Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 7.3.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 7.3.2011Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 17:30 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk, Sklenář Roman, Pospíšil Jaromír, Lysý František, Káfuněk Radek

Nepřítomni: -----

Hosté: Moulisová Šárka

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Schválení návrhu rozpočtu obce Naloučany pro rok 2011
 4. Žádost o vyjádření ke stavbě chatky na parcele č. 1066/18 – p. Kubíček J.
 5. Příkazní smlouva s SDH Naloučany – sečení trávy v roce 2011
 6. Kraj Vysočina – darovací smlouva na parcelu č. 7/4 o výměře 720 m2 (silnice před mostem)
 7. Aktuální výzvy dotačních programů – Fond Vysočiny, RRA Vysočina
 8. Výroční zpráva o stavu bezpečnosti – Policie ČR
 9. Svazek obcí „Skládka TKO“ – zveřejněné informace, valná hromada
 10. Informace starosty:
 • Sběr nebezpečného odpadu 16. 3. 2011
 • Smlouva Webhouse (moduly Vismo)
 • AVE komunální služby, plošný sběr bioodpadů
 • Informace o KPÚ (zcelování)
 • Čistá Vysočina 2011,  úklid veřejných prostranství a okolí silnic kraje Vysočina
 • Koupě nemovitosti č.p. 44
 • Informace z došlé pošty

    11. Diskuse

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Sklenář Roman, Pospíšil Jaromír

Poznámka : ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

Ad 3) Starosta obce seznámil ZO s návrhem rozpočtu na rok 2011 (tento návrh byl vyvěšen na úřední desce od 13.2.2011), ZO tento návrh projednalo. Starosta podal návrh na schválení tohoto rozpočtu.

Ad 4) OÚ Naloučany obdržel žádost p. Kubíčka J. o vyjádření ke stavbě chatky na parcele č. 1066/18, jenž je jeho majetkem. K žádosti byl přiložen geometrický nákres stavby, půdorys i plán vnitřních dispozic. Stavba bude celodřevěná, se sedlovou střechou, bez základů o celkové zastavěné ploše cca 36 m2. Sloužit bude, podle žádosti, především k rekreaci. Starosta navrhuje vydat souhlasné stanovisko.

Ad 5) Starosta obce předložil ZO k projednání návrh nové příkazní smlouvu s SDH Naloučany, zajišťující sečení vybraných travnatých pozemků obce v roce 2011. Plocha určená k sečení byla oproti minulému roku navýšena o pozemek okolo vysokotlaké plynové stanice. Starosta navrhuje tento návrh smlouvy schválit.

Ad 6) OÚ Naloučany obdržel žádost kraje Vysočina o darování nově zaměřeného pozemku p.č. 7/4 o výměře 720 m2 v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků. Jedná se o silnici k novému mostu přes řeku Oslavu. Přiloženým geometrickým plánem je zaměřena trasa vedení telekomunikační sítě, která má být podle budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene zatížena věcným břemenem. Jedná se o přeložené vedení na pozemku par. č. 6/4 a par. č. 7/5. Obec jako vlastník pozemků bude povinným z věcného břemene, oprávněným bude Telefónica O2 Czech Republic, a. s., vlastník přeložené sítě a kraj Vysočina jako stavebník provede úhradu věcného břemene. V případě pozemku par. č 6/4 to bude  489 Kč (50Kč/ bm)  a pozemku par. č. 7/5 to bude 1 419 Kč (50 Kč/bm).Žádost obsahuje i návrh darovací smlouvy, se kterou bylo ZO seznámeno. Starosta obce podal návrh na schválení záměru darovat pozemek p.č. 7/4 do majetku Kraje Vysočina.

Ad 7) Starosta obce seznámil ZO s aktuálními dotačními tituly Kraje Vysočina, především s dotačními tituly z Fondu Vysočiny a dalšími dotačními tituly (přehled dotačních titulů od Regionální rozvojové agentury Vysočina). Starosta diskutoval zejména možnost čerpání dotací na financování péče o zeleň, případně stavbu kanalizace.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 8) Starosta obce přednesl ZO výroční zprávu o stavu bezpečnosti, kterou za Policii ČR vypracoval prap. Jaromír Plocek z OO Náměšť nad Oslavou.

ZO bere toto na vědomí.

Ad 9) ZO bylo seznámeno se zveřejněnými informacemi svazku obcí „Skládka TKO“. Byla také sdělena možnost zúčastnit se valné hromady svazku. Informace jsou dostupné také na fyzické i elektronické úřední desce obce.

         ZO bere toto na vědomí.

Ad 10)

  • Starosta informoval ZO o konání ambulantního sběru nebezpečného odpadu společností AVE. Tato informace bude občanům předána místním rozhlasem a vyvěšena na fyzické i elektronické úřední desce.
  •  
  • Smlouva se společností Webhouse, distribuující redakční systém Vismo a jeho moduly bude ukončena, protože obec již jeho služeb ke správě webu nevyužívá.
  •  
  • Starosta informoval ZO o nabídce společnosti AVE na poskytování komunálních služeb a plošný sběr bioodpadů. O nabídce se bude dále jednat.
  •  
  • Starosta obce informoval ZO o průběhu činností a stavu věcí v rámci Komplexní pozemkové úpravy, zejména o revizi zaměření pozemků, výkup pozemků MZe Katastrální úřad Třebíč a jeho žádost o převod pozemku od města Náměšť nad Oslavou pro pokrytí nároků majitelů pozemků povyrovnání stavu  
  •  
  • Kraj Vysočina vyhlašuje 3. ročník úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem Čistá Vysočina 2011. Jedná se o dobrovolnou akci, ke které kraj Vysočina přispívá zajištěním svozu sebraných odpadků. ZO se shodlo na tom, že i naše obec se k této akci připojí. Podrobné informace pro občany jak se zapojit do akce budou vyvěšeny na nástěnce i webu obce.
  •  
  • Starosta informoval o úspěšné koupi nemovitosti č.p. 44 a probíhajícím jednání s ÚZSVM o převodu pozemku pod touto budovou do majetku obce.
   

       ZO bere toto na vědomí

 

Ad 11) Člen ZO p. Vařílek Zdeněk informoval o průběhu revitalizace obecních lesů a seznámil s plánem lesnických prací v roce 2011. 

            ZO bere toto na vědomí

 
Zapsal: Lysý František

Ověřil: Sklenář Roman, Pospíšil Jaromír 

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení :

 

č. 013/07-03-2011/3

ZO projednalo a schválilo navržený rozpočet Obce Naloučany na rok 2011. 

Výsledek hlasování

Pro :

 7

Proti :

 0

Zdrželi se :

 0

 Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Burianová Milada

  

č. 014/07-03-2011/4

ZO projednalo žádost o vyjádření ke stavbě rekreační chatky na parcele č. 1066/18 p. Kubíčka J. a vydává souhlas s realizací stavby. 

Výsledek hlasování

Pro :

 7

Proti :

 0

Zdrželi se :

 0

 Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

  

č. 015/07-03-2011/5

ZO projednalo a schválilo návrh příkazní smlouvy na sečení s SDH Naloučany pro rok 2011. 

Výsledek hlasování

Pro :

 7

Proti :

 0

Zdrželi se :

 0

 Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 016/07-03-2011/6

ZO projednalo a schválilo záměr darovat pozemek 7/4 o výměře 720m2 do majetku kraje Vysočina za uvedených podmínek. 

Výsledek hlasování

Pro :

 7

Proti :

 0

Zdrželi se :

 0

 Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

  

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Sklenář Roman, Pospíšil Jaromír

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce NaloučanySouvisející články:
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 9. 2. 2012 (21.02.2012)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 14. 1. 2012 (22.01.2012)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 30. 10. 2011 (03.11.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 24. 9. 2011 (06.10.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 25.6.2011 (03.07.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 25.6.2011 v 19:00 (17.06.2011)
ZU2010+ZPH2010 (07.06.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 15.5.2011 (20.05.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 9.4.2011 v 18:00 (02.04.2011)
Veřejná vyhláška (22.03.2011)
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (08.03.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 7.3.2011 v 17:30 (27.02.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 15.2.2011 (15.02.2011)
Návrh rozpočtu Obce Naloučany pro rok 2011 (13.02.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 15.2.2011 v 18:00 (09.02.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 16.1.2011 (21.01.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany 16.1.2011 v 16:00 (09.01.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 10.12.2010 (17.12.2010)
Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení soupisu nároků vlastníků pozemků Komplexní pozemkové úpravy Naloučany (14.11.2010)
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 7.11.2010 (08.11.2010)
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Naloučany 2010 (17.10.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 1.10.2010 (16.10.2010)
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce (27.09.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.8.2010 (27.08.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.5.2010 (01.06.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.5.2010 (01.06.2010)
| Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 10. 03. 2011 | 4940 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace