-05/2011. Plnění probíhá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2011.

ZO bere toto na vědomí

 

Ad 5) Starosta obce seznámil ZO s nutností přijmout Rozpočtové opatření č. 1/2011 a předložil jej k projednání. Důvodem je především navýšení položek na příjmové straně obdržením příspěvku od dobrovolného svazku vodovody a kanalizace na realizaci investiční akce „Zásobování pitnou vodou“ schváleném usnesením č. 022/15-05-2011/3 na minulém zasedání ZO a dotačním titulem Program obnovy venkova Vysočiny. Vlivem tohoto i dalších příspěvků je možno upravit také výdajovou stranu rozpočtu obce. Rozpočet je bez financování a je vyrovnaný. Předseda finančního výboru p. Pospíšil navrhuje a doporučuje schválit toto rozpočtové opatření. Návrh Rozpočtového opatření č. 1/2011 – viz. Příloha tohoto zápisu.

 

Ad 6) Starosta obce informoval ZO o nutnosti schválit a vydat změnu č.1 ÚP Naloučany. Změna č. 1 ÚP Naloučany zahrnuje zejména změnu umístění ČOV na východní straně obce v souvislosti s plánovanou výstavbou kanalizace. Tato změna respektuje relevantní připomínky manželů Vojkovských tak, že ochranné pásmo ČOV nezasahuje na jejich pozemky. Ostatní připomínky byly shledány jako bezpředmětné. V tomto smyslu budou také manželé Vojkovští vyrozuměni. Starosta navrhuje schválit a vydat změnu č. 1 ÚP Naloučany.

         

Ad 7) Starosta obce seznámil ZO se zněním smluv o zřízení věcného břemene s majiteli pozemků dotčených vybudováním investiční akce „Zásobování pitnou vodou“:

Povinný z VB

k.ú.

LV

Pozemek – p.č.

Netrda František

Naloučany

195

PK st. 4/1

Kovařík Josef

Ocmanice

259

555

Malý Josef

Ocmanice

37

558

Obec Ocmanice

Ocmanice

10001

15, 57

Chmelíček Petr

Naloučany

254

PZE, PK 6

Lesy ČR, s.p.

Naloučany

250

1141/1

Kraj Vysočina

Naloučany

174

1109/2

Povodí Moravy, s.p.

Naloučany

92

1139/9, 1211

Ocmanice 215 535, 544

Králová Ludmila id. 1/2

Homola Stanislav id. 1/2

Ocmanice

51

553, 554

 V případě pozemků, jejichž majiteli jsou Lesy ČR s.p. a Povodí Moravy s.p. je nutno vypracovat znalecké posudky stanovující hodnotu věcného břemene a tuto poté doplnit do smluv. Starosta navrhuje schválit znění smluv.

 

Ad 8) V souvislosti se získáním nemovitosti č. 44 do majetku obce, kdy obec bude usilovat o čerpání dotací na rekonstrukci této budovy, je nutno vypracovat projekt na tuto rekonstrukci. Starosta obce oslovil Ing. Zdeňka Havelku z ING System s.r.o. Třebíč. Dne 28.6.2011 proběhne seznámení Ing. Havelky s budovou. Následně vypracuje cenovou nabídku prací, kterou ZO projedná.

ZO bere toto na vědomí

 

Ad 9) OÚ Naloučany obdržel nabídkuod Českého svazu ochránců přírody Kněžice na převzetí péče o místa, která leží dlouhodobě ladem formou zřízení pastvin a spásání pozemků kravami a ovcemi. Pozemky by byly ČSOP poskytnuty formou dlouhodobého pronájmu. Jelikož nejsou zcela jasně uvedeny podmínky akce, časové posloupnosti a případné závazky z akce vyplívající, vyžádá si OÚ podrobné informace, na jejichž základě posléze rozhodne.

 

Ad 10) V souvislosti se získáním nemovitosti č. 44 do vlastnictví obce navrhuje starosta schválit nabytí pozemku p.č. 14/2 v k.ú. Naloučany (budova č.p. 44) do vlastnictví obce Naloučany od státu zastoupeného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

Ad 11) OÚ Naloučany obdržel nařízení města Náměšť nad Oslavou, kterým se vyhlašuje záměru zadat zpracování lesní hospodářských osnov pro katastrální území obcí v působnosti ORP Náměšť nad Oslavou a to pro lesní majetky do 50 ha. Jelikož obec Naloučany tyto podmínky splňuje a LHO má obec zpracovány a schváleny do roku 2012, starosta obce navrhuje využít tohoto záměru, pro nějž je nutno oznámit hospodářské záměry a požadavky v termínu do 30.11.2011. Zpracováním těchto hospodářských záměrů a požadavků do LHO navrhuje pověřit člena zastupitelstva p. Vařílka Zdeňka, termín předložení ZO do 30.9.2011.

 

Ad 12) OÚ Naloučany obdržel žádost podniku Lesy ČR s.p. o vydání stanoviska obce ke stavbě „Hrazení bystřin - Bělínský potok“ a žádost o schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene u dotčených pozemků. Starosta navrhuje vydat souhlas se stavbou s podmínkou, že veškeré pozemky, na nichž budou zřizovány přístupové cesty k místům stavby, budou uvedeny v  projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení a po realizaci stavby budou tyto pozemky uvedeny minimálně do původního stavu, a schválit znění smlouvy o smlouvě budoucí.

 

Ad 13) Starosta obce navrhuje aby obec Naloučany obdarovávala při příležitosti významných životních jubileí občany Naloučan. Po projednání se ZO jsou navržena tato kriteria: Obdarováváni budou ženy i muži od věku 65 let s intervalem 5 let. Hodnota daru bude doporučena ve výši cca 1.000 Kč. Dále bylo navrženo, že každé dítě, narozené matce s trvalým pobytem v obci Naloučany a která v obci skutečně pobývá, obdrží jako dar hotovost ve výši 3.000 Kč. Účinnost těchto opatření je navržena od 1.1.2012. Do tohoto data lze poskytovat dary k uvedeným výročím pouze na základě návrhů členů ZO po schválení ZO. Dále starosta navrhuje se zpětnou platností schválit příspěvek na dar k významnému životnímu jubileu p. Klímovi Vladimírovi, který byl dlouholetým velitelem místního SDH a řadou služeb podporuje chod obce.

 

Ad 14) OÚ Naloučany obdržel nabídku na poskytnutí geoprostorových dat z ČÚZK. Data jsou poskytována pro potřeby obecních úřadů zdarma, OÚ Naloučany tuto nabídku akceptuje.

 

Ad 15) Starosta obce seznámil ZO s možností pořízení dalšího velkoobjemového kontejneru na bioodpad za čerpání dotací z Fondu Vysočina programu Bioodpady 2011. Celkové náklady na pořízení VOK jsou odhadnuty na 50.000,- Kč, příspěvek z uvedeného programu cca 20.000,- Kč. Starosta navrhuje schválení podání žádosti o dotaci z tohoto programu s uvedenými náklady.

 

Ad 16) OÚ Naloučany obdržel nabídku od společnosti INFO-EXPRES na uveřejnění článku o obci v inzertních novinách vydávaných touto společností. Součástí nabídky byla i žádost o příspěvek ve výši 2.000 Kč této společnosti. Starosta navrhuje umožnit článek otisknout, poskytnutí příspěvku nedoporučuje.

 

Ad 17)

·         Lesní družstvo, prostřednictvím p. Vařílka Zdeňka, informuje o možnosti vybudovat na cestě u vjezdu do údolí potoka Jasinka závoru, a to na náklady Lesního družstva. Tato závora by měla zamezit vjezdu nepovolaným osobám osobními či nákladními vozidly nebo traktory. Průjezdnost cyklostezky zůstane zachována. Stejná závora bude vybudována i na vjezdu od obce Jasenice. Bude projednáno se všemi dotčenými a předloženo ZO ke schválení.

·         Starosta seznámil ZO s návrhem novely rozpočtového určení daní (RUD), který je v těchto dnech projednáván parlamentem ČR. Pokud by byla tato novela schválena, obce velikosti Naloučan by si nepatrně polepšily.

·         ZO byly předloženy k nahlédnutí schválené uzavřené smlouvy s dobrovolným svazkem obcí, společností ESKO-T s.r.o., ASEKOL, krajem Vysočina, atd.

·         Starosta informoval ZO o nabídkách a zprávách které obdržel poštou

ZO bere toto na vědomí

 

Ad 18)  V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Bureš Jaroslav, Pospíšil Jaromír       

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení :

č. 026/25-06-2011/3

ZO projednalo a schválilo bez výhrad závěrečný účet obce Naloučany za rok 2010.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Burianová Milada

 

č. 027/25-06-2011/5

ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1/2011 dle předloženého návrhu.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Burianová Milada

 

č. 028/25-06-2011/6

ZO projednalo, schválilo a vydává v souladu s ustanovením § 54 odst. 2, § 55 odst. 2  a § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č.1 ÚP Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 029/25-06-2011/7

ZO projednalo a schválilo znění smluv o zřízení věcného břemene na dotčených pozemcích v rámci investiční akce „Zásobování pitnou vodou“. Dále pověřilo starostu obce aby nechal vyhotovit požadované znalecké posudky u smluv s Lesy ČR s.p. a Povodí Moravy s.p.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 030/25-06-2011/10

ZO projednalo a schválilo nabytí pozemku p.č. 14/2 v katastru obce Naloučany do majetku obce Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 031/25-06-2011/11

ZO projednalo a schválilo pořízení LHO prostřednictví uvedeného nařízení města Náměšť nad Oslavou. Zpracováním návrhu hospodářských záměrů a požadavků do LHO pověřuje ZO člena zastupitelstva p. Vařílka Zdeňka, termín předložení ZO do 30.9.2011.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Vařílek Zdeněk

 

č. 032/25-06-2011/12

ZO projednalo žádost podniku Lesy ČR s.p. a vydává souhlas s realizací stavby „Hrazení bystřin – Bělínský potok“ s uvedenou podmínkou. Dále ZO schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v předloženém znění.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 033/25-06-2011/13

ZO projednalo a schválilo záměr na obdarovávání občanů Naloučan při životních jubileích dle navržených kriterií s účinností od 1.1.2012. Dále také schválilo příspěvek na dar pro p. Klímu Vladimíra.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, ing. Burianová Milada

 

č. 034/25-06-2011/15

ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočina programu Bioodpady 2011 na pořízení VOK s uvedenými náklady.

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 035/25-06-2011/16

ZO projednalo nabídku a žádost společnosti INFO-EXPRES a neschválilo poskytnutí příspěvku této společnosti ve výši 2.000,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro :

0

Proti :

6

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Bureš Jaroslav, Pospíšil Jaromír       

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany

Příloha: Navrh rozpoctoveho opatreni c. 1


Související články:
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 9. 2. 2012 (21.02.2012)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 14. 1. 2012 (22.01.2012)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 30. 10. 2011 (03.11.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 24. 9. 2011 (06.10.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 25.6.2011 v 19:00 (17.06.2011)
ZU2010+ZPH2010 (07.06.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 15.5.2011 (20.05.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 9.4.2011 v 18:00 (02.04.2011)
Veřejná vyhláška (22.03.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 7.3.2011 (10.03.2011)
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (08.03.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 7.3.2011 v 17:30 (27.02.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 15.2.2011 (15.02.2011)
Návrh rozpočtu Obce Naloučany pro rok 2011 (13.02.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 15.2.2011 v 18:00 (09.02.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 16.1.2011 (21.01.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany 16.1.2011 v 16:00 (09.01.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 10.12.2010 (17.12.2010)
Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení soupisu nároků vlastníků pozemků Komplexní pozemkové úpravy Naloučany (14.11.2010)
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 7.11.2010 (08.11.2010)
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Naloučany 2010 (17.10.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 1.10.2010 (16.10.2010)
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce (27.09.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.8.2010 (27.08.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.5.2010 (01.06.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.5.2010 (01.06.2010)
| Autor: administrator | Vydáno dne 03. 07. 2011 | 6109 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace