Úřední deska

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.5.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.5.2010Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 19:00 hod

Přítomni: Netrda František, Havlíček Antonín, Nováčková Jitka, Vařílek Zdeněk, Klíma Vladimír, Hrdlička Jiří, Sklenář Roman, Pospíšil Jaromír

Nepřítomni: Kafka Jaroslav (omluven)

Hosté:

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Změna územního plánu obce Naloučany, projednání, zadání zpracování
 4. Zpráva o výsledku hospodaření obce Naloučany za rok 2009, odstranění nedostatků
 5. Odkup nádob na odpad (plast a sklo) - AVE
 6. Komplexní pozemková úprava (scelování) – úprava názvů lokalit, informace
 7. Nabídky na výměnu rozvaděče veřejného osvětlení   
 8. Stížnost na umístění ČOV – p. Mácha, p. Vojkovský
 9. Žádost o odprodej části pozemku (rozdíl ve výměře při směně pozemků) p.č. 791/13 – p. Sklenář R.
 10. Slavnostní uniformy SDH Naloučany – pořízení 3 ks nových
 11. Denní limit platby z účtu a ukončení termínovaného vklad obce Naloučany
 12. Rozpočtové opatření č. 1/2010 – volby
 13. Informace:  - volby do Parlamentu ČR 28.-29.5.2010 (p. Netrda F.)
 14. výroční zpráva o stavu bezpečnosti č.j. KRPJ-5946/ČJ-2010-161015-PLO (p. Netrda F.)
 15. průběh prací při realizaci stavby „Zásobování pitnou vodou v obci Naloučany“ (p. Havlíček A.)
 16. oslavy 60.let SDH Naloučany (p. Havlíček A.)
 17. Diskuze

 

Zapisovatel: p. Havlíček Antonín

Ověřovatelé zápisu: p. Vařílek Zdeněk, p. Pospíšil Jaromír

 

Poznámka : ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

                   

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. ZO projednalo, doplnilo a následně schválilo program zasedání ZO, byli navrženi a odsouhlaseni ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO.


Ad 2) Starosta obce provedl kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO.

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 3) Starosta obce navrhl ZO změnu územního plánu v souvislosti s plánovanou výstavbou kanalizace (umístění ČOV) a navrhl zadat realizaci změny původnímu zpracovateli územního plánu (Ing. Šilhavá, Brno), předběžná cena 25.000,- Kč.

 

Ad 4) Člen zastupitelstvy p. Pospíšil J. seznámil ZO se Zprávou o výsledku hospodaření obce Naloučany za rok 2009, včetně možností odstranění zjištěných nedostatků (nezaúčtovaný majetek na majetkovém účtu obce – budova na parcele č. 60 a ochranné pomůcky pro hasiče).

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 5) Starosta obce seznámil ZO s návrhem společnosti AVE na odprodej nádob na odpad (plast a sklo, celková cena 1000,- Kč) a podal návrh na schválení odkupu těchto nádob.

 

Ad 6) Starosta obce seznámil ZO se situací a postupem prací při realizaci Komplexní pozemkové úpravy (scelování) – úprava názvů lokalit, informace z jednání a průběhu prací.

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 7) Starosta obce seznámil ZO s cenovými nabídkami na výměnu rozvaděče veřejného osvětlení. Tyto byly vyžádány jako informativní na základě zhoršujícího se stavu současného rozvaděče. Cenové rozpětí nabídek (nový rozvaděč VO a jeho výměna) od 14.500,- do 32.000,- Kč.  Zadat nejnižší nabídce

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 8) Starosta seznámil ZO se stížností na umístění ČOV od p. Máchy a p. Vojkovského, ČOV zasahuje ochranným pásmem do jejich pozemků, a předložil ZO návrh odpovědi na tuto stížnost.

 

Ad 9) Starosta obce seznámil ZO se žádostí na odprodej části pozemku p.č. 791/13, jehož výměra je rozdílem ve výměře při směně pozemků č. 452 za č. 791/13 (cca 83 m2) – p. Sklenář R. Podán návrh na schválení záměru prodeje požadované části pozemku, po vytýčení a zaměření žadatelem, za cenu 50,- Kč/m2.

 

Ad 10) Místostarosta obce předložil ZO návrh na schválení nákupu 3 ks slavnostních uniforem pro členy jednotka SDH Naloučany, financování nákupu rozděleno na třetiny mezi obec, SDH a člena jednotky, náklady obce cca 5.000, Kč.

 

Ad 11) Starosta obce předložil ZO návrh účetní obce na dočasné zvýšení denního limitu platby z účtu z 100.000,- na 1.500.000,- Kč do 12/2010 a ukončení termínovaného vkladu obce Naloučany k 1.7.2010 pro zajištění financování akce Zásobování pitnou vodou v obci Naloučany a podal návrh na schválení obou návrhů.

 

Ad 12) Starosta obce předložil ZO návrh účetní obce rozpočtového opatření č. 1/2010 – volby, viz. Příloha zápisu, a podal návrh na jeho schválení.

 

Ad 13) Informace:

- volby do Parlamentu ČR 28.-29.5.2010, složení volební komise, příprava volební místnosti (p. Netrda F.)

- výroční zpráva o stavu bezpečnosti č.j. KRPJ-5946/ČJ-2010-161015-PLO za rok 2009 (p. Netrda F.)

- průběh prací při realizaci stavby „Zásobování pitnou vodou v obci Naloučany“, účtování, plán prací (p. Havlíček A.)

- oslavy 60.let SDH Naloučany, nákup reklamních a pamětních předmětů, program oslav (p. Havlíček A.)

 

Ad 14) V diskuzi nebylo nic projednáváno.

 

Zapsal: p. Havlíček Antonín
Ověřil: p. Vařílek Zdeněk, p. Pospíšil Jaromír

        

Usnesení :

 

č. 004/21-05-2010/3

ZO po projednání schválilo zadání zpracování změny územního plánu v souvislosti s plánovanou výstavbou kanalizace (umístění ČOV) a zpracováním změny ÚP pověřit projektantku, která vypracovala stávající ÚP - Ing. Vlasta Šilhavá, Štompil 22, Brno.

 

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

1

Zodpovídá: p. Netrda František

 

 

č. 005/21-05-2010/5

ZO schválilo odkup nádob na odpad (plast a sklo, celková cena 1000,- Kč) od společnosti AVE.

 

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

1

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Netrda František, pí. Kršková Veronika

 

 

č. 006/21-05-2010/8

ZO odsouhlasilo předložený návrh odpovědi na stížnosti na umístění ČOV od p. Máchy a p. Vojkovského.

 

Výsledek hlasování

Pro :

8

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá : p. Netrda František

 

 

č. 007/21-05-2010/09

ZO schválilo, podle zákona o obcích č. 128/200 Sb. § 39,  záměr prodeje části pozemku p.č. 791/13, jehož výměra je rozdílem ve výměře při směně pozemků č. 452 za č. 791/13 (cca 83 m2) pro p. Sklenář R, po vytýčení a zaměření žadatelem, za cenu 50,- Kč/m2.

 

Výsledek hlasování

Pro :

8

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá : p. Netrda František

 

 

č. 008/21-05-2010/10

ZO odsouhlasilo nákup 3 ks slavnostních uniforem pro členy jednotka SDH Naloučany, třetinové financování obec, SDH a člena jednotky, náklady obce cca 5.000,- Kč, termín do 25.6.2010.

 

Výsledek hlasování

Pro :

8

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá : p. Havlíček Antonín

 

 

č. 009/21-05-2010/11

ZO schválilo dočasné zvýšení denního limitu platby z účtu z 100.000,- na 1.500.000,- Kč do 12/2010.

 

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

1

Zodpovídá : p. Netrda František, pí. Kršková Veronika

 

ZO schválilo ukončení termínovaného vkladu obce Naloučany k 1.7.2010.

 

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

1

Zodpovídá : p. Netrda František, pí. Kršková Veronika

 

 

č. 010/21-05-2010/12

ZO schválilo rozpočtového opatření č. 1/2010 – volby, viz. Příloha zápisu.

 

Výsledek hlasování

Pro :

8

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá : p. Netrda František, pí. Kršková Veronika

 

 

Zapsal: p. Havlíček Antonín
Ověřil: p. Vařílek Zdeněk, p. Pospíšil Jaromír

 

 

Netrda František

 

Starosta obce Naloučany


 


Související články:
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 9. 2. 2012 (21.02.2012)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 14. 1. 2012 (22.01.2012)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 30. 10. 2011 (03.11.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 24. 9. 2011 (06.10.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 25.6.2011 (03.07.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 25.6.2011 v 19:00 (17.06.2011)
ZU2010+ZPH2010 (07.06.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 15.5.2011 (20.05.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 9.4.2011 v 18:00 (02.04.2011)
Veřejná vyhláška (22.03.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 7.3.2011 (10.03.2011)
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (08.03.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 7.3.2011 v 17:30 (27.02.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 15.2.2011 (15.02.2011)
Návrh rozpočtu Obce Naloučany pro rok 2011 (13.02.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 15.2.2011 v 18:00 (09.02.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 16.1.2011 (21.01.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany 16.1.2011 v 16:00 (09.01.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 10.12.2010 (17.12.2010)
Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení soupisu nároků vlastníků pozemků Komplexní pozemkové úpravy Naloučany (14.11.2010)
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 7.11.2010 (08.11.2010)
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Naloučany 2010 (17.10.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 1.10.2010 (16.10.2010)
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce (27.09.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.8.2010 (27.08.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.5.2010 (01.06.2010)
| Autor: administrator | Vydáno dne 01. 06. 2010 | 4856 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace