Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 22. 5. 2012

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 30. 05. 2012

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 22. 5. 2012Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 19:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Vařílek Zdeněk, Káfuněk Radek, Lysý František, Pospíšil Jaromír

Nepřítomni: Bureš Jaroslav, Sklenář Roman - omluveni

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. POVV 2012 – přiznání dotace, nabídka fy Oslavan, a.s. na provedení prací
 4. Likvidace odpadů – nabídka fy ESKO-T Třebíč
 5. KPÚ Naloučany – celkový stav, nový návrh pozemků, budování společných zařízení
 6. Regenerace objektu Obecního úřadu Naloučany – dotace, další postup
 7. Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, VZP ČR dne 15.3.2012 – zpráva o výsledku
 8. Přezkoumání hospodaření za rok 2011, Krajský úřad Kraje Vysočina dne 21.5.2012 – zpráva o výsledku
 9. Plnění rozpočtu obce Naloučany za 01-04/2012 – informace
 10. Zpracování Strategického rozvojového dokumentu obce Naloučany – důvody a možnosti pořízení
 11. Dotace SDH Naloučany na provoz výjezdové jednotky – 15.000,- Kč.
 12. Omezení vjezdu pro motorová vozidla na lesní cestu do Jasinek – značka, závora
 13. Nákup vybavení KD a OÚ – talíře, příbory, atd., částka cca 12.000,- Kč
 14. Měsíční odměna členům ZO a předsedům výborů – vypláceno kumulovaně, 2x ročně 
 15. Informace:

     16.  Diskuse

 

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Káfuněk Radek, Pospíšil Jaromír

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. Byli navrženi a odsouhlaseni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO. ZO projednalo a následně schválilo program zasedání ZO.

 

Ad 2) ZO provedlo kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO a prohlásilo jej za uspokojivé

 

Ad 3) Starosta obce informoval ZO o tom, že obci Naloučany byla přiznána dotace ve výši  107.000,- Kč z dotačního titulu Program obnovy venkova Vysočiny financovaného krajem Vysočina. Obsah žádosti o dotaci schválilo ZO svým usnesením č. 002/14-01-2012/4 na svém zasedání dne 14. 1. 2012 (zde). Starosta uvedl, že do této doby byla oslovena firma Oslavan a.s., která vypracovala cenovou nabídku na provedení prací. Budou osloveny další subjekty a poté bude vybrána nejlepší nabídka.

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 4) Starosta obce přednesl ZO nabídku firmy ESKO-T na likvidaci odpadu z obce. V mnoha ohledech je výhodnější než podmínky, za kterých likvidaci realizuje stávající firma AVE. ZO nicméně doporučuje prověřit možnost úpravy smluvních podmínek likvidace odpadu s firmou AVE a podle výsledku pak následně zvolit další postup.

         

Ad 5) Starosta seznámil ZO s průběhem komplexní pozemkové úpravy. Uvedl, že cca 60% návrhů nového uspořádání pozemků je již odsouhlaseno, další (včetně největších majitelů pozemků) jsou před odsouhlasením. Starosta dále předložil ZO mapu návrhu nového uspořádání pozemků ve vlastnictví obce a informoval o odevzdání plánu budování společných zařízeních schváleném usnesením č. 013/09-02-2012/12 ze dne 9. 2. 2012 (zde). ZO projednalo návrh uspořádání obecních pozemků a má k němu několik připomínek týkajících se převážně možnosti změny druhu pozemků a návrhu nových pozemků (např. seník, kaplička). Tyto připomínky budou předány odpovědným pracovníkům Pozemkového úřadu.

          ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 6) Starosta obce informoval ZO, že obci Naloučany byla přiznána dotace ve výši 1.783.500,- Kč na regeneraci objektu Obecního úřadu Naloučany z programu rozvoje venkova – kapitola Občanské vybavení a služby - Státního zemědělského a intervenčního fondu MZ ČR. To umožní zahájit přípravné práce nutné k realizaci regenerace, výběrové řízení na zhotovitele a provést další nezbytné kroky vyplývající z náležitostí žádosti o dotaci. Podání žádosti o dotaci a její obsah schválilo ZO usnesením č. 050/30-10-2011/4 na svém zasedání dne 30. 10. 2011 (zde).

          ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 7) Starosta obce seznámil ZO s výsledky kontroly plateb na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, kterou na OÚ Naloučany provedla VZP ČR dne 15. 3. 2012. Kontrolou byl zjištěn nedoplatek ve výši 583,- Kč, který byl neprodleně uhrazen. Povinnost platit penále obci nevznikla.

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 8) Starosta obce seznámil ZO s výsledky přezkoumání hospodaření za rok 2011, které provedl Krajský úřad Kraje Vysočina dne 21.5.2012. Přezkumem nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky v hospodaření obce za rok 2011. Celá zpráva o výsledku bude zveřejněna spolu se Závěrečným účtem Obce Naloučany.

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 9) Předseda finančního výboru informoval ZO o průběhu plnění rozpočtu obce Naloučany za 01-04/2012. Uvedl, že výdajová strana je naplněna zhruba z 50%, příjmová strana zhruba z 30% a došlo tedy k financování rozpočtu z prostředků obce. Tento poměr se bude ve zbytku roku srovnávat.

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 10) Starosta obce informoval ZO o nutnosti zpracovat Strategický rozvojový dokument obce. Tato nutnost vyplynula mj. z toho, že při podávání žádostí o dotace z řady dotačních titulů a fondů je tento dokument vyžadován. Dokument bude obsahovat plán na rozvoj obce, priority ve výstavbě, rekonstrukcích či investicích apod. Starosta navrhuje zmapovat možnosti vypracování, cenové nabídky, rozsah atd.

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 11) Starosta obce navrhuje poskytnutí dotace pro SDH Naloučany ve výši 15.000,- Kč na zajištění provoz a funkčnosti výjezdové jednotky.

 

Ad 12) Správce lesů v majetku obce p. Vařílek Zdeněk tlumočil ZO nabídku Lesního družstva Náměšť nad Oslavou na umístění závor, případně zákazových značek omezujících vjezd motorových vozidel na lesní cestu do údolí potoka Jasinka. Po diskusi navrhuje ZO omezit vjezd na místní účelovou komunikaci umístěním dopravní značky „Zákaz vjezdu motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou k této cestě. Vjezd bude umožněn pouze vozidlům s povolením OÚ Naloučany. Značky budou umístěny na katastru obce Naloučany a její dodržování bude kontrolováno Policií ČR. Pokud nebude omezení vjezdu zákazovou značkou dostatečně účinné, zváží ZO pověření Lesního družstva umístěním uzamykatelné závory.

 

Ad 13) Starosta obce přednesl ZO návrh na nákup stolního nádobí pro KD a OÚ. Jedná se o sady talířů, příborů, polévkových mís, sklenic, atd. Vybavení bude použito při pořádání společenských akcí v KD, v bývalé škole a při jednáních na OÚ. Celková částka za vybavení bude činit asi 12.000,- Kč.

Starosta navrhuje schválit tento návrh.

 

Ad 14) Účetní obce Ing. Kršková Veronika navrhla ZO vyplácení měsíčních odměn zastupitelům obce kumulovaně 2x ročně. První výplata v měsíci červenci, druhá v měsíci prosinci zálohově.

Starosta navrhuje schválit tento návrh.

 

Ad 15) Starosta obce informoval ZO o:

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 16) V diskusi nebylo nic projednáno.

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Káfuněk Radek, Pospíšil Jaromír

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení :

 

č. 019/22-05-2012/11

ZO projednalo a schválilo poskytnutí dotace pro SDH Naloučany ve výši 15.000,- Kč na provoz výjezdové jednotky.

Výsledek hlasování

Pro :

5

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

č. 020/22-05-2012/12

ZO projednalo a schválilo omezení vjezdu na místní účelovou komunikaci (lesní cestu do údolí potoka Jasinka) umístěním dopravní značky „Zákaz vjezdu motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou.

Výsledek hlasování

Pro :

5

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Vařílek Zdeněk

 

č. 021/22-05-2012/13

ZO projednalo a schválilo nákup vybavení pro KD a OÚ v hodnotě cca 12.000,- Kč.

Výsledek hlasování

Pro :

5

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, p. Sklenář Roman

 

č. 022/22-05-2012/14

ZO projednalo a schválilo vyplácení měsíčních odměn zastupitelům obce kumulovaně 2x ročně, výplatní termíny – 1. polovina za červen, 2. polovina za prosinec běžného kalendářního roku.

Výsledek hlasování

Pro :

5

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín, Ing. Kršková Veronika

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Káfuněk Radek, Pospíšil Jaromír

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany