Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 790 nalezených)Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 17. 02. 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 17. 02. 2014


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 20. 03. 2014 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Výzva

podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Další informace lze získat na http://www.uzsvm.cz/informace-pro-verejnost-2139-0-85/.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“ - http://www.uzsvm.cz/Soubor.ashx?docsouborID=1048494 (XLS, 430 KB).

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6.3.2014

Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 20. 03. 2014 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 17. 2. 2014 v 18:30 hod

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 10. 02. 2014 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Městský úřad Náměšť nad Oslavou - Obecní živnostenský úřad
Palackého 660
675 71 Náměšť nad Oslavou

UPOZORŇUJE

na novela zákona o živnostenském podnikání, která mimo jiné nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 06. 02. 2014 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Nařízení Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina jako místně a věcně příslušný orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

ukončuje

mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel v Kraji Vysočina vydaná Nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/2013/037144-J ze dne 4. 6. 2013.

Kompletní znění nařízení je uvedeno zde (po kliknutí se dokument otevře).


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 16. 01. 2014 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Veřejná vyhláška o době a místě konání společného jednání k návrhu Změny č. 2 územního plánu Naloučany

Městský úřad Náměšť nad Oslavou, Odbor výstavby a územního rozvoje
Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA


o době a místě konání společného jednání k návrhu Změny č. 2 územního plánu Naloučany

Jenž se uskuteční dne 14. 2. 2014 v 10:00 hodin na Obecním úřadě v Naloučanech.

Kompletní znění vyhlášky je uvedeno zde (po kliknutí se dokument otevře).

Znění návrhu Změny č. 2 územního plánu Naloučany je k dispozici:
- textová část
- výkresy
(po kliknutí se příslušný dokument otevře)


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 16. 01. 2014 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Oblastní charita Třebíč přichází s nabídkou svých služeb


V novém roce přichází Oblastní Charita Třebíč s nabídkou rozšíření služeb do Náměště nad Oslavou a blízkého okolí.


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 16. 01. 2014 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 18. 12. 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 18. 12. 2013


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 31. 12. 2013 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Obec Naloučany - PF 2014


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 17. 12. 2013 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 18.12.2013 v 17:00 hod

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 11. 12. 2013 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Oznámení o pověření Ing. Přemysla Tomka výkonem funkce OLH

Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Odbor životního prostředí a živnostenský

Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

pověřil Ing. Přemysla Tomka, trvale bytem Nádražní 269, 675 73 Kralice nad Oslavou, výkonem funkce odborného lesního hospodáře (dále jen „OLH“) ve smyslu ust. § 37 odst. 6 lesního zákona pro jednotlivé lesní pozemky, jež jsou ve vlastnictví fyzických a právnických osob s výměrou lesního majetku menší jak 50 ha a osob, jež si nevybraly odborného lesního hospodáře v následujících katastrálních územích: Čikov, Hluboké, Jasenice, Jedov, Jinošov, Krokočín, Naloučany a Pucov. Pověření bylo vydáno na dobu od 1.1. 2014 do 31.12.2014.

Dále opětovně  informuje vlastníky lesů o možnosti převzít tzv. vlastnické separáty lesní hospodářské osnovy (LHO) obsahující porostní (těžební) mapu, výpis z hospodářské knihy a plochovou tabulku. Vlastnické separáty LHO si mohou vlastníci lesů (příp. oprávněná osoba) po prokázání totožnosti bezplatně vyzvednout nejlépe v prodloužené úřední dny (pondělí a středa od 700 do 1700 hodin) na odboru životního prostředí a živnostenském Městského úřadu Náměšť nad Oslavou, Palackého 660, v kanceláři č. 4 pracoviště státní správy lesů, a to kdykoli v období platnosti osnovy. Po telefonické domluvě je možné vyzvednout LHO i jiný pracovní den. Nebudou-li převzetí separátu LHO přítomni všichni případní spoluvlastníci příslušného lesního majetku, musí přebírající osoba - spoluvlastník předložit kromě občanského průkazu také plné moci k převzetí LHO od ostatních spoluvlastníků.

Ing. Tomáš Sedláček
vedoucí odboru


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 11. 12. 2013 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zveřejnění návrhu rozpočtu obce Naloučany pro rok 2014

Dle nařízení ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech uzemních celků, par. 11, odst. 3, zveřejňujeme návrh rozpočtu obce Naloučany pro rok 2014 (po kliknutí se dokument otevře).


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 02. 12. 2013 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

OZNÁMENÍ – VYUŽÍVÁNÍ SBĚRNÝCH DVORŮ ESKO-T

Obec Naloučany uzavřela se společností ESKO-T s.r.o. Třebíč smlouvu na využívání sběrných dvorů provozovaných touto společností.

Na těchto sběrných dvorech je možno třídit a ukládat odpady do určených kontejnerů: kovový odpad, odpad ze zeleně, dřevo, stavební suť, sklo, papír, plast, nebezpečné odpady, monočlánky, pneumatiky, televizory, ledničky, akumulátory, vyjeté oleje, zářivky a ostatní odpady dle platných provozních řádů.

Pro používání sběrných dvorů svými občany má obec Naloučany k dispozici tři identifikační karty. V případě potřeby je možno si kartu, kdykoliv po domluvě, zapůjčit u starosty obce v kanceláři obecního úřadu.

Jelikož každá návštěva sběrného dvora, s uložením odpadu, je obci fakturována částkou 140,- Kč, bude obec následně vybírat poplatek ve výši 50% z této částky, tedy 70,- Kč za jednu návštěvu.


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 02. 12. 2013 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 10. 11. 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 10. 11. 2013


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: administrator | Vydáno dne 24. 11. 2013 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka - Valná hromada svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE se sídlem v Třebíči

 P O Z V Á N K A

Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE se sídlem v Třebíči svolává Valnou hromadu svazku obcí, která se uskuteční v pátek 6. prosince 2013 od 8:30 hodin Program valné hromady je k dispozici zde. (po kliknutí se dokument otevře).


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 22. 11. 2013 | Informační e-mailVytisknout článek


Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2023 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace